Kontrolný systém pre plošné vykurovanie

Číslo patentu: E 8883

Dátum: 03.02.2006

Autori: Gabanyi Annette, Gabanyi Peter

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka regulačného systému pre plošné kúreniedruhu, uvedeného V predvýznakovej časti nároku 1.0002 Plošné vykurovania, najmä vo forme podlahového kúrenia,avšak tiež vo forme vyhrievaných stropov alebo stien, získavajú v posledných rokoch stále viac na význame. Tiež vo viacrodinných domoch sa využívajú. prednosti hospodárnej a energiu šetriacejprevádzky, priaznivých hygienických pomerov, čo sa týka vzduchu0003 Zákonodarca stanovil na regulačný systém vykurovaciehol. teplota vykurovacej vody a2. objemový prúd vykurovacej vody 0004 Teplota vykurovacejt vody (prívodná teplota) sa riadi pomocou centrálnej regulácie jednotne pre celý dom cez vonkajšiu0005 Regulácia objemového prúdu teplej vody sa, tak ako jetiež predpísané zákonodarcom, dosiahne pomocou samočinne pôsobiacich zariadení na priestorovú reguláciu teploty interiéru.teplota vzduchu v uzavretom priestore mení objemový prúd vykurovacej vody s cieľom zmeniť odovzdávanie tepla plochy, napriklad podlahy, do priestoru.0007 V plošnonl kúrení nie je spôsob priestorovej regulácie teploty, známy z priestorových vykurovacích telies, s teplotou interiéru ako riadiacou veličinou z nedostatku alternatívy iba tak vhodný, pretože plošné vykurovanie je na tento cieľ príliš zotrvačné. Vplyvom konštrukcií podláh, obvyklých V moderných podlahových kúreniach, sa zmena odovzdávania tepla prejaví až po cca 2 hodinách. Táto doba medzi akciou regulačného ventilu a začiatkom pôsobenia na priestor sa menuje doba regulácie alebo doba oneskorenia. To isté platí pre plošné kúrenia vo formevyhrievaných stien alebo stropov.0008 Toto nevýhodné pôsobenie tejto doby oneskorenia sa zmierňuje na základe fyzikálneho fenoménu, známeho ako samoregulačný efekt. Tento prirodzený efekt regulujeodovzdávanie výkonu vykurovanej plochy priamo proporcionálne k teplotnému rozdielu medzi teplotou vykurovanej plochy a teplotou interiéru. Tento efekt, veľmi silne pôsobiaci vzhľadom na nepatrné teplotné rozdiely Špeciálne V plošnom kúrení, prebieha nezávisle na regulačne technických zariadeniach a zároveň so zmenenými podmienkami teploty interiéru. Nedobré zotrvačnéchovanie regulačného ventilu sa zmierni.0009 Zo spisu DE 296 11 503 Ul je známy systém regulácie teploty pre vykurovacie dosky s teplou vodou, V ktorom sa predpokladá ventil na reguláciu celkového objemového prúdu vykurovacej vody, za ktorým sú zapojené príslušné systémy regulácie jednotlivých teplôt, usporiadané pred jednotlivými vykurovacími doskami s teplou vodou, ktoré pozostávajú vždy z ventilu a k nemu paralelne pripojenému obtoku, cez ktorý po dosiahnutí požadovanej teploty a uzavretí ventilu prúdi zníženémnožstvo vody, aby sa spomalilo ochladzovanie vykurovacej dosky.0010 Zo spisu DE 27 24 338 A 1 je známy vykurovací systém, Vktorou je príslušným vykurovacínt oblastian 1 predradené obtokovézariadenie s dvomi paralelnými vetvami, pričom V prvej vetve je usporiadané prestavitelné zariadenie na redukciu prietokového množstva, zatiaľ čo druhá vetva obsahuje rúrku v porovnaní s prvou vetvou zmenšeným prierezom prúdenia alebo uzatváracie ústrojenstvo. Kontrolované rozdeľovanie objemového prúdu vykurovacej vody, privádzanej do vykurovanej oblasti, sa0011 Zo spisu DE 32 36 679 A 1 je známe zariadenie na reguláciu teploty priestoru, najmä vnútorného priestoru motorového vozidla, V ktorom sú pred. tepelným výmenníkonn usporiadané dve paralelne zapojené prítokové vedenia s rôznym prierezom, v ktorých sú usporiadané oddelené ventilové zariadenia. Rozdeľovanie celkového objemu vykurovacej vody na prítokovévedenia prebieha V závislosti na nastavení obidvoch ventilov.0012 Základom vynálezu je vytvorenie regulačného systémuvyššie uvedeného druhu, ktorý má zlepšené regulačné chovanie. 0013 Táto úloha sa rieši znakmi, uvedenými V nároku 1.0014 Výhodné uskutočnenia a ďalšie varianty vynálezu vyplývajú0015 Základom vynálezu je poznatok, že pri posudzovaní množstva vody, ktoré musí byť privedené do priestoru adekvátne vypočítané tepelnej záťaži, aby sa dosiahla požadovaná teplota interiéru, je treba rozlišovať medzi oveľa väčším podielom trvalo privedeného tepla a malým podielom, ktorý je ovplyvňovaný vonkajšími vplyvmi, ako napríklad slnečným žiarením, cudzím0016 Keby neboli vplyvy týchto rušivých veličín, tak by precelý dom bola dostatočná prívodná teplota, prispôsobenávonkajšej teplote. Doplnková priestorová regulácia by nebola0017 Podiel objemového prúdu vykurovacej vody, ktorý odpovedá trvale privádzanemu množstvu vody, by nemal byť ovplyvňovaný0018 V regulačnom systéme podľa vynálezu sa objemový prúd vykurovacej vody ventilom vo voľne voliteľnom pomere rozdeľuje do dvoch dielčích objemových prúdov, pričom každý dielčí objemový prúd môže byť ovplyvňovaný pomocou aspoň jednej regulačnej veličiny iného druhu. Prvá časť objemového prúdu vykurovacej vody sa privádza priamo alebo cez škrtiace zariadenie do plošného vykurovania, zatiaľ čo druhá časť objemového prúdu vykurovacej vody sa do plošného vykurovaniaprivádza cez termostaticky riadený regulačný ventil.0019 V jednom tvare uskutočnenia je ventil alebo škrtiace zariadenie vytvorené tak, že umožňuje nastavenie proporcionálnych podielov prvej časti objemového prúdu vyhrievacej vody, privádzané priamo do plošného zariadenia, a druhej časti objemového prúdu vykurovacej vody, privádzané ceztermostaticky riadený regulačný ventil.0020 Pritom môže ventil poskytovať pevne nastavenie proporcionálnych podielov prvej a druhej časti objemového prúdu vykurovacej vody, alebo proporcionálne podiely objemového prúduvykurovacej vody môžu byť nastaviteľné.0021 V prvom pripade môže mať ventil pevnú clonu, ktorá určuje druhú časť objemového prúdu vykurovacej vody, privádzanej do

MPK / Značky

MPK: F24D 19/10

Značky: kontrolný, plošné, systém, vykurovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e8883-kontrolny-system-pre-plosne-vykurovanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kontrolný systém pre plošné vykurovanie</a>

Podobne patenty