Horúci kúpeľ na zinkovanie ponorom oceľových dielov akéhokoľvek zloženia

Číslo patentu: E 3465

Dátum: 09.11.2006

Autor: Schmitz Thierry

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Cieľom predloženého vynálezu je kúpeľ na zinkovanie ponorom ľubovoľných typov oceľových dielcov, ktoré môžu alebo nemusia obsahovať kremík a/alebo fosfor.0002 Je dobre známe, že vo všetkých oblastiach priemyslu je nutné chrániť pred. koróziou. dielce zo železa, liatiny alebo ocele proti korózii.0003 Galvanizovanie, najmä zinkovanie ponorom, ktoré pozostáva z pokrytia dielcov, ktoré sa majú chrániť, vrstvou na báze zinku, je jedným z najbežnejšie používaných spôsobov na dosiahnutie takejto ochrany.0004 S týmto cieľom sa dielce na spracovanie ponoria do kúpeľa zo zinku alebo zliatiny zinku roztavenej na teplotu rádovo 400 až 500 °C0005 Pred uskutočnením tejto operácie je nutné tak pripraviť dielce na spracovanie, aby boli spôsobilé prijať galvanickúvrstvu a dovoliť rovnomerný povlak tejto vrstvy na ich celom0006 Toto predbežné spracovanie pozostáva klasicky z postupných operácií odmasťovania, vykonávaných obvykle v alkalickom prostredí, čistenia kyselinou spojenés inhibĺtorom pôsobenia a pridávania taviva do kúpeľa predbežného spracovania obsahujúceho spravidla chlorid zinočnatý a chlorid amônny.0007 Medzi operáciami odmasťovania, čistenia a pridávania taviva sa dielce na spracovanie obvykle oplachujú vodou.0008 A navyše, medzi týmito predbežnými operáciami a operáciou spracovania v galvanickom kúpeli sa môže vykonávať operácia vypaľovania, pozostávajúca zo sušenia vrstvy fázového rozhrania, získanej na konci operácie pridávania tavivaa privádzania dielcov na spracovanie pri teplote.0009 Povliekanie galvanizovaním musí vykazovat rovnomerný vzhľad, nie mramorovaný a lesklý, dobrú priľnavost vzhľadom na oceľ a okrem toho homogênnu hrúbku spravidla rádovo 10 až 700010 Na zlepšenie týchto vlastností a získanie úplne uspokojivých galvanických povlakov už bolo navrhnuté pridat k roztavenému zinku. ďalšie prvky ako napríklad nikel, meď,olovo, železo, kobalt, alebo ešte hliník.0011 Známe je najmä, že prídavok hliníka zlepšuje lesk galvanických povlakov, znižuje povrchovú oxidáciu zinku,zlepšuje tekutost kúpeľa a dovoľuje kontrolovať reakciu zinku a železa, ktorá prispieva k dosiahnutiu hrúbky.0012 spis WO 98/53109 A opisuje kúpeľ na zinkovanie ponorom dielcov z ocele, s obsahom kremíka a/alebo fosforu, obsahujúcu zinok, a taktiež 1 až 5 hmotnostných bizmutu a cínu, 0,025 až 0,200 hmotnostných mangánu a O až 0,30 hmotnostných hliníka.0013 spis WO 02/33140 A opisuje kúpeľ na zinkovanie ponorom dielcov z ocele obsahujúcej zinok a taktiež 0,1 až aspoň 0,8 hmotnostných cínu, 0,05 až 0,2 hmotnostných bizmutu,0,001 až 0,008 hmotnostných hliníka.0014 spis WO 2005/056867 A opisuje kúpeľ na zinkovanie ponorom dielcov z ocele obsahujúcu zinok a taktiež 0,5 až 5 hmotnostných cínu, 0,5 až 5 hmotnostných bizmutu, 0,025 až 0,200 hmotnostných vanádu a nangánu, 0 až 0.05 hmotnostných hliníka.0015 spis WO 98/55664 A opisuje kúpeľ na zinkovanie ponorom dielcov z reaktívnej ocele s obsahom kremíka, obsahujúcej0016 Napriek tomu, ak môžu byt nelegované ocele a kujnê liatiny uspokojivým spôsobom podrobené spracovaniuobsahujú hliník, jednako v nich nie sú určité nelegované ocele, najmä oceľové plechy, ktoré vykazujú veľký obsah kremíka a/alebo fosforu.0017 Totiž v prípade takýchto ocelí klasické zinkovanie ponorom má za následok získanie povlakov, ktoré majú sivkastý vzhľad, neuspokojivé estetické hľadisko, abnormálne zväčšenú hrúbku, ktorá môže dosahovać až 400 ba dokonca 500 m, a okrem toho môžu byt málo priľnavé a málo odolné proti nárazom(nebezpečenstvo odlúpnutia pri bodových nárazoch).0018 Tieto problémy sú v podstate viazané na skutočnost, žeprítomnost kremíka a/alebo fosforu zvyšuje reaktivitu ocelea podporuje rýchle tvorenie krehkých intermetalických zlúčenín. 