Zariadenie a spôsob na registráciu stavov počítadiel

Číslo patentu: E 8170

Dátum: 30.11.2005

Autor: Guderjahn Thomas

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie a spôsob na registráciu stavov počítadielPredložený vynález sa týka zariadenia a spôsobu na registráciu stavov počítadiel a na komunikáciu ako aj na výmenu dát s počítadlami. Pod počítadlami sa rozumejú elektromery, vodomery, merače tepla ako aj plynomery, ale aj iné počítadlá. Doteraz sú počítadlá, predovšetkým počítadlá v domácnosti, odčítavané najmä manuálne, čo je časovo a nákladovo náročné. Taktiež nie je pri manuálnom odčítavaní možné toto vykonať v presne deñnovanom časovom okamihu, ale časyodčítavania môžu silno varírovať.Je známe vybavenie počítadiel rádiovým zariadením, aby bolo možné na krátke trasy rádioreléového spojenia uskutočniť prenos stavov počítadiel. Tu sa napríklad osoba poverená odčítavaním smobiiným zariadením na zber dát nachádza vdosahu rádiového vysielača počítadla, takže sa vyskytujú podobné nevýhody ako pri manuálnom odčítavaní. Pri tomto spôsobe počítadlá automaticky zasielajú do mobilného zariadenia na zber dát alebo do koncentrátora dát, napríklad odpočet nákladov na vykurovanie.Z DE 100 59 868 A 1 je známy spôsob na prenos dát. Pritom komunikujú rádiové jednotky koncových prístrojov, napríklad počítadlá spotreby energie, vždy scentrálnymi rádiovými jednotkami, ktoré sú priradené napríklad vždy jednej obytnej jednotke a príslušným koncovým prístrojom. Na umožnenie komunikácie s koncovým prístrojom, ktorý nie je priamo dostupný zprislúchajúcej centrálnej rádiovej jednotky, môže byt využitá druhá centrálna rádiová jednotka prislúchajúca k inej obytnej jednotke. Táto potom vstupuje do bezprostredného spojenia s koncovým prístrojom a dáta postúpi do prvej centrálnej rádiovej jednotky.Rovnako známy je spôsob na registráciu stavov počítadiel z DE 197 41 085 C 2. Pri tomto známom spôsobe má každé počítadlo jednoznačnú identifikáciu aje prepojené s rádiovou jednotkou. Okrem toho existuje centrálne zariadenie na zber dát, ktoré si môže bezprostredne vymieňať s rádiovými jednotkami počítadiel a aj sprostredkovane cez ďalšie rádiové jednotky. Dopyt dát určitého počítadla sa pri tomto známom spôsobe uskutočňuje vychádzajúc zo zariadenia na zber dát princípom snehovej gule, t.j. dopyt je najskôr smerovaný na všetky bezprostrednedosiahnutelné rádiové jednotky a potom v retazci týchto tak dlho, kým je prenesený na všetky ďalšie rádiové jednotky dostupné z týchto rádiových jednotiek, až kým sadosiahne rádiová jednotka dopytovaného počítadla.Zo spisu WO 01/87279 A 2 je známa samoorganizujúca sa sieťová architektúra na odčítavanie stavov počítadiel. Architektúra zahŕňa centrálny server,ktorý si prostredníctvom sieťového spojenia môže vymieňať dáta so zariadením na zber dát. Zariadenia na zber dát a počítadlá obklopujúce zariadenia na zber dát obsahujú rádiové jednotky a tvoria lokálnu sieť. V centrálnom serveri a v zariadení na zber dát sú vložené smerovacie dáta, ktoré deñnujú cestu ku každému počítadlu. Cesta môže prebiehať zo zariadenia na zber dát priamo kpočítadlualebo cez jedno alebo viaceré ďalšie počítadlá ako medzistanice.Zo spisu EP 1 263 167 A 1 je známy bezdrôtový domový automatizovaný systém. Systém obsahuje riadenie na ovládanie rôznych prístrojov pripojených na systém, napríklad spínačov svetiel alebo iných elektrických prístrojov pre domácnosť. Komunikácia medzi riadením a pripojenými prístrojmi sa uskutočňuje rádiovo, pričom riadenie dosahuje určitý prístroj eventuálne cez vradený iný prístroj,ktorý postúpi vyslané dáta do určeného prístroja. Riadenie obsahuje zoznam prístrojov, ktoré patria k pristroju. Každý prístroj systému môže na základe podnetu riadenia cielene na všetky prístroje zo zoznamu prístrojov v riadení vyslať takzvaný discovery-signál. Prístroje, ktoré prijmú discovery-signál adresovaný na nich, potvrdia prijatie signálu.vychádzajúc z tohto je úlohou vynálezu navrhnutie zariadenia a spôsobu na registráciu stavov počítadiel, ktoré prípadne ktorý pomocou jednoduchých prostriedkov ponúka možnosť odčítať velký počet počítadiel, efektívnym spôsobomsi vymieňať dáta a integrovať ďalšie počítadlá.Vyššie uvedená úloha je vyriešená zariadením podľa nároku 1 a spôsobompodľa nároku 4. Výhodné uskutočnenia tvoria podstatu závislých nárokov.Zariadenie podla vynálezu určené na registráciu stavov počítadiel ana komunikáciu ako aj výmenu dát je určené pre minimálne jedno počítadlo, ktoré je vybavené jednoznačnou identiñkáciou a ktoré je prepojené s rádiovou jednotkou.Rádiová jednotka je určená na vysielanie rádiových signálov a na ich príjem.výhodnejšie pracuje vtakzvanom ISM-pásme pri 868 MHz. Zariadenie dodatočne obsahuje minimálne jedno zariadenie na zber dát, ktoré je taktiež vybavené rádiovou jednotkou, ktorá cez trasu rádioreléového spojenia prijíma dáta zminimálne jedného počítadla adáta vysiela, aktoré obsahuje riadenie, ktoré postúpi prijaté stavy počítadiel. Zariadenie na zber dát prijíma stav alebo stavy počítadiel ako aj iné dáta zminimálne jedného počítadla atakto prijaté stavy počítadiel postúpi ďalej, napríklad na nadradené zariadenie na zber dát. Okrem stavov počítadiel si zariadenie na zber dát vymieňa s počítadlom aj všeobecné dáta. Podľa vynálezu zariadenie na zber dát obsahuje smerovacie riadenie. smerovacie riadenie obsahuje informáciu o ceste, ktorá musi obsahovať pre každé počítadlo vrádiovej sieti minimálne jednu cestu, ktorou môže zariadenie na zber dát zasielať dáta do počítadla a prijímať dáta z počítadla. Informácia o ceste určuje bud priame zasielanie do prijímača alebo nepriame zasielanie cez jedno alebo viaceré počítadlá, ktoré ďalej postúpia zaslané dáta pozdĺž špecifikovanej cesty. Zariadenie podľa vynálezu pracuje spolu so zariadením na zber dát, do ktorého prichádzajú tiež dáta, ktoré boli ďalej postúpené cez množstvo iných počítadiel uvedených v informácii o ceste na spojenie. Pri zariadeni podľa vynálezu nie je už potrebné, aby sa spolu so zariadením na zber dát nachádzalo včasto blízkom dosahu prijímacieho okruhu počítadla s rádiovým vysielačom. Pri zariadení podľa vynálezu je možné pracovat so stacionárnym zariadením na zber dát, ku ktorému sú prostredníctvom informácie o ceste dáta postúpené počítadlami. Zvlášť výhodná je pritom skutočnosť, že pre rádiové jednotky počítadiel nie je potrebné žiadne nákladné riadenie, ale že dáta môže postúpiť jednoduchý mikrospínač.Prostredníctvom smerovacieho riadenia sa dosiahne, že na komunikáciu zariadenia na zber dát s