Prostriedok a spôsob regulácie hmyzu

Číslo patentu: E 7841

Dátum: 19.05.2006

Autori: Sabnis Shobhan, Albright Robert, Zupan Jacob

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY0001 Predkladaný vynález sa týka prostriedku a spôsobu regulácie hmyzu. Veľa vsúčasnosti vyvinutých techník použitých na reguláciu hmyzu zahŕňa technológiu pomaly sa uvoIňujúcich pesticídov. Použitie škodcových prúžkov,obojkov, opaskov a príveskov, ktoré majú insekticíd obsiahnutý vsubstráte výsledného zariadenia, je opísané v US patente 3318679 US patente 3944 662 US patente 3756 200 US patente 3942 480 a US patente 4 195 075. Posledný patent opisuje zariadenie na reguláciu hmyzu obsahujúce insekticídne aktívny izomér 1-kyano-3-fenoxybenzyl-a-izopropyI-4 chlórfenylacetátu. US patent 5104659 opisuje potiahnuté zariadenia, ktoré umožňujú zabudovanie insekticídneho činidla, ktoré neboli vhodné prezavedenie do zariadenia pripraveného extrudovaním a vstrekovacím lisovaním.0002 Zvýšená popularita zariadení, ako sú zvieracie prívesky na ucho,obojky na krk a prívesky, viedla v posledných zopár rokoch k značnému úsiliu vo vývoji zlepšených zariadení, aby sa prekonali problémy, ktoré sa objavili stým, ako vzrástlo ich použitie. Neustále sú hľadané zlepšenia vdizajne,prostriedkoch a výrobných technikách, aby sa prekonali problémy, ako je rozbitie a strata, a zlepšila sa účinnosť a ľahkosť aplikácie. Rozbitie a strata sa objavujú u príveskov na ucho, ako sú tie, ktoré sú opísané v US patente č. 3731414, zdôvodu ich veľkosti, dizajnu a spôsobu pripojenia, ktorý vedie ktomu, že časť prívesku je vystavená ohnutiu a namáhaniu vteréne po dlhé obdobie. Ďalej rozbitie alebo zoslabenie plastového prívesku môže byť spôsobené zavedením aktívnej zložky alebo zmesi aktívnych zložiek, ktoré môžu skutočne oslabit polymérnu matrícu. Ďalej konkrétne charakteristiky aktívnej zložky vyžadujú pozornosť, aby sa zabezpečilo, že si aktívna zložka udrží svoju insekticídnu aktivitu v polymérnej matrici.0003 lnterferencia alebo degradácia aktívnej zložky s alebo počaspolymerizácie alebo procesu výroby vedúca koslabeniu a praskaniuvýsledného prívesku na ucho, je oblast veľkej dôležitosti pri príprave zvieracích príveskov na ucho. Zvýšenie koncentrácie aktívnej zložky je obmedzujúci faktorpevnosti výsledného plastového prívesku.0004 Predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť prostriedky azariadenia, ktoré nie sú obmedzené vyššie uvedenými obmedzeniami.0005 Predkladaný vynález podľa nároku 1 poskytuje prostriedok, ktorý zahrnuje účinné množstvo metaflumizonu vo forme prívesku na ucho, obojku nakrk alebo prívesku na použitie u homotermných zvierat.0006 Prívesok na ucho môže byť buď vjednozložkovej forme, alebo vo forme dvojzložkového prívesku na ucho, ktorý vydrží tlaky pri ohýbaní a namáhaní v teréne po dlhý čas, čo vedie k zníženiu rozbíjania a straty prívesku na ucho. Prívesky na ucho, obojky na krk alebo prívesky sú výhodne schopné udržať vysokú koncentráciu metaflumizonu, čím sa zvýši ich účinnosť a spektrum aktivity, najmä voči hmyzu, ktorý obťažuje dobytok, psov, mačky a ďalšie homotermné zvieratá, ktoré sa pasú alebo inak trávia čas na voľnom priestranstve. Ďalšia výhoda dvojdielnych príveskov na ucho pre zvieratá z tohto vynálezu je tá, že druhá zložka môže byt nahradená, bez toho, aby sa znova prepichovalo ucho zvieraťa zakaždým, keď je potreba vymenit insekticíd. Vjednom uskutočnení predkladaného vynálezu prívesok na ucho pre zvieratá,obojok na krk alebo prívesok zahŕňajú okolo 40 až 90 termoplastickej živice a 1 až 30 metaflumizonu. Prípadne 0,0 až 4,0 stabilizátora pre spracovanie, 0,2 až 10,0 lubrikantu, 0,3 až 0,5 chelatačného činidla,1 až 2,5 stabilizátora pre spracovanie zahrievaním, 0 až 5,0 tokového činidla, 0 až 35,0 insekticídnych synergistov a akcelerátorov migrácie, 5,0 až 25,0 plastifikátora alebo zmesi plastifikátorov, 0,5 až 2,0 farbiva a tiež môže byt pridaných 0 až 30 jedného alebo viacerých ďalších insekticídnych činidiel. V ďalšom uskutočnení prostriedok je impregnovaný alebo nanesený na zložku sieťovej matrice zprírodného alebo syntetiokéhotextilu alebo vlákna alebo drôtu alebo pevnej disperzie polyvinylchloridovéhopolyméru alebo kopolyméru tak, že vznikne prívesok na ucho, obojok na krkalebo visiace priveskové zariadenie.0007 V