Konštrukcia fasády pre tepelnú izoláciu a opláštenie vonkajších stien budov a spôsob výroby takej konštrukcie fasády

Číslo patentu: E 20488

Dátum: 29.06.2012

Autori: Schmid Robert, Lorenz Jürgen

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

KONŠTRUKCIA FASÁDY PRE TEPELNÚ IZOLÁCIU A OPLÁŠTENIEVONIKAJŠÍCH STIEN BUDOV A SPÓSOB VÝROBY TAKEJ KONŠTRUKCIE FASADY0001 Vynález sa týka konštrukcie fasády pre tepelnú izoláciu a opláštenie vonkajších stien budov s tepelne izolačnou vrstvou, umiestnenou na vonkajšej stene budovy, hydroizolačnou vrstvou a minimálne jednou obkladovou doskou. Vynález sa ďalej týka spôsobu výroby takej konštrukcie fasády.0002 K zníženiu energetických strát teplom, odchádzajúcim obvodovými stenami budovy,sa známym spôsobom nanášajú na vnútomé a vonkajšie strany stien tepelne izolačnej vrstvy. Tieto tepelne izolačné vrstvy sa pritom prilepía na vonkajšiu stenu budovy, prípadne pripevní pomocou hmoždiniek a opatrí napríklad výstuhou alebo minerálnou vonkajšou vrstvou. Ďalej je tiež známa ochrana tepelne izolačných vrstiev pred poškodením a poveternostnýmí podmienkami prilepením alebo distančným usporiadaním vonkajších dosiek.0003 DE 40 07 268 Al sa týka spôsobu výroby tepelne izolačnej vrstvy, opatrenej vodotesným povlakom, pre stavebníctvo, pričom uvedený povlak vykazuje dvojplášťovú vonkajšiu stenu, tvorenú vnútomým plášťom a od nej oddeleným vonkajším plášťom. Tepelne izolačná vrstva je umiestnená na vonkajšej strane vnútorného plášťa. Tepelne izolačná vrstva je umiestnená na vonkajšej strane vnútorného plášťa. Vonkajší plášť však nie je zlepený s tepelne izolačnou vrstvou, ale upevnený na vnútomom plášti kotvami, ktoré prechádzajú tepelne izolačnou vrstvou. Vodotesný povlak sa na izolačnú vrstvu nanesie vo forme priľnavej tekutiny, napríklad postrekom, náterom alebo stíerkou pri hrúbke vrstvy asi l až 1,5 mm. Vodotesný povlak zostáva z tekutej plastickej hmoty, napríklad organického polyméru, alebo z polotekutej zmesí latexu, ktorú je možné dispergovať vo vode. izolačná vrstva je napríklad vo forme dosky z minerálnych vlákien. Ako vonkajší plášť sa používajú fasádne dosky z plastickej hmoty alebo prírodného kameňa.0004 W 0 98/05604 A 1 sa zameriava na anorganícké a organické izolačné látky, napríklad tuhé peny z fenolových živíc, polystyrénu alebo polyuretánu k izolovaniu proti pôsobeniu teploty, hluku alebo vlhkosti. Na minimálne jednej strane izolačnej vrstvy je funkčná vrstva,která neprepustí vodu, ale je priepustná pre vodní paru. Za tým účelom sa na izolačnú vrstvu nanesie dísperzia alebo roztok s polymérmi na základe polyesteru, polyuretánu alebo polyéteramidu, výhodne kopolyéteramidu. Nanášanie sa môže uskutočniť pomocou postreku,štetcom, valcom, ponorením, natrením alebo lakovaním. Tento spis sa preto vzťahuje na Vodotesný náter tepelne izolačných látok, avšak neopisuje žiadnu konkrétnu konštrukciu fasády budovy.0005 EP 1 455 027 Al zverejňuje tepelne izolačné prvky na budovy, pričom uvedený tepelne izolačný prvok vykazuje izolačnú dosku s kašírovaním, umiestneným na jej povrchu. Tepelne izolačný prvok sa napríklad prilepí na stenu sklepa, alebo sa na nej pripevní pomocou hmoždiniek. Kašírovanie je napríklad vo forme vláknocementovej dosky alebo plastovej dosky, nalepenej na tepelne izolačnom prvku, a slúži k ochrane tepelne ízolačnej dosky pred poškodením a k úspore následných omietacích prác.0006 V úvodu opisu DE 100 07 775 Al sa všeobecne poukazuje na lepenie hliníkových plechov, plastových dosiek alebo drevených dosiek na tepelne izolačné dosky EPS/XPS pre. špeciálne oblasti použitia. Samotný spis DE 100 07 775 Al sa vzťahuje na dosku EPS/XPS, ktorá je na povrchu dosky, určenom k vytvoreniu povlaku, opatrená priehlbinami, prípadne lepidlom. Na dosku EPS/XPS sa nanesie minerálna vonkajšia vrstva, prípadne s výstuhou.0007 AT 409 986 B sa týka viacvrstevnej predsádkovej škrupiny pre hlukovú alebo tepelnú izoláciu budovy. Predsádková škrupina vykazuje penovú vrstvu, tvorenú vzájomne Spojenými penovými vločkami, ktorá je prilepená na stenu budovy. Na homom povrchu penovej vrstvy,odvrátenej od steny budovy, je krycia vrstva, napríklad sadrokartónová doska alebo vláknitá0008 Abstrakt z CN 201 128969 Y sa vzťahuje na polyuretánovú izolačnú dosku, ktorá môže vykazovat na bočnom povrchu vodotesnú vrstvu lepidla, ďalšiu vrstvu lepidla a vodotesnú vrstvu.0009 US 4,351,873 A zverejňuje izolačnú dosku pre obloženie stropov a stien budovy s jadrom z pevnej polyuretánovej peny s uzavretými komôrkami, ktoré je na svojom povrchu kontinuálne opatrené vodotesným povlakom, na ktorom je priliepaná ďalšia vrstva s malou nasiakavosťou vody, pričom sa vytvorí medzipriestor. Izolačná doska sa opatrí povlakom horkého bitumenu, do ktorého sa obkladové dosky vložia. Konštrukcia ízolačnej dosky a pripevnenie obkladových dosiek je odpovedajúcim spôsobom náročné.0010 FR 2 359 942 A 1 pojednáva o tepelne ízolačnej vrstve, usporíadanej na vonkajšej stene budovy, ktorá vnútri obsahuje vodotesnú vrstvu. Na tepelne ízolačnej vrstve je V určitom vzájomnom odstupe prilepený väčší počet obkladových dosiek.0011 US 2003/0041544 Al sa týka štrukturálne vystuženého izolačného obkladu, určeného k prilepeniu na rám steny budovy, s izolačnou vