Konštrukcia karosérie vozidla a vozidlo s uvedenou konštrukciou

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka konštrukcie karosérii vozidiel a vozidiel s uvedenými konštrukciami karosérií. 0002 vynález sa obzvlášť zameriava na konštrukciu karosérie automobilu, ktorá obsahuje- prvú a druhú časť karosérie, ktoré sú navzájom posuvné v pozdĺžnom smere,- tlmič obsahujúci odpojiteľnú časť, ktorá je spojená s prvou časťou karosérie,- poistný mechanizmus obsahujúci aspoň jeden posuvný poistný prvok medzi- zaistenou polohou, kedy poistný prvok spája odpojitelnú časť s druhou časťou karosérie a v ktorej môže uvedený poistný prvok vytrhnúť odpojitelnú časť využitím energie, ktorá vznikne pri náraze do prvej alebo druhej časti karosérie v spomínanom pozdĺžnom smere, a- medzi vysunutou polohou, kedy poistný prvok umožní relatívny pohyb medzi odpojiteInou časťou a druhou časťou karosérie, kde sa neskriži sodpojiteľnou časťou, pričom poistný pNok je pôvodne, mimo nárazu do prvej alebo druhej časti karosérie, v zaistenej polohe.0003 Dokument W 02004/113131 popisuje príklad takejto konštrukcie karosérie vozidla, kde sú poistné prvky ovládané tak, aby sa selektívne buď zasunuli do odpojiteľnej časti alebo vysunuli, a to vzávislosti na rýchlosti vozidla. Táto konštrukcia karosérie vyžaduje rozmerný spúštaci mechanizmus.0004 DE 20013385 U opisuje konštrukciu karosérie podľa predvýznaku patentového nároku 1. 0005 Cieľom tohto vynálezu je najmä odstránenie uvedených nedostatkov.0006 Preto je uvedená konštrukcia karosérie automobilu charakterizovaná tým, že poistný mechanizmus obsahuje okrem iného blokovací prvok ovládaný tak, aby sa posúval medzi aktívnou polohou, kedy zablokuje poistný prvok vzaistenej polohe, a neaktívnou polohou, kedy sa tento blokovací prvok neskriži spoistným prvkom, pričom poistný prvok zostane vzaistenej polohe,pokial na prvú alebo druhú časť karosérie nie je vyvinutý náraz, 0007 Vďaka tomuto uspôsobeniu je energia z nárazu využitá na pohyb poistného prvku do vysunutej polohy. Posun v konštrukcii karosérie nieje využitý na ovládanie zmeny polohy poistného prvku medzi zaistenou a vysunutou polohou, ale skôr na zmenu stavu poistného pn/ku pôsobením na blokovací pNok poistného mechanizmu. V takom prípade je možné použit spúšťací mechanizmus, ktorý je relatívne nenákladný a menších rozmerov, aby bolo prípadne možné vložiť celý poistný mechanizmus, vrátane spúšťacíeho mechanizmus, dovnútra tlmiča. Prechod zo zablokovaného do odblokovaného stavu môže byť vďaka uvedeným úpravám obzvlášť rýchly. 0008 V rôznych uskutočneniach konštrukcie karosérie podľa vynálezu je prípadne možné použit niektoré z nasledujúcich dispozícií- poistný prvok sa posunie do vysunutej polohy pôsobením nárazu na prvú alebo druhú časť karosérie, pokiaľ je blokovací pNok v neaktívnej polohe,- poistný prvokje elastický namáhaný smerom do zaistenej polohy,- poistný prvok spolupracuje formou vačky s pevným pNkom na prvej alebodruhej časti karosérie,čím sa poistný prvok posúva so vysunutej polohy v prípade nárazu v pozdlžnom smere, pokiaľje blokovací pNok v neaktívnej polohe,- poistný mechanizmus obsahuje aspoň dva poistné prvky pevne osadené na dvoch nožnicových ramenách otočných okolo