Automatický kontrolný a monitorovací systém pre toleranciu prekrytia spojov v textilnej vložke

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka oblasti priemyselnej kontroly výroby plášťov pneumatík.Vyrobené plášte pneumatík podliehajú prísnej kontrole ich kvality, ktorej cieľom jezabezpečiť bezpečnosť ľudí pri ich používaní, ktorá je závislá od ich fyzickej integrity.Za súčasných výrobných podmienok nie sú uvedené na trh žiadne plášte pneumatík so žiadnym typom chyby (kazu), pretože kontrola kvality je dôkladná a testujú sa všetky plášte pneumatík namiesto štatistickej kontroly, pri ktorej sa testujú len vybrané vzorky. To má za následok značné náklady, pretože chyby sa Vždy netestujú v počiatočných výrobnýchkrokoch, čo spôsobuje značný odpad výsledného výrobku.Jedným z hľadísk, ktoré je identifikované ako pôvodca závad, je spoj textilnej vložky. Zle uskutočnený spoj pozostáva z prekrytia so zníženým alebo nadmerným počtom kordových vlákien alebo textilných vlákien. Systém, ktorý uskutočňuje počítanie tohto počtu vlákienbude eliminovať značný počet vád a prispievať k výraznému obmedzeniu nákladov.Vynález sa zaoberá riešením tohto problému poskytnutím automatického kontrolného a monitorovacieho systému tolerancie prekrytia spoja vtextilnej vložke, ktorý umožňuje identifikáciu oblasti prekrytia a počítanie kordových alebo textilných vlákien a generovaniekontrolného signálu pre zostávajúce výrobné zariadenie.Žiadny patent zo stavu techniky sa netýka kontinuálneho monitorovania spojov textilnej vložky použitej pri výrobe pneumatík. Uskutočnený výskum umožnil identifikáciu niektorých patentov zoblasti výroby pneumatík, ktoré sa netýkajú výrobného kroku spadajúceho do rozsahu vynálezu, pričom ide o nasledujúce patenty patent EP 0 869 330 A 2, ktorý bol publikovaný pod názvom Zariadenie na testovanie vlákien a hĺbky plášťa pneumatiky,pričom toto testovanie je určené na určenie hĺbky behúňa pneumatiky patent US 4 892 609,ktorý bol publikovaný pod názvom Automatický dávkovač materiálu v stroji na výrobuplášťov pneumatik, a ktorý sa zaoberá výrobou a nie kontrolou kvality patent US 5 895 845, ktorý bol publikovaný pod názvom Spôsob a kontrola na meranie hĺbky behúňa pneumatiky motorového vozidla a ktorý má podobný rozsah ako patent EP 0 869 330 A 2 patent US 3 997 783, ktorý bol publikovaný pod názvom Spôsob testovania adhézíe medzi gumovými zmesami a kordovým vláknom plášťa pneumatiky a ktorý sa týka kontroly kvality adhézie medzi textilným alebo kordovým vláknom a gumou patent JP 59039538, ktorý bol publikovaný pod názvom Kontrolné zariadenie na usporiadanie oceľového kordového vlákna v pláští pneumatiky, pričom toto zariadenie je určené na detekovanie neobvyklého usporiadania oceľových kordov bez možnosti akejkoľvek chyby. Vzhľadom na to, že sa vynález zaoberá analýzou vlastností súvislej vložky, uskutočnil sa výskum a zistili sa niektoré patenty v tejto oblasti, avšak tieto patenty sa nevenujú relevantným hľadískám tohto vynálezu. Takže, patenty EP 0 366 235 A l, publikovaný pod názvom Monitorovacie systémy a spôsoby EP 0 392 693 A 2, publikovaný pod názvom Snímanie tkaniny v priamom režime(online) US 5 256 883, publikovaný pod názvom Spôsob a veľkoplošný systém na kontrolu pohybujúceho sa pásu, najmä potlačeněho pásu EP O 757 245, publikovaný pod názvom Zariadenie na detekciu nestálych povrchových kazov NL 9 500151, publikovaný pod názvom Spôsob azariadenie na kontrolu pásu materiálu na chyby, používajúci spôsob vpriprave zásobného navijacieho bubna vmeniči navíjacích bubnov, a menič navíjacích bubnov vybavený takým zariadením US 4 277 178, publikovaný pod názvom Systém na detekciu koncentrácie členov pásu sa týkajú analýzy povrchu vložiek, detekcie členov,nedostatkov, štruktúr, ale nie počítania členov, ako je to v prípade vynálezu. Patent EP O 329 889 A 2, ktorý bol publikovaný pod názvom Spôsob a zariadenie na analýzu pásu materiálu, poskytuje profil hrúbky vložky alebo podobného výrobku, avšak tento patent sa odlišuje od vynálezu, pretože predkladaný vynález detekuje a počíta členov, to znamená kordové a textilné vlákna, namiesto jednoduchej detekcie výskytu rozdielnej hrúbky. Patent US 4 842 413, ktorý bol publikovaný pod názvom Zariadenie na vyhodnotenie zvaru medzi vrstvami pásu pre radiálne plášte pneumatík, analyzuje podmienky vyrovnania povrchu kovových vložiek pre radiálne plášte pneumatík, avšak táto analýza sa znova netýka počítaniačlenov, ale vyrovnania vrstiev, Patent JP 3002511, ktorý bol publikovaný pod názvom Prístroj na kontrolu prekrývanímvytvoreného spoja vrstvového materiálu sa týka analýzy abnorrnalít v spojí. Patent nikde neuvádza počítanie textilných a kordových vlákien alebo identifikáciu