0019 Kvôli presnejšiemu študovaniu tohto fenoménušpecialisti definovali pojem ekvivalentu kremíka oceleSi 2,5 P) a analyzovali odchýlky hrúbky galvanickej vrstvy uloženej na dielci z ocele vzhľadom na obsah ekvivalentu Si tejto ocele.0020 Takto mohli preukázať vyhotovením krivky, zvanej Sandelinova, ktorá je zobrazená na obr. 1, že v prípade ocelí s kremíkom a/alebo fosforom, nie je hrúbka galvanickej vrstvy lineárnou funkciou obsahu ekvivalentu Si.0021 Sandelinova krivka sa totiž vyznačuje vrcholom hrúbky,označenej názvom sandelinov vrchol, ktorého prítomnost dokazuje, že rast galvanickej vrstvy je veľmi rýchly v blízkosti obsahu ekvivalentu Si, ktorý sa rovná 0,1 .0022 Z toho vyplýva, že klasické kúpele na zinkovanie ponoron 1 dovoľujú získat uspokojivé výsledky pre typy ocelí,zvané hypo-Sandelin s nízkym obsahom kremíka alebo ekvivalentu kremíka (ekvivalent Si 0,01 ), ale nie pre typy ocelí, majúce obsah vyšší než ekvivalent Si.0023 Lenže nedávno boli vyvinuté nové ocele, ktoré saodlišujú nezanedbateľným obsahom kremíka a/alebo fosforu, akosú ocele s vysokou medzou pružnosti (HLE) alebo s veľmi vysokou medzou0024 pružnosti (THLE), ktoré obsahujú až 2 ekvivalentu Si,a ktorých mechanické vlastnosti sú zvlášť zaujímavé.0025 Bolo by preto výhodné, môcť disponovať kúpeľom na zinkovanie ponorom takej povahy, ktorá by dovolila získať uspokojivé povlaky, pokiaľ ide o vzhľad, priľnavosť a hrúbku na všetkých typoch ocele, včítane ocelí s veľmi nízkym obsahom ekvivalentu Si a ocelí HLE nebo THLE, to znamená, ktoré by dovolili hladiť Sandelinovu krivku.0026 Cieľom vynálezu je navrhnúť kúpeľ na zinkovanie ponorom oceľových dielcov, majúcu špeciálne zloženie, ktoré dovoľuje dosiahnutie tohto cieľa.0027 Takýto kúpeľ na zinkovanie ponorom je prispôsobený na spracovanie ľubovoľných typov oceľových dielcov, ktoré boli predbežne podrobené predbežnému spracovaniu odmasťovaním,čistením kyselinou a pridávaním taviva.0028 Vyznačuje sa tým, že je tvorená zliatinou zinku,obsahujúcu 0,1 až 1,5 ľmmtnostných bizmutu, 0,1 až 1,5 hmotnostných cínu, 0,04 až 0,15 hmotnostných vanádu, 0,10 až 0,30 hmotnostných mangánu a aspoň 0,002 hmotnostných hliníka, kde doplnok do 100 hmotnostných je tvorený zinkom komerčnej čistoty.0029 Bolo totiž možné prekvapivo zistiť podľa vynálezu, že pridanie bizmutu a cínu do kúpeľa na zinkovanie ponorom dovoľuje zlepšiť tekutosť tohto kúpeľa a teda podporiť prenikanie povlaku do povrchu dielcov na spracovanie a teda aj jeho priľnavosť.0030 V takomto kúpeli je doplnok do 100 hmotnosti tvorený zinkom komerčnej čistoty (akosti Z 1 nebo Z 2 majúcej minimálny obsah zinku 99,995 , respektíve 99,95 ).0031 Bolo možné overiť podľa vynálezu, že pridanie mangánu,vanádu a hliníka do kúpeľa na zinkovanie ponorom dovoľujeprekvapujúco znížiť reaktivitu zinku a teda hrúbky povlakov

MPK / Značky

MPK: C23C 2/06

Značky: horúci, akéhokoľvek, oceľových, dielov, kúpeľ, ponorom, zloženia, zinkovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e3465-horuci-kupel-na-zinkovanie-ponorom-ocelovych-dielov-akehokolvek-zlozenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Horúci kúpeľ na zinkovanie ponorom oceľových dielov akéhokoľvek zloženia</a>

Podobne patenty