Ochranná rukavica zahrnujúca mechanizmus patentného gombíka

Číslo patentu: E 5798

Dátum: 29.07.2004

Autor: Ziegler Jürgen

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka ochrannej rukavice so znakmi uvedenými v predvýznakovej časti patentového nároku 1.0002 Jedna taká ochranná rukavica je známa z dokumentu WO 95/303465 A 1 a nosia ju napríklad mäsiari, aby sa tak chránili pred poraneniami spôsobenými seknutím, bodnutím a porezaním. Sietivá z kovových krúžkov sú zvyčajne vytvorené tak, že je v nich, odhliadnuc od šitia azosilňovania okrajov, každý krúžok vzájomne prepojený so štyrmi susediacimi krúžkami. Takéto sietivá z kovových krúžkov sú vysoko flexibilné a zachovávajú ruke, ktorú majú chrániť, jej pohyblivosť. Aby sa zabránilo zošmyknutiu rukavice smerom dole, navrhuje sa opatriť rukavicu pásom zo sietíva z kovových krúžkov. V tomto dokumente je pás sietíva zkovových krúžkov usporiadaný vpravom kúte vzhľadom k pozdlžnemu smeru sietíva z kovových krúžkov rukavice, aby sa tak dosiahol efekt ozubenia cez záber sietí z kovových krúžkov. Toto má však ale aj nevýhodu vtom, že ochranná rukavica nie je pod ťahom uvolnitelná.0003 Zdokumentu US-A 5,054,126 je známa ochranná rukavica s dvomi bežnými patentnými gombíkmi na textilnom uzatváratelnom pásiku na uzavretie. Na obvode uzatvárateľného pásiku sa predpokladá jeden patentný gombík pre jeden prvý prijímač patentného gombíka aodtiaľ vurčitom odstupe jeden prijímač patentného gombíka pre druhý patentný gombík. Protikus je vytvorený prostredníctvom pozdĺž uzatvárateľneho pásika prestaviteľného prvka, ktorý vytvára na jednej strane prvý prijímač patentného gombíka a na druhej strane druhý patentný gombík. Ak sa má rukavica preložiť na použitie na inú ruku, je tak najskôr potrebné tento prvok nastaviť na zmenenú dĺžku protikusu, čo sťažuje manipuláciu s rukavicou. Textilný uzatvárateľný pásik predstavuje nevýhody pri sterilizácii,ateda nevyhovuje podmienkam kladeným na potrebnú hygienu. Podlieha preto zreteľne vyššiemu opotrebeniu ako zvyšná ochranná rukavica. Porovnaterné riešenie s dvomi vzájomne vpozdlžnom smere vzdialenými patentnými gombíkmi na kovovom sietive je známe z dokumentu US-A 5,894,602.0004 Z dokumentu DE 43 05 320 A 1 je známa ochranná rukavica, pri ktorej sa uzatvárací pásik zavedie pomocou nadviazania na pásovke rukavice. Upevnenie uzatváracieho pásika,premeniterného na nosenie na obe strany, sa uskutoční pomocou upevňovacieho prvku,ktorý je prestrčený cez pásik arukavicu aktorý súčasne slúži ako prijímač pozdĺžne posuvnému patentnému gombíku na opačnom konci pásika. Podobné riešenie je známe z dokumentu W 0 021098249 A 1.0005 Z dokumentu JP-A 02268703 bol na použitie pri textíliách navrhnutý obojstranný patentný gombík. Stredový prvok slúži ako adaptér, aby bolo možné rovnako mužské ako aj ženské prvky patentného gombíka pripevniť na jeden aten istý prvok. Nezamýšľala sa tu použiť oddeľovacia podložka medzi dvomi pružnými prvkami.0006 Z dokumentu DE 38 21 003 A 1 je známy uzáver patentného gombíka, pri ktorom patentný gombík drží na prijímačí patentného gombíka pomocou pôsobenia pružinovej časti. 