Tesniaci krúžok pre spoj s nasúvacou objímkou

Číslo patentu: E 28

Dátum: 16.01.2003

Autor: Lamping Alwin

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tesniaci krúžok pre spoj s nasúvacou objímkouVynález sa týka tesniaceho krúžku na spojenie s nasúvacou objímkou podľa úvodnej časti nároku 1.Na odvádzanie odpadových vôd sa normálne používajú plastové rúry, ktoré sa skladajú do dlhších rúrových vedení objímkovými spojmi s vloženými tesniacimi krúžkami. Pri vsúvaní rúry do objímkového konca druhej rúry priľahnú tesniace manžety tesnenia tesne na nadväzujúcu rúru, takže je zaručené utesnenie rúrového vedenia.V posledných rokoch sa presadilo, že sa tesniace krúžky, ktoré sa majú použiť, vkladajú do objímkových koncov rúr už vo výrobnom závode. Tým je zaručená nestratite|nost tesnenia a tiež sa zabezpečí, že sa do značnej miery zabráni vnikaniu nečistôt medzi tesniaci krúžok a spodok žliabka.Z DE 197 13 329 je známy tesniaci krúžok pre spoj s nasúvacou objímkou so zosilňovacím krúžkom, pri ktorom tesniaca manžeta prebieha pod určitým uhlom sklonu šikmo k pätke manžety a tesniaci krúžok vykazuje na strane, protiľahlej k ostriu tesnenia, koncové zosilnenie, ku ktorému priľahne pri vsunuti špicatého konca rúry časť ostria tesnenia. Tým sa koncové zosilnenie stlačí a zvýši prítlačnú silu ostria tesnenia.Pri tomto známom druhu tesniacich krúžkov vykazuje tesnenie len jednu jedinú tesniacu manžetu, ktorá prilieha k špicatému koncu rúry, ktorý sa má vsunút. Pritom existuje nebezpečenstvo, že možné znečistenia ostria tesnenia povedú k netesnosti rúrového spoja. Ďalej dochádza pri vychýleni ostria tesnenia v dôsledku špicatého konca, ktorý sa má vsunúť, k silnému zaklineniu spodku manžety k hrane zosilňovacieho krúžka, takže ľahko vznikne nebezpečenstvo poškodenia ostria tesnenia.Aj tesnenie, známe z EP 0 451 900 B 1, vykazuje koncové zosilnenie, ktoré čiastočne presahuje cez vsadený zosilňovaci krúžok. Zvláštnym tvarovaním ostria tesnenia sa však pritom zabráni tomu, aby dochádzalo ku klinovému pósabeniu na hranu tesniaceho krúžka. Ďalej sú k dispozícii celkove tri manžety, ktoré spôsobujúZ DE 199 OO 302 A 1 je známy tesniaci krúžok pre spoj s nasúvacou objímkou, pri ktorom spätné prítlačné tesnenie vykazuje prednú, šikmo k radiálnej rovine rúry dozadu sklonenú nábehovú plochu, cez ktorú sa pri nasúvani špicatého konca druhej rúry do objímky vychýleným ostrím tesnenia prítlačné tesnenie vychýii dozadu a dovnútra k osi rúry, aby dolahlo na špioatý koniec druhej rúry. Tým pri nasúvaní špicatého konca rúry vychýlené ostrie tesnenia priľahne na nábehovú plochu prítlačného tesnenia a pri ďalšom zasúvani rúry bude prítlačné tesnenie v smere zasúvania tlačené dozadu a súčasne sa stlačí. Tým zostane tesniaca funkcia ostria tesnenia na jednej strane zachovaná a na druhej strane sa dá dosiahnut aj tesniaca funkcia pritlačného tesnenia. Pritlačením ostria tesnenia na prítlačné tesnenie sa ďalej dosiahne, že aj prítlačné tesnenie sa stlači, a preto sa prítlačná sila tesnenia zvýši.vychádzajúc z uvedeného stavu techniky má vynález za úlohu uviest tesniaci krúžok pre spoj s nasúvacou objímkou, ktorý zaručuje ďalej zlepšenú stieraciu funkciu a tesnosť.Táto úloha je vyriešená vynálezom, uvedeným v nároku 1. Výhodné ďalšie varianty vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.Vynález vychádza z tesniaceho krúžka pre spoj s nasúvacou objímkou, ktorý sa dá vsadiť do v podstate pravouhlého prstencovitého žliabka v objímkovom konci rúry. Tesniaci krúžok vykazuje na svojom prednom konci k osi rúry smerujúce,smerom k zadnému koncu zošikmené ostrie tesnenia a na zadnom konci k osi rúry smerujúce prítlačné tesnenie. Spätné prítlačné tesnenie obsahuje prednú, šikmo k radiálnej rovine rúry dozadu sklonenú pritlačnú plochu, cez ktorú bude pri zasúvani špicatého konca druhej rúry do objímky vychýleným ostrím tesnenia prítlačné tesnenie vychýlené dozadu a dovnútra k osi rúry, aby priľahlo k špicatému koncu druhej rúry.Podľa tohto vynálezu je v nezataženom stave tesnenia radiálna výška zadného boku ostria tesnenia väčšia než 2/3 radiálnej celkovej výšky tesnenia. Ostrie tesnenia je pritom vytvorené v priereze s v podstate pravouhlým tvarom. K osi rúry smerujúce, v podstate rovné prítlačné plochy ostria tesnenia a pritlačnéhotesnenia tvoria so svojimi príslušnými zadr.