Zariadenie na rýchlu nakládku a vykládku pri cestnej-železničnej doprave s nákladovou doskou využívajúcou hydraulické zdviháky

Číslo patentu: E 5735

Dátum: 30.08.2002

Autor: Gachet Thierry

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na rýchlu nakládku a vykládku pri cestnej-železničnej doprave s nákladovoudoskou využívajúcou hydraulické zdviháky0001 Nakladanie deleného tovaru pre dopravu pomocou vozidla, ako je kamión, príves,pripojený kamión, náves, vagón, bolo najskôr zrýchlené vďaka využitiu paliet umožňujúcich naložiť skupinu tovarov miesto jednotlivého tovaru všeobecne sú na to využívané palety štandardizované na základe násobku modulu štyristo milimetrov šírky a šesťsto mílimetrov dĺžky, ktoré sú bud opakovane, alebo jednorázovo použiteľné palety jednou z najbežnejších paliet je paleta nazývaná SNCF, ktorej rozmery sú 800 mm šírka a l 200 mm dĺžka existujú tiež palety so šírkou 1 000 mm a dĺžkou l 200 mm a štvorcové palety so stranou l 200 mm všetky palety sú ďalej nazývané štandardizovaný/mi paletami a môžu byť nakladané do kamiónov, prívesov, kontajnerov alebo vagónov, ktorých rozmery sú nonnalizované, aby tak mohli pojať vopred stanovený počet identických paliet maximálna hmotnosť každej palety je pritom určená na základe asi jednej tony na meter štvorcový, čiže na základe priemerného tlaku rádu sto hektopascalov vzhľadom na to, že paleta všeobecne nedosadá celou svojou plochou,môže byť tlak v oblastiach dosadnutia palety rádovo dvesto až štyristo hektopascalov napríklad štandardný typ kamiónu môže pojať dvadsaťštyri paliet SNCF zaberajúcich na podlahe teoretickú obdĺžnikovú plochu so šírkou dvestoštyridsať centimetrov a dĺžkou deväťstošesťdesiat centimetrov, čo s prihliadnutím k vôľam dáva plochu so šírkou dvoch metrov štyridsaťpät centimetrov a dĺžkou desať metrov iný typ štandardných kamiónov môže pojať tridsať paliet SNCF, čo predstavuje obdĺžnikovú plochu širokú dva metre štyridsaťpäťcentimetrov a dlhú trinásť metrov päťdesiat centimetrov.0002 Napriek využívaniu štandardizovaných paliet je v súčasnej dobe nakládka a vykládka kamiónov stále ešte príliš zdĺhavou operáciou, ktorá po dlhé hodiny zdržuje vozy a to tým skôr,že často dochádza kčakacím dobám pred príchodom knakladacej rampe daným napríklad disponibilitou zdvižných vozíkov používaných na manipuláciu s paletami. Na úsporu času sa používali kontajnery pripravené na prívesoch, ktoré boli naložené V prekrytom čase namiesto kontajnerov sa používali tiež výmenné prívesy. Tieto spôsoby organizácie je možné hospodáme použiť len V špecifických prípadoch, napríklad pri doprave zahrnujúcej etapu námomej prepravy na použitie kontajnerov alebo vprípade podniku, akým je napríklad automobilka,ktorá musí zaisťovať pravidelné prepravy medzi jednotlivými závodmi a ktorá využíva vozový0003 Dokument GB-A-Z 151 586 opisuje nákladný automobil nesúcí zariadenie na nakládku a vykládku pomocou nákladovej dosky pohybujúcej sa posuvným pohybom a poháňanejhnacím zariadením automobilu aj ťažnými prostriedkami rampy.0004 Dokument US-A-3 481647 prináša Zdokonalenie nakladacieho a vykladacieho zariadenia opísanćho vo vyššie uvedenom dokumente vo forme vháňania vzduchu medzi0005 Tieto známe zariadenia však nenavrhujú praktické riešenie a nie sú koncipovanć s0006 Predmetom vynálezu je navrhnúť zariadenie na nakládku a vykládku nákladných dopravných vozidiel, ktoré by mohlo byť normalizované tak, aby sa mohlo postupne používať maximálnym počtom dopravcov, pričom navrhnuté zariadenie je možné použiť či nie podľa toho, či je nákladné vozidlo a/alebo nakladacia či vykladacia rampa vybavená alebo nie na0007 Vynález bude lepšie pochopený