Cestné vozidlo na prepravu zásobníkov

Číslo patentu: E 666

Dátum: 02.12.2004

Autori: Heinrichs Josef, Biermeier Andreas

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka cestného vozidla na prepravu zásobníkov s ložným priestorom ohraničeným ložnou plochou, stenami astropom, ako aj sprekladacím zariadením, ktoré je pohyblivé znakladacej polohy do skladovacej polohy, čím je možné najmenej jeden zásobník premiestniť zo základnej polohy, V ktorej je umiestnený v blízkosti ložnej plochy vo vnútri ložného priestoru a je možné ho podat na toto prekladacie zariadenie atýmto je možne ho uchopiť,premiestniť do skladovacej polohy vo vnútri ložného priestoru, vktorom zostane medzi ložnou plochou aprekladacím zariadením ako aj medzi ložnou plochou azásobníkom voľný priestor. Typove cestné vozidlo je uverejnené v GB-A-Z 364 295.Takéto cestné vozidlá sú odborníkovi vo všeobecnosti známe a používajú sa napriklad, ak existujú zvýšené požiadavky ohľadom flexibility rozmerov ložného priestoru pri súčasnom optimalizovanom využití ložného priestoru a bezpečnosti prepravy. Pre odborníka najbežnejší typ takýchto vozidiel je taký, uktorého je vložnej ploche alebo jej čiastkových oddieloch použité zdvihateľné dno približne zodpovedajúce týmto, ktoré počas procesu nakladania dolieha k ložnej ploche. Väčšinou pomocou hydraulických zariadení vkombinácii s nožnicovým podstavcom sa následne nadvihne zdvíhacie dno, a sice tak, kým sa zásobníky nenachádzajú tesne pod stropom ložného priestoru. Vzniknutý voľný priestor pod nadvihnutým zdvíhacim dnom je možne následne použit na naloženíe ďalších zásobníkov. Napriek tomu nie je použitie takéhoto typu cestného vozidla pri určitých požiadavkách ohľadom využitia ložnćho priestoru hospodárne a vyznačuje sa príliš vysokou stratou úžitkovosti.Napriklad sú z potravinárskeho priemyslu známe zásobníky na potraviny, ktoré majú tvar optimálne prispôsobený svojmu obsahu a jeho použitiu, ktorých preprava sa práve vďaka tomuto ukazuje byt náročnejšou ako ubežných zásobníkov. Jedným z tvarov takýchto zásobníkov pre kvapalné potraviny, ako sú napríklad ovocné prípravky, je valcovitý kontajner z ocele, ktorý je pripevnený stojac na podstavci so štvorcovou základnou plochou. Takýto kontajner je s ohľadom na svoju výšku značne vyšší ako je jeho šírka / jeho priemer. Zdôvodov stability je utakýchto zásobníkov výška stohovania pri stacionámom uskladneni za bežných podmienok obmedzená na maximálne dva kontajnery nad sebou.Pri preprave pomocou cestného vozidla bez prekladacieho zariadenia je ale aj použitie tohto stohovania nemožné, pretože z dôvodu pohybov typických pre prepravu, akými sú zrýchľovanie a brzdenie prepravného vozidla, by bol takýto stoh nestabilný a pripevňovanie sa javí ako nákladné a nespoľahlivé.Cestné vozidlo s uvedeným zdvíhacim dnom nie je taktiež možne použiť pre takéto zásobníky, pretože súčet výšok dvoch stojacich kontajnerov a zdvíhacieho dna by značne presiahol disponibilnú priestorovú výšku najbežnejšich cestných vozidiel, alebo pri použití vozidla konštruovaného výlučne na tento účel by sa presiahla Zákonná maximálne prípustná výška vozidla.Úlohou vynálezu je navrhnúť cestné vozidlo na prepravu zásobníkov, ktoré využije výhody známych prekladacich zariadení bez vysvetlených nedostatkov.Úloha je vyriešená podľa vynálezu tak, že zásobnikje v polohe uskladnenia otočený oproti základnej polohe.Otočením zásobníka zo základnej do skladovacej polohy je možné u takých zásobníkov,ktorý výška je väčšia ako ich šírka, značne avýhodne minimalizovať skladovaciu výšku, asíce takým spôsobom, že voľný priestor vytvorený otočným pohybom je možné použit na uskladnenie ďalších zásobníkov, ktorých otočenie nie je nevyhnutné. Rozmery takéhoto vozidla sa podľa vynálezu nemusia odlišovať od bežných a pripustných rozmerov. Vďaka vynálezu je využiteľný najmä voľný priestor v ložnom priestore, ktorý sa nachádza uurčitých zásobníkov vstojacomusporiadaní (základná poloha) nad nimi, pričom voľný priestor nedosahuje výšku zásobníka V základnej polohe.