Číslo patentu: E 7762

Dátum: 11.09.2007

Autor: Lerchenmüller Peter

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka žeriavu, žeriavu ktorý na pojazd pozdĺž koľajníc zahŕňa pojazdové ústrojenstvo s viacerými skupinami pojazdového ústrojenstva, ktoré majú vždy najmenej dve otočne uložené kolesá vo vzájomnom rozstupe v pozdlžnom smere príslušnej koľajnice na jednej nápravnici, pričom príslušná skupina pojazdového ústrojenstva s príslušným priečnym čelným nosníkom žeriavu nad centrálnym kĺbom, ktorý má najmenej jeden stupeň voľnosti na otáčanie pojazdového ústrojenstva voči príečnemu čelnému nosníku okolo vertikálnej osi, ako aj na vychýlenie pojazdového ústrojenstva voči príečnemu čelnému nosníku okolo horizontálnej osi ležiacej v pravom uhle ku koľajniciam, a ďalej je spojený dvomi vodiacimi ramenami, ktoré, pri pohľade na príslušnú koIajnicu v priečnom smere, sú usporiadané na protiľahlých stranách centrálneho klbu.0002 Pojazdové ústrojenstvá koľajových pojazdových žeriavov, hlavne portálových žeriavov alebo mostových žeriavov, zahŕňajú najmenej dve skupiny pojazdového ústrojenstva, ktoré majú vždy najmenej jedno koleso na pojazd žeriavu a z ktorých jednotlivé alebo všetky sú vybavené najmenej jedným hnacím motorom na pojazd žeriavu. Napríklad na štyroch nohách portálového žeriavu je vždy usporiadané jedno pojazdové ústrojenstvo.0003 Predovšetkým pri ťažkých žeriavoch, ktorých skupiny pojazdového ústrojenstva majú dve alebo viac kolies, je presné vyrovnanie osí kolies voči kolajniciam dôležité kvôli nízkemu opotrebeniu. Tu môžu pojazdové ústrojenstva samotné jednak vzhľadom na polohy osí, ako aj polohu bočného vodiaceho prostriedku vyrábať s veľmi vysokou presnosťou. Skupiny pojazdového ústrojenstva sa môžu merat v zmontovanom stave. Výsledky merania z praxe ukazujú, že polohové tolerancie dané príslušnými normami a predpismi sa zvyčajne ďaleko podkročujú.0004 Vobvyklom uskutočnení žeriavu, ktorého skupiny pojazdového ústrojenstva vždy majú najmenej dve alebo viac kolies vo vzájomnom rozstupe v pozdlžnom smere príslušnej koľajnice, sú jednotlive skupiny pojazdového ústrojenstva spojené s priečnym čelným nosníkom oceľovej konštrukcie žeriavu len s jedným stupňom voľnosti, konkrétne vychýlenie sa okolo horizontálnej osi ležiacej priečne ku koľajniciam. Pritom musia byť otvory v priečnom čelnom nosníku, ktoré pojímajú osi otáčania príslušnej skupiny pojazdového ústrojenstva, veľmi presné, hlavne vzhľadom na polohu osi naprieč k pojazdovej dráhe. Tieto otvory predstavujú rozhrania medzi strojnou konštrukciou skupiny pojazdového ústrojenstva a oceľovou nosnou konštrukciou žeriavu, ktoré sa v praxi ukazujú často ako problematické. Kvychýleniu osi môže okrej iného prist aj slnečným žiarením, ktoré priečny čelný nosník nerovnomerne zohrieva, pričom sa zmenia polohy osi. Aj horizontálne sily, vyplývajúce zo šikmého chodu, sily vetra a zotwačnej sily, preberá len určitý počet kolies. Pri takýchto viackolesových pojazdových ústrojenstvách sa jednak horizontálne sily, ktoré musí zachytávať aj konštrukcia koľajníc, sú nevýhodne veľké. vznikajúce odchýlky osí a nevýhodné rozdelenie horizontálnych síl vedú k vzpriečeniam pojazdových ústrojenstiev a tým k zvýšenému opotrebeniu bočného vodiaceho prostriedku, styčných povrchov kolies a koIajníc.0005 Na zníženie opotrebenia