podľa nasledujúceho opisu s odkazmi na priložené obrázky, kde Obr. 1 predstavuje schematický čelný pohľad na princíp funkcie zariadenia na rýchle nakladanie podľa vynálezu. Obr. 2 predstavuje schematický čelný pohľad na zariadenie na rýchle nakladanie z obr. 1 v prednostnej verzii hnacieho zariadenia. Obr. 3 predstavuje v čiastočne perspektívnom pohľade pomocné zariadenie na posun nákladovej dosky podľa prvého uskutočnenia vynálezu. Obr. 4 predstavuje rez pomocným zariadením na posun podľa prednostného uskutočnenia vynálezu. Obr. 5 predstavuje čiastočný perspektívny pohľad na podlahu vozidla alebo rampy využitej v pomocnom zariadení na posun podľa obr. 4. Obr. 6 predstavuje V reze variant pomocného zariadenia na posun podľa obr. 4.Obr. 7 predstavuje v reze ťažné zariadenie podľa prvého uskutočnenia vynálezu.0008 Zariadenie podľa vynálezu sa skladá znákladovej dosky l (obr. IA), schopnej niest delený tovar 68 (obr. 2), spojenej nie permanentným spôsobom sťažnými prostriedkami 69 vozidla a ťažnými prostriedkami 70 rampy, ktorá umožňuje posuvný pohyb od nakladacej avykladacej rampy 7 smerom kvozidlu 3 (obr. lB) vďaka ťažným prostriedkom 69 vozidlaalebo opačným smerom od vozidla 3 smerom k rampe 7 (obr. lC) vďaka ťažným prostriedkom70 rampy, pričom tieto pohyby sú uľahčované pomocnými prostriedkami na posun.0009 Nákladová doska 1 (obr. 2) je obdlžnikového tvaru a jej šírka a dĺžka majú v podstate rozmery celej alebo častí podlahy 2 dopravného vozidla 3 nákladová doska 1 má hornú stranu 4 v kontakte s nákladom a spodnú stranu 5 dosadajúcu na podlahu 2 vozidla a podlahu 6 rampy na homú stranu 4 nákladovej dosky 1 je možné nakladať delený náklad 68, až pokryje celú nákladovú dosku l sama nákladová doska l dosadá svojou spodnou stranou 5 bud na podlahu 2 dopravného vozidla alebo na podlahu nakladacej či vykladacej rampy 6 s rozmermi zodpovedajúcimi ploche podlahy 2 vozidla podlaha rampy 6 je prednostné naklápacia a usporiadaná takým spôsobom, že ju je možné umiestniť v smere predĺženia podlahy 2 vozidla tak, aby sa nákladová doska 1 mohla presunúť z jednej podlahy na druhú jednoduchýmposunom vo vertikálnej rovine rovnobežnej s dĺžkou alebo so šírkou.0010 V prvom uskutočnení vynálezu je podlaha vozidla aj rampy 10 (obr. 3) prednostne tvorená plochým oceľovým plechom a nákladová doska 8 je kovová a pohyblivo spojená je vybavená pojazdovými valčekmi 9 tvoriacimi pomocný prostriedok na posun a rozmiestenými pravidelne po celej spodnej ploche nákladovej dosky 8 tak, aby sa táto doska mohla posúvať striedavo na podlahe vozidla a rampy 10 (obr. 2) s malou spotrebou energie taká nákladová doska 8 (obr. 3) je napríklad tvorená dielmi ll natočenými v smere pohybu 13 nákladovej dosky 8 diely ll sú vzájomne pohyblivo spojené horízontálnymi osamí 12, ktoré sú kolmé na smer pohybu 13, prednostne posunuté smerom k vnútomej strane 14, aby tak mohli slúžiť tiežako osi otáčania pre posuvné valčeky 9.0011 Vo varíante prvého uskutočnenia vynálezu sa posúva nákladová doska na valčekoch,ktorých os otáčania je spojená s podlahou vozidla 2 (obr. 2) a s podlahou rampy 6 a je kolmá na smer jej pohybu táto nákladová doska môže byť napríklad kovová pohyblivo spojená ako je doska uvedená vyššie, ale bez valčekov miesto kovového a pohyblivo spojeného uskutočnenia môže mať nákladová doska posúvajúca sa na valčekoch napríklad ďalej opísanú konštrukciu nákladovej dosky 15 (obr. 4), ktorá je napríklad obdobná ako konštrukcia dopravníkového pásuna dopravu surovín obsahujúca armatúm 16 z kovových vlákien a/alebo zo splietaných textílií ahomú aj dolnú stranu 17 a 18 potiahnutú gumou.0012 Vprednostnom uskutočnení vynálezu je nákladová