Rezací nástroj

Číslo patentu: E 6104

Dátum: 28.11.2005

Autor: Kenntner Martin

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka rezného nástroja so základným telesom a viacerými rezacími nožmi usporladanými po obvode rozdelene do najmenej prvého a druhého radu, navzájom osovo od seba vzdialených, pričom rezacie nože druhého radu sú vpriečnom profile, vzhľadom na prvý rad,formované rozdielne, rezacie nože aspoň druhého radu majú v priečnom profile, vzhľadom na pätu zuba, užší hrot zuba a na bokoch zuba obojstranne umiestnené priamky, ktoré prechádzajú bodmi deñnovanými najmenšou a najväčšou šírkou zubov, zvierajú ostrý uhol o.0002 Takýto rezný nástroj je napríklad známy z US-A-2,818,094. Tento nástroj sa používa pri stroji na drevené profily na vyrezanie viacerých štvrľkruhových pásov z jednej jedinej dosky súčasne.0003 Rezné nástroje sa zvyčajne používajú na opracovanie dreva, drevených materiálov,kompozitných materiálov a podobne a slúžia najmä na rezanie a omietanie obrobkov z týchto materiálov. Pritom sa odpadové kusy rozrežú atakýmto spôsobom rozdrobia, aby mohli byť nasávané cez sacie zariadenie ako odpadové hobliny. Takýto rozdrobovacl nástroj je opísaný napríklad v DE 198 32 499 C 2. Tento nástroj zahŕňa pílový kotúč na rozrezanie obrobkov čelné pripevnený v puzdre. Na tento pílový kotúč sa pripájajú aspoň dva koaxiálne na puzdro usporiadané rozrezávacie kotúče, ktoré pozostávajú vždy z nosného telesa aviacerých, ostrie vykazujúcich rezných prvkov, rozdelene usporiadaných nad rezným obvodom. Prvý rozrezávacl kotúč,nadväzujúci na pílový kotúč, má pritom menší priemer obežnej kružnice ako pílový kotúč. Ostria tohto prvého rozrezávacieho kotúča majú pozitívny rohový uhol, meraný k rovnobežke priamky osi rotácie, zatial čo druhý, a poprípade aj nasledujúce rozrezávacie kotúče, majú negatívny rohový uhol medzi jeho ostrlm a rovnobežkou priamky osi rotácie. Rozrezávacie kotúče majú za účel rozrezat pílovým kotúčom oddelené odpadové kusy, aby mohli byt odvádzané do sacieho0004 Problémy vznikajú s takýmto rezným nástrojom najmä vtedy, ak majú byť opracované doskovité dielce na ich úzkej bočnej strane a tieto doskovité dielce boli pred opracovaním potiahnuté fóliovým povrchom, ako sú dyhy, papier alebo plasty. Čiastočne sú tieto fóliové povrchy použité spresahom cez nosnú dosku tak, že povlak na okrajoch nosnej dosky presahuje do niekoľkých centimetrov. Tieto takto prefabrikované dosky môžu byť následne opracované dokonečnej veľkosti rezným nástrojom vyššie uvedeného typu. Pri tenkých, poddajných povlakových lhmotách sa stáva, že nie sú v oblasti svojho volného presahu ostrlm rezného nástroja celkom zachytené a od ostria sa čiastočne vychýlia. Týmto dochádza k nie čistému odrezaniu presahu,tieto sa ovela viac oddeľujú ako spojité pásy. Obzvlášť výrazne sa toto vyskytuje pri opracovávaní dyhových presahov, keď sa opracovanie dielcov realizuje v pozdlžnom smere vlákien dyhy. Súdržnost v smere vlákien je pri týchto povrchoch výrazne vyššia, ako v smere kolmo k vláknam. Týmto nedochádza v oblasti volného presahu k čistému odrezaniu, ale skôr ostrie nástroja odtrhne presah dyhy pozdĺž jeho vlákien tak, že ako odpadový produkt vzniknú dlhé dyhové pásy. Tieto dyhové pásy nemôžu byť zachytené sacím krytom a odvádzané sacím zariadením, ale zostanú v pracovnom priestore stroja. To vedie k obmedzeniu celého procesu obrábania, čo vedie najmä pri automatizovanom opracovanl na priebežných strojoch k významným poruchám v procese obrábania. Okrem toho odtrhnuté dyhové pásy upchávajú sacie zariadenia a môžu sa dokonca vznietiť trenlm o naďalej rotujúce nástroje.0005 Z tejto problematiky vychádzajúc, by mali byt vylepšené v úvode opísané rezné nástroje. 