Spôsob a zariadenie na zabránenie znečistenia dopravného zariadenia na základe čerstvo naglejovaných vláken

Číslo patentu: E 9530

Dátum: 02.11.2005

Autor: Schneider Fritz

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu na zabránenie znečistenia na vnútomej strane stien dopravného zariadenia pre vlákna predpokladané na výrobu vláknových dosiek podľa predvýznaku nároku 1. Ďalej sa vynález vzťahuje na príslušné zariadenie podľa predvýznaku nároku 9. Vlákna sú vyrobené výhodne z materiálov obsahujúcich lignitovú celulózu a/alebo celulózu. Privláknitých doskách sa jedná hlavne o ľahké, stredne husté, alebo vysoko husté vláknité dosky.Je obvyklé, že vlákna ktoré sa predpokladajú na výrobu stredne hustých alebo vysoko hustých dosiek sa gleja v mokrom stave. Alternatívne sa vlákna môžu glejiť aj v suchom stave. Glejenie V suchom stave je opisané napriklad v W 0 02/ 14038 A 1. Pri tzv. suchom glejení vzniká problém, že čerstvo naglejené drevné vlákna majú na základe lepivosti gleju za studena, vznikajúcej bezprostredne po glejení, sklon k priľnutíu na stenách dopravného zariadenia, ktoré sa pripája na jednotku suchého glejenia a slúži na to, aby sa vláknaprepravovali do ďalšej spracovateľskej jednotky.Lepivost resp. priľnavosť gleja za studena, ktorá sa označuje ako tack, trvá len pár sekúnd po zmáčaní vlákien glejom. Lepivosť za studena sa veľmi rýchlo znižuje, pretože dopravný vzduch v pneumatickom dopravnom zariadení sa postará o krátke povrchové vysušenie gleja. Znečistenia na vnútornej strane stien dopravného zariadenia v praxi predstavujú ťažký problém. Zvlášť znečistenia môžu pri uvoľnení zo stien viest k tzv. glejovým fľakomAby sa pôsobilo proti naznačenému problému, v praxi sa používajú rôzne opatrenia taktiež v kombinácii. Pritom sa jedná o zohriatie dopravného vzduchu, aby sa dosiahlo čo najrýchlejšie povrchové vysušenie gleja, alebo o primiešanie kvapalných antiadhéznych prostriedkov, ktoré znižujú lepívosť gleja za studena. Ďalej sa V praxi uskutočňuje taktiež chladenie vnútornej strany stien dopravného zariadenia pomocou chladiaceho prostriedku, ktorý sa nachádza v plášti dopravného potrubia. Tým sa vytvára trvalá vrstva kondenzovanej vody na vnútornej strane stien, ktorá bráni priľnutiu čerstvo naglejovaných vlákien. Ďalej je z publikácií DE 102 47412 A 1, DE 10247413 Al ako aj DE 10247414 Al známe upravit v spádovej šachte glejovacieho zariadenia krycí prúd vzduchu, ktorý obopína čerstvo naglejené vlákna. Krycí vzduch, pri ktorom sa môže jednať o predhriaty čerstvý vzduch v tepelnom výmenníku náročný na energiu slúži na to, aby sa zabránilo pripečeniam na stenách spádovej šachty.Pretože krycí vzduch neobsahuje materiál vlákien, môže vzduchový turbulenciami ľahkodôjsť ku kontaktu naglejovaných vlákien alebo glejovej hmly (pozrite nižšie) so stenamiNev hod všetkch tchto o atrení sú že sú drahé veľmi náročné na ener iu a vo vsledku Y Y a a YZ EP l 398 127 A 1 je známy druhovo zhodný spôsob, pri ktorom namiesto vlákien sa od prepravného vzduchu pred trasou suchého glejenia privádza drobný drevný materiál. Časticami drobného drevného materiálu sa strhávajú nečistoty nachádzajúce sa na vnútorných stenách. Nevýhodou pri tomto známom spôsobe je, že sa jedná o separátne vykonávaný čistiaci spôsob.