určitým počítadlom budú dáta ďalej postúpené len pozdĺž cesty špecifikovanej smerovacím riadením. Vdôsledku tohto sa na dátovej komunikácii podieľajú len tie počítadlá, ktoré sú obsiahnuté v tejto ceste. Potrebný prenos dát je možné týmto redukovať. Okrem toho je možné viaceré procesykomunikácie vykonať časovo súčasne. Zariadenie podľa vynálezu výrazne redukuje náklady na odčítanie počítadiel.Každá rádiová jednotka, aj priradená zariadeniu na zber dát ako aj počítadlu,obsahuje riadenie určené na vyslanie potvrdenia príjmu vrátane identifikácie poprijatí obvolania. Detinovaná postupnosť signálov, ktorá je označovaná akovysielaná výzva, môže byť vyslaná zrádiovej jednotky do počítadla alebo zariadenia na zber dát a u prijímateľov obvolania vyvolá vyslanie protismerného signálu. Protismerný signál je potvrdenie príjmu, ktoré odosielatelovi vysielanej výzvy potvrdzuje príjem signálu a súčasne aj identiñkáciu, výhodnejšie aj informácie o kvalite. Kvalitu trasy rádioreléového spojenia môže hodnotiť aj prijímatel potvrdenia o prijatí. Potvrdenie o prijatí poskytuje odosielateľovl vysielanej výzvy obraz oexistujúcich prijímateľoch vjeho okolí avýhodnejšie aj okvalite trasy rádioreléového spojenia, ako napriklad o intenzite poľa príjmu signálov a/alebo ichNa vybudovanie rádiovej siete, ktorá disponuje cestami, ktoré ako medzibody obsahujú počítadlo, obsahuje každá z rádiových jednotiek riadenie,ktoré reaguje na signál vyslaný zo zariadenia na zber dát, vyvolá vyslanie výzvy a dáta získané z vyslania výzvy zašle spät do zariadenia na zber dát. Týmto spôsobom môže zariadenie na zber dát vybudovať siet, ktorá je väčšia ako dosah rádiovej jednotky zariadenia na zber dát. Použitie riadenia na spúštací a vysielaný vyzývací signál umožňuje aj za najťažšich rádiových podmienok vysielať signály z počítadla cez dlhé trasy do zariadenia na zber dát.Vmožnuom uskutočnení zariadenia môžu byt za účelom podpory siete na určitom mieste použité aj jedna alebo viaceré rádiové jednotky na ďalšie postúpenie dát.Úloha podľa vynálezu je taktiež vyriešená spôsobom so znakmi nároku 4.Spôsob podľa vynálezu slúži na registráciu avýmenu dát o stavoch počítadiel minimálne jedného počítadla, ktoré má jednoznačnú identiñkáciu aje spojené s rádiovou jednotkou. Spôsob obsahuje krok, v ktorom si zariadenie na zber dát s rádiovou jednotkou cez rádiovú siet vymieňa dáta s minimálne jedným počitadlom a/alebo ich na neho postupuje. Zariadenie na zber dát obsahuje smerovacie riadenie reprodukujúce sieť, v ktorom je ku každému počítadlu priradené cesta, cez ktorú sa zo zariadenia na zber dát zasielajú dáta do počítadla. Cesta pozostáva bud zpriameho zasielania do počítadla alebo znepríameho zasielania cez iné počítadlo, ktoré ďalej postupuje vysielané dáta pozdĺž špecifikovanej cesty. Smerovacie riadenie určené podľa vynálezu na definovanie siete umožňuje zariadeniu na zber dát vyhodnocovať aj dáta z počitadiel, ktoré nie

MPK / Značky

MPK: H04Q 9/00, G01D 4/00, G08C 17/02

Značky: spôsob, registráciu, stavov, zariadenie, počítadiel

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e8170-zariadenie-a-sposob-na-registraciu-stavov-pocitadiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob na registráciu stavov počítadiel</a>

Podobne patenty