0006 vyriešenie problému rezných nástrojov tohto druhu sa vyznačuje tým, že rezacie nože najmenej druhého radu majú väčší priemer obežnej kružnice ako rezacie nože prvého radu.0007 Pomocou rezacieho noža s ostrouhlým vytvarovaním profilu sa dosiahne to, že tieto rezacie nože lepšie preniknú do poddajných fóliových povrchov, bez toho, aby sa od ostria vychýlili. Týmto sa povrchy, vyčnievajúce cez okraj doskovitých dielcov, rozdrobia a nie sú oddelené v spojitých pásoch. Takto rozdrobené hobliny môžu byt vedené sacím zariadením a odstránené z pracovnej plochy stroja. Týmto spôsobom je zabezpečená použiteľnosť obrábacieho stroja azamedzí sa riziko zapálenia oddelených povlakových hmôt trenlm o rotujúci nástroj.0008 Pomocou niekoľkých navzájom osovo od seba vzdialených radov sa dajú rezné nástroje prispôsobiť na šírku oddeľovaného presahu.0009 V jednom vyhotovení sú rezacie nože prvého radu vytvorené ako jednodielne so základnýmtelesom. 0010 Aspoň časť rezacieho noža môže byt vytvorená ako rozoberateľne pripojiteľná kTýmto je ulahčená výmena chybných rezacích nožov a prispôsobenie sa špecifickým opracovávaným obrobkom. Výhodne sú vytvorené rezacie nože druhého a poprípade aj ďalšieho radu ako rozoberatelne pripojitelné kzákladnému telesu. Výhodne sú rezacie nože ktomu upevniteľné do vybraní, rozmiestnených po obvode základného telesa.0011 Jedno vyhotovenie rezného nástroja sa vyznačuje tým, že rezacie nože druhého radu sa v radiálnom smere rozprestierajú najmenej 3 mm, v ďalšom vyhotovení najmenej 5 mm von za obežnú kružnicu.0012 Uhol (o), sa rovná výhodne menej ako 70 °. Najlepšie ležl medzi 5 ° a 15 °.0013 Hrot zuba druhého a prípadne aj ďalšieho radu má v jednom uskutočnení vynálezu maximálne rozšírenie 3 mm v priečnom proñle.0014 Rezný nástroj podľa vynálezu sa môže vyznačovať aj kladným rezným uhlom čela rezacieho noža druhého radu.0015 S pomocou nasledujúcich obrázkov by mali byt niektoré príklady uskutočnenia vynálezu bližšie oplsané.Obrázok 1 - radiálny čiastočný pôdorys prvého rezného nástrojaObrázok 2 - radiálny čiastočný pôdorys ďalších rezných nástrojov, spolu s opracovávaným obrobkomObrázok 3 - axiálny čiastočný rez ďalšieho rezného nástrojaObrázok 4 - radíálny pôdorys rezného nástroja z obr. 3, spolu s opracovávaným obrobkom Obrázky 5, 6, 7 - rezací nôž s rôznymi formovanými profilovýmí bokmiObrázok 8 - axiálny pohlad na ostrie druhého radu zubov s kladným rezným uhlom čela.0017 Na obrázku 1 je zobrazený radiálny čiastočný pôdorys prvého rezného nástroja, pričom je zobrazená len jedna polovica zasahujúca po os rotácie A. Rezný nástroj vykazuje základné teleso 1 a viacero rezacích nožov 3 usporiadaných po obvode v prvom rade 2. Rezacie nože 3 sú rovnomerne rozložené po obvode prvého radu 2. Za prvým radom 2 nasledujú ďalšie štyri osovo rozložené rady 4, 5, 6, 7. V druhom rade 4 je usporiadaných viacero rezacích nožov 8 usporiadaných po obvode základného telesa 1. Rezacie nože 8 druhého radu 4 sú upevnené skrutkami 9 do základného telesa 1. Rezacie nože 8 druhého radu 4 sa rozprestierajú v radiálnom smere ďalej od osi A ako rezacie nože 3 prvého radu 2 a tým zaberajú väčší priemer F 1 obežnej kružnice ako rezacie nože 