Chirurgický systém a kazeta s ultrazvukovým snímačom prúdenia

Číslo patentu: E 5867

Dátum: 15.08.2007

Autori: Shkarlet Yuri, Gao Shawn, Drost Cornelius, Nazarifar Nader

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka ultrazvukového snímača prúdenia a hlavne chirurgického systému a kazety, majúcej ultrazvukový snímač prúdenia. Bežné systémy očných chirurgických nástrojov používajú vákuum na odsávanie operovaného miesta a pozitívny tlak na vyplachovanie miesta. Obvykle je kazeta sériovo pripojená medzi prostriedkami používanými na vytváranie tlaku a chirurgickým nástrojom. Použitie kaziet s chirurgickými nástrojmi pomáhajúcimi pri riadení vyplachovacieho a odsávacieho prúdenia sú dobre známe. US patenty č. 4,493,695 a 4,627,833(Cook), 4,395,258 (Wang a kol.), 4,713,051 (Steppe a kol.),4,798,850 (DeMeo a kol.), 4,758,238, 4,790,816 (Sundblom a kol.) a 5,267,956, 5,364,342 (Beuchat) a 5,747,824 (Jung a kol.) všetky opisujú očné chirurgické kazety s alebo bez trubíc. Rýchlosť prúdenia odsávania tekutiny, otáčky čerpadla, stupeň vákua, vyplachovací tlak tekutiny a rýchlosť prúdenia vyplachovacej tekutiny sú niektoré z parametrov, ktoré súpotrebné na presné riadenie počas očnej operácie.0002 Známe zariadenia používali snímače tlaku v odsávacích a vyplachovacích potrubiach a vypočítavali rýchlosti prúdenia tekutiny na základe snímaného tlaku. V minulosti bolo meranie tlakov tekutiny V chirurgických kazetách veľmi presné a pretože odpor v trasách tekutiny je známy, rýchlosti prúdenia tekutiny môžu byť vypočítané spoľahlivo 2 tlaku tekutiny. Súčasné zdokonalenia spoľahlivosti ultrazvukových snímačov prúdenia však teraz umožňujú neinvazivne merať prúdenie tekutiny presne. Napríklad, jeden ultrazvukový snímač prúdenia popísaný v US patente č. 6,098,466 (Shkarlet) opisuje snímač prúdenia schopný presne merať prúdenie tekutiny v nádobe alebo trubici, majúcejzvýšenú citlivosť na rozdeľovanie nerovnomerností a zmenšenúcelkovú veľkosť použitím viacuhlových odrazových plôch, ktoré spôsobujú, aby náhodné ultrazvukove vlny 2 jedného alebo viacerých ultrazvukových prevádzačov prechádzali cez objem prúdu niekoľkokrát a v niekoľkých smeroch bez toho, aby zmenili rovinnú orientáciu ultrazvukových vĺn. Dráhy vĺn spôsobené mnohonásobnými odrazmi a viacsmerovým osvetlením objemu prúdenia znižuje veľkosť sondy a citlivosť na priestorové rozdelenie nerovnomerností. Mnohonásobne uhlovo otočené plochy tiež dovoľujú, aby prenosove a prijímacie ultrazvukové prevádzače boli umiestnené navzájom tesne pri sebe, čím sa znižuje celková veľkosť sondy a tak sa stávajú výhodnými na začlenenie do pomerne malej kazety na prúdenie tekutiny, používanej pri očných operáciách. Aby ultrazvukový snímač prúdenia pracoval, prevádzać musí byť akustický spojený s potrubím, ktorým tekutina prúdi tak, aby sa všetok vzduch umiestnený medzi prevádzačom a potrubím odstránil. Doteraz známe snímače prúdenia obvykle používajú na dosiahnutie akustického spojenia akustický gél,napríklad hydrogélový materiál s vysokýnl obsahom vody. Ked má byť akustické spojenie použité v spojeni s chirurgickou kazetou umiestnenou v chirurgickej konzole, musí byť dosiahnutá sterilita a Čistota, čo robí akustický gél menej žiaducim, ako akustické spojenie, ktoré je vytvorené ako časť kazety alebo konzoly a ktoré nevyžaduje žiadny gél.0003 Jedno známe zariadenie opísané v US patente Č. 6,901,812 (Moscaritolo, a kol.) používa vnútornú stenu meraného prúdového kanála ako akustický reflektor. Aby však toto zariadenie fungovalo, vyžaduje veľmi presné obrobenie