Ďalej je ešte navrhované, že prekladacie zariadenie obsahuje úložný stojan, ktorý obsahuje nakladacie vidlice v tvare L za účelom optimálneho nabratia a uchytenia zásobníka počas prepravy. Nakladacie vidlice môžu napríklad zasahovať do voľných priestorov v podstavci a takto zaisťovať jednoduchú frxáciu zásobmka.Ďalšie vylepšenie vynálezu je ešte výhodnejšie v tom, že úložný stojan je otočné uložený okolo osi prebíehajúcej paralelne k ložnej ploche. Týmto je zásobníku umožnené vykonať pomocou úložného stojanu svoj otočný pohyb a okrem toho je v úložnom stojane ešte bezpečne prídržiavaný a podopretý.Ďalšie vylepšenie vynálezu spočíva vtom, že úložný stojan prekladacieho zariadenia je pripevnený na najmenej jedných saniach, ktoré sú pohyblivé výlučne posuvne. Posuvné pohyby je možné vytvoriť a riadiť relatívne jednoducho, napríklad pomocou hydraulických zdvíhacích valcov a preto sú zvlášť vhodné na vykonávanie takýchto smerov pohybu saní. Výlučnú pohyblivosť saní v posuvnom smere je možné napríklad realizovať pomocou C-profilov, pozdĺž ktorých sa sane pohybujú tak, že kolieska, na ktorých sú sane pripevnené, zasahujú do C-profilu.V ďalšom vylepšenom uskutočnení vynálezu sa navrhuje, aby posuvný pohyb saní úložného stojanu bol pomocou dorazového prvku aspoň čiastočne prevediteľný na otočný pohyb. Použitie pasívnych konštrukčných prvkov, akými je dorazový prvok, predstavuje výhodnú, lacnú a bezúdržbovú možnosť prevodu jednej pohybovej zložky na druhú. Osobitný hnací mechanizmus pre otočný pohyb nie je z dôvodu kombinovaného rotačne-translačného pohybu potrebný.V ďalšom uskutočnení je stojan otáčateľný zpolohy nakladania do skladovacej polohy o v podstate pravý uhol.Tým, že sa úložný stojan otočí o pravý uhol voči polohe nakladania, sa o 90 stupňov otočí taktiež vňom uložený zásobník atým sa prenesie zo svojej základnej polohy do skladovacej polohy. Pri tom navrhovaný pravý uhol je výhodný z tohto dôvodu, že pri otočení o tento uhol sa dosiahne maximum stability uskladnenia, pretože ťažisko zásobníka je pri tomto uhle pri súčasne najväčšej dosadacej ploche najnižšie.Ešte je navrhované vynález ďalej zlepšiť tým, že úložný stojan je možné zložit atakto pohybovať v polohe blízkej stropu ako v polohe uskladnenia. Týmto sa dosiahne, že takmer celý objem ložného priestoru je možné využiť pre iné použitie, napriklad na prepravu úplne iných tovarov, a že týmto spôsobom získaná pracovná výška zjednodušuje nakladanie avykladanie zásobníkov prípadne manévrovanie v ložnom priestore cestného vozidla, napríklad pomocou ručného nízkozdvižného vozíku.Ďalej je ešte navrhované, aby boli úložný stojan a časti stropu ložného priestoru, ktoré sú v oblasti kontaktu so zásobníkom, vybavené elastickým materiálom ako aj vybraniami prispôsobenými zásobníku. Týmto sa dosiahne, že sa zamedzí inak priamemu kontaktu vytváranému medzi kovovými časťami prekladacieho zariadenia azásobnfkom atým možnému poškodeniu. Vybrania dodatočne zaisťujú dostatočne spoľahlivé uloženie zásobníka počas prepravy,takže je zásobník účinne chránený pred posunutím a skĺznutím.Na záver sa ako ďalšie vylepšené uskutočnenie vynálezu navrhuje, aby pomocou každého prekladacieho zariadenia bolo možné uloženie dvoch zásobníkov aaby bol vpozdĺžnom smere ložného priestoru za sebou usporiadaný väčší počet prekladacích zariadení, pričom nakladacie vidlice prekladacieho zariadenia u prístupového otvoru do ložného priestoru sú v nakladacej polohe svojim čelnými koncami odvrátené od prístupového otvoru, zatiaľ čo čelné konce nakladacích vidlíc všetkých ostatných prekladacích zariadení sú v nakladacej polohe otočené smerom k prístupovému otvoru. Takéto