sú už známe konštrukcie, pri ktorých sa na pripojenie skupiny pojazdového ústrojenstva na priečny čelný nosník predpokladá dodatočný stupeň voľnosti,konkrétne otáčateľnosť okolo vertikálnej osi. Pojazdové ústrojenstva sú takto bez vzpriečenia sa voči tuhej a nepresnej oceľovej konštrukcii žeriavu, napriklad portálového žeriavu. Vonkajšie sily kvôli teplotným rozdielom a deformáciám už nepôsobia na pojazdovú geometriu. Horizontálne sily sa prakticky zo všetkých bočných vodiacich prostriedkov prenášajú na koľajnice. Sikmý chod sa podstatne vylepšil, resp. šikmý chod je pri žeriavoch so synchronizačnými zariadeniami vylúčený. 0006 Na vytvorenie spojenia medzi skupinou pojazdového ústrojenstva a priečnym čelným nosníkom s dodatočnou otáčavosťou okolo vertikálnej osi sú už známe rôzne konštrukcie0007 Konštrukcia s použitím guľôčkového alebo valčekového otočného venca je technicky bezchybná, avšak má veľmi veľkú konštrukčnú šírku a vzhľadom na náklady je veľmi nevýhodná. Použitie rovnako už známeho klzného uloženia s dodatočným pridržiavačom na zachytenie klopných sil má nevýhodu, že sa musia prekonávať veľmi veľký odpor otáčania. Dosadacie sily môžu napríklad činit 150 ton alebo viac. Na základe veľkých klopných sil, hlavne pri odľahčeni rohov žeriavu, existujú navyše veľmi náročné pridržiavače.0008 Ďalej kvôli tomuto účelu je známe namontovanie axiálneho guľôčkového ložiska s dodatočným oporným ložiskom. Pritom sa vyžaduje, aby hlavné ložisko bolo predpäte s veľmi vysokými predpínacími silami oproti opornému ložisku tak, že nie je možnéjednostranné zdvihnutie hlavného ložiska. Ak by sa hlavné ložisko len trošku zdvihlo, presunie sa celá Vertikálna sila na jedno alebo niekoľko valivých teliesok, čo by viedlo k zničeniu ložiska. Nevýhody tejto konštrukcie sú okrem iného nebezpečenstvo zmeny prepínacích síl, napríklad sadaním počas prevádzkovej-2 doby žeriavu, kvôli len veľmi malému pohybu ložiska, zaťaženia guľôčok a obežnej dráhy vznikajúce prakticky vždy v rovnako bode a nákladná konštrukcia.0009 Pri ďalšej známej konštrukcii na úvod menovaného druhu sa na spojenie skupiny pojazdového ústrojenstva s priečnym čelným nosnikom predpokladá centrálny kĺb vo forme guľového axiálneho ložiska, ktoré zachytáva dosadaciu silu. Klopné sily, vyplývajúce z horizontálnych síl naprieč ku koľajnici, zachytia tiahla, ktoré sú usporiadané na oboch stranách centrálneho kĺbu medzi priečnymi čelnými nosníkmi a skupinou pojazdového ústrojenstva. Tu je nevýhodou okrem iného, že z klopného momentu vyplývajú veľké sily pôsobiace na ložisko, pretože tiahla môžu zachytiť len tažné sily.0010 Z NL-A-6 604 798 vyplýva uskutočnenie spojenia skupiny pojazdového ústrojenstva s priečnym čelným nosnikom cez centrálny klb, pomocou ktorého je skupina pojazdového ústrojenstva otočná voči priečnemu čelnému nosniku okolo horizontálnej osi, ležiacej v pravom uhle ku koľajniciam. Další príklad vyhotovenia uvádza otočné spojenie okolo horizontálnej osi, ležiacej v pravom uhle ku koľajniciam. pomocou vodiacich ramien voči sebe stojacich v tvare V, ktoré sú na navzájom spájaných prvkoch vždy otočne uložené okolo horizontálnej osi, ležiacej v pravom uhle ku koľajniciam.0011 Úlohou vynálezu je poskytnúť napojenie skupín pojazdového ústrojenstva žeriavu na priečne čelné nosníky, pričom pri výhodnom prenose