0007 vychádzajúc ztohto stavu techniky je základom predkladaného vynálezu úloha vytvoriť mnohostranne použiteľnú, trvácnu a hygienickým požiadavkám vyhovujúcu ochrannú rukavicu.0008 Táto úloha sa vyrieši ochrannou rukavicou so znakmi uvedenými vpatentovom nároku 1.0009 Ochranná rukavica podľa predkladaného vynálezu má patentný gombík,pozostávajúci úplne z kovu, ktorého prijímač patentného gombíka je použiteľný zoboch strán. Toto umožňuje použitie tej istej rukavice pravákmi rovnako ako lavákmi. Bez toho,žeby bolo potrebné náradie alebo prestavenie, dá sa ochranná rukavica jednoducho prevrátiť, takže je ten istý patentný gombík použiteľný zoboch strán. Práve tak sa dá2 ochranná rukavica rovnako dobre nosiť na pravej alebo aj na ľavej ruke, bez toho, žeby patentný gombík musel byť opakovane prestavený. A keďže patentný gombík, rovnako ako aj prostriedok na zapínanie, pozostávajú z kovu a prijímač patentného gombíka je zabudovaný v sieťovine z kovových krúžkov, je celá ochranná rukavica trvácna a ľahko čistiteľná.0010 Kovový pásik je výhodne vytvorený ako zvlnený a pôsobí spoločne so sponovým prvkom, ktorý je uvoľnitelne zovretý vo vlnách kovového pásika aktorý nesie patentný gombík. Týmto sa dá dosiahnuť mechanicky jednoduchá možnosť prestavenia tak, že kovový pásik sa musí deformovať len pružne, aby sa dal sponový prvok prispôsobený na zvlnenom kovovom pásiku uvoľniť a prestaviť.0011 Kovový uzatváracl prostriedok môže byť ale aj ako pásik zo sieťoviny z kovových krúžkov. Na tomto kovovom uzatváracom prostriedku sa nachádza komerčne dostupná časť patentného gombíka, ktorá tvorí vlastný zapínací prvok, pohyblivá v pozdĺžnom smere. Na konci pásiku zo siete z kovových krúžkov je výhodne pripevnený aspoň jeden háčik. Tento háčik je zavesiteľný v rade krúžkov umiestnených v obvodovom smere ruky používateľa. Týmto je patentný gombík prestaviteľný a pevne zaistiteľný. Tento rad krúžkov je vo svojom priemere väčší ako zostávajúce sietivo z kovových krúžkov. Toto zaručí, že sa háčik pri strojovom ćistení ochrannej rukavice nemôže zaháknuť do kovového krúžkového sietiva, čím sa predíde poškodeniu sietiva z kovových krúžkov alebo háčika.0012 Ďalšie výhodné uskutočnenia vynálezu sú predmetom závislých nárokov.0013 Vnasledujúcom bude vynález bližšie vysvetlený prostredníctvom troch príkladov uskutočnenia. ZnázorňujúObr. 1 pohľad na rukavicu s kovovým pásikom, Obr. 2 schematický pohľad na rukavicu s kovovým pásikom, Obr. 3 pohľad na rukavicu s pásikom zo sieťoviny z kovových krúžkov.Obr. 4 schematický pohľad na rukavicu s pásikom zo sieťoviny z kovových krúžkov,Obr. 5 schematický pohľad na rukavicu s manžetou, Obr. 6 pohľad zhora na otvorený prijímač patentného gombíka v stave montáže,Obr. 7 bočný pohľad na prijímač patentného gombíka podľa obr. 6, Obr. 8 prierez zmontovaným prijímačom patentného gombíka, nie v mierke,Obr. 9 pohľad na pružnú podložku, Obr. 10 pohľad na oddeľovací krúžok, Obr. 11 pohľad na rukavicu so zvlneným kovovým pásikom, Obr. 12 schematický pohľad na rukavicu so zvlneným kovovým pásikom, Obr. 13 zvlnený kovový pás pri pohľade zboku.0014 Obrázky znázorňujú rozličné príklady vyhotovenia ochrannej rukavice, ako sa bežne nosí na ochranu ruky užívateľa, ktorým je napríklad