Priemyselná mikrovlná piecka na tepelné ošetrenie produktov a spôsob jej použitia, predovšetkým na ničenie hmyzu v dreve

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka priemyselnej mikrovlnej piecky na tepelné ošetrenie produktov, ako aj takto použiteľného spôsobu, obzvlášť na usmrtenie hmyzu V dreve.Aj keď sa vynález môže použit na tepelné ošetrenie akýchkoľvek produktov, vynález je špecificky určený na sušenie dreva, obzvlášt na usmrtenie hmyzu a lariev, ako je lictus brunneus, ktoré môžu bytTakéto mikrovlné piecky na tepelné ošetrenie produktov v priemyselnom meradle sú už známe z holandského patentu č. 8103118,podľa ktorého sa produkty, ktoré sa majú ošetrit, vedú Cez priestor mikrovlnej piecky na dopravnom páse, a podľa ktorého sa tieto produkty zohrievajú mikrovlnami prichádzajúcimi z niekoľkých menších magnetrónov umiestnených na vonkajšej strane priestoru piecky na jednej strane, a prúdmi horúceho vzduchu prichádzajúcimi z chladeniamagnetrónov na druhej strane.Mikrovlny sa vedú z magnetrónov do priestoru piecky cez vlnovody, ktorými prúdia do otvorov na hornej stene priestoru piecky,a tieto mikrovlny sa dalej šíria uvedenými otvormi v priestore piecky prostredníctvom žiaričov antên, zatiaľ čo uvedené prúdy horúceho vzduchu sú vháňané do priestoru piecky cez osobitné otvory V bočnýchĎalšia mikrovlná piecka 2 doterajšieho stavu techniky jeAj ked takéto priemyselné mikrovlné piecky vo všeobecnosti poskytujú dobré výsledky, V praxi sa zistilo, že v určitých prípadoch produkty, ktoré sa majú ošetrit, v závislosti od ich charakteru a tvaru, sa zohrievajú nerovnomerným spôsobom a tak, najmä v miestach protiľahlých žiaričom antén, teploty produktov môžu stúpnut do nežiaducich. výšok, výsledkom čoho je lokálne prehriatie produktov, zatiaľ čo na iných miestach sa tepelné ošetrenie produktov ukazuje akoĎalšou nevýhodou takýchto známych mikrovlných piecok je, že s cieľom bojovat s hmyzom v dreve, kedy je pre drevo dôležité podrobitho dostatočne vysokým teplotám na dostatočne dlhý čas, sa spotrebujePredkladaný vynález má za cieľ odstrániť uvedené ako aj dalšie nevýhody poskytnutím priemyselnej mikrovlnej piecky, vhodnej na tepelné ošetrenie produktov účinným, ekonomickým a rovnomerným spôsobom s cieľom vysušit ich a/alebo bojovat s hmyzom a larvami, ktoré v nich môžu byt prítomné.Na tento cieľ sa vynález týka priemyselnej mikrovlnej piecky na tepelné ošetrenie produktov, ktorá predovšetkým pozostáva z priestoru piecky, ohraničeného kovovou skriňou jedného alebo niekoľkých magnetrónov, na ktoré je pripojený jeden alebo niekoľko vlnovodov,ktoré sa otvárajú do priestoru piecky jedným vývodom cez otvory v hornej stene uvedenej skrine jedného alebo niekoľkých žiaričov antên zriadených v uvedených vývodoch, prostriedkov V tvare ventilačných klapiek na chladenie magnetrónov prostredníctvom prúdov plynu, pomocou ktorých sa čast uvedených prúdov plynu vháňa do priestoru. piecky Cez uvedené vlnovody a cirkulátory alebo izolátory zahŕňajúce ferity, uložené vo vlnovodoch takým spôsobom, že aspoň čast uvedených prúdov plynu sa vháňa do priestoru piecky cez cirkulátoryKeďže prúdy plynu a mikrovlny sú vedené do priestoru piecky cez tie isté vlnovody, majú ten istý smer keď opúštajú uvedené vlnovody,výsledkom čoho je, že prúdy plynu skončia na produktoch, ktoré sa majú ošetrit v miestach protiľahlých žiaričom antén, ktoré sú zohrievanê vo väčšine mikrovlných, piecok tak, že prúdy plynu budú mat v týchto miestach chladiaci efekt, zatiaľ čo na iných miestach, kde súmikrovlny menej koncentrované, budú mat skôr výhrevný efekt.Toto poskytuje výhodu spočivajúcu. v tom, že prúdy plynu majú naozaj stabilizujúci efekt na teplotných vrcholoch objavujúcich sa v známych mikrovlných pieckach v miestach protiľahlých žiaričom antěn a tak produkty, ktoré sa majú ošetrit, sú v dôsledku toho zohrievanéVynález sa takisto týka spôsobu ošetrenia produktov, obzvlášť usmrtenia hmyzu a lariev v dreve, pričom tento spôsob spočíva hlavne v krátkodobom zohrievaní dreva V mikrovlnej piecke podľa vynálezu až na teplotu, ktorá, ked opúšťa, mikrovlnú piecku, je