síl sa dosiahne nákladovo výhodná konštrukcia. Podľa vynálezu sa to podari pomocou žeriavu so znakmi nároku 1.0012 Centrálny klb je podľa vynálezu vytvorený vo vertikálnom smere ako radiálne Iožisko s jedným posuvným krúžkom, t.j. neprenáša vertikálne sily. Vertikálne prítlačnéa ťažné sily sú takto výlučne prenášané dvomi vodiacimi ramenami, ktoré sú nad sebou ležiacimi klbmi spojené vždy na jednej strane so skupinou pojazdového ústrojenstva a na druhej strane s priečnym čelným nosnikom. Výhodne sú tieto klby vytvorené vo forme guľových klbov. Pretože pohyblivost vzhľadom na os usporiadanú rovnobežne s koľajnicou musí byt len veľmi malá, bolo byt napríklad mysliteIné a možné vytvorit stupeň voľnosti vzhľadom ku tejto osi ležiacej paralelne ku koľajnici pomocou príslušnej vôle valčekového alebo klzného ložiska, otočného okolo osi ležiacej v pravom uhle ku koľajnici.0013 Vo výhodnom uskutočnení vynálezu je centrálny kĺb vytvorený vo forme gluľového kÍbu. V podstate by bolo mysIiteIné a možné aj vytvorenie pomocou prvého čiastkového klbu, ktorý má len jeden stupeň voľnosti, na otáčanie okolo osi ležiacej v pravom uhle ku koľajnici, a druhého čiastkového kĺbu, ktorý má len jeden stupeň voľnosti na otočenie okolo vertikálnej osi.0014 Žeriav podľa vynálezu môže byt napríklad vyhotovený vo forme portálového žeriavu. Mysliteľné a možnéje napríklad aj vytvorenie vo forme mostového žeriavu.0015 Ďalšie výhody a detaily vynálezu budú vysvetlené v nasledovnom na základe priložených výkresov. Tieto zobrazujúObrázky 1 a Zčelný pohľad a pôdorys žeriavu podľa vynálezu, silne schematizovaný a zjednodušenýObrázok 3 bočný pohľad (smer pohľadu A na obrázku 1) na skupinu pojazdového príslušenstva spojené s priečnym čelným nosnikomObrázok 4 šikmý pohľad na vahadlo skupiny pojazdového ústrojenstva, spojené s priečnym čelným nosnikomObrázok 5 bočný pohľad na diely obrázku 4Obrázok 6 rez pozdlž línie B-B z obrázku 5Obrázok 7 schematické zobrazenie ďalšieho uskutočnenia vynálezu v pohľade zbokuObrázok 8 schematický čelný pohľad na uskutočnenie podľa obrázku 7 (diely pojazdového ústrojenstva sú kvôli prehľadnosti na polovicu vynechané).0016 Príklad vyhotovenia vynálezu je zobrazený na obrázkoch. Žeriav je vytvorený vo forme portálového žeriavu, ktorý môžejazdit pojazdnej dráhe tvorenej dvomi koIajnicami 1 položenými vo vzájomnom rozstupe. Takýto portálový Žeriav má štyri nohy, 2, 3, 4 a 5. Známe sú aj konštrukcie s tromi nohami. Dalej môžu byť aj dve podpery. Nohy 2 až 5, resp. podpery, nesú priečny alebo priečne nosníky 6 a 7, pozdlž ktorých môže jazdit žeriavová mačka 8, alebo ktoré sú vybavené iným druhom pojazdného alebo pevného zdvíhacieho zariadenia. V pripade vytvorenia s dvomi alebo viacerými priečnymi nosníkmi 6 a 7 prebieha medzi nimi spojovací nosník 9.0017 Na spodných koncoch nôh 2, 3, 4 a 5, usporiadaných na príslušnej strane portálu, je namontovaný priečny čelný nosník 10, ktorý ich spája. Takýto priečny čelný nosník 10 sa označuje aj ako nosník pojazdového ústrojenstva, alebo pojazdový trám . Priečne čelné nosníky 10 slúžia-3 na prepojenie oceľovej konštrukcie žeriavu s jednotlivými skupinami 11 pojazdového ústrojenstva žeriavu. Pod každou z nöh 2 až 5 je usporiadaná takáto skupina 1 pojazdového ústrojenstva.0018 V podstate by bolo mysliteľné a možné napríklad aj pre