usporiadanie je výhodné vtedy, ked pri nakládke vozidla nie je k dispozícii žiadna nakladacia rampa a preto je vo vnútri vozidla potrebný dodatočný manévrovací priestor na obsadenie prekladacieho zariadenia umiestneného u prístupového otvoru.Okrem toho je ešte navrhované, aby všetky prekladacie zariadenia bolo možné poháňať pomocou vždy aspoň jedného hydraulického zdvíhacieho valca, ktoré sú poháňane tlakom ztoho istého hydraulického agregátu. Použitie hydraulických zdvíhacích zariadení je výhodné, pretože sa predovšetkým jedná o zdvíhacie a spúšťacie pohyby, ktoré je potrebné vykonať pri uskladňovaní3 zásobníkov, atýmto sú hydraulické zdvíhacie valce ideálne na takéto použitie. Použitie jediného hydraulického agregátu pre všetky hydraulické zdvíhacie valce šetrí investičné náklady ako aj hmotnosť a prepravné náklady na základe zníženej spotreby paliv.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude v nasledujúcom bližšie vysvetlený pomocou jedného príkladu uskutočnenia. Pritom jednotlivo zobrazujeObrázok 1 perspektívny čiastkový pohľad na ložný priestor cestného vozidla vybaveného prekladacím zariadením v polohe nakladaniaObrázok 5 Výrez z perspektívneho bočného pohľadu na prekladacie zariadenieObrázok 6 výrez z jedného ďalšieho perspektívneho bočného pohľadu na prekladacieObrázok 7 schematický bočný pohľad na zásobníkObrázok 8 ďalší perspektívny čiastkový pohľad na ložný priestor cestného vozidla podľa obrázku l s prekladacím zariadením vpolohe nakladania ako aj sdvomi zásobníkmi v základnej poloheNa obrázku je 1 je zobrazený perspektívny čiastkový pohľad na ložný priestor jedného bližšie nezobrazeného cestného vozidla vybaveného prekladacím zariadením l v polohe nakladania A. Prekladacie zariadenie l, ktoré je usporiadané zrkadlovo-symetricky kvertikálnej stredovej rovine cestného vozidla, pozostáva zdvoch rámov 3, 3 upevnených na stenách 2, 2 cestného vozidla, ktoré sú vytvorené ako dvojitá koľajničková konštrukcia s profilom tvaru C, a zo saní 4, 4,ktoré sa pozdlž posúvajú v C-profilovej koľajničke rámov 3, 3 na tu nie viditeľných kolieskach ako aj z úložného stojanu 5 otočné upevneného medzi dvoje protiľahlé sane 4, 4, ktorý obsahuje dve nakladacie vidlice 6, 6. Každá znakladacích vidlíc 6, 6,má tvar L apozostáva zoceľových profilov, pričom na nakladacej vidlici 6, 6 obsahujú obidva klbové body obidvoch L-ramien vždy jeden kĺbový záves 7. Uhol otvorenia profilu L je obmedzený na maximálne 90 stupňov.Úložný stojan 5 je v polohe nakladania A pridržiavaný dvojicami lán 8, 8, 9, 9, z ktorých dvojica lán 9, 9 má takú dlžku, aby boli dva nakladacie rámy 10 ,10 nakladacej vidlice 6, 6 V nakladacej polohe A pridržiavané V malej vzdialenosti paralelne nad ložnou plochou ll. Pritom zachytáva dvojica lán 9, 9 časť gravitačnej tiaže spôsobenej úložným stojanom 5 aodvádza túto ďalej do rámov 3, 3 upevnených na ňom.Obrázok 2 zobrazuje vo vzťahu k nakladacej polohe A zobrazenej na obrázku l úložný stojan 5 nadvihnutý ľahko cez sane 4, 4 dvojicou lán 8, 8 , ktorý je okrem toho ľahko otočený4 okolo osy otočenia 26 prebiehajúcej cez obidva otočné fixačné body otočenia umiestnené na obidvoch saniach 4, 4. Počiatočné otočenie sa vykoná samočinne presunutím ťažiska úložného stojanu s ohľadom na horizontálnu os otočenia 26. Okrem toho zobrazuje obrázok 2 dorazove prvky 12, 12 vo forme otočných kotúčov, ktoré sú upevnené na rámoch 3, 3.Obrázok 3 zobrazuje vo vzťahu kobrázku 2 ďalej nadvihnutý úložný stojan 5, ktorý je dodatočne ešte ďalej otočený okolo horizontálnej osi otočenia 26 - a síce v rovnakom smere ako je zobrazené na obrázku 2. Dorazové prvky 12, 12 sú tu - na rozdiel od obrázku 1 - v styku s dorazovou koľajníčkou 13, 13, ktorá je zvarená s úložným stojanom 5.Obrázok 4 zobrazuje úložný stojan 5 zdvihnutý do úložnej polohy L. Pritom je úložný stojan 5 vo svoje úložnej