Usporiadanie na ošetrovanie vnútorného povrchu kovovej rúrky

Číslo patentu: E 3130

Dátum: 07.11.2003

Autor: Salminen Aleksi

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

USPORIADANIE NA OŠETROVANIE VNÚTORNÉHO POVRCHU KOVOVEJ RÚRKY0001 Vynález sa týka usporiadania na ošetrovanie vnútorného povrchu kovových rúrok, ako sú medené rúrky, definovaných vúvodných častiach nezávislého nároku.0002 Vnútorné povrchy kovových rúrok, ako sú medené rúrky, všeobecne vyžadujú ošetrovanie rôznymi roztokmi predtým, než môžu byť tieto rúrky používané požadovaným spôsobom. Napr. medené rúrky sa typicky pocínovávajú, pričom sa na vnútornom povrchu rúrky vyrobí vrstva cinu podľa platných predpisov. To zabraňuje škodlivému rozpúšťaniu medi napr. vo vode používanej vdomácnostíach. Aby sa zaručilo, že sa potiahnutie uskutoční úspešne, musi byť povrch určený na potiahnutie starostlivo predošetrený. Účelom tohto predošetrenia je odstránenie tak všetkých vrstiev mazacich prípravkov a sadzi, ako i škvŕn po oxidácii nazhromaždených na povrchu rúrky počas skorších výrobných krokov. Predošetrenie roztokmi typicky obsahuje zmytie vrstiev mazacich prípravkov a sadzi, morenie a umytie pred vlastným potiahnutím. Pri morení sa kovový povrch chemicky vyčistí od oxidovaných produktov. čo sa typicky uskutočňuje vo vodnom roztoku kyseliny sírovej. Pri postupoch predošetrenia, ako je známe. sa používajú kyseliny alebo iné silné roztoky kombinované s príslušnými vymývacími krokmi a zaobchádzanie s týmito prípravkami môže spôsobiť problémy týkajúce sa jednak bezpečnosti práce, ako aj ochrany životného prostredia. Môže byť následne dôležité dosiahnuť postup, ktorý je tak uzavretý a bezpečný, že sa týmto problémom dá vyhnúť.0003 Z publikácie W 0 9937831 je známy spôsob výroby medených rúrok. pri ktorom sa vnútorný povrch medených rúrok pocinováva elektrolýzou. Podľatohto spôsobu je rúrka ponorená do elektrolytickej nádoby, kde je potiahnutá.0004 Usporiadania na ošetrovanie vnútorných povrchov niekoľkých rúrok súčasne sú známe z dokumentov US-A-4863555. US-A-5819770,US-A-3765050, G-B-A-2065717, RU-C-2032762 a JP-A-55164065.0005 Predmetom tohto vynálezu je predstaviť nový roztok na ošetrovanie vnútorného povrchu kovovej rúrky, ako je medená rúrka, taký, že sa vyhne nevýhodám doterajšieho stavu techniky a samotný postup sa zrýchli.0006 Vynález sa vyznačuje tým, čo je uvedené vo význakovej časti nezávislého nároku. Iné výhodné uskutočnenia tohto vynálezu sa vyznačujútým, čo je uvedené vo zvyšku nárokov.0007 Usporiadaním podľa tohto vynálezu na ošetrovanie vnútorného povrchu kovovej rúrky sa dosahujú pozoruhodné výhody. Vynález sa týka usporiadania na ošetrovanie vnútorného povrchu kovových rúrok, ako sú medené rúrky toto usporiadanie obsahuje prostriedky na dodávanie ošetrovacieho prípravku na vnútorný povrch kovovej rúrky a prostriedky na odstraňovanie ošetrovacieho prípravku, čo znamená, že usporiadanie obsahuje aspoň rozvodný element na prívod ošetrovacieho prípravku, prostredníctvom ktorého môže byť aplikované v zásade rovnaké množstvo ošetrovacieho prípravku v podstate súčasne na vnútorné povrchy aspoň dvoch kovových rúrok. Keď je na vnútorný povrch každej rúrky určenej na ošetrenie privádzané rovnaké množstvo ošetrovacieho prípravku, postup ošetrovania sa zrýchli a spresni. Podľa tohto vynálezu usporiadanie obsahuje dva rozvodné elementy,rozvodný element privodného konca na prívod ošetrovacieho prípravku do kovových rúrok a rozvodný element vývodného konca na odstraňovanie ošetrovacieho prípravku z kovových rúrok. Výhodne je i na vývodnom konci kovových rúrok z každej kovovej rúrky zároveň odvádzané rovnaké množstvo ošetrovacieho prípravku. Kovové rúrky sú prednostne usporiadané v naklonenej pozícii vzhľadom k horizontálne rovine, takže je rozvodný element vývodného konca umiestnený vyššie než rozvodný element privodného konca. Podľa tohto vynálezu je rozvodný element vybavený vo svojom pozdĺžnom smere aspoň jedným kanálom, ktorý obsahuje v rozsahu celej dĺžky rozvodného elementubod zúženia priemeru kanála. Rozmery bodu zúženia priemeru sú navrhnuté tak, aby pri prietoku ošetrovacieho prípravku vznikal na konci každej práve ošetrovanej kovovej rúrky rovnako veľký pokles tlaku. Výhodne je zaistené. aby na vnútornom povrchu všetkých kovových rúrok prúdilo súčasne rovnaké množstvo ošetrovacieho prípravku.0008 Podľa tohto vynálezu obsahuje rozvodný element