každú z nôh 2 až 5 predpokladať vlastný priečny čelný nosník 10. Na každú koIajnicu výhodne existujú vždy najmenej dve skupiny 11 pojazdového ústrojenstva, usporiadané v pozdĺžnom smere koľajnice 1. Výhodné je usporiadanie pod príslušnými nohami 2 až 5.0019 Na zobrazenom príklade vyhotovenia má príslušnú skupina 11 pojazdového ústrojenstva osem kolies 12 vo vzájomnom rozstupe v pozdĺžnom smere kolajníc 1. Osi 13 kolies 12 sú usporiadané v pravom uhle ku koľajniciam 1. Príslušní koleso 12 môže mat dva okolky 14 a 15 spojené osou 13 v rozstupe v smere priečnom na kolajnicu 1, ako je schematicky naznačené na obrázku 1.0020 Vždy dve kolesá 12, ležiace za sebou v pozdĺžnom smere kolajníc, sú otočne uložené v nápravnici 16. V zobrazenom príklade vyhotovenia sú takto na každú skupinu pojazdového ústrojenstva štyri nápravnice 16, ležiace za sebou v pozdlžnom smere kolajníc.0021 Vždy dve nápravnice 16, ležiace za sebou v pozdĺžnom smere koľajníc, sú spojené spoločným vahadlom 17. Na zobrazenom príklade vyhotovenia sú takto dve vahadlá 17 vo vzájomnom rozstupe v pozdlžnom smere kolajníc 1. Nápravnice 16 sú s vahadlami 17 spojené otočne okolo horízontálnych osi, Iežiacich v pravom uhle ku koľajniciam.0022 Obe vahadlá 17 sú spojené so spoločným vahadlom 19, pričom sú otočné voči vahadlu 19 vždy okolo horizontálnej osi 12 ležiacej v pravom uhle ku koľajnici 1.0023 Na pojazd žeriavu pozdlž kolajníc 1 slúžia hnacie motory 21, ktoré poháňajú príslušné kolesá 12. Podľa aplikácie môže existovať viac alebo menej takýchto hnacích motorov 21.0024 Príslušný priečny čelný nosník 10 je spojený s príslušnou skupinou 11 pojazdového ústrojenstva takým spôsobom, že skupina 11 pojazdového ústrojenstva je otočná voči priečnemu čelnému nosníku 10 okolo horizontálnej osi, stojacej v pravom uhle k príslušnej koľajnici 1 a je otočná okolo vertikálnej osi. Pritom sa predpokladá spojovacie zariadenie, ktoré má centrálny kĺb 22. Tento má najmenej nasledujúce stupne voľnosti jeden stupeň voľnosti na otáčanie skupiny 11 pojazdového ústrojenstva voči priečnemu čelnému nosníku 10 okolo vertikálnej osi a jeden stupeň voľnosti na vychýlenie skupiny 11 pojazdového ústrojenstva voči priečnemu čelnému nosníku 10 okolo priečnej horizontálnej osi 24, ležiacej predovšetkým v pravom uhle k príslušnej koľajnici 1. 0025 Tieto stupne voľnosti budú na zobrazenom príklade vyhotovenia vytvorené vyhotovením centrálneho kĺbu 22 vo forme sférického kĺbu, resp. guIového klbu. Pritom zahŕňa centrálny kĺb 22,Iožiskový čap 25 spojený s vahadlom 19, ložiskové puzdro 26 spojené s priečnym čelným nosníkom 10, vnútorný krúžok 27 usporiadaný na ložiskovom čape 25 so sférickou, resp. gulovou segmentovou vonkajšou plochou a vonkajší krúžok 28 usporiadaný vo ložiskovom puzdre 26 so sférickou, resp. gulovou segmentovou vnútornou plochou, ktorá spolupôsobi so sférickou vonkajšou plochou vnútorného krúžku 27. Klb môže byt usporiadaný aj obrátene, taktiež Iožiskový čap 25 spojený s priečnym čelným nosníkom 10 a ložiskové puzdro 26 s vahadlom 19.0026 Centrálny klb 22 je vo vertikálnom smere vytvorený ako radiálne ložisko s jedným posuvným krúžkom, t.j. v tomto smere v zmontovanom stave má vôľu. Takto sa týmto centrálnym Iožiskom 22 neprenášajú žiadne vertikálne sily. Naproti tomu sa prenášajú sily pôsobiace v horizontálnom smere a to