spoločnej osi, pričom tieto ramená sú rozložené tak, aby sa k sebe približovali, ked sa poistné prvky presúvajú zo zaistenej do vysunutej polohy, a pričom blokovací prvok je umiestnený tak, aby zapadol medzi spomínané dve ramená a zablokoval poistné prvky v zaistenej polohe, pokial je tento blokovací pNok v blokovacej polohe,- prvá časť karosérie obsahuje priečny nárazník, ktorý je kolmý na pozdlžny smer adruhá časť karosérie obsahuje nosič umiestnený v spomínanom pozdlžnom smere,- odpojitelný prvok obsahuje profil umiestnený v pozdĺžnom smere, pričom tento odpojitelný prvok obsahuje aspoň jeden otvor a aspoň jednu oslabenú líniu pokračujúcu od otvoru v pozdĺžnom smere, pričom poistný prvok je uspôsobený tak, aby mohol vniknút do otvoru, pokiaľ je v zaistenej polohe, a pričom Oslabená línia je uspôsobená tak, aby mohlo byť odpojená poistným prvkom v prípade nárazu do prvej alebo druhej časti karosérie v pozdĺžnom smere,- poistný prvok je upravený tak, aby mohol prejst cez otvor odpojiteľnej časti a zablokovať sa na príslušnom prijímacom prvku upevnenom na druhej časti karosérie, pokial je poistný pNok- odpojiteľný prvok je z dutého profilu a blokovací mechanizmus je v ňom uložený,- poistný mechanizmusje k odpojitelnému prvku pripojený oslabeným spojom,- poistný mechanizmus obsahuje aspoň dva poistné prvky pevne napojené na dve nožnicové ramená otočné okolo spoločnej osi, ktorá je pevne spojená s nosičom napojeným na odpojitelný prvok pomocou spomínaného oslabeného spoja, pričom poistné prvky a ramená sú umiestnené tak, aby sa navzájom priblížili, ked sa poistné prvky posúvajú zo zablokovanej do vysunutej polohy, pričom blokovací prvok je umiestnený tak, aby zapadol medzi tieto ramená a zablokoval poistné prvky v zaistenej polohe, pokiaľje blokovací prvok v zablokovanej polohe, pričom poistné prvky sú upravené tak, aby pri náraze V pozdlžnom smere zapadli oproti opačnému prvku,vsmere približujúcom obidve ramená a poistné prvky spolupracujú formou vačky sopačným prvkom, aby sa poistné pNky vysunuli v prípade nárazu v pozdlžnom smere, pokiaľ je blokovací prvok v neaktívnej polohe,- poistný mechanizmus obsahuje okrem iného spúšťací mechanizmus na presun blokovacieho pn/ku, pričom tento spúšťač obsahuje elektromagnet s posuvným magnetickým jadrom, pevne napojený na blokovací prvok.0009 Predmetom vynálezu je taktiež automobil svyššie uvedenou konštrukciou karosérie, kde poistný mechanizmus obsahuje okrem iného spúšľací mechanizmus upravený na presun blokovacieho prvku, a kde je elektronické ovládanie napojené na aspoň jeden snímač ovládajúci tento spúšťač tak, aby bol blokovací prvok v neaktívnej polohe za určitých podmienok odblokovania, ktoré závisia na informáciách prijatých zo snímača, alebo aby bol v aktívnej polohe v opačnom prípade. Vjednotlivých spôsoboch uskutočnenia vozidla vzmysle vynálezu môžu byt prípadne využité niektoré z nasledujúcich dispozícií- snímač je upravený na meranie rýchlosti vozidla apodmienky odblokovania obsahujú aspoň jednu podmienku rýchlosti, podľa ktorej sa rýchlosť vozidla nachádza v rámci vopred určeného rozsahu.