vnútornej steny. Takéto presné obrobenie je ťažké a nákladné, hlavne vo veľmi malých a spletitých tekutinových kanáloch, používaných V chirurgickej kazete. Iné takéto zariadenie je opísané v US patente Č. 4,479,761 (Bilstad). Kazeta s ultrazvukovými prevádzačmi na meranie rýchlosti prúdenia krvi je opísaná v US0004 Preto stále existuje potreba vytvoriť jednoduchý a presný akustický reflektor, ktorý môže byť použitý nachirurgickej kazete alebo s chirurgickou kazetou.0005 Predložený vynález zdokonaľuje stav techniky vytvorením chirurgickej kazety s akustickým vzduchovým reflektorom podľa pripojených nárokov, majúci tuhý tekutinový kanál vytvorený V tuhej plastovej súčasti alebo puzdre. Piezoelektrické kryštály ultrazvukového prietokomeru sú umiestnené na jednej strane tekutinového kanála. Bočná stena tekutinového kanála proti piezoelektrickým kryštálom je vystavená tekutine V tekutinovom kanále na jeho vnútornej stene a je vystavená okolitému vzduchu na jeho vonkajšej stene. Rozhranie medzi stenou a vzduchom pôsobí ako akustický reflektor na činnosť ultrazvukového0006 Preto jedným cieľom predloženého vynálezu je Vytvoriťchirurgickú kazetu, majúcu akustický reflektor. 0007 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je vytvoriť chirurgickú kazetu, majúcu akustický reflektor, ktorý jeusporiadaný ako časť kazety.0008 Ešte ďalším cieľonl predloženého vynálezu je vytvoriťchirurgickú kazetu, majúcu akustický vzduchový reflektor.0009 Tieto a dalšie výhody budú zrejmé 2 podrobného opisu, výkresov a nárokov, ktoré sú uvedené dalej.Opis obrázkov na výkreseObr. 1 je čelný perspektívny pohľad na kazetu podľa predloženého vynálezu.Obr. 2 je perspektivny pohľad zozadu na kazetu podľa predloženého vynálezu.Obr. 3 je rozložený perspektivny pohľad na kazetu podľa predloženého vynálezu.Obr. 4 je čiastočný rez kazetou podľa predloženého vynalezu.Obr. 5 je čelný perspektivny pohľad na chirurqickú konzolu, ktorú možno použiť s kazetou podľa predloženého vynálezu.0011 Ako je najlepšie vidieť na obr. 1, 2 a 3, kazeta 10 podľa predloženého vynálezu obvykle obsahuje ventilovú dosku 12,teleso 14 a kryt 16. Ventilová doska 12, teleso 14 a kryt 16 môžu byť všetky vytvorené z vhodného, pomerne tuhého termoplastu. Ventilová doska obsahuje množstvo otvorov 18 a čerpaci kanál 34, ktoré sú utesnené elastomérmi 22 a 24 tak, aby neprepúšťali tekutinu a tvoria niekoľko tekutinových trás. Priechody 26 tvoria. konektory medzi kazetou 10 a chirurgickou konzolou 100 na rôzne vyplachovacie a odsávacie funkcie kazety 10, tieto funkcie môžu vyžadovať použitie filtra 28. Tvoriacou časťou tekutinového kanála 34 je bočná stena 35, ktorá je vytvorená ako časť telesa 14. Časť 37 bočnej steny 35 je vyrovnaná s prenosovým oknom. 125 vo výreze 36, hneď, ako je ventilová doska 12 uložená do telesa 14 spôsobom znázorneným na obr. 3. Elastomérna akustická spojka 38 je umiestnená vo výreze 36 na ventilovej doske 12. Keď je kazeta 10 inštalovaná v úložnej časti 110 kazety v konzole 100, ultrazvukový prevádzač 120 sa pritláča na elastomérnu akustickú spojku 38, tvoriacu akustické spojenie medzi snímačom 120 a tekutinovým kanálom 34, čiže je umožnené použiť ultrazvukový snímač 120 na meranie

MPK / Značky

MPK: A61M 1/00

Značky: chirurgicky, kazeta, prúdenia, ultrazvukovým, snímačom, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e5867-chirurgicky-system-a-kazeta-s-ultrazvukovym-snimacom-prudenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Chirurgický systém a kazeta s ultrazvukovým snímačom prúdenia</a>

Podobne patenty