mäsiar. Ochranná rukavica pozostáva zo sietiva zkovových krúžkov, ako je znázornené na obrázkoch 1 a 3 aobsahuje kovový prostriedok 10 na zapínanie. Prostredníctvom tohto prostriedku 10 na zapínanie sa rukavica upevní na ruku používateľa. Na tento účel obsahuje prostriedok 10 na zapínanie aspoň jedno zariadenie 11 patentného gombíka, ktoré pozostáva aspoň zjedného patentného gombíka 12 a aspoň jedného prijímača 13 patentného gombíka, ktorý je s ním v spojení. Zároveň, podľa možnosti, už viac nemá dochádzať k prestavovaniu obvodu zodpovedajúceho nastaveniu patentného gombíka a prijímača patentného gombíka po jednorázovom prispôsobení na obvod zápästia alebo predlaktia používateľa. Kovový prijímač 13 patentného gombíka je podľa obrázkov 6 až 10 skonštruovaný tak, aby kovový patentný gombík 12 mohol zaberať z obidvoch strán do jedného a toho istého kovového prijímača 13 patentného gombíka. Tým sa po jednom úspešnom nastavení udá požadovaná, obvodu-3 zodpovedajúca nemeniteľnosť odstupu medzi patentným gombikom a prijímačom patentného gombíka.0015 Ochranná rukavica sa teda dá bez problémov nosiť na pravej alebo ľavej ruke, ak je však potrebné prispôsobiť ochrannú rukavicu novému používateľovi, môže sa toto bez problémov dosiahnuť. Na tento účel sa dá obvod prostriedku 10 na zapínanie zvláštnym prestavovacim zariadením 14, 15 zmeniť tak, že je stále možné opätovné prispôsobenie nastavenia rozmeru zápästia alebo predlaktia. Keďže je tu ale použité samostatné prestavovacie zariadenie a tým sa dosiahne vlastné zatvorenie prostrednictvom zariadenia 11 s patentným gombíkom, má toto rozhodujúcu výhodu, že rukavica môže byť aj ťahom bezproblémovo otvorená. Dokonca aj keby malo dôjsť k nežiaducemu zaháknutiu okolitej sieťoviny z kovových krúžkov, môže byť patentný gombík nezávisle na tom ovládaný. Aby sa zabezpečila táto funkcia, nie je potrebné odháknuť žiadny samostatný háčik alebo nie je potrebné žiadne iné ťažkopádne otváranie na zaručenie tejto funkcie.0016 Samotný prijímač 13 patentného gombíka pozostáva na tento účel z kovovej časti, na obrázku 6 znázornenej v pôdoryse a na obrázku 7 znázornenej v bočnom pohľade, ktorá v zmontovanom stave podľa obrázku 8 tvorí vonkajšie plochy 13 a, 13 b prijímača patentného gombíka. Na vytvorenie prijímača patentného gombíka je vo vnútri prijímača 13 patentného gombíka podľa obrázku 8 poskytnutá Oddeľovacia podložka 16, na ktorej oboch stranách je plánované po jedenom rozpernom krúžku, resp. pružnej podložke 17 ako pružnom prvku na účinné spojenie s patentným gombíkom. Oddeľovacia podložka má za úlohu starať sa o to,aby sa v otvoroch 13 d prijímača 13 patentného gombíka, v prípade potreby na obrázku B,odspodu alebo zvrchu sa objavujúci patentný gombík 12, ktorým môže byť úplne komerčne dostupný patentný gombík, pokiaľ možno neprenikal cez prijímač 13 patentného gombíka,a tým netlačil na ruku používateľa. Toto dokáže odborník v danej oblasti techniky uskutočniť aj prostrednictvom iných prostriedkov, medzi iným napríklad vyformuje prijímač patentného gombíka tak, že je zabezpečený spoľahlivý odstup od ruky používateľa hneď po preniknutí patentného gombíka.0017 Pružné podložky 17 sú výhodne vytvorené