- snímač je detektor prekážky apodmienky odblokovania obsahujú aspoň jednu podmienku detegovania prekážky, podľa ktorej sa prekážka deteguje v blízkosti vozidla.0010 Ďalšie charakteristiky avýhody vynálezu budú uvedené v nasledujúcom popise jedného z prevedení, uvedenom ako príklad, spolu s príslušnými obrázkami. 0011 Na obrázkoch- obrázok 1 pohlad z perspektívy na automobil s konštrukciou karosérie podla vynálezu,- obrázok 2 je zväčšený pohlad na časť konštrukcie karosérie z obrázka 1,- obrázok 3 je čiastočne odkrytý pohľad zhora na tlmič na konštrukcii karosérie z obrázka 1,- obrázok 4 je priečny rez tlmičom po priamke IV-IV z obrázka 3, kde je zobrazený poistný mechanizmus v tlmiči, pričom tento mechanizmus je zablokovaný a v zaistenej polohe,- obrázok 5 je pohlad z perspektívy na poistný mechanizmus z obrázka 4, v zablokovanom stave,a- obrázky 6 až 8 sú podobné pohľady ako obrázok 4, avšak poistný mechanizmus je odblokovaný,pričom na obrázku 6 je tento mechanizmus v zaistenej polohe, na obrázku 7 počas odistenia a na obrázku 8 je odistený.0012 Vzťahové značky na jednotlivých obrázkoch predstavujú rovnaké alebo obdobné prvky. 0013 Obrázok 1 predstavuje pohľad z perspektívy na automobil V s konštrukciou karosérie 1, na ktorej sa nachádzajú mechanické prvky vozidla, napríklad spalovací motor s prevodovkou.0014 Konštrukcia karosérie 1 môže obsahovať napríklad, ako je obvyklé, dva horné kovové nosiče 10 s dutým prierezom, ktoré sú pevne spojené s kabínou vozidla (nie je zobrazená) a ktoré slúžia ako nosič tejto kabíny. Tieto horné nosiče 10 sú uložené v pozdĺžnej osi X vozidla a každý z nich má na prednom konci 11 kovovú výstuhu 13 smerom nadol vo vertikálnej osi Z.0015 Predné ukončenia 11 horných nosičov sú upevnené na kovový nosník 30 nárazníka, ktorý sa nachádza v príečnej osi Y, kolmo na osi X aZ, aktorý je chránený krytom nárazníka 31,čiastočne zobrazeným na obrázku 1. Spojenie medzi prednými ukončeniami 11 horných nosičov a nosníkom 30 je zabezpečené prostredníctvom tlmičov 40, ktoré budú podrobnejšie popísané nižšie. 0016 Konštrukcia karosérie 1 môže okre iného obsahovať- dva dolné nosiče 20, umiestnené paralelne na horné nosiče 10, pričom každý dolný nosič 20 je pevne napojený na jednu z výstuži 13,- dolný priečnik 50 pevne spája predné ukončenia na dvoch dolných nosičoch 20 (tento priečnik 50 môže byť použitý napríklad ako nosič chladiča vo vozidle).0017 Zadné ukončenia na dolných nosičoch 20 môžu byť napríklad pevne spojené s Iôžkom motora 80, ktorýje obvykle namontovaný pod kabinou vozidla (nezobrazené).0018 Jeden z tlmičov 40 je na obrázku 2 zobrazený zväčšene, sjednou časťou nosnika 30 a s krytom náraznlka 31.0019 V našom prípade tlmič 40 obsahuje- odpojiteľný kovový profil 41, ktorý sa nachádza v pozdĺžnom smere X, pričom tento odpojiteľný profil má napríklad dutý obdĺžnikový prierez (zadná časť tohto profilu 41 bola vynechaná pre väčšiu prehľadnosť),- pričom kovová fixačná platnička 42 je umiestnená v rovine Y, Z amá otvor vtvare prierezu odpojiteľného profilu, do ktorého tento profil zapadá.0020 Fixačná platnička 42 je predĺžená smerom dozadu pomocou dvoch prírub 42 a, 42 b, dolnej a hornej, ktoré sú umiestnené v rovine X, Y. Tieto príruby 42 a, 42 b zapadajú do čelných otvorov na predných ukončeniach 11 horných nosičov. Napríklad, fixačná platnička 42 môže byt