ako v smere príslušnej koľajnice 1, ako aj v pravom uhle k nej.0027 Ďalej príslušné spojovacie zariadenie zahŕňa medzi príslušným priečnym čelným nosníkom 10 a príslušnou skupinou 11 pojazdového ústrojenstva dve vodiace ramená 29 a 30, ktoré sú usporiadané po oboch stranách centrálneho klbu 22 pri pohľade v smere kolmom na koľajnicu 1. Každé z vodiacich ramien 29 a 30 je kĺbovo spojené jednak s priečnym čelným nosníkom 10, ako aj s vahadlom 19. Tieto nad sebou ležiace kĺby 31 a 32 vodiacich ramien 29 a 30 môžu prenášať jednak tlakové, ako aj tažné sily medzi príslušným priečnym čelným nosníkom 10 a príslušnou skupinou 11 pojazdového ústrojenstva. Pritom tieto kĺby 31 a 32 majú najmenej nasledujúce stupne voľnosti jeden stupeň voľnosti na vychýlenie sa príslušného vodiaceho ramena 29 a 30 jednak voči priečnemu čelnému nosníku 10, ako aj voči vahadlu 19 okolo osi 33, stojacej v pravom uhle k príslušnej koľajnici 1 a jeden stupeň voľnosti na vychýlenie sa príslušného vodiaceho ramena 29 a 30 jednak voči priečnemu čelnému nosníku 10, ako aj voči skupine 11 pojazdového ústrojenstva okolo horizontálnej osi 34, ležiacej rovnobežne s príslušnou koľajnicou 1.0028 Na zobrazenom príklade vyhotovenia sú kĺby 31 a 32 preto zhotovené vo forme sférických kĺbov, resp. guIových kĺbov. Na priečnom čelnom nosníku 10, resp. na vahadle 19 je uchytený Iožiskový čap 35, na ktorom je usporiadaný vnútorný krúžok 36 so sférickou resp. gulovou segmentovou vonkajšou plochou. Vonkajší krúžok 37 so sférickou resp. gulovou segmentovouvnútornou plochou, ktorá spolupôsobí so sférickou vonkajšou plochou vnútorného krúžku 36, je usporiadaný v príslušnom otvore vodiaceho ramena 29 a 30.0029 Z vodiacich ramien 29 a 30 sa takto prenášajú všetky vzniknuté vertikálne sily. Tieto na jednej strane vyplývajú z hmotnosti konštrukcie žeriavu, na druhej strane z klopných momentov,ktoré vyvolávajú páry tažných a tlačných síl, Horizontálne sily vodiace ramená 29 a 30 naproti tomu neprenášajú, tieto ako už bolo spomenuté, prenáša centrálny klb 22.0030 V nulovej polohe príslušnej skupiny 11 pojazdového ústrojenstva, zobrazenej na obrázkoch vzhľadom na otáčanie okolo vertikálnej osi 23 ležia oba kĺby 31 a 32 príslušného vodiaceho ramena 29 a 30 presne vertikálne nad sebou. Výhodne sú vodiace ramená 29 a 30 vytvorené priamo a ich pozdĺžne osi sú v nulovej polohe zamerané vo vertikálnom smere. Otočením okolo vertikálnej osi 23, vychádzajúc z tejto nulovej polohy. nastáva určitá šikmá poloha vodiacich ramien 29 a 30. Klby 31 a 32 príslušného vodiaceho ramena 29 a 30 takto už neležia priamo vertikálne nad sebou. Požadovaný uhol otočenia okolo vertikálnej osi 23, a tým vychýlenia od vertikálneho zarovnania kĺbu 31 a 32, sú však veľmi malé. V obvyklých aplikáciách sú spojnice medzi nad sebou Iežiacimi kÍbmi 31 a 32 vo všetkých uhlových polohách vzniknutého intervalu uhlov otočenia okolo vertikálnej osi 23, vychýlené o menej než 5 °, výhodne o menej než 3 ° voči zvislici. V praxi tento uhol činí normálne menej ako 1 °.0031 Pri vychýlení sa z nulovej polohy vzniká kvôli hmotnosti žeriavu zložka sily, pôsobiaca okolo vertikálnej osi 23, ktorá so stúpajúcim vychýlením od nulovej polohy stúpa a prenáša sa cez kolesá 12 na koľajnice 1.0032 Ďalej pri vychýlení sa od nulovej polohy nastáva zmenšenie vertikálnej vôle centrálneho kĺbu 22 podľa uhla otočenia okolo vertikálnej osi 23. Vertikálna vôľa centrálneho kĺbu je tak dimenzovaná, že zotrváva až po maximálny predpokladaný uhol otočenia okolo vertikálnej osi 23. 