aspoň jeden kanál na kvapalinu, ktorým môže byť ošetrovací prípravok buď privádzaný do rozvodného elementu, alebo z neho odstraňovaný. Kanál na kvapalinu môže byt umiestnený na vonkajšom obvode kanála rozvodného elementu, takže na vnútornom povrchu rozvodného elementu počas kroku vypustenia roztokunezostanú žiadne zvyšky roztoku.0009 Podla výhodného uskutočnenia tohto vynálezu je rozvodný element vo svojom pozdĺžnom smere vybavený dvoma kanálmi rozdielnych veľkostí prvým kanálom vzhľadom k smeru toku a druhým kanálom vzhľadom k smeru toku. Podla výhodného uskutočnenia v oboch rozvodných elementooh plati, že kanály, ktoré sú umiestnené vzhľadom k smeru toku ako prvé, sú navzájom zhodné, a kanály, ktoré sú umiestnené vzhľadom k smeru toku ako druhé, sú navzájom zhodné. Ked sú kanály umiestnené v pozdĺžnom smere rozvodného elementu, je ošetrovací prípravok dodávaný naprieč celou dĺžkou rozvodného elementu zároveň do všetkých práve ošetrovaných rúrok. Kanály v rozvodnom elemente sú navzájom vkvapalnom spojení prostredníctvom bodu zúženia umiestnenom medzi kanály. V pozdĺžnom smere je rozvodný element vybavený vzájomne odsadenými rúrkovitými kanálmi pre každú práve ošetrovanú kovovú rúrku. Práve ošetrovaná kovová rúrka je výhodne uložená bud vzhladom k smeru toku prvého kanála alebo vzhladom k smeru toku druhého kanála.0010 Podľa tohto vynálezu je to s ošetrovacím prípravkom zariadené tak,aby prechádzal v rozvodnom elemente najprv do kanála, ktorý je umiestnený ako prvý vzhladom k smeru toku, načo je ztohto kanála prenesený cez bod zúženia do kanála, ktorý je druhý vzhľadom k smeru toku. Vrozvodnom elemente privodného konca je kovová rúrka spojená prostrednictvom svojho rúrkového kanála k druhému kanálu vzhľadom k smeru toku, pričom je tentokanál umiestnený nad kanálom, ktorý je prvý vzhľadom k smeru toku. Vrozvodnom elemente vývodného konca je kovová rúrka pripojená cez svoj rúrkový kanál ku kanálu, ktorý je prvý vzhľadom k smeru toku, pričom je tento kanál umiestnený nad kanálom, ktorý je druhý v smere toku. Takto sa dosahuje optimálna cirkulácia ošetrovacieho prípravku v kovových rúrkach.0011 Podľa tohto vynálezu sú rozmery kanála, ktorý je prvý v smere toku,navrhnuté tak, aby bolo miesto pre aspoň toľko ošetrovacieho prípravku, koľko ho môže byť celkom umiestnené na vnútomé povrchy všetkých práve ošetrovaných kovových rúrok. Podľa výhodného uskutočnenia tohto vynálezu má prvý kanál v smere toku svoj prierez podstatne väčší než celkový súčet prierezov všetkých práve ošetrovaných kovových rúrok. Výhodne sú kovové rúrky v blízkosti rúrkového kanála utesnené aspoň jedným utesňovacím elementom. takže utesňovací element siaha až ku koncu kovovej rúrky. Tým sa zabraňuje tomu, aby ošetrovaci prípravok vytekal na vonkajší povrch kovovej rúrky.0012 Podľa výhodného uskutočnenia tohto vynálezu usporiadanie obsahuje sacie usporiadanie na absorpciu ošetrovacieho prípravku kovovými rúrkami. Podľa iného výhodného uskutočnenia usporiadanie obsahuje tlakové usporiadanie na aplikáciu ošetrovacieho roztoku na vnútorné povrchy kovových rúrok. Aspoň vjednom z rozvodných elementov môže byť uložený kanál na nahrádzajúci vzduch, kde prostrednictvom tohto kanála sa do usporiadania výhodne privádza nahrádzajúci vzduch, aby sa umožnilo vyprázdnenie tohto usporiadania. Usporiadanie obsahuje spracovávaciu jednotku na ošetrovaci prípravok. Do tejto spracovávacej jednotky sa privádza potom, ako prebehli vkovových rúrkach reakcie, ošetrovaci prípravok určený na vypustenie z kovových rúrok. Usporiadanie môže byť pripojené k aspoň jednému podstatne podobnému usporiadaniu, takže môže byt ošetrovaci prípravok medzi nimi cirkulovaný. Je tak možné skombinovať niekoľko usporiadaní do jednej jednotky a vylepšiť tak postup ošetrovania cirkulovanim napr. preplachovacieho roztoku vjednej jednotke a zároveň pocínovacieho roztoku v druhej, pričom každé tlakové alebo sacie usporiadanie, ako napr. pumpa roztoku, môže byť nepretržite včinnosti. Podľa výhodného uskutočnenia tohto vynálezu je

MPK / Značky

MPK: C23C 18/31, B08B 9/02, C23G 3/00, C23C 2/36

Značky: povrchu, usporiadanie, ošetrovanie, vnútorného, rúrky, kovovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e3130-usporiadanie-na-osetrovanie-vnutorneho-povrchu-kovovej-rurky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Usporiadanie na ošetrovanie vnútorného povrchu kovovej rúrky</a>

Podobne patenty