pevne spojená s prednými ukončeniami 11 horných nosičov pomocou skrutiek, a predné ukončenie 45 odpojiteľného profilu 41 môže byť pevne spojené s nosníkom 30 náraznlka akýmkolvek známym spôsobom, napríklad zváraním alebo priskrutkovaním.0021 Ako je detailne uvedené na obrázkoch 3 a 4, odpojiteľný profil 41 obsahuje, napríklad, na každej hornej 41 a a spodnej 41 b strane- dva oslabené spoje, napríklad pozdlžne drážky 44 v smere osi X, ktoré postupujú od otvorov 43 až po predné ukončenie 45 odpojiteľného profilu 41.0022 Prlruby 42 a, 42 b platničky 42 obsahujú okrem iného podlhovasté otvory 47. ktoré sú v normálne polohe umiestnené súbežne s otvormi 43 na odpojiteľnom profile.0023 Konštrukcia karosérie 1 obsahuje tiež poistný mechanizmus 60, dobre viditeľný na obrázkoch 4 a 5,ktorý je upravený na zaistenie odpojiteľného profilu 41 na prírubách 42 a, 42 b platničky 42.0024 Tento poistný mechanizmus 60 je upevnený vnútri odpojiteľného profilu 41, napríklad prostrednictvom horizontálne pätky 61 s dvomi vertikálnymi bočnicami 65, na jeho zadnom konci. Spojenie medzi pätkou 61 a odpojiteľným profilom 41 je zabezpečené napríklad nitovaním,zapustením alebo zaklipsovaním, a musí byť lahko prerušené v prípade prudkej sily, ako bude vysvetlené dalej.0025 Poistný mechanizmus 60 obsahuje napríklad štyri poistné kolíky 62 ktoré v zaistenej polohe prechádzajú cez spomínané otvory 43, 47 na odpojiteľnom profile 41 a na prírubách 42 a, 42 b fixačnej platničky 42. Tieto kolíky 62 majú vonkajší priemer širší ako pozdĺžne drážky 44. Koliky 62 sú rozložené nasledovne- pár horných kolikov 62, ktoré zapadajú do horných otvorov 43,47 a ktoré sú pevne spojené s prvým otočným ramenom 63, a- pár dolných kolikov 62, ktoré zapadajú do dolných otvorov 43, 47 a ktoré sú pevne spojené s druhým otočným ramenom 63.0026 Ramená 63 sa nožnícovo otáčajú v rovine X, Z a sú otočne namontované na rovnakej priečnej osi 64 upevnenej v otvoroch na bočniciach 65. Ramena 63 smerujú dopredu a sú elasticky namáhané pri vzájomnom odďalovani (v tomto pripade pomocou dvoch pružín 66) tak, aby sa poistné kolíky udržali v ich zaistenej polohe, kedy zapadajú do otvorov 43, 47.0027 Poistné kolíky 62 sú teda namontované v poistnom mechanizme 60. počiatočné v zaistenej polohe. Ako bude vysvetlené dalej v popise, poistné kollky 62 sú v tejto zaistenej polohe až kým nevznikne náraz do pNej a druhej časti karosérie.- blokovaciu podložka 67, ktorá je posuvná medzi aktívnou polohou (obrázok 4), kedy sa podložka nachádza medzi ramenami 63 atým blokuje kolíky 62 v zaistenej polohe, a medzi neaktívnou polohou (obrázok 6), kedy sa podložka 67 vytiahne spomedzi ramien 63 a odblokuje ramená a kolíky 62, pričom ramenám 63 umožní otočit sa smerom k sebe až po dosiahnutie odistenej polohy kolíkov 62, v ktorej sa kolíky vysunú dovnútra odpojiteľného profilu 41,- spúšťač 68 upravený na posun blokovacej podložky 67 medzi aktívnou a neaktívnou polohou.0029 Ak je blokovacia podložka 67 v neaktívnej polohe, uvoľní sa priestor pre otáčanie ramien 63 a kolíkov 62. Blokovacia podložka 67 sa preto nemôže krížit s ramenami 63 a kolíkmi 62.0030 Vhodný je akýkoľvek dvojpolohový spúšťací mechanizmus 68, elektrický, pneumatický alebo hydraulický.0031 