Kĺbové spojovacie zariadenie pre kĺbové koľajové vozidlo

Číslo patentu: E 504

Dátum: 21.05.2004

Autori: Mannsbarth Heiko, Gier Paul

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kĺbové spojovacie zariadenie pre kĺbové koľajové vozidlo0001 Vynález sa týka spojovacieho zariadenia na spojovanie priľahlých koncov dvoch vozídlových jednotiek kĺbového koľajového vozidla dohromady a koľajového vozidla zahmujúceho také spojovacie zariadenie. Presnejšie sa vynález týka kĺbového spojovacieho zariadenia pre kĺbové koľajové vozidlo zahmujúce dve vozidlové jednotky nesené na0002 Spojovacie zariadenie pre podvozok Jacobsovho typu je známe zo staršieho dokumentu EP O 520 301 Al. Priľahlé konce dvoch vozídlových jednotiek kĺbového koľajového vozidla sú nesené na spoločnom podvozku a spojené k sebe navzájom kĺbovo pomocou kardanového kĺbu. Vidlica kardanového kĺbu je integrálna s hornou časťou vertikálneho otočného uloženia neseného na podvozku. Také usporiadanie neposkytuje žiadnu vôľu v priečnom smere medzi spojkou a podvozkom. Podvozok musí byť vybavený pružne uloženou kolískou na nesenie vertikálneho otočného uloženia. Celkovo je toto usporiadanie rozrnerné, ťažkopádne a náchylne0003 Zdokonalená kĺbové spojenie medzi dvoma čiastkovými vozidlovými jednotkami je známe zDE 44 04 878 C 1. Spojenie je vybavené vidlicou spojenou sjednou čiastkovou vozidlovou jednotkou, ťažnou tyčou spojenou s druhou čiastkovou vozidlovou jednotkou a guľovým kĺbom vloženým medzi vidlicou a ťažnou tyčou. Dve čiastkové vozidlové jednotky sú nesené priamo pomocou sekundárneho závesu na spoločnom podvozku Jacobsovho typu,umiestnenom pod kĺbovým spojením. Vertikálny čap je pripevnený k ťažnej tyčí a vybieha smerom nadol do otvoreného priestoru vpodvozku. Medzi vertikálnym čapom a stenami otvoreného priestoru sa nachádzajú priečne a pozdĺžne pružiny. Zostava kĺbového spojenia je teda spojená priamo s rámom podvozku. Šírka otvoreného priestoru, t.j. vzdialenosť medzi stenami otvoreného priestoru defmuje maximálne priečne posunutie podvozku vzhľadom na zostavu kĺbového spojenia a/alebo k čiastkovým jednotkám vozidla. Podobné konštrukčné vyhotovenie je známe zo staršieho dokumenm EP 0 813 003. Dve vozidlové jednotky sú nesené priamo na spoločnom podvozku pomocou sekundámeho závesu a spojené ksebe navzájom prostredníctvom kardanového kĺbu. Podvozok je vybavený bočnými tlmiacimi dorazmi, ktoré vymedzujú priečny pohyb kardanového kĺbu vzhľadom na podvozok. Pri takých zariadeniach jemaximálny vzájomný pohyb medzi čiastkovými vozidlovými jednotkami a podvozkomnezávislý od uhlovej polohy čiastkových vozidlových jednotiek. To sa môže stať obtiažne pre riadenie bočného pohybu vozidlových jednotiek vmedziach štandardného profilu jazdnej súpravy, hlavne v zatáčkach, a na splnenie protichodných požiadaviek na stabilitu vozidla a0004 Vynález poskytuje zdokonalené kĺbové spojenie medzi dvoma vozidlovýmí jednotkami nesenýrni na spoločnom podvozku. Presnejšie, vynález poskytuje, pomocou jednoduchých prostriêdlčövĺžľepšäiêriadenie vzájomného striedavého priečneho pohybu medzi vozidlovýmí0005 Podľa prvého aspektu