3 prvého radu 2. Radiálne rozloženie rezacích nožov z prvého a druhého radu sa popritom realizuje skokovito. Rezacie nože 8 druhého radu 4 majú viditeľne výrazne užšl a špicatejší priečny profil ako rezacie nože 3 prvého radu 2. Počet rezacích nožov 8 druhého radu 4 je menší ako počet rezacích nožov 3 prvého radu 2 a rovnomerne usporiadaných po obvode základného telesa 1. Pre rezacie nože 10, 11 resp. 12, tretieho, štvrtého resp. piateho radu 5, 6 resp. 7 platí obdobne to, čo bolo vyššie uvedené o druhom rade 4. Avšak počet rezacích nožov 10,11 resp. 12 môže byt navzájom a vo vzťahu k prvému radu 2 rôzny. Je tiež možné, že sú usporiadané navzájom striedavo po obvode základného telesa 1. Podla ďalšieho môžu byt osové vzdialenosti medzi radmi variabilné. Základné teleso 1 je upnuté na upínacie puzdro. upínacie puzdro 13 má vývrt 14 pre upínaciu skrutku, ktorou je rezný nástroj upevnený na hriadel obrábacíeho stroja.0018 Obrázok 2 zobrazuje nákres ďalšieho prikladu uskutočnenia vynálezu. Na základnom telese 31 sú po obvode prvého radu 32 rozložené rezacie nože 33. Na prvý rad 32 sa osovo pripájajú ďalšie tri rady 34, 35, 36 s rezacími nožmi 37, 38, 39, rozmiestnenými po obvode základného telesa 31. Priemery F 1 obežných kružníc druhého až štvrtého radu 34, 35, 36 sú v tomto príklade uskutočnenia väčšie ako tie z prvého radu 32. Rezacie nože 37,3339 druhého až štvrtého radu 34,35, 36 majú vždy špicaté profily rezacích nožov. Okrem toho je na obrázku 2 zobrazený obrobok 40 pred opracovaním rezným nástrojom. Obrobok 40 sa skladá z doskovitého dielca 41, ktorý je obojstranne potiahnutý dyhou 42. Dyha 42 vystupuje za hranu 43 dielca 41. Napokon na obrázku 2 je zobrazený obrobok 44 počas opracovávania rezným nástrojom.0019 Príklad uskutočnenia vynálezu, znázornený na obrázku 3, sa llši od toho na obrázku 1 v podstate v tom, že prvý rad 51 pozostáva z píloveho kotúća s pílovými zubmi 52 ako rezaclmi nožmi a ďalšie rady pozostávajú z proñlovej frézy s rozoberateľným alebo spojeným ostrlm.0020 Obrázok 4 zobrazuje rezný nástroj z obrázka 3 v zjednodušenej forme spolu s obrobkom 61 pred opracovávaním a obrobkom 62 počas opracovávania.0021 Obrázok 5 zobrazuje priečny profil rezacieho noža 71 s rovinným bokom 72. Uhol o je určený bokom 72 zuba prechádzajúcimi priamkami 73, 74, prechádzajúcimi bodmi 77, 78 resp. 79,80, deñnované najmenšou 75 resp. najväčšou 76 šírkou zuba. Je jasne vidieť, že uhol uje ostrý. 0022 Rezací nôž 91 na obrázku 6 má konkávne boky 92.0023 Rezací nôž 95 na obrázku 7 má konvexné boky 96.0024 Na obrázku 8 je zobrazený rezacl nôž 97 druheho radu 98, kde rezná rovina 99 má kladný3 rezacie nože prvého radu 4 druhý rad8 rezacie nože druhého radu 9 skrutka10 rezacie nože tretieho radu 11 rezacie nože štvrtého radu 12 rezacie nože piateho radu 13 upínacie puzdro33 rezacie nože prvého radu 34 druhý rad37 rezacie nože druhého radu 38 rezacie nože tretieho radu 39 rezacie nože štvrtého radu 40 obrobok pred opracovàvaním 41 dielec44 obrobok počas opracovávania 51 prvý rad61 obrobok pred opracovávanlm 62 obrobok počas opracovávania 71 rezací nôž77 bod pri najmenšej šírke78 bod pri najmenšej šírke79 bod pri najväčšej šírke80 bod pri najväčšej šírkerezací nôž druhý rad rezná rovina

MPK / Značky

MPK: B27B 33/00

Značky: nástroj, řezací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e6104-rezaci-nastroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rezací nástroj</a>

Podobne patenty