Spúšťačom 68 môže byt napríklad elektromagnet obsahujúci- kostru 68 b napojenú na pätku 61,- magnetické jadro 680, ktoré sa v rámci cievky posúva medzi aktívnou a neaktívnou polohou,pričom na konci jadra sa nachádza blokovacia podložka 67, a- koncové svorky 68 d, ktoré umožňujú pripojenie elektrického kábla ovládania, napojeného napríklad na palubný počítač 70 vozidla (CALC. - pozri obrázok 4), ktorý ovláda spúšťací mechanizmus 68 v závislosti na informáciách zjedného alebo viacerých snímačov 71, 720032 Palubný počítač môže byt napojený na snímač 71 rýchlosti vozidla (SENS. 1) a/alebo na snímač 72 určený na detekciu prekážky pred vozidlom (SENS. 2). 0033 Počítač 70 môže byť naprogramovaný napríklad na- posun blokovacej podložky 67 do aktívnej polohy (obrázok 4), ak je rýchlosť vozidla nižšia ako prvý limit, napríklad cca 20 km/h, alebo vyššia ako druhý limit, napríklad cca 40 km/h,- a posun blokovacej podložky 67 do neaktívnej polohy (obrázok 6), ak je rýchlosť vozidla medzi prvým a druhým limitom.0034 Alternatívne, ak je počítač 70 napojený na dva spomínané snímače 71, 72, môže byt napríklad naprogramovaný na- posun blokovacej podložky 67 do aktívnej polohyak je rýchlosť vozidla nižšia ako prvý limit, napríklad 20 km/h, alebo vyššia ako druhý limit,napríklad 40 km/h, alebo ak je rýchlosť vozidla medzi prvým a druhým limitom, ale snímač 72 nedeteguje žiadnu prekážku- a posun blokovacej podložky 67 do neaktívnej polohy, ak je rýchlosť vozidla medzi prvým a druhým limitom a snímač 72 deteguje prekážku.0035 A nakoniec, ako môžeme vidiet na obrázku 1, ťažný kruh 74 vozidla môže byt pripevnený na konštrukciu karosérie 1 zjednej strany vozidla, napríklad cez otvor 75 v nosníku 30.Tento ťažný krúžok 74 môže byť priskrutkovaný do závitového otvoru 77 v objímke 76, ktorá je upevnená vnútri odpojiteľnej trubice 41, na jej prednom konci. Upevnenie objímky 76 môže byt zabezpečené zapustením alebo akýmkolvek iným známym spôsobom.0036 Ako iný variant, ťažný kruh 75 by mohol byt priskrutkovaný do objímky (nezobrazené), ktorá je pevne spojená s platničkou 42. Objímka môže byt pripevnená napríklad vzadu za čelnou časťou platničky 42 a ťažný kruh môže byť priskrutkovaný do otvoru v čelnej časti tejto objímky 42.0037 Opísaný mechanizmus funguje nasledovným spôsobom.0038 V polohe uvedenej na obrázkoch 3 až 5, kedy je blokovacia podložka 67 v aktívnej polohe,sú poistné kolíky zablokované v zaistenej polohe. Ak vznikne náraz v tejto prvej etape, spojenie medzi pätkou 61 a odpojiteľným profilom 41 sa pretrhne a kolíky 62, ktoré sú upevnené v otvoroch 47 na platničke 42, vniknú do pozdlžnych drážok 44 na odpojiteľnom profile 41 tak, že ich odtrhnú,aby sa absorbovala energia nárazu. Takáto konfigurácia uľahčí opravy dôsledkov nárazu pri nízkej rýchlosti a podieľa sa na absorbovaní energie z nárazov pri vysokej rýchlosti.

MPK / Značky

MPK: B60R 19/24

Značky: uvedenou, vozidlo, vozidla, karosérie, konštrukciou, konštrukcia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e7236-konstrukcia-karoserie-vozidla-a-vozidlo-s-uvedenou-konstrukciou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Konštrukcia karosérie vozidla a vozidlo s uvedenou konštrukciou</a>

Podobne patenty