Kotva a jej kotevná matica

Číslo patentu: E 9292

Dátum: 17.01.2008

Autor: Meidl Michael

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka kotevnej matice so znakmi úvodnej časti nároku l (US 2001/0026746) . Najmä sa vynález týka kotvy,ktorej kotevná tyč musi byt pri inštalácii (usadení) kotvy otočená, ako je tomu napríklad u lepených kotiev, kotiev ustavených prostredníctvom malty alebo u kotiev s rozpinacouDoteraj ši stav technikyPri usadzovani lepených kotiev je postupované tak, že do základu, do ktorého sa má kotva usadit, je vyvŕtaný otvor. Potom je do vývrtu umiestnená jedna alebo viacej patrón, ktoré obsahujú lepidlo, tak, že bud sú do vývrtu zasunuté nabijakom alebo sú nastrelené tlakovým vzduchom. Tieto patróny obsahujú spravidla dvojzložkové lepidlá, ktorých zložky sú v patrónach umiestnené priestorovo od seba oddelene v napríklad vzájonme sústredných plastových puzdrách. Po umiestnení najmenej jednej patróny do vývrtu je do vývrtu zasunutá kotva a uvedená do otáčania. otáčanie kotvy, teda kovovej tyče, s výhodou oceľovej tyče s drsným povrchom alebo s profilovaným povrchom(brankové tyče , závi tové tyče) môže byť uskutočňované s pomocou vŕtacieho stroja. Pritom má predný koniec kotvy patrónu so zložkami lepidla deštruovat a obe zložky lepidlavzájomne premiešat, takže započne Vytvrdzovanie lepidla.Reakčná doba, teda doba vytvrdenia lepidla, môže byt nastavená prostrednictvonl voľby zložiek a ich zmiešavaciehopomeru ľubovoľne od niekoľkých sekúnd až po niekoľko minút.Namiesto lepidla môžu patróny tiež obsahovat maltu, ktorá potom čo vytvrdne, upevni kotvu vo vývrte. Takéto maltové patróny sú porézne (plastové) hadice, ktoré sú vložené do vodya potom sú ako lepidlové patróny zavedené do vývrtu.Tiež sú známe kotvy, ktoré sú vo vývrte upevnené tým, že čast kotevnej tyče alebo čast Spojenej s kotevnou tyčou je rozšírená (rozopretá). Jedná sa napriklad o klinové kotvy alebo o kotvy s rozpinacou objímkou. K rozšíreniu sarozpínacie teleso pohybuje prostrednictvom otáčania kotevnejProblematická u týchto známych kotiev je, že pre otáčanie kotevnej tyče (táto môže byt plná tyč alebo rúrka) musia byt na jej z vývrtu vyčnievajúci koniec nasadené ovládacie prostriedky, ktoré musia byt potom. odstránené akonáhle je kotva vo vývrte prostredníctvom lepidla, malty aleboZ US 2001/0026746 A je známa kotva uvedeného druhu. Problematická u tejto kotvy je, že bezzávitový úsek je usporiadaný v otvore V kotevnej matici samostatne, pretože tak moment, ktorý je potrebný, aby bola kotevná matica úplne naskrutkovaná. na kotevnú tyč, nemôže byt, alebo len. zmenoukotevnej matice samotnej, nastavený na potrebnú hodnotu.Matica, ktorej otvor vykazuje úsek so závitom a úsek bezPodstata yynálezu Vynález si kladie za úlohu dosiahnut zjednodušenie.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená kotvou, ktorávykazuje znaky nároku 1.Ďalšie a výhodné vytvorenia vynálezu sú predmetomPretože u kotvy podľa vynálezu je kotevná matica, ktorá je tak ako tak u kotvy usporiadaná, použitá pre otáčanie kotevnej tyče na otvorenie lepidlovej alebo maltovej patróny alebo na ovládanie (axiálnemu prestaveniu) rozperného telesa, je dosiahnuté značné zjednodušenie, pretože jednoducho postačí maticu po ustavení kotevnej tyče dalej skrutkovat na kotvu, ažkotevná doska konečne dosadne na základ, do ktorého je kotvaPretože u vynálezu neleži oblast kotevnej matice bez závitu alebo s menším vnútornýnt závitom v otvore kotevnej matice samej, ale v prstencovonl nákružku, môže byt voľbou rozmerov prstencového nákružku zvolený otáčavý nwment, ktorý je potrebný pre úplné naskrutkovanie matice na kotevnú tyč, a to nezávisle na rozmeroch kotevnej matice.Vynález môže byt I zásade realizovaný L 1 všetkých druhov(skalných) kotiev, u ktorých musi byt kotevná tyč otočená, aby bola vo vývrte (prostrednictvom lepidla, prostrednictvomPrehľad obrázkov na výkresochĎalšie detaily a znaky vynálezu vyplývajú z nasledujúceho popisu výhodného prikladu uskutočnenia za pomoci výkresov, naObr.3 situáciu pri otáčani kotevnej tyče, aObr.4 konečnú polohu kotvy s kotevnou. tyčou, kotevnouJe o sebe známym stavom techniky pri usadzovani kotiev,napríklad pri usadzovaní kotiev na spôsob lepených kotiev alebo maltových kotiev, ale tiež u kotiev s rozpinacou objímkou, nasunút na vonkajší koniec kotevnej tyče , ktorý prečnieva cez základ Z, v ktoronx je kotva usadená, kotevnúdosku g a túto potom s pomocou kotevnej matice L pritlačit nazáklad Z. U vynálezu slúži kotevná matica l tiež na otáčanie3, ked je táto použitá na to, aby svojimkotevnej tyče predným, vo vývrte 5 uloženým koncom otvorila lepidlovú alebo maltovú patrćnu, ktorá je usporiadaná na vnútornom konci vývrtu 5, aby sa uvoľnilo a premiešalo lepidlo alebo malta alebo aby sa na prednom, vo vývrte uloženom, konci kotevnejtyče usporiadané rozperné teleso u klinových kotiev, kotiev

MPK / Značky

MPK: F16B 31/02, F16B 13/14

Značky: kotva, matica, kotevná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e9292-kotva-a-jej-kotevna-matica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kotva a jej kotevná matica</a>

Podobne patenty