0033 Pri vychýlení sa skupiny 11 pojazdového príslušenstva okolo horizontálnej osi 24 centrálneho klbu 22 sa vychýlia vodiace ramená 29 a 30 okolo horizontálnych osí 33 klbov 31 a 32. Horizontálne osi 33 klbov 31 a 32 ležia rovnobežne s horizontálnou osou centrálneho klbu 22. 0034 Napriklad príslušná skupina 11 pojazdového ústrojenstva sa môže vychýlit voči príslušnému priečnemu čelnému nosníku 10 okolo vertikálnej osi 23 o najmenej 1 °.0035 Napríklad príslušná skupina 11 pojazdového ústrojenstva sa môže vychýlit voči príslušnému priečnemu čelnému nosníku 10 okolo horizontálnej osi 24 centrálneho kĺbu 22, stojacej v pravom uhle ku koľajnici 1 o najmenej 5 °.0036 Napríklad sa príslušné vodiace rameno 29 a 30 môže vychýlit voči príslušnému vahadlu 19 okolo horizontálnej osi 33 kĺbu 32, stojacej v pravom uhle ku koľajnici 1 o najmenej 3 °.0037 Napríklad sa príslušné vodiace rameno 29 a 23 môže vychýlit voči príslušnému vahadlu 19 okolo horizontálnej osi 34 kĺbu 32, ležiacej rovnobežne s koiajnicou 1 o najmenej 1 °0038 Napríklad sa príslušné vodiace rameno 29 a 23 môže vychýlit voči príslušnému priečnemu čelnému nosníku 10 okolo horizontálnej osi 33 kĺbu 31, stojacej v pravom uhle ku koľajnici 1 o najmenej 3 °.0039 Napríklad sa príslušné vodiace rameno 29 a 30 môže vychýlit voči príslušnému priečnemu čelnému nosníku 10 okolo horizontálnej osi 34 klbu 31, ležiacej rovnobežne s koľajnicou 1 o najmenej 1 °.0040 Skupina pojazdového ústrojenstva podľa vynálezu môže zahŕňať aj viac alebo menej ako osem kolies 12 vo vzájomnom rozstupe v smere jazdy, pričom existujú najmenej dve kolesá otočne uložené na spoločnej nápravnici 16 vo vzájomnom rozstupe v pozdĺžnom smere príslušnej koľajnice.0041 V pripade vyhotovenia skupiny pojazdového ústrojenstva len s jednou nápravnicou môže centrálny kĺb 22 byt usporiadaný priamo medzi nápravnicou a priečnym čelným nosníkom a spodné kĺby 32 vodiacich ramien 29 a 30 môžu byt rovnako usporiadané priamo na nápravnici.0042 Napríklad pri pojazdovom ústrojenstve so štyrmi kolesami 12 usporiadanými za sebou v smere jazdy môžu byt vždy dve kolesá otočne uložené v príslušnej nápravnici a nápravnica je spojená opísaným spôsobom s vahadlom 17. Centrálny kĺb 22 v tomto pripade môže byt usporiadaný priamo medzi priečnym čelným nosníkom 10 a týmto vahadlom a spodné kĺby 32 vodiacich ramien 29 a 30 priamo medzi vodiacimi ramenami 29 a 30 a týmto vahadlom.0043 Ďalšie uskutočnenie vynálezu je zobrazené schematicky na obrázkoch 7 a 8. V ďalšom sú objasnené rozdiely voči predtým opísanému prikladu vyhotovenia. V ostatnom môže byt vyhotovenie rovnaké, resp. analogické ako je predtým opisané.0044 Na rozdiel od prikladu vyhotovenia zobrazeného na obrázkoch 1 až 6, ktorý zobrazuje stojace uloženie priečneho čelného nosnika 10 na skupinu 11 pojazdového ústrojenstva, sa pri príklade vyhotovenia podľa obrázkov 7 a 8 jedná o zavesené uloženie. T.j. v príklade vyhotovenia

MPK / Značky

MPK: B66C 5/00, B66C 19/00

Značky: žeriav

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e7762-zeriav.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Žeriav</a>

Podobne patenty