Nástroj pre ultrazvukové zváracie zariadenie so spevnením k redukcii vychylovania nástrojovej pracovnej plochy

Číslo patentu: E 2055

Dátum: 21.10.2004

Autori: Dieterle Horst, Stroh Dieter

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nástroj pre ultrazvuková zváracie zariadenie so spevnenímk redukcii vychylovania nástrojovej pracovnej plochyVynález sa týka nástroja pre ultrazvukové zváracie zariadenie vo forme ultrazvukovej kmity prenášajúcej sonotródy s najmenej jednou pracovnou plochou na zváranie kovov ultrazvukovými kmitmi prebiehajúcimi V smere sonotródovej pozdĺžnej osi, pričom sonotróda alebo jej sonotródová hlava obsahuje čelnú plochu, ktorá prebieha kolmo alebo V podstate kolmo k najmenej jednej pracovnej ploche (viď napríkladPri spojovaní materiálov ultrazvukom je energia potrebná na zvarenie dodávaná do zváraného materiálu vo forme mechanických kmitov, pričom nástroj, označovaný tiež ako sonotróda, je spriahnutý so spojovaným, 1 nemu privráteným dielom. Súčasne sú spojované diely vzájomne stlačené statickou zváracou silou. Súčinnosťou statických a dynamických síl dochádza na zvarenie spojovaných dielov, bez toho, že by bolpotrebný ďalší prídavný materiál.Prostredníctvom ultrazvuku môžu byť zvárané ako umelé hmoty, tak tiež kovy. Pritom sú pri ultrazvukovom zváraníkovov smerované mechanické kmity rovnobežne so spojovanouplochou. Dochádza ku komplexnému previazani medzi statickou silou, oscilačnými Šmykovými silami a vzostupom teploty v zváracej zóne. K tomu sú zvárané súčasti usporiadané medzi kmitajúcou sonotródou a statickou protielektródou, ktorá môže byť vytvorená viacdielna, aby bol sonotródou, tzn. pracovnou plochou jej hlavy, ohraničený kompresný priestor. Tento môže byť podľa EP-B-O 143 936 alebo DE-C-3508122 vytvorený V dvoch vzájomne na seba kolmo prebiehajúcich smeroch, a to najmä výškovo a širkovo nastaviteľné. Tým je vytvorená možnosťprispôsobenia na priemery napriklad zváraných vedení.Aby boli dosiahnuté reprodukovateľné zváracie Výsledky vyššej kvality, malo by vychylovanie sonotródy prebiehať prevažne iba V jej pozdĺžnom smere, teda V smere ultrazvukových kmitov, bez toho, že by dochádzalo na znateľnéZnáme sonotródy obsahujú pracovné plochy ohraničujúce čelné plochy. Konštrukčne podmienené dochádza k vysokému vychylovaniu. pracovnej plochy kolmo k sonotródovej pozdĺžnej osi v pomere k vychylovaniu V smere sonotródovej pozdĺžnej osi. Tým Vzniká nevýhoda, že pracovná plocha môže prebiehať sklonene k pozdĺžnej osi sonotródy, takže medzi pracovnou plochou a rovnobežne s pozdĺžnou osou sonotródy prebiehajúcimispojovanými súčasťami môže vzniknúť štrbina.sonotróda zhora uvedeného druhu je známa 2 W 0-A-O 2/43915.Aby bolo možné pracovné plochy vymeniť, predstavujú tietoúseky, ktoré sú so sonotródou rozoberateľne spojené.Z FR-A-1 464 551 je známe ultrazvukové zváracie zariadenie, s ktorým sú vytvárané piezoelektrické kmity. Za tým účelom prebieha piezoelektrický prvok, na konci ktoréhooscilačnému prvku, na ktorý sú bezprostredne prenášanéK rozprašovaniu kvapalín uvádza US-A-4 074 152 vybudenie ultrazvukového kmitania dutého valcového prvku, ktorý je tvarovým stykom spojený so zosilňovačom amplitúdy kmitov. K tomu vyčnieva z dutého Valcového prvku výstupok, ktorý zaberá do príslušne prispôsobeného vybrania amplitúdovéhoÚlohou predkladaného vynálezu je rozvinúť sonotródu zhora uvedeného druhu ďalej tak, aby bola forma ultrazvukovéhoTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená tým, že k redukcii vychylovania najmenej jednej pracovnej plochy kolmo k sonotródovej pozdĺžnej osi obsahuje čelná plocha sonotródy alebo sonotrodóvej hlavy alebo jej zadná strana najmenej jednoSpevnenie môže byť pritom vytvorené ako rebro. Spevnenie môže byť vytvorené od okraja sonotródy alebo jej hlavy vzostupne V smere sonotródovej strednej osi. Spevnenie môže napríklad Vykazovať V reze sonotródovú pozdĺžnu osNajmä je navrhnuté, aby bolo spevnenie vytvorené v tvare linky alebo návalku , a prebiehalo kolmo k pracovnej ploche. Spevnenie môže ďalej najmä prečnievať cez celú aleboV podstate cez celú čelnú plochu sonotródy alebo jej hlavy. Svýhodou je spevnenie vytvorené súmerne k rovine súmernosti, V ktorej prebieha sonotródová pozdĺžna os. Tiež prichádzajú doúvahy aj iné qeometrie.S výhodou je sonotróda spevnená tak, že pri ultrazvukovom vybudení sa má výchylka az sonotródy v smere jej pozdĺžnej osi k výchylke ay kolmo k pracovnej ploche akoPodľa vynálezu je sonotróda alebo jej sonotródová hlava vykazujúca pracovné plochy spevnená, čím je forma kmitania sonotródy pozitívne ovplyvnená tak, že výchylka kolmo k sonotródovej pozdĺžnej osi je zmenšená a kmitanieV pozdĺžnom smere výrazne prevažuje.Spevnením hlavy je sklon pracovnej plochy zreteľne redukovaný a pomer výchylky v smere pozdĺžnej osi k výchylkekolmo k pozdĺžnej osi je zvýšený.Ak je spevnenie vytvorené s výhodou rebrom, potom sú súčasne možné ďalšie geometrie. Spevňovacie rebro môže byť vytvorené Cez celú šírku sonotródy, alebo iba cez jej časť. Obrys spevñovacieho rebra môže byť v reze tvorený pretínajúcimi sa priamkami alebo môže byť plynulo sa meniacoukrivkou, ktorá sa V svojom maxime pretína so sonotródovouĎalej by mal byť presah spevnenia cez čelnú plochuv pozdĺžnom smere sonotródy medzi 3 mm a 25 mm, S Výhodoumedzi 5 mm a 15 mm. Výhodné hodnoty ležia pri maximálne 10 mm. Tým je dosiahnutá tá výhoda, že príslušne vytvorená sonotródamôže byť zabudovaná do už používaných ultrazvukových zváracích

MPK / Značky

MPK: B06B 3/00, B23K 20/10

Značky: nástroj, pracovnej, redukcii, zváracie, ultrazvukové, vychylovania, spevnením, nástrojovej, zariadenie, plochy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e2055-nastroj-pre-ultrazvukove-zvaracie-zariadenie-so-spevnenim-k-redukcii-vychylovania-nastrojovej-pracovnej-plochy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nástroj pre ultrazvukové zváracie zariadenie so spevnením k redukcii vychylovania nástrojovej pracovnej plochy</a>

Podobne patenty