ako rozperný krúžok podľa obrázka 9, pri ktorom sa na obvode kotúča alebo podložky nachádza výrez 17 a. Samotný patentný gombík 12 môže preniknúť do prenikacieho otvoru 17 b za deformovania rozperného krúžku, aby sa tam spoľahlivo udržal. Vonkajšie plochy 13 a, 13 b prijímača patentného gombíka sú spojené cez oblasť 13 e premostenia a v prípade potreby sú navzájom vytvorené ako jeden kus. Aby sa z časti podľa obrázku 6 vytvoril prijímač patentného gombíka, musia sa obe vonkajšie plochy 13 a, 13 b posunúť jedna na druhú smerom hore okolo oblasti premostenia 13 e z obr. 7, čím sa vytvorí oblasť premostenia. Do takto vytvoreného puzdra prijímača 13 patentného gombíka sa vloží oddeľovacia podložka 16 a pružný krúžok 17, aby sa tak vytvorilo usporiadanie podľa obr. 8. V tejto forme môžu byť časti prijímača patentného gombíka pred konečnou montážou do sietiva z kovových krúžkov buď navzájom ñxované alebo okamžite nasleduje zviazanie do pletiva z kovových krúžkov. Na tento účel obsahuje prijímač patentného gombíka na vonkajších plochách prerazené otvory 13 c, do ktorých sa môže sieťovina z kovových krúžkov zasunúť. Prijímač patentného gombíka sa teda nevsadí, ako bolo doposiaľ bežné, na sieť z kovových krúžkov, ale sa fakticky do siete z kovových krúžkov votká, resp. sa so sieťou vzájomne prepoji. Toto má výhodu v tom, že konštrukčná výška prijímača patentného gombíka sa zníži, čím sa zníži nebezpečenstvo, že zostane visieť po rozpojení patentného gombíka.0018 Obrázky 1 a 2 znázorňujú prvé uskutočnenie ochrannej rukavice, pri ktorej je kovový prostriedok 10 na zapínanie vytvorený prostrednictvom kovového pásika 18. Tento kovový pásik 18 je v oblasti 25 spojenia, na obrázku 2 znázornenej bodkovane, zviazaný (zreťazený) s ochrannou rukavicou. Na ten účel má prerazené otvory, do ktorých zaberá sieťovina z kovových krúžkov. Samotný kovový pásik 18 je vytvorený ako náramok, pričom zariadenie.4 14 na prestaveníe nesie patentný gombík 12. Zariadenie na prestaveníe môže byť zmenou obvodu ochrannej rukavice v oblasti zápästia, ako pri bežnom náramku, prestavené pozdĺž kovového pásika 18. Ak je však už raz vo svojej pozícií tixované, je nemenný aj obvod ochrannej rukavice až do ďalšieho prestavenia resp. prispôsobenia.0019 Rukavice môžu byť vytvorené s drážkou alebo bez drážky. Podstatné je len to, aby sa vopred nastavil vzájomný obvodový odstup medzi prijímačom 13 patentného gombíka a patentným gombikom 12, neskoršie však môže byť patentný gombík otvorený, aby sa umožnilo vyhrnutie ochrannej rukavice, potom sa iba patentný gombík použije na zatvorenie- v prípade núdze ťahom - alebo na otvorenie.0020 Rovnaký princíp sa realizoval podľa obrázkov 3 a 4 v ďalšom príklade uskutočnenia ochrannej rukavice. ,Zariadenie 15 na prestaveníe je tu spojené s patentným gombikom 12 a je posuvné v pozdlž pásika 19 zo sieťoviny z kovových krúžkov v pozdĺžnom smere pásika. Za týmto účelom má pútko 15 a, cez ktoré je vedený pásik 19. Na dosiahnutie prestavenia azaistenia potrebného obvodového odstupu medzi patentným gombikom 12 a prijímačom 13 patentného gombíka je výhodne na konci pásika 19 umiestnený háčik, ktorý spolupôsobí s ďalšími prvkami na vymedzenie vzdialenosti medzi patentným gombikom 12 a prijímačom 13 patentného gombíka. Pásik 19 výhodne pozostáva z tej istej sieťoviny z kovových krúžkov ako rukavica. Priećne ukladanie sieťoviny z kovových krúžkov nie je potrebné a aj sa mu zvyčajne vyhýba, aby sa zabránilo vzájomnému skriženíu sieťoviny z kovových krúžkov. 