Zariadenie na pripojenie potrubia cirkulácie tekutiny k žiaruvzdornému prvku

Číslo patentu: E 910

Dátum: 03.02.2004

Autori: Ruffaldi Aldo, Richard Francois Noel

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na pripojenie potrubia cirkulácie tekutinyVynález sa týka zariadenia na pripojenie potrubia cirkulácie tekutiny k žiaruvzdornêmu prvku, predovšetkým zátkovej tyči, tryske alebo pláštu lejacej hadice, napriklad na zavádzanie plynu do lejacieho kanála, na natlakovanie komory, na meranie tlaku alebo na vháňanie plynu. Vynález satýka taktiež žiaruvzdorného prvku.Pripojovacie zariadenie pre žiaruvzdorný prvok, kde je v bočnej stene prvku usporiadané sedlo, je známe z dokumentu FR-Al 2 763 012, pričom toto zariadenie zahŕňa stlačiteľné tesnenie usporiadané na sedle, oporný prvok dosadajúci na vonkajšiu stranu bočnej steny, a elastické prostriedky vložené medzi oporný prvok a tesnenie, ktoré pritláčajú tesnenie oproti sedlu. Oporný prvok zahŕňa objímku alebo obruč, ktorá obklopuje žiaruvzdorný prvok. V každom prípade, oblast žiaruvzdorněho prvku, nachádzajúca sa na opačnej strane sedla,preberá reakčnú silu potrebnú na stlačenie tesnenia, ktorá jenaň prenášaná oporným prvkom.V takomto zariadení má opornê zariadenie veľké rozmery,takže jeho tepelná roztažnost spôsobuje podstatné zväčšenie vzdialenosti ponechanej medzi sedlom a uvedeným oporným prvkom pre tesnenie, čo spôsobuje, že elastické prostriedky musia byt s ohľadom na veľkost tesnenia pomerne objemné na kompenzáciutohto zväčšenia a udržanie dostatočného tlaku v tesnení.Dokument W 0-A 1 O 1/83128 navrhuje obmedzit túto nevýhodu vložením medziľahlêho kovového prvku, ktorého expanzia môže kompenzovać expanziu oporného prvku. Tesnenie tak zostávanaďalej V stálom kontakte so sedlom a umožňuje udržovať dobrútesnost napriek teplotným zmenám. Horný koniec kovového prvku však musí byt taktiež zablokovaný, napríklad zvarom spájajúcimCieľom predloženého vynálezu je navrhnút jednoduchšie a kompaktnejšie riešenie, ktoré nepotrebuje obruč prePredložený vynález sa týka zariadenia na pripojenie potrubia cirkulácie tekutiny k žiaruvzdornému prvku najúcemu povrch opatrený valcovitýnl vývrtom, ktoré obsahuje tesnenie vytvorené na umiestnenie vo vývrte, a prvý oporný prvok stláčajúci tesnenie z vonkajšej strany vývrtu. Toto zariadenie sa vyznačuje tým, že obsahuje druhý oporný prvok, ktorý môže byt vložený do vývrtu na zovretie, spolu s prvým oporným prvkom, tesnenie a tyč schopnú privádzat obidva oporné prvkybližšie k sebe na stlačenie tesnenia.Obidva opornê prvky vyvíjajú axiálny tlak na tesnenie,čo vyvoláva jeho radiálne roztiahnutie a jeho pritlačenie oproti stene vývrtu, kde je umiestnený. Originalita vynálezu spočíva v tom, že stlačenie tesnenia nevyžaduje žiadnu oporu zo strany žiaruvzdornêho prvku, pretože obidva oporné prvky sú uvedené bližšie k sebe cez tesnenie. Na žiaruvzdorný prvok teda nepôsobí žiadne ďalšie namáhanie, ako sila, ktorá je výsledkom radiálneho roztiahnutia tesnenia. Podľa definície,toto radiálne roztiahnutie je dobre rozdelené okolo stien vývrtu a nevyvoláva žiadne sily, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie žiaruvzdornêho prvku. Táto výhoda je ešte výraznejšie, keď má vývrt prierez podobný kruhu. Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu teda má vývrt v podstate kruhový prierez. Tvar tesnenia je samozrejme prispôsobenýtvaru vývrtu. V každom prípade, na toto stlačenê tesnenia nieje potrebná žiadna axiálna reakčná sila od žiaruvzdornêho prvku (ktorej výslednica by tlačila tesnenie oproti vonkajšejĎalej, podľa vynálezu nie je potrebné obzvlášť dbať o dno vývrtu, pretože, na rozdiel od riešení podľa doterajšieho stavu techniky, tesnosť spojenia nie je zaisťovaná rozhraním medzi tesnením a týmto povrchom dna. Tento znak vynálezu dovoľuje, veľmi výhodne, realizovať podstatné úspory vovýrobných nákladoch žiaruvzdornêho prvku.V dôsledku toho sa vynález ľahko realizuje, za predpokladu, že jednotlivé jeho súčasti sú správne dimenzované. Predovšetkým tesnenia a druhý oporný prvok majú s výhodou rozmery umožňujúce ich vloženie bez námahy do vývrtu. Stlačenie tesnenia potom zaisťuje nielen tesnosť spojenia, ale tiež pripojenie usporiadania k žiaruvzdornému prvku. V prípade zátkovej tyče je možné dokonca uvažovať o jejzavesení pomocou zariadenia podľa vynálezu.Prostredníctvom usporiadania prostriedkov na spojenie potrubia s tyčou alebo s prvým oporným prvkom je získané autonómne zariadenie na pripojenie a upevnenie potrubiaOkrem toho, tesnenie, obidva oporné prvky a tyč tvoria relatívne kompaktné usporiadanie, kde je znížená tepelná rozťažnosť, čím je obmedzené riziko zníženia axiálneho tlakuPodľa výhodněho uskutočnenia vynálezu sa použijeV špecifickom prípade grafitového tesnenia vynálezcovia zistili, že za určitých. okolností by spojovacie zariadenie mohlo zlyhat. Bez toho aby vynález bol akokoľvek spojený s touto hypotézou, predpokladá sa, že časť uhlíka z grafitového tesnenia by mohla difundovat do kovových súčastí nachádzajúcich sa. v styku s tesnenínl (napríklad do oporných prvkov) pri jave difúzie/rozpúštania V pevnej fáze. Uhlík difundujúci ku kovovým súčastiam - obsahujúcim vo všeobecnosti železo - tvorí so železom surové železo, ktorého teplota bodu tavenia je približne 1150 °C. Ked je v priebehu použitia teplota približujúca sa tejto hodnote, kovové súčasti sa tavia a sú zničené. Tento dodatočný problém je riešený vložením bariéry medzi grafitové tesnenie a kovové súčasti. Takáto bariéra môže byt fyzikálna alebo chemická. Napríklad,grafitové tesnenie môže byt potiahnuté zložkou. odolávajúcou vysokým teplotám, ktorá nevstupuje do interakcie ani s uhlíkom, ani so železom. Môžu byt použité predovšetkým oxidykovov, ako napríklad oxid hlinitý alebo oxid titaničitý.Podľa dalsieho uskutočnenia je vedľa tesnenia usporiadaný elastický prostriedok, napríklad elastická podložka, na kompenzáciu tepelnej rozťažnosti tyče a opornýchPodľa zvláštneho uskutočnenia vynálezu, tyč je trubicovité teleso, cez ktoré prechádza kanál na prechod tekutiny. Táto tyč ďalej môže obsahovat vonkajší závit, pričom aspoň jeden z oporných prvkov má zodpovedajúci vnútorný závit,pričom privedenie obidvoch oporných prvkov bližšie k sebe sa uskutočňuje skrutkovaním oporného prvku na tyči. V tomto prípade je sila stlačenia tesnenia oproti stene vývrtu určenáutiahnutím spojenia uskutočneným pri tomto skrutkovaní.

MPK / Značky

MPK: B22D 41/50, F16B 13/04, F16B 13/06

Značky: prvků, potrubia, žiaruvzdornému, cirkulacie, tekutiny, pripojenie, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e910-zariadenie-na-pripojenie-potrubia-cirkulacie-tekutiny-k-ziaruvzdornemu-prvku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pripojenie potrubia cirkulácie tekutiny k žiaruvzdornému prvku</a>

Podobne patenty