ými bokmi vždy ostrý uhol, menší než3 90 °. Pomer radiálnej výšky ostria tesnenia k radiálnej výške prítlačného tesnenia je v nezaťaženom stave 1,2-1,51.Vynálezcovské znaky vedú k tesniacemu krúžku pre spoj s nasúvacou objímkou, ktorý sa dá na jednej strane ľahko vyrobiť, ktorý pri skladaní dvoch rúr umožňuje stierací účinok na rúru a ktorý po ich zložení zabezpečuje vysokú tesnosť a prítlačnú silu.Uskutočnenie tesnenia podľa tohto vynálezu zabezpečuje existenciu dvoch výbežkov ostria tesnenia s malým polomerom zaoblenia, ktoré si zachovajú svoju funkciu aj po zasunutí rúry.Výhodnou oblasťou pomerov výšky ostria tesnenia k výške prítlačného tesnenia je v nezataženom stave 1,3-1,41. Tým sú výšky prítlačného tesnenia a ostria tesnenia navzájom optimálne prispôsobené.Aby sa docielil vysoký stieraoí účinok, maximálny polomer zaoblenia výbežku ostria tesnenia a prítlačného tesnenia je výhodne menší než 0,2 mm.Pri výhodnej forme uskutočnenia so zosilňovacím krúžkom, vloziłeným do tesnenia, prítlačné tesnenie vykazuje pridržiavací ozub, čiastočne obopínajúci zosilňovací krúžok, vytvorený integrálne s prítlačným tesnením, ktorého šírka je asi 1/4 šírky zosilňovacieho krúžka.Pri forme uskutočnenia bez vsadeného zosilňovacieho krúžka tesniaci krúžok výhodne vykazuje vnútri pri pätke prítlačného tesnenia obvodovú drážku takže sa umožní jednoduchšie vychýlenie prítlačného tesnenia a zmenší sa nebezpečenstvo nadmerného roztiahnutia v prechodovej oblasti medzi spodkom tesnenia a prítlačným tesnením.V ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu sa môže predpokladať, že spodok tesnenia medzi ostrim tesnenia a prítlačným tesnením bude vykazovat vyššiu tvrdosť podľa Shora než ostrie tesnenia a prítlačné tesnenie. To sa dá výhodne dosiahnut tým, že spodok tesnenia bude vyhotovený ako tvrdé, pevné plastové teleso a ostrie tesnenia a prítlačné tesnenie budú nastriekané ako mäkké diely na spodok tesnenia.Vynález v ďalšom bližšie objasnime pomocou príkladov uskutočnenia, ktoré-4 Obr. 1 pohľad v reze na tesnenie podľa tohto vynálezu s vloženým zosilňovacím krúžkom v nezaťaženom stave, Obr. 2 tesnenie podľa obr. 1 v zabudovanom a zaťaženom stave.Obr. 3 tesnenie podľa tohto vynálezu bez vloženého zosilňovacieho krúžka v nezaťaženom stave, Obr. 4 tesniaci krúžok podľa obr. 3 v zabudovanom, zaťaženom stave, aTesnenie, znázornené na obr. 1, je vsadené do prstencovitého žlíabka Q objímkového konca Q plastovej rúry. Zahrnuje z ocele alebo plastu pozostávajúci zosilňovací krúžok Q. Zosilňovací krúžok sa nachádza vo vybraní Q tesnenia,ktoré je bočne ohraničené na prednej strane tesnenia ostrím 1 tesnenia a na zadnej strane tesnenia prítlačným tesnením 5. Obr. 1 znázorňuje tesnenie v zabudovanom,ale nie zaťaženom stave.Ostrie 1 tesnenia vykazuje zadný bok 5, ktorý v zaťaženom stave dolieha na vonkajšiu stranu vsunutej rúry. Vnútorný bok g ostria 1 tesnenia dolieha v zaťaženom stave na zosilňovací krúžok Q. Prierez ostria 1 tesnenia je vytvorený v podstate v pravouhlom tvare, pričom predná prítlačná plocha g ostria 1 tesnenia prebieha pod ostrým uhlom, menším než 90 °, k zadnému boku g, pričom sa vytvorí výbežok § s ostrou hranou s polomerom zaoblenia menším než 0,2 mm.Pritlačné tesnenie § je vytvorené v priereze ako v podstate trojuholníkové,pričom vykazuje prednú pritlačnú plochu §, ktorá so svojím protiľahlým bokom zviera ostrý uhol s polomerom zaoblenia Z, tiež menším než 0,2 mm. Prítlačné tesnenie § ďalej vykazuje pridržiavací ozub Q, priliehajúci k zosilňovaciemu krúžku Q, ktorého šírka je asi 1/4 šírky zosilňovacieho krúžka Q.Na vonkajšej strane tesnenia sú vytvorené viaceré výstupky Q - 13, ktoré umožňujú lepšie utesnenie tesnenia v prstencovitom žliabku Q na objímkovom konci 17.Radiálna výška 23 boku g ostria tesnenia predstavuje viac než 2/3 celkovej výšky 24 tesnenia.Ďalej je radiálna výška 23 zvolená ako 1,3- až 1,4-krát vyššia než radiálna

MPK / Značky

MPK: F16L 21/03, F16L 17/025

Značky: objímkou, nasúvacou, tesniaci, krúžok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e28-tesniaci-kruzok-pre-spoj-s-nasuvacou-objimkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tesniaci krúžok pre spoj s nasúvacou objímkou</a>

Podobne patenty