výrazne vyššia než minimálna smrtiaca teplota hmyzu a lariev, a následnom ochladení dreva mimo mikrovlnej piecky, pričom uvedená teplota, keď opúšťa mikrovlnú piecku, je taká, že po ochladení dreva na minimálnu smrtiacu teplotubudú všetok hmyz a larvy usmrtené.Výhodou tohto spôsobu je skutočnosť, že na usmrtenie hmyzu a larievt je potrebné menej energie než pri známych spôsoboch, pri ktorých sa drevo zohrieva s menšou intenzitou, ale dlhší čas aby bolo isté, že všetok hmyz a larvy boli usmrtené, a pri ktorých sa chladiacaperióda mimo piecky neberie do úvahy.S cieľom lepšie vysvetliť charakteristiky vynálezu, sú ako príklad uvedené, bez akéhokoľvek obmedzenia na tieto prípady, dve preferovanê uskutočnenia priemyselnej mikrovlnej piecky podľa vynálezua takto použiteľnêho spôsobu, s odkazom na sprievodné výkresy, na kto rých obrázok 1 schematicky znázorňuje perspektívny pohľad na mikrovlnú piecku podľa vynálezu na tepelné ošetrenie drevených dosiek obrázok 2 znázorňuje prierez podľa línie II-II na obrázku 1 obrázok 3 znázorňuje krivku zmien teploty použitej na ošetrenie dreva s cieľom usmrtiť hmyz a larvy obrázok 4 znázorňuje variant obrázku 2. Obrázky 1 a 2 znázorňujú priemyselnú mikrovlnú piecku 1 podľa vynálezu na tepelné ošetrenie produktov 2, v tomto prípade naMikrovlná piecka 1 je vybavená dopravným pásom 3 na produkty 2,ktoré sa majú ošetriť, ktorý pozostáva z nekonečného pásu 4, výhodne vybaveného perforácianu, 5, ktorý je vedený cez dva alebo niekoľko valcov 6 resp. 7, ktoré sú vsadenê V ráme, neznázornenom na obrázkochpričom jeden valec 6 je vybavený pohonom 8, ktorým je motor a podobneNad uvedeným dopravným pásom 3 je výhodne zriadená kovová skriňa, ktorá je tvorená hlavnou skriňou 9 bez dna na jednej strane,presahujúcou cez šírku dopravného pásu 3, a dvomi alebo niekoľkými vyššími skriňami 10 resp. 11, ktoré sú zväčša uzavreté, zriadených na oboch stranách dopravníkového pásu 3 oproti bočným stenám hlavnej skrine 9, pričom tieto skrine 10 - 11 sú opatrené otvorom 12, napríklad na dne, zakrytým filtrom 13.Hoci sa tu ako príklad opisuje hlavná skriňa, ktorej dno je otvorené, nie je vylúčené že, podľa variantu, ktorý nie je znázornený,hlavná skriňa (9) je opatrená uzavretým dnom, pričom vrchná Čast nekonečného pásu 4 je v tomto prípade vedená cez hlavnú skriňu 9 cezotvory v prednej a zadnej stene hlavnej skrine 9, Na oboch stranách dopravníkového pásu 3 je ndkrovlná piecka 1 opatrená niekoľkými rúrkovitými vlnovodmi 14 resp. 15 umiestnenými oproti sebe, opatrenými vertikálnou častou 16 oproti vnútornej strane bočných stien 17-18 skríň 9 a 10 otočených jedna k druhej,a opatrenými horizontálnou častou 19 cez otvory V uvedených bočných stenách 17-18 a upevnenými na hornej stene 20 hlavnej skrine 9, pričomtieto horizontálne časti 19 výhodne presahujú krížom na smertransportu, a takmer až na stred hornej steny 20.Oba vzdialené konce vlnovodov 14-15 sú uzavreté prostredníctvomNa každom vlnovode 14-15 je vo výške vrchného konca vertikálnej časti 16 zriadený žľab 23, ktorého výpust je pripojený k postrannemu otvoru 24 v stene uvedeného vlnovodu 14-15 a v ktoronl je zriadený magnetrón 25, ktorý je prepichnutý jeho anténou 26 vo vlnovode 14-15, a ktorý je napájaný transformátorom 25 zriadeným v skrini 9-10.Mikrovlná piecka 1 je opatrená prostriedkami na chladenie magnetrónov 25 vo forme ventilátorov 28 inštalovaných na vstupochKaždý vlnovod 14-15 je opatrený prakticky v celej dĺžke horizontálnej časti 17 nadol smerujúcim výpustom 29, ktorý sa otvárav hlavnej skrini 9 cez otvor v uvedenej hornej stene 20.

MPK / Značky

MPK: F26B 3/32, H05B 6/80

Značky: dreve, predovšetkým, piecka, spôsob, použitia, ničenie, ošetrenie, hmyzu, tepelně, produktov, mikrovlná, priemyselná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e952-priemyselna-mikrovlna-piecka-na-tepelne-osetrenie-produktov-a-sposob-jej-pouzitia-predovsetkym-na-nicenie-hmyzu-v-dreve.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Priemyselná mikrovlná piecka na tepelné ošetrenie produktov a spôsob jej použitia, predovšetkým na ničenie hmyzu v dreve</a>

Podobne patenty