polohe L otočený voči nakladacej polohe A o približne 90 stupňov.Obrázok 5 zobrazuje rám 3 svedením lana 8. Jedným koncom je lano 8 upevnené na napínacom prvku 14, ktorý je opäť prískrutkovaný na hornej priečnej koľajnice 15 rámu 3. Odtiaľ je lano 8 vedené cez spodnú kladku 16, ktorá je priskrutkovaná kzdvíhacej tyči 17 hydraulického zdvíhacieho valca 18. Lano 8 je ďalej vedené cez homú kladku 19, ktorá je taktiež priskmtkovaná na homej priečnej koľajnici 15 rámu 3, aby bolo na záver zavesené pomocou očka 20 lana 8 na saniach 4. Hydraulický zdvíhací valec 18 je ostatne pevne spojený s rámom 3 a umiestnený vertikálne k nemu. Zvýšenim hydraulického tlaku je zdvrhacia tyč 17 hydraulíckého zdvíhacieho valca 18 do tohto vťahovaná a tým sú sane 4 spojené s ním cez vedenie lana 8 nútené k zdvižnému pohybu, pri ktorom prejdú dvojnásobnú dráhu zdvíhacej tyče 17 (princíp kladkostroja). Samozrejme je usporiadanie všetkých prvkov s ohľadom na protiľahlý rám 3 avedenie lana 8 ekvivalentné k vyššie uvedenému opisu, tu ale nie explicitne zobrazené.Obrázok 6 zobrazuje úložný stojan 5 upevnený na saniach 4, najmä jeho vidlicu 6. Taktiež zobrazuje lano 9 dvojice lán 9, 9, ktorá udržiava úložný stojan 5 v zobrazenej nakladacej polohe A. Obrázok 7 zobrazuje zásobník 21, ktorý je vytvorený ako kontajner na potraviny, najmä na ovocné prípravky. Zvláštne pritom je, že u takýchto kontajnerov je objem naplnených potravín podstatne nižší ako je skladovací objem, ktorý kontajner so svojim podstavcom 22 vyžaduje. Dôvodom tohto je špeciálne použitie kontajnem. Tieto je potrebné plniť zhora a vyprázdňovať zdola. Pri vyprázdňovaní je okrem toho žiaduce, aby relatívne viskózny ovocný prípravok - len pôsobením gravitačnej tiaže - pokiaľ možno z kontajneru vytiekol. Nakoniec musia byt takéto kontajnery ešte ľahko čistiteľné. Tieto zadané vlastnosti vedú okrem iného aj k tu zobrazenému valcovitému tvaru so svojimi špeciálnymi požiadavkami na prepravu a skladovanie.Obrázky 8, 9 a 10 zobrazujú súhrn celkového procesu uskladnenia dvoch zásobníkov 21 zobrazených na obrázku 7. Tu zobrazuje najmä obrázok 8 nakladacie rámy 10, 10 v ich nakladacej polohe A a ich zasahovanie do podstavca 22 zásobníka 21, ktorý stojí vo svojej základnej polohe G. V praxi sa zásobníky 21 nakladajú na ručné nízkozdvižné vozíky napríklad za účelom preloženia z nakladacej rampy na ložnú plochu ll. Koľajničky ručného nízkozdvižného vozíka doliehajú pritom zospodu k spodným priečnym tyčiam 23 podstavca. Pomocou vhodne nastaveného zdvihu sa dosiahne, že nakladací rám 10, 10 v nakladacej polohe A zasiahne do medzipriestoru v podstavci 22. Spustením ručného nízkozdvižného vozíka nakoniec dosadne zásobník 21, tak ako je zobrazené na obrázku 8, vo svojej základnej polohe G svojimi hornými priečnymi tyčami 24 podstavca 22 na nakladací rám 10, 10.Obrázok 9 zobrazuje medzipolohu medzi polohou nakladania A a úložnou polohou L,pričom je možné vďaka otočenému uloženiu zreteľne vidieť spodné strany zásobníka 21.Obrázok 10 zobrazuje na záver úložnú polohu L úložného stojanu 5 a obidva V ňom uložené zásobníky 21 v ich skladovacej polohe E. V tejto polohe prípadne pozícii je pod úložným stojanom 5 dostatok miesta prípadne dostatočná výška na uloženie a prepravu ďalších zásobníkov 21 rovnakej konštrukcie v stojacej polohe. Na bezpečné uskladnenie zásobníkov 21 obsahuje úložný stojan 5 ešte vybrania 25, 25 prispôsobené zásobníkom 21, ktoré sú obložené elastickým materiálom 21. Rovnako sú kontaktné miesta stropu D ložného priestoru vybavené takýmto elastíckým materiálom 27.

MPK / Značky

MPK: B60P 1/02

Značky: prepravu, vozidlo, cestné, zásobníkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e666-cestne-vozidlo-na-prepravu-zasobnikov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Cestné vozidlo na prepravu zásobníkov</a>

Podobne patenty