Tlmič pre hydraulické systémy

Číslo patentu: E 3166

Dátum: 07.05.2003

Autori: Merkel Ralph Peter, Hilgert Andreas Richard, Zimpfer Michael

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tlmič pre hydraulické systémyVynález sa týka tlmiča na tlmenie kmitania a pulzácií voPre hydraulické systémy sú známe tlmiče, ktoré slúžia napríklad na tlmenie kmitania a pulzácií, ktoré môžu pochádzat z poháňacieho zdroja. Slúžia na obmedzenie zvuku, pulzácií a tlakových. špičiek. Takéto tlmiče vykazujú vstup a výstup, s ktorými sú, začlenené do hydraulického systému. Sú pretekanéPulzácie, tlakové špičky a podobné tlakové výkyvy, ku ktorýn dochádza V hydraulických systémoch, vykazujú spektrum,ktoré môže obsahovat tiež nízkofrekvenčné zložky. Na ichtlmenie sú známe tlmiče.Z DE 35 10 267 A 1 je známa prívodná hadicová sada na tlmenie tlakových pulzácií vo fluide, ktorá vykazuje vonkajší ohybný hadicový prvok z elastomérového materiálu na spojenie dvoch prípojok a vnútorný ohybný hadicový prvok s uzavrenou stenou z polymérovej syntetickej živice, ktorý je na jednom svojom konci pripevnený na jednej z prípojok a medzi svojim druhým koncom a druhou prípojkou ponecháva prázdnu dutinu. Tlmiaci účinok Vzniká prostredníctvom interferencií V prázdnej dutine medzi vlnami pohybujúcimi sa vo vnútornom hadicovomprvku s vlnami vstupujúcinú do prstencovitého mezipriestorumedzi vnútorným a vonkajším hadicovým prvkom a odrazenými naUS 6 279 613 uvádza zariadenie na tlmenie tlakových narázov v kvapaline, ktoré je pod tlakom prostredníctvom interferencie. Zariadenie obsahuje dve prípojky, ktoré sú vzájomne spojené prostredníctvom vonkajšieho hadicovêho prvku,a vnútorný potrubný prvok, ktorý je na najmenej jednom konci spojený s jednou 2 prípojok. voľným koncom vnútorného potrubného prvku s uzavrenou .stenou prúdi kvapalina z potrubného prvku do úzkeho prstencového priestoru medziVynález si kladie za úlohu vyvinút tlmič, ktorý by pri malom zastavanonl priestore umožňoval dobré tlmenie pulzácií, najmä V nízkofrekvenčnej oblasti.Táto úloha je vyriešená tlmičom podľa nároku 1.Tlmič podľa vynálezu obsahuje tlumiacu nádobu, v ktorej je samonosne proti smere prúdenia usporiadaná tlumiaca rúrka,zasahujúca do vnútorného priestoru. Tlmiaca rúrka vykazuje uzavrenú stenu, tzn. že je bez otvorov a priechodov. Tým je vytvorená tlakovo nepriepustná rezonátorová stena. Do vnútorného priestoru zabiehajúce tlakové nárazy prebiehajú ako tlakové vlny medzi vonkajšou stenou tlmiacej nádoby a tlmiacou rúrkou. V tomto vnútornom priestore sú tlmené. Len v malej miere sa dostanú k výstupnej prípojke. V prstencovom priestore medzi tlmiacou rúrkou a stenou tlmiacej nádoby sú akoTlmič podľa vynálezu umožňuje dobré tlmenie najmä, j o re y rau lC e menie pulzácií. Pritom je tlmič funkčne spoľahlivý a vyžaduje lenTlmiaca nádoba je rúrkové teleso, ktoré je s výhodou vytvorené ako valcová rúrka. Valcová rúrka obklopuje vnútorný priestor, ktorý je až na tlmiacu rúrku bez akýchkoľvek vstavieb, tzn. držiakov, prietokových telies a podobne. S výhodou je tlmiaca rúrka vytvorená ako pružná hadica, tzn. že pozostáva s výhodou z elastického alebo roztiahnutêho materiálu. Môže byt použitý plastový materiál alebo elastomérový materiál. S výhodou vykazuje tento nateriál tiež vnútorné tlmenie, takže vbiehajúce zvukové alebo tlakové vlnysú aspoň čiastočne tlmené dispasívne.Na koncoch tlmiacej nádoby sú s výhodou umiestnené prípojky, ktoré môžu. byt na vnútornej stene pružnej hadice zakotvené napríklad prstencovými rebrami s pílovitým profilom. Hlavice zaberajúce na vonkajšej strane tlmiacej nádoby, tzn. pružné rúrky, pritom zaistujú prípojku, aby nemohla byttlakovými nárazy vyrazená von z tlmiacej nádoby.Podľa zjednodušeného uskutočnenia sú obidve prípojky vytvorené vzájomne rovnako. Môžu obsahovat značky alebo inérozlíšenie, aby mohol byt rozlíšený vstup tlmiča od výstupu.Vo výhodnom uskutočnení vykazuje aspoň prípojka usporiadaná na výstupe sedlo, na ktorom je pripevnená tlmiaca rúrka. Táto zasahuje smerom od sedla samonosne do vnútorného priestoru tlmiacej nádoby, pričom je s výhodou držanásústredne s ňou. Tvorí tak prstencovitú slepú uličku medzitlmiacou rúrkou a tlmiacou nádobou, v ktorej sú zvukové vlny ahydraulické tlakové pulzácie odrážané a tlmené.Samonosné usporiadanie tlmiacej rúrky má tú výhodu, že v zmienenej slepej uličke dochádza na odrazy zvukových vln len na jej konci. Keď je to žiadúce, môžu ale byt v tejto prstencovitej slepej uličce umiestnené tiež prídavné prvky, aby boli vyvolané cielené odrazy zvuku.Tlmiaca rürka vykazuje otvorený koniec na zachytenie odtekajúceho fluida, ktorý je usporiadaný protiľahle na vstupnú prípojku, tzn. sústredne s ňou lícujúcu. Tak je dosiahnutý malý prietokový odpor. Ako účelný podklad na dimenzovanie môže slúžiť, že vzdialenosť medzi koncom tlmiacej rúrky a ústím vstupnej prípojky do vnútorného priestoruzodpovedá zhruba priemeru tlmiacej nádoby.Tlmiaca rúrka je vytvorená flexibilná, tzn. trochu ohybná,pričom je v radiálnom smere pokiaľ možno pevná. Jej radiálna elasticita je menšia ako radiálna elasticita tlmiacej nádoby. Na to môže byt tlmiaca rúrka vytvorená ako plastová rúrka,pričom je Vystužená podpernou štruktúrou. Táto môže byt vložená do tlmiacej rúrky. Napríklad môže byt ako podperná štruktúra usporiadaná kovová špirála, napríklad špirála z plochého pásu, ktorá je povlieknutá umelou hmotou, napríklad PTFE. Umelá hmota môže byt okrem toho vytlačená alebo nasadená za tepla. Tiež môžu byt použité iné umelé hmoty, odolné voči pretekajúcinu médián 1 a teplotám, ktoré nastanú. Tieto slúžia v prvom rade na to, urobit špirálovú štruktúru z plochého pásu nepriepustnú pre nédiá. Tým môže byt médium dopravované lenotvoreným koncom tlmiacej rürky, vytvorenej ako rezonátor.

MPK / Značky

MPK: F16L 55/04

Značky: tlmič, systémy, hydraulické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e3166-tlmic-pre-hydraulicke-systemy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tlmič pre hydraulické systémy</a>

Podobne patenty