oblasti prekrytia. Patent US 5294973, ktorý bol publikovaný pod názvom Spôsob a zariadenie na určeniedistribúcie oceľových vlákien v tele vložky sa týka určenia umiestnenia stredových bodovkaždého z kordových vlákien. Patent sa týka umiestnenia a odsadenia kordových vlákien, alenetýka sa počtu kordových vlákien vo vložke.Pokiaľ ide o priemyselné výrobky, vynálezcovia nie sú zoznámení so žiadnym výrobkom,ktorý rieši problém riešený vynálezom. Americká spoločnosť Bytewise obchodne využíva výrobok, ktorý pri výrobe pneumatík umožňuje monitorovanie a meranie hrúbky prekrytím vytvoreného spoja textilnej vložky. Avšak tento výrobok nepočíta textilné vlákna ainformácia, ktorú poskytuje, to znamená hrúbka prekrytia, má malý význam vprípade, že kvalita výrobku závisí od prítomnosti primeraného počtu kordových vlákien a nie jednoducho od hrúbky spoja. Môže nastať opačný prípad, že hrúbka je primeraná, avšak prekrytie neobsahuje primeraný počet textilných vlákien, čo je príčinou chyby vo výslednom výrobku.V tomto prípade môže byť informácia takého systému nesprávna alebo zavádzajúca. Stručný opisVynález obsahuje podsystém (2) na získanie snímky obsahujúci moduly na osvetlenie a umelé videnie a príslušné členy (3) na nesenie, pripevnenie, uspôsobenie a nastavenie počítačový program kontroly kvality pozostávajúci zmodulu na morfologickú analýzu snímky na detekciu a rozpoznanie prekrytia textilnej vložky, na detekciu a počítanie textilných alebo kordových vlákien v oblastí prekrytia, modul na napomáhanie procesu rozhodnutia o prijatí/odmietnutí vložky založenom na parametroch definovaných užívateľom, a mo dul na prepojenie s výrobným zariadením. Stručný opis obrázkov na výkresochObr. 1 zobrazuje typický príklad prekrytím-vytvoreného spoja textilnej vložky použitej priObr. 2 zobrazuje usporiadanie systému V typickej aplikácii pri priemyselnej výrobe pneuma tík. Obr. 3 zobrazuje podsystém na získanie snímky. Detailný opisVýroba plášťov pneumatík sa uskutočňuje vrôznych postupných krokoch, ktorými súrôzne gumové zmesi zmiešané vpredchádzajúcom kroku zmiešavania použijú na výrobukomponentov pneumatiky, medzi ktoré patrí textilná vložka.Funkciou tohto komponentu je zabezpečiť odolnosť plášťa pneumatiky vytvorením takých podmienok, aby plášť pneumatiky udržal vzduch zavedený do jeho vnútraj šku a zabezpečil tak nosič na predpokladané zaťaženie. V podstate, rola predtým pripravenej textilnej tkaniny zloženej z kordových vlákien (lb) je vedená do valcovacieho stroja, ktorý impregnuje textilnú tkaninu gumou (le). Neskôr je táto vložka narezaná pri uhle (90 °) na smer kordových vlákien a v šírke zodpovedajúcej určitej veľkosti pneumatiky. Rôzne segmenty vložky sa spoja prekrytím istého počtu kordových vlákien, čím sa znova vytvorí jeden kus. Vložka sa zrolujePri valcovaní textilnej tkaniny môžu nastať dva typy situácií, ktoré v kroku prípravy textilnej vložky spôsobia chybu v prekrytím-vytvorených spojoch a následne neschválenie plášťov pneumatík v teste kontroly kvalityPrebytok gumy na koncoch tkaniny - kedykoľvek je to potrebné, v stroji na rezanie tkaniny sa tento prebytok gumy na koncoch tkaniny odstráni. V prípade, že sa táto operácia nevykoná správne, prekrytie nie je dokonalé, pretože v tejto oblasti aspoň v jednom zo segmentov budeguma bez kordových vlákien.Prerušenie kordových vlákien - v niektorých situáciách, keď vložka dosiahne stroj na rezanietkaniny, má vložka niekoľko prerušených kordových vlákien. V tejto situácii sa taktiež nedo siahne dokonalé prekrytie.Nesprávne nastavenie procesu spájania prekrytím V stroji na rezanie tkaniny môže spôsobiť nadmernú alebo zmenšenú oblasť spojov. V obidvoch prípadoch budú spoje vykazovať chybu, ktorá spôsobí, že vo výsledných testoch kontroly kvality nebude pneumatika schválená. Značná časť nákladov na výrobu nekvalitných plášťov pneumatík je dôsledkom týchtoVynález opisuje systém, ktorý umožňuje identifikáciu oblasti prekrytia a počítanie kordových vlákien vtextilnej tkanine voblasti prekrytia a generovanie kontrolného signálu pre zostávajúce výrobné zariadenie. Identifikácia oblasti prekrytia a počítanie textilnýchkordových vlákien je uskutočnené na obidvoch okrajoch prekrytím-vytvoreného spoja.

MPK / Značky

MPK: G01B 11/06, D06H 3/00, B29D 30/38, G01N 21/88

Značky: automatický, vložke, textilnej, kontrolný, systém, monitorovací, toleranciu, prekrytia, spojov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e5573-automaticky-kontrolny-a-monitorovaci-system-pre-toleranciu-prekrytia-spojov-v-textilnej-vlozke.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Automatický kontrolný a monitorovací systém pre toleranciu prekrytia spojov v textilnej vložke</a>

Podobne patenty