Ďalej je z DE 10247412 Al, DE 10247413 Al a DE 10247414 A 1 známe, že sa časť vlákien odlúčených V cyklóne znovu privádza do glejenia vlákien. Toto opatrenie však slúži výlučne na dosiahnutie efektívneho naglejenia. Okrem toho v týchto publikáciách je opisané, že nenaglejené vlákna sa nanášajú na pásové sito určené pre tvarovanie vláknového rúna skôr než sa naglejené vlákna rozptýlia na pásovom site. Kým sa zároveň na pásovom site vytvorí predrúno tak, že naglejené vlákna sa nedostanú bezprostredne na pásové sito. Týmto spôsobom sa dá zabrániť resp. znížiť znečistenie pásového sita s ešte za studena lepivýmivláknami alebo aj glejom.Z DE 16 53 264 A 1 je známy spôsob a zariadenie na glejenie drevných pilín, pričom piliny ktoré sú málo alebo ešte vôbec nie naglejené, sa privádzajú späť do glejovacieho spôsobu. Je taktiež opísané, že piliny po prechode prvým glejovacím zariadením sa privádzajú do ďalšieho glejovacíeho zariadenia. Nie sú však uvedené opatrenia na zabránenie znečisteniadopravného zariadenia pripojeného na glejovacie zariadenie.Vynález má za úlohu poskytnúť efektívny a nie nákladný druhovo zhodný spôsob na zabránenie znečisteniu na vnútornej strane stien dopravného zariadenia. Ďalej má vynález zaúlohu ustanoviť príslušné zariadenie.Úloha týkajúca sa spôsobu bola vyriešená význakom nároku l. Vlákna sa po naglejení uskutočnenom V suchom stave, ktoré sa spravidla uskutočňuje v prostredí bez krytu, priviedla do transportného zariadenia. V tomto transportnom zariadení sa vlákna prepracujú pneumatický. Pritom sa vysušený materiál privádza späť od prúdu vlákien, ktoré ešte majú glej lepivý za studena (v ďalšom nazývané aj čerstvo naglejené vlákna) z alebo do dopravného zariadenia. Pri vysušenorn materiáli sa jedná o naglejený materiál, ktorý sa získalv priebehu ďalšieho spracovania naglejených vlákien a už nemá glej lepivý za studena.Výhodne sa vysušený materiál čo najskôr po naglejení pridáva do prúdu čerstvo naglejených vlákien. Zvlášť je výhodné, že vysušený materiál sa pridáva do prúdu čerstvo naglejených vlákien, keď tieto vstupujú do dopravného zariadenia. Možno taktiež predpokladať, že vysušený materiál sa cielene pridáva v ľubovoľných miestach pneumatického dopravného zariadenia, ktoré sú zvlášť kritické vzhľadom na znečistenia, do prúdu čerstvo naglejenýchVysušený materiál možno hlavne piivádzať späť tak, že sa zmieša s vláknami ktore majú glej lepivý za studena a týmto sa dostanú bezprostredne do prúdu týchto vlákien. Vysušený materiál sa trie o vnútornú stranu stien dopravného zariadenia a týmto spôsobom sa stará o to,že steny zostávajú čisté. Ďalej vysušený materiál absorbuje glejovú hmlu, ktorá sa nachádza v dopravnom vzduchu. Pri tejto glejovej hmle sa jedná o jemné kvapôčky gleju, ktore vznikajú rozstrekovaním gleja k jednotke glejenia na studena a nedostanú sa na glejené vlákna, ale zostávajú v prúde vzduchu a môžu viesť k znečisteniu a k pripečeniu na vnútorných stenách dopravného zariadenia. Tieto voľne sa vznášajúce kvapôčky zvyškovćho gleju činia asi l gleju rozstriekaného V jednotke glejenia za sucha. Keď sa vysušený materiál privedie späť do prúdu čerstvo neglejených vlákien, zníži sa príslušné kontakt týchto čerstvo neglejenýchPretože vysušený materiál sa získava v priebehu ďalšieho spracovávania naglejených vlákien a tým má pôvod v týchto vláknach, má ešte teplo, ktoré zostáva uchované spätným vedením materiálu cez celý proces spracovania vlákien. Ďalej sa späť privádzaný materiál udržiavateplý aj teplom dopravného vzduchu.Usušený materiál sa výhodne privádza späť tak, že sa v dopravnom zariadení privádza medzi prúd čerstvo naglejených vlákien a najmenej jednu vnútornú stranu steny dopravného zariadenia. Tým sa zabráni, aby sa čerstvo naglejené vlákna dostali bezprostredne do kontaktus vnútornou stranou stien dopravného zariadenia.Zvlášť výhodné je, keď sa usušený materiál privádza späť do prúdu čerstvo naglejených vlákien tak, že čerstvo naglejené vlákna sú čiastočne alebo úplne obopnute vysušeným materiálom. V tomto prípade sa môže