doska 15 (obr. 4) tvorenávzduchotesným povrchom a dosadá priamo na podlahy vozidla alebo rampy 19, ktoré majúhomú stranu 20 a dolnú stranu 21 ich homá strana je tvorená napríklad plochými plechmi s otvormi s dýzami 22 na vstrekovanie stlačeného vzduchu (znázomené šípkami 26 a 27) rozmiestenými po celej ploche podláh vozidla alebo rampy 19 toto rozmiestenie dýz 22 je bud rovnomerné, ak nie je rozdelenie nákladu na nákladovej doske 15 s istotou známe, alebo sú dýzy bližšie pri sebe v miestach známeho dosadnutia a ďalej od seba medzi týmito miestami napríklad paleta SNCF má tri priečne pruhy dosadnutia s približnou šírkou desať centimetrov a dĺžkou dvadsaťštyri centimetrov a na nákladovej doske je umiestená svojou dĺžkou tisícdvesto milimetrov smerujúcou rovnobežne so šírkou nákladovej dosky tak, že dve palety umiestenć vedľa seba tvoria šírku nákladovej dosky ak sa nákladová doska pohybuje rovnobežne voči svojej dĺžke, je nutné zvýšiť hustotu dýz na vstrekovanie vzduchu na šesť pozdlžnych pruhov so šírkou asi desať centimetrov dýzy sú od seba vzdialené napríklad od päťdesiat do sto milimetrov v silne zaťažených miestach a od sto do dvesto milimetrov v slabo zaťažených miestach priemer dýz je rádovo pol milimetra až dva milimetre podľa disponibilnej zásoby vzduchu aby sa zamedzilo tomu, že by málo zaťažené miesta absorbovali všetok disponibílný stlačený vzduch, je treba zmenšiť priemer dýz a tým môcť dosiahnuť napríklad dva až štyri hektopascaly v zaťažených miestach a tak ich nadvihnúť a napríklad menej než sto hektopascalov v miestach s malým alebo žiadnym zaťažením. Horná strana 20 (obr. 5) podláh rampy alebo vozidla 19 tvorená plochými plechmi je spojená so spodnou stranou 21 napríklad vzperami 23, dostatočne husto rozmiestenými, aby zamedzili defonnácii homej strany pod účinkom nákladu, a tvoriacimi komory 24, do ktorých, bud do všetkých alebo len do niektorých, ústia dýzy 22 a ktoré je možné vyhotoviť ako vzduchotesné, aby mohli slúžiť ako potrubie privádzajúce stlačený vzduch 26, 27 k dýzam 22. Vokamihu presunu pomocou ťažných prostriedkov 69 a 70 (obr. 2) sa nákladová doska 15, ktorá je spočiatku v priamom kontakte s podlahou vozidla alebo rampy 19, odlepí zavedením stlačeného vzduchu 26, 27 pomocou dýz 22 a vytvorí sa tak tenká vzduchová vrstva 25 medzi nákladovou doskou 15 a podlahou vozidla alebo rampy 19 Vzduchová vrstva 25 pôsobí ako lubrikačný prostriedok,ktorý umožňuje rýchle uvedenie do pohybu a presun nákladovej dosky 15 pri použití len obmedzenej poháňacej sily keď je pohyb nákladovej dosky 15 zahájený, pohybujúca sa časť nákladovej dosky, ktorá práve prikryla ďalšie plochy podlahy vozidla alebo rampy uzavrie svojim pohybom dostatočné množstvo vzduchu medzi spodnú časť 18 nákladovej dosky 15 a hornú časť 20 podlahy vozidla alebo rampy 19 tak, aby sa utvorila vzduchová vrstva 25 nutná na klzanie. Ak je kvalita povrchu homej strany 20 podlahy vozidla a/alebo rampy 19 nedostatočná, alebo ak je nákladová doska nedostatočne vzduchotesná, je možné uvažovať sprivádzaním vzduchu do dýz 22 vadnej podlahy po celú dobu pohybu bez toho, aby tým bol

MPK / Značky

MPK: B65G 67/02, B60P 1/36

Značky: doskou, využívajúcou, zdviháky, nákladovou, rýchlu, hydraulické, nakládku, vykládku, dopravě, cestnej-železničnej, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e5735-zariadenie-na-rychlu-nakladku-a-vykladku-pri-cestnej-zeleznicnej-doprave-s-nakladovou-doskou-vyuzivajucou-hydraulicke-zdvihaky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na rýchlu nakládku a vykládku pri cestnej-železničnej doprave s nákladovou doskou využívajúcou hydraulické zdviháky</a>

Podobne patenty