Prvok na filtráciu plynu na metalurgické použitie

Číslo patentu: E 20523

Dátum: 09.01.2014

Autori: Kneis Leopold, Klikovich Michael, Kulp Roman, Trummer Bernd

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka prvku na filtráciu plynu na metalurgické použitie, napriklad na zabudovanie do metalurgické nádoby, a ďalej príslušného prvku pripojenia plynu. 0002 Prvok na filtráciu plynu, nazývaný tiež tehla na filtráciu plynu, slúži na dúchania plynov, poprípade tiež zmesou plynných a pevných látok do spracovávanej taveniny, predovšetkým potom do metalurgické taveniny. Pritom je u tehál na filtráciu plynu s usmernenou pórovitosťou (anglicky directed porosity) plynná látka vedená príslušnými kanálikmi/otvormi (EP O 609 562 A 1), u tehál pre filtráciu plynu s tzv. Neusmernenou poréznosťou (anglicky random porosity) príslušným nepravidelným obsahom pórov (podobne ako u huby).0003 K umiestneniu prvku na filtráciu plynu môže dôjsť rôznym spôsobom na dne alebo v stene metalurgické nádoby. V prípade typickej montáže je tehla na filtráciu plynu umiestnená v príslušnej tehle s otvorom (anglicky well block). Z vonkajšej strany je filtračný prvok na konci, ku ktorému je privádzaný plyn (tzv. studenom konci), zaistený mechanizmom na metalurgickej nádobe. Pri demontáži, resp. výmene filtračného prvku, je tento mechanizmus otvorený. Takýto príklad uvádza EP 363651 B 1. Filtračný prvok zároveň obsahuje na studenom konci priestor pre rozvod plynu.0004 U prvku na filtráciu plynu podľa DE 4312981 A 1 je na konci na prírubovej doske navarená trubka na prívod plynu a na výbežku zahĺbenia prvku na filtráciu plynu je axiálne podoprená.0005 Rúrka na prívod plynu podľa EP 609562 A 1 je takisto upevnená na doske,ktorá je potom upevnená v keramickej časti tehly pre filtráciu plynu pomocou zárazových kotiev.0006 Tehly na filtráciu plynu uvedeného druhu a príslušné montážne zariadenia sú osvedčené už po desiatky rokov. Problém však spočíva v tom, že je výmena prvku na filtráciu plynu spojená s vysokými nákladmi na demontáž a montáž a táto výmena0007 Aby sa zamedzilo difúzii plynu do susedného žiaruvzdorného materiálu, je napríklad na základe EP 0 148 337 A 1 známe, že je tehla na filtráciu plynu opatrená plechovým plášťom. Plech väčšinou prebieha po obvode a v časti dna filtračnéhoprvku. Plech dna obsahuje otvor, na ktorý sa napája plynová pripojovacie rúrka,ktorá voľne prečnieva pred plech dna. Plyn je vedený plynovou pripojovacou rúrkou do plyno priepustnej keramickej časti filtračného prvku. Plynová pripojovacia rúrka spôsobuje problémy pri preprave a montáži filtračného prvku.0008 ÚkoIom vynálezu je poskytnúť konštrukčne jednoduchú možnosť, ako môže byť zjednodušená montáž, resp. demontáž tehly pre filtráciu plynu a ako môže byť minimalizovaná strata plynu.Tehla na filtráciu plynu s plechovým opláštením (EP 0 148 337 A 1) má mnoho výhod. Vykazuje vysokú rozmerovú presnosť a zamedzuje strate plynu. Odstávajúca plynová pripojovacia rúrka však spôsobuje problémy pri preprave a montáži.0010 U tehly na filtráciu plynu bez plechového opláštenia je ľahká preprava. Jevšak velmi ťažké vytvoriť jednoduché a pevné spojenie so zdrojom plynu.Rozmerová presnosť filtračného prvku a príslušného vstavaného zariadenia (EP O363 651 B 1) musí byť veľmi vysoká, aby sa zamedzilo poškodeniu a netesnostiam.To je u často horúcej metalurgickej nádoby len ťažko realizovatelné.0011 Vynález sa teda vydáva iným smerom. Hlavným znakom je, že musí prvokna filtráciu plynu konštruovať tak, aby mohol byť príslušný prívod plynu namontovanývo vnútri filtračného prvku. Tím sa docieli týchto Whod- Studený koniec filtračného prvku je definovaný spodnou čelnou plochou,respektíve príslušným plechovým plášťom, odpadajú prečnievajúce časti,ako sú navarené plynové pripojovacie rúrky, ktoré presahujú smerom von.- Na pripojenie plynu dochádza vo vnútri filtračného prvku, teda priamo na mieste, kde je plyn vyžadovaný.- Za účelom napojenia príslušného prívodu plynu je na studenom konci tehly na filtráciu plynu koncipované zahĺbenie. Keramická časť prvku na filtráciu plynu teda obsahuje pripojenia plynu. Tým môžu byť docielené úspory keramického materiálu.- Zahĺbenie neslúži iba na napojenie plynového prívodu, ale aj k vedeniu a upevneniu plynového prívodu.