usporiadať rúrové dopravné potrubie tak, že čerstvo naglejené vlákna sa pohybujú v strednej oblasti rúry a túto strednú oblasť úplne obopína vysušený materiál tak, že sa bráni priamemu kontaktu čerstvo naglejených vlákien s vnútornou stranou steny rúry. Podobne možno V potrubí pravouhlého prierezu usporiadať, aby sa usušený materiál viedol pozdĺž vnútorných strán stien rúry a tým sa obopínal prúd čerstvonaglejených vlákien. Podobne platí pre všetky iné prierezy, ktoré môže mať úsek dopravnéhozariadenia, hlavne všetky príerezy, ktore sú možné medzi oknihlym a pravouhlým. Pritom sa vysušený materiál môže viesť hlavne pozdĺž časti vnútorných strán stien alebo všetkých vnútorných strán stien úseku tak, že prúd čerstvo naglejených vlákien je prinajmenšom čiastočne obopnutý vysušeným materiálom.Pri ďalšej spracovateľskej jednotke sa môže jednať hlavne o triedič, alebo formovací stroj. Voformovacom stroji sa vytvaruje vláknove rúno po čom sa naglejené vlákna obvyklýmspôsobom triedia. Vytriedené vlákna sa pritom dostávajú z dávkovacieho bunkra dávkovacímspôsobom na formovací pás v závislosti od jeho rýchlosti. Z rozptýleného rúna odnesiespravidla skalpovaci valec vrchnú vrstvu. Ďalej rúno obvykle prebieha cez jednotku bočného omietania, v ktorej sa vlákna odstraňujú z okrajov rúna. Nakoniec sa rúno privedie do lisu na lisovanie surovej dosky. Podiel vlákien, ktoré skalpovaci valec resp. jednotka bočného omietanía oddelila od rozptýleného rúna, môže činit podľa hrúbky a šírky vyrábanej vláknitej dosky až 40 množstva vláknitého materiálu, ktorý sa vyniesol z dávkovacieho bunkra na formovací pás. Pri obvyklých zariadeniach na výrobu vláknitých dosiek, ktoré pracujú s mokrým alebo suchým glejením, sa vlákna oddelené skalpovacím valcom resp. jednotkou bočného omietania privádzajú späť do spracovacieho procesu ako recyklačný materiál. Spätné privádzanie sa môže uskutočňovať rôznym spôsobom. Najčastejšie sa oddelené vlákna vedú pneumatickou cestou priamo do dávkovacieho zariadenia triediča vlákien alebo do prepravy vlákien medzi triedičom vlákien a formovacím strojom, alebo priamo do dávkovacieho bunkra formovacieho stroja. Všetky tri varianty si vyžadujú v podstate ventilátor, vzduchovýPodľa vynálezu sa vláknitý materiál, ktorý z vytvarovaného vláknitého rúna odstránil skalpovaci valec alebo jednotka bočného omietania, sa čiastočne alebo úplne použije ako vysušený materiál, ktorý sa privádza do prúdu čerstvo naglejených vlákien. Pritom nie súpotrebné ani ďalšie vzduchové odlučovače vlákien, ani ďalšie otočne šupátka.Spravidla majú zariadenia na výrobu vláknitých dosiek skalpovaci valec a jednotku na bočné omietanie. Keď však skalpovaci valec a jednotka bočného omietania nie sú k dispozicii, môže sa tiež predpokladať používať ako vysušený materiál vlákna, ktore sa odviedli priamo z prúdu naglejených vlákien pre spätné odvedenie do prúdu čerstvo naglejených vlákien. Toto spätne odvedenie sa však uskutočňuje aj dodatočne k spätnému odvádzaniu vláknitého materiálu,pripadajúceho skalpovaciemu valcu alebo zariadeniu na bočné omietanie, napríklad ked tentomateriál nestačí. Výhodne sa toto odbočenie vlákien uskutočňuje na mieste spracovacieho

MPK / Značky

MPK: B27N 1/02

Značky: spôsob, dopravného, zariadenia, znečistenia, čerstvo, vláken, zariadenie, základě, zabránenie, naglejovaných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e9530-sposob-a-zariadenie-na-zabranenie-znecistenia-dopravneho-zariadenia-na-zaklade-cerstvo-naglejovanych-vlaken.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na zabránenie znečistenia dopravného zariadenia na základe čerstvo naglejovaných vláken</a>

Podobne patenty