dvojdielnom zariadení prívesku na ucho alebo prívesku prvá zložka je skonštruovaná tak, že sa pripojí k zvieraťu, môže byt skonštruovaná prakticky z akéhokoľvek materiálu vhodnej velkosti a pevnosti. Výhodne je prvá zložka vyrobená z materiálov termoplastickej živice, ako sú polyvinylchloridové živice a polyuretánové elastoméry alebo impregnovaný textil, tkanina alebo iný0008 Vhodný špendlik, spinka alebo kruh pre uskutočnenie vynálezu vo forme dvojdielneho prívesku na ucho alebo prívesku môže mať akýkoľvek dizajn vrátane systému bajonetového typu, za predpokladu, že drží prívesok na ucho alebo prívesok na mieste. Pripadne môžu byt použité prostriedky na zaistenie špendlíka a môžu byť buď integrálnou súčasťou dizajnu, alebo nezávislou jednotkou. US patent č. 3 731 414 opisuje preferované prostriedkypripojenia k zvieraciemu uchu, ktoré sú vhodné pre predkladaný vynález.0009 Zložka nesúca metaflumizon je normálne zahrnutá na hmotnostnej báze asi 40 až 90 polyvinylchloridu alebo inej termoplastickej živice a asi 1 až 30 metaflumizonu. Vzávislosti od vlastností polyvinylchloridu alebo inej zvolenej termoplastickej živice môžu iné voliteľné zložky zahŕňať asi 0,0 až 4,0 stabilizátora pre spracovania, ako je epoxidovaný sójový olej, asi 0,2 až 10,0 lubrikantu, ako je kyselina stearová, asi 0,3 až 0,5 chelatačného činidla, ako je trinonylfosfit, asi 0,1 až 2,5 stabilizátora pre spracovanie zahrievanim, ako je stearát vápenato-zinočnatý, asi 0 až 5,0 tokového činidla, ako je SiOZ, asi 0 až 35,0 insekticídnych synergistov a akcelerátorov migrácie, ako je piperonylbutoxid, asi O až 25,0 plastifikátora alebo zmesi plastifikátorov, ako je dioktylftalát, benzylbutylftalát, dibutylftalát,estery kyseliny citrónovej, adipáty alebo sebakáty a asi 1 až 30 ďalšieho insekticídneho činidla, ako je amitraz, fipronil, imidachloprid, permetrin, pyretríny, piperonylbutoxid, chlorfenapyr alebo fenotrin. Pokial je to žiaduce, EP 1 883 293 B 1 EP 89 lZ-Tšmôže byt pridané farbivo vmnožstve od asi 0,5 do 2,0 , najmä predosiahnutie odlišenia zvierat nesúcich zariadenie s metaflumizonom.0010 Metaflumizon je nový insekticíd, pozri napr. EP-A-1 334 661. US patent 5543 573 a publikovaná prihláška US patentu 2004-0122075 A 10011 Zložka nesúca metaflumizon môže byt vyrobená z materiálu, ktorý je výhodne odlišný od materiálu prvej zložky. Táto zložka nesúca metaflumizon môže byt vyrobená na matrici, ako je prírodná alebo syntetické textilná alebo vláknité sieť, napríklad polyaramid alebo polyester, drôtené sieť alebo pevná disperzia polyvinylchloridovej polymérnej alebo kopolymérnej matrice,potahovaním, extrudovaním, koextrudovaním alebo impregnovaním prostriedku0012 Zložka nesúca metaflumizon môže byť vyrobená pripravením zmesi suchých zložiek ich zmiešaním vmiesiči, zahrievaním zmesi za miešania v teplotnom rozsahu 80 °C až 120 C a pomalým pridávaním zmesi kvapalných zložiek a za miešania pokiaľ sa nezíska relatívne suché zmes. Výsledná homogénna zmes je ochladená za miešania a prípadne je pridaný SiO 2 a všetko sa mieša, aby sa získala homogénna suché zmes, ktoré potom môže byť lisované, extrudovaná alebo koextrudovaná do matrice alebo suché zmes potom môže byt granulovaná extrudovaním a granulovaná suché zmes potom môže byť lisované, extrudovaná alebo koextrudovaná prípadne do matrice tak,ako bolo opísané vyššie a vystrihované alebo krájaná do požadovaného tvaru. Alternatívne zložka nesúca metaflumizon môže byt pripravené poťahovaním alebo naméčaním matrice svinylovou disperziou obsahujúcou aktívne zložky tak, ako je opísané v tomto dokumente podľa US patentu 5 104 659. Ďalej táto zložka nesúca metaflumizon môže obsahovat viacej ako jednu časť. Jednotlivé časti môžu byť zložené zo rovnakých alebo rôznych zložiek a tiež môžu poskytovať rôzne rýchlosti uvolňovania aktívnych zložiek. Taká druhá zložka umožňuje aplikáciu aktívnych zložiek, ktoré by nemali byť zIučitelné vjedinej časti rovnako ako alternatívny spôsob dodávania zmesí aktívnych zložiekrovnakými alebo rôznymi rýchlosťami.

MPK / Značky

MPK: A01K 13/00, A01K 11/00, A01K 27/00

Značky: regulácie, hmyzu, prostriedok, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e7841-prostriedok-a-sposob-regulacie-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok a spôsob regulácie hmyzu</a>

Podobne patenty