Použitie fosforečnanu alkalického kovu v mazacom prostriedku odolnom voči vysokej teplote

Číslo patentu: E 2594

Dátum: 04.10.2002

Autori: Götzmann Karl, Aurin Norbert

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Použitie fosforečnanu alkalického kovu v mazacomprostriedku odolnom voči vysokej teploteVynález sa týka použitia fosforečnanu alkalického kovu V mazacom prostriedku odolnom voči vysokej teplote na mazanie dvoch navzájom plošne sa dotýkajúcich zahriatych kovových predmetov, ktoré voči sebe vykonávajú relatívnyNapríklad pri výrobe bezošvých oceľových rúrok alebo rúrok 2 farebných kovov je dôležité intenzívne mazať nástroje, najmä tŕñové tyče, aby tým mali čo najdlhšiu životnosť. Povrchy tŕňových tyčí musia byť rovné a hladké, aby bol zaručenýrovnomerný tok materiálu spracovávaného kovu.Kvalita vnútorných povrchov rúrok závisí od akosti povrchu tŕňových tyčí. Keď je vnútorný povrch rúrok drsný alebo zvlnený, alebo dokonca obsahuje poškodenia, ktoré sú zrejme spôsobené kvalitou tŕňov, vzniká veľký počet nepodarkov. Preto boli už V minulosti konané pokusy predĺžiť životnosť tŕňových tyčí nanášaním mazacíchOrganické mazadlá používané pri tvárnení kovov za tepla, ako tuky, oleje alebo mydlá, sa ukázali pri vysokých teplotách ako nevhodné. Na zlepšeniemazacích vlastností bol preto používaný, naprikladv spisoch DE-PS 4 300 464 alebo EP-PS O 554 822,ako podstatná zložka mazacieho prostriedku grafit. Najmä v spojení s anorganickými soľami, ako napriklad boritanmi alebo fosforečnanmi, má grafit dobré oddeľujúce a mazacie vlastnosti. Nevýhodným je však sklon grafitu prispievať na nauhličenie povrchov obrobkov pri vysokých teplotách, tu povrchov rúrok. Tiež môžu medzi nástrojomr a obrobkom vznikať bodové zvary. Dôsledkom oboch týchto efektov je vysoké opotrebenie nástroja a vysoký počet nepodarkovAby sa zabránilo tomuto negatívnemu vplyvu grafitu, používajú sa už zmesi solí ako mazací prostriedok odolný voči vysokým teplotám, ktoré sa pri pracovných teplotách, pri ktorých sú použité ako mazací prostriedok, roztaví a v kvapalnom stave zaručujú dobré mazacie vlastnosti. Zo spisu EP-OS O 829 528 sú známe také zmesi solí, ktoré na zlepšenie obsahujú prídavne prísadu vytvárajúcu plyn. Podľa stĺpca 3, riadku 41 až 48 tohtodokumentu je výhodou týchto mazacích prostriedkov,že už pri 200 až 250 °C sa začnú taviť a od 500 °C existujú ako čirá tavenína. Tým majú byť už pri nízkych teplotách zaručené dobré mazaciespis JP-A-10168469 tiež opisuje zmesi solí,ktoré pri pracovných teplotách, pri ktorých sú používané, existujú v roztavenom stave. Tu opísanémazacie prostriedky obsahujú 75-95 hmotn.hydrogénfosforečnanu dvojsodného a/alebo fosforečnanu draselného, ako aj 5-25 hmotn. chloridu sodného. Chlorid sodný sa pritom pridáva na zníženie bodu tavenia. V tomto spise opísané mazacie prostriedky ďalej obsahujú voliteľne 10 50 hmotn. grafitu.Spis GB-A-350275 opisuje spôsob spracovania drôtov, ktoré majú byť tiahnuté V studenom stave,pri ktorých sa materiál určený na tiahnutie najprv spracuje v kyslom kúpeli, potom sa neutralizuje roztokom fosforečnanu trojsodného a s minerálnym olejom ako mazacím prostriedkom je tiahnutý zaPri takých mazacích prostriedkoch, ktoré pri pracovných teplotách existujú ako tavenina, sa na nástroj pevne nalepujú tvoriace sa okoviny a takzvané sekundárne okoviny, čím sa povrchy nástroja, ako tŕñové tyče, stanú zodpovedajúcim spôsobom drsnými. Ako bolo vyššie uvedené,spôsobuje to drsnosť vnútorných povrchov rúrok. Súčasne je narušované tečenie kovového materiálu na tŕňových tyčiach, čo sa prejaví pri meraníodberu prúdu medzi jednotlivými kalíbramí.Úloha, ktorá je základom vynálezu, preto spočíva v tom, aby bol vytvorený spôsob s mazacím prostriedkom odolným voči vysokým teplotám, do ktorého sa nemusí pridávať žiadny grafit, a ktorý zníži množstvo nepodarkov oproti použitiu známychmazacích prostriedkov. Najmä má byť pomocou novýchmazacích prostriedkov predĺžená životnosť tŕňových tyčí pri výrobe kovových rúrok a má sa zlepšiťkvalita vnútorných povrchov rúrok.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená použitím fosforečnanu alkalického kovu v mazacích prostriedkoch odolných voči vysokým teplotám na mazanie dvoch navzájom plošne sa dotýkajúcichvykonávajú relativní pohyb, pričom mazací prostriedok 2 aspoň 80 hmotn., vztiahnuté na obsah jeho pevných látok, pozostáva z aspoňjedného ortofosforečnanu alkalického kovu a má taviacu teplotu nad maximálnou pracovnou teplotouJe sice známe pridávať do bezgrafitových mazacích prostriedkov tŕňových tyčí fosforečnan alkalického kovu, avšak fosforečnany alkalických kovov majú v takých mazacích prostriedkoch len relatívne nízky percentný obsah a sú zmiešané s inými soľami tak, že mazací prostriedok existuje pri pracovných teplotách v roztavenom, tedaPoužitie fosforečnanu alkalického kovu podľa vynálezu v mazacom prostriedku odolnom voči vysokým teplotám môže byť nasadené všade tam, kde pri vysokých teplotách dva navzájom plošne sa dotýkajúce kovové predmety vykonávajú relatívnypohyb voci sebe. Jedná sa napríklad o klzné

MPK / Značky

MPK: C10M 103/00, C10M 125/00, C10M 173/02

Značky: teplotě, mazacom, voči, fosforečnanu, prostriedku, vysokej, použitie, alkalického, odolnom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e2594-pouzitie-fosforecnanu-alkalickeho-kovu-v-mazacom-prostriedku-odolnom-voci-vysokej-teplote.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie fosforečnanu alkalického kovu v mazacom prostriedku odolnom voči vysokej teplote</a>

Podobne patenty