- To umožňuje vytvoriť po určitú axiálnu dĺžku vedenie medzi prvkom naprvku na filtráciu plynu k protiľahlému, horúcemu konci). To súčasne umožňuje spojiť oba diely bez nákladných mechanizmov. Pripojenie prívodu plynu môže byť do zahĺbenia napríklad naskrutkovaný. Je možné aj ďalšie upevnenie plynového prívodu, avšak nie je to nutné. Odpadajú komplikované výkyvné mechanizmy, apod. 0012 Vo svojej najvšeobecnejšej forme vyhotovenia sa teda vynález týka prvku na filtráciu plynu na metalurgické použitie so znakmi z nároku 1. 0013 Zásadným znakom je zahĺbenie, ktoré obsahuje prvý úsek (funkčná časť) uvolnitelného tvarového spojenia s pNkom pripojenia plynu. 0014 Toto zahĺbenie môže byť konštruované rôznym spôsobom, napríklad ako časť jednej z týchto spojovacích konštrukcií skrutková spojka, bajonetová spojka, tlaková/ tlaková rýchlo spojka, tlaková l otočná rýchlo spojka. Sem patrí aj svorková spojka alebo aretačná spojka. 0015 V prípade konštrukcie vo forme rýchlo spojky alebo bajonetovej spojky je napríklad plynový prívod jednoducho zatlačený do zahĺbenia a/alebo je ním otáčané tak dlho, kým nedôjde k vytvoreniu požadovaného tvarového spoja medzi plynovým prívodom a príslušným spojovacím úsekom v zahĺbeniu prvku pre filtráciu plynu. Tento úkon trvá iba niekoľko sekúnd a môže byť bez ďalšieho kedykoľvek vykonaný aj u horúcich metalurgických nádob, popr. aj pomocou manipulátora (robota). 0016 Môže tak odpadnúť akékoľvek vyrovnávanie/nastavovanie, naklonenie,dodatočné upevñovanie pomocou ďalších mechanizmov na stene metalurgickej nádoby. 0017 To platí aj vtedy, ak zahĺbenie a pripojenie prívodu plynu obsahuje na príslušných úsekoch skrutkový spoj. 0018 Zásadným znakom vynálezu a uvedenej spojovacej techniky je, že môžu byť tieto tvarové spoje bez ďalšieho vykonané ako plynotesné spoje, pričom sú tieto spoje likvidné. Pri výmene prvku pre filtráciu plynu môže byť plynový prívod opačným spôsobom (v porovnaní s montážou) znovu odpojený a neskôr použitý znova. 0019 Uvedené spoje umožňujú bez ďalších dodatočných zariadení vytvoriť silový spoj medzi tehlou pre filtráciu plynu a prvkom pripojenia plynu. 0020 Podľa jednej formy prevedenie má zahĺbenie, smerom od spodnej čelnej plochy, aspoň jeden z týchto tvarov valec, kužel, zrezaný kužel, hranol. Horizontálne prierez zahĺbenie (teda kolmo k hlavnému smeru prúdenia plynu prvkom pre filtráciuplynu) môže byť zodpovedajúcim spôsobom napríklad guľatý, obdĺžnikový,mnohouholníkový.0021 Prvý úsek (posudzované od čelnej plochy prvku pre tiltráciu plynu) môže byť tiež valcovitý a ďalšie nadväzujúci úsek môže mať tvar zrezaného kužeľa. Valcovitá časť umožňuje dobré vedenie a upevnenie, časť v tvare zrezaného kužela môže byť koncipovaná ako dodatočné tesnenie.0022 V zahĺbeniu alebo v časti nadväzujúcej na zahĺbenie v smere prúdenia, v smere k hornej čelnej ploche, môže byť v keramickom žiaruvzdornom tele koncipovaná komora rozvodu plynu. Plyn privádzaný plynovým prívodom tak môže najprv prúdiť do komory rozvodu plynu a odtiaľ skrz plyn priepustné keramické úseky.0023 Alternatívne alebo kumulatívne môže byť v zahĺbenie (alebo v smere prúdenia pred alebo za zahĺbenim) v keramickom tele vytvorená poistka proti preniknutiu kovovej taveniny.0024 Poistka proti preniknutiu taveniny môže byť konštruovaná ako vymeniteľná súčiastka, ktorá je spojená s príslušným úsekom prívodu plynu alebo so zahĺbením. 0025 Takéto poistky proti preniknutiu sú samy o sebe známe, avšak u iných typov konštrukcií prvkov pre filtráciu plynu. Môže byť integrovaný napríklad jeden z týchto konštrukčných typov- Prívod plynu má skrutkovitý / špirálovitý priebeh, aby sa predĺžila axiálne dĺžka.- Okolo prívodu plynu je umiestnený chladený úsek, takže kovová tavenina, ktorá prípadne prenikne, rýchlejšie stuhne (anglicky solidifies).0026 Úsek zahĺbenia, ktorý tvori prvý úsek spojenia k prvku pripojenie plynu, môže byť in-situ vytvorený v keramickom materiáli (môže byť teda tvorený keramikou) a l alebo môže byť samostatnou (oddelenou) konštrukčnou súčasťou. Napríklad u skrutkového spoja môže mať zahĺbenie na stenách závitový úsek vytvarovaný v keramike rovnako tak môže byť v zahĺbeniu vsadená a / alebo vlepená objímka alebo matice so zodpovedajúcim vnútorným závitom.0027 Ďalšie formy prevedenia stanovujú tieto znaky- Aspoň jedna plyn priepustná časť žiaruvzdorného keramického tela prebieha od vnútri ležiaceho konca zahĺbenia

MPK / Značky

MPK: C21C 5/48, B22D 1/00

Značky: prvok, metalurgické, filtráciu, plynů, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e20523-prvok-na-filtraciu-plynu-na-metalurgicke-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prvok na filtráciu plynu na metalurgické použitie</a>

Podobne patenty