0021 Na zaistenie háčika 20 a tým na umožnenie premenlivého prestavenia je poskytnutý rad kovových krúžkov 21, na obrázku 4 len naznačený, do ktorých sa môže háčik zaháknuť. Zaháknutie sa dosiahne výhodne aspoň v jednom krúžku 21 radu. Krúžky môžu byť umiestnené bud na obidvoch stranách, alebo výhodne tak, že sú použiteľné z obidvoch strán. Zároveň sa priemer krúžkov 21 volí tak, že je väčší ako priemer v ostatnej sieťovine z kovových krúžkov. Toto pôsobí proti riziku, že pri čistení ochrannej rukavice dôjde kzaháknutiu háčika do sieťoviny zkovových krúžkov, čo by mohlo viesť až k zničeniu rukavice.0022 Obrázok 5 znázorňuje ďalší spôsob vyhotovenia ochrannej rukavice, ktorá je opatrená manžetou 22. Pritom môžu byť, ako na konci ochrannej rukavice, teda v oblasti predlaktia, tak alternatívne alebo dodatočne v oblasti zápästia, vybavené zvláštnymi prostriedkami 10 na zapínanie. Konštrukcia týchto zapínacich prvkov môže byť v princípe podobná ako vobidvoch predošlých príkladoch uskutočnenia. Voblasti manžety 22 sú umiestnené vystuženia 23, ktoré sú so sieťovinou z kovových krúžkov manžety bezprostredne vzájomne prepojené, zreťazené. Toto je naznačené len na vonkajšej oblasti prostredníctvom bodiek ako vzájomné prepojenie 24. Teda nemusia byť na príjem napr. silikónových vystužení potrebné žiadne oddelené vrecká, namiesto toho sa môže už pri výrobe opatriť kovová časť zodpovedajúcimi otvormi, do ktorých sa pripojí sieťovina z kovových krúžkov.0023 V ďalšom príklade uskutočnenia podľa obrázkov 11 až 13 je kovový pásik 30 zvlnený a patentný gombík 12 je usporiadanýha sponovom prvku 31, uvolniteľne spolupôsobiacim s vlnami 30 a kovového pásika a pozdlž kovového pásika posuvným. Jednoduchou pružnou deformáciou kovového pásika 30 sa môže dosiahnuť uvoľnenie sponového prvku 31 a tento sa, po posunuti pozdĺž kovového pásika prostredníctvom pustenia kovového pásika, môže opäť zafixovať. Na to je dĺžka sponového prvku 31 nepatrne menšia ako násobok vlny 30 a a údolia vlny kovového pásika 30, takže sponový prvok 31 vo fixovanom stave na kovovom pásíku 30 zaberá s dvomi priečnymi pásmi 31 a do dvoch údolí vlny na hornej strane kovového pásika akovový pásik odspodu zasahuje pridržiavací pNok 31 b pre patentný gombík. Ked sa konce kovového pásika na obr. 13 posunú dovnútra, tak priečne pásy 31 a zostanú mimo záberu aumožní sa posúvanie sponového prvku 31 vpozdĺžnom smere kovového pásika 30. Fixácia nastáva v opačnom poradí tak, že priečne pásy opäť zapadnú

MPK / Značky

MPK: A41F 1/00, A41D 19/015, A44B 17/00

Značky: zahrnujúca, patentného, rukavica, ochranná, mechanizmus, gombíka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e5798-ochranna-rukavica-zahrnujuca-mechanizmus-patentneho-gombika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranná rukavica zahrnujúca mechanizmus patentného gombíka</a>

Podobne patenty