predloženého vynálezu sa poskytuje kĺbové spojovacie zariadenie pre kĺbové koľajové vozidlo, zahmujúce dve vozidlové jednotky nesené na spoločnompodvozku, uvedené kĺbové spojovacie zariadenie zahrnuje-kĺbovú spojku na spojovaníe dvoch vozidlových jednotiek a na umožňovanie dvomvozidlovým jednotkám otáčať sa voči sebe navzájom a- opomé prostriedky na vymedzovanie priečneho pohybu vzhľadom na podvozok a na poskytovanie vopred stanovenej priečnej vôle spojky vzhľadom na podvozok, v ktorom sú opomé prostriedky také, že vopred stanovená priečna vôľa je meniteľná ako funkcia uhlovejpolohy prvku klbovej spojky vzhľadom na podvozok.0006 Spojka zahmuje aspoň dva prvky, z ktorých jeden je pripojený kjednej z vozidlových jednotiek, zatiaľ čo druhý je pripojený k druhej vozidlovej jednotke. Vo väčšine prípadov bude kĺbová spojka zahrnovat jeden alebo viac ďalších vložených prvkov. Každý z týchto prvkovmôže byť použitý na menenie vôle medzi spojkou a podvozkom.0007 U tohto usporiadania sa vymedzenie voľného priečneho pohybu uskutočňuje medzi spojkou a podvozkom, dvoma súčasťami, ktoré sú navzájom blízko pri sebe a ľahko prístupné. To činí montáž a nastavenie zariadenia veľmi jednoduchými. Okrem toho nie je nutné medzi vozidlové jednotky a podvozok doplňovat priečne opory, aby zariadenie mohlo byť udržiavané0008 Prednostne sa priečna vôľa, t. j. veľkost vôle V priečnom smere, zmenšuje, keď sa prvok klbovej spojky vzďaľuje od uhlovej strednej polohy vzhľadom na podvozok, uvedená uhlovástredná poloha zodpovedá vyrovnaniu prvej a druhej vozidlovej jednotky na priamej dráhe.Obzvlášť plynulá jazda je docielená, keď sa vozidlo pohybuje po priamej dráhe, a súčasne je zlepšená aj stabilita vzatáčkach. Alternatívne je tiež možné udržiavať vôľu konštantnú,dovoľujúcu menší voľný príečny pohyb vjednom smere, napr. smerom kuhlovému bodu v dostredívom smere, a väčší voľný priečny pohyb vopačnom priečnom smere, napr. preč0009 Výhodne opomé prostriedky zahrnujú dorazový prvok spolupracujúci sopačným dorazovým prvkom, dorazový prvok je nesený spojkou a opačný dorazový prvok nesený podvozkom. Prednostne je dorazový prvok pohyblivý vo vertikálnej rovine vzhľadom na jeho oporu tak, aby kompenzoval vertikálny pohyb závesu vozidlových jednotiek a spojky vzhľadom na podvozok. Výhodne je dorazový prvok kĺbovo spojený so spojkou okolo horizontálnej pozdĺžnej osi otáčania. Orientácia horizontálnej osi otáčania nie je podstatné,uprednostňuje sa však pozdĺžna os otáčania, pretože to zariadenie dovoľuje prispôsobovať ako vertikálny pohyb závesu, tak naklápací pohyb spojky vzhľadom na podvozok, čo činí toto zariadenie dobre uspôsobeným pre sklápacie jazdné súpravy. Podľa jedného uskutočnenia je dorazový prvok nesený ramenom otočne spojeným so základňou. Oporné prostriedky môžu ďalej zahrnovať vodiace prostriedky na vedenie dorazového prvku smerom kopačnémudorazovému prvku vo vertikálnom smere.0010 Výhodne oporné prostriedky zahrnujú protiľahlé zakrívené steny ohraničujúce otvorený priestor a vodiaci prvok, zasunutý do otvoreného priestoru a obmedzený v pohybe zakrivenými stenami. Len jeden dorazový prvok je potrebný na riadenie pohybu spojky v oboch smerochpozdĺž príečnej osi podvozku, čo činí zariadenie obzvlášť kompaktné.0011 Výhodne spojovacie zariadenie ďalej zahrnuje, medzi spojkou a podvozkom, tlmičotrasov na tlmenie kinetickej energie v priečnom smere.0012 Podľa druhého aspektu predloženého vynálezu sa poskytuje kĺbové koľajové vozidlo,zahrnujúce- podvozok, ktorý má rám nesený na aspoň jednom pare ľavého a pravého kolesa- Sekundárny záves na nesenie prvej a druhej vozidlovej jednotky na ráme podvozku- kĺbovú spojku na spojovanie prvej a druhej vozidlovej jednotky a na umožňovanie prvej adruhej vozidlovej jednotke otáčať sa vzhľadom k sebe navzájom- opomé prostriedky na vymedzovanie pohybu spojky voči podvozku v priečnom smere vzhľadom na podvozok a na poskytovanie vopred stanovenej priečnej vôle medzi spojkou a podvozkom, v ktorom sú oporné prostriedky také, že uvedená vopred stanovená priečna vôľa jemeniteľná ako funkcia uhlovej polohy prvku klbovej spojky vzhľadom na rám podvozku.0013 Výhodne sú opomé prostriedky také, že veľkosť priečnej vôle sa zmenšuje, keď sa prvok kĺbovej spojky vzďaľuje od uhlovej strednej polohy vzhľadom na podvozok, uvedená uhlová stredná poloha zodpovedá vyrovnaniu prvej a druhej vozidlovej jednotky na priamej dráhe.0014 Podľa výhodného uskutočnenia je prvý pár ľavého a pravého kolesa usporiadaný pod prvou vozidlovou jednotkou a druhý pár ľavého a pravého kolesa je usporiadaný pod druhou vozidlovou jednotkou. Sekundámy záves zahmuje prvú sekundámu závesnú jednotku na nesenie prvej vozidlovej jednotky na ráme podvozku a druhú sekundárnu závesnú jednotku na nesenie druhej vozidlovej jednotky na ráme podvozku. Prednostne sú sekundáme závesnéjednotky umiestnené medzi predným a zadným párom kolies.0015 Výhodne prvá a druhá Závesná jednotka zaisťujú pruženie aspoň vo vertikálnom smere a0016 Ďalšie výhody a charakteristické znaky vynálezu budú podrobnejšie objasnené v nasledujúcom opise konkrétnych uskutočnení vynálezu, uvedených len ako neobmedzujúce príklady a znázornených na pripojených výkresoch, na ktorýchobr. l predstavuje koľajove vozidlo podľa prvého uskutočnenia vynálezu v pohľade z boku obr. 2 predstavuje spojovacie zariadenie a podvozok podľa uskutočnenia z obr. 1 v pohľade zhoraobr. 3 predstavuje priečny rez vedený rovinou III-III z obr. 2obr. 4 predstavuje opomé prostriedky spojovacieho zariadenia podľa uskutočnenia zobr.1 v izometríckom pohľadeobr. 5 predstavuje opome prostriedky podľa altematívneho uskutočnenia vynálezu0017 S odvolaním na obr. 1 až 4, koľajové vozidlo, v tomto uskutočnení železničné alebo električkové vozidlo, zahrnuje dve vozidlové jednotky m, Q nesené na spoločnom podvozkuM pomocou sekundámeho závesu E a navzájom spojené prostredníctvom klbovej spojky l 8okolo vertikálnej osi Q.

MPK / Značky

MPK: B61G 5/00, B61F 3/00

Značky: kĺbové, vozidlo, zariadenie, spojovacie, koľajové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e504-klbove-spojovacie-zariadenie-pre-klbove-kolajove-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kĺbové spojovacie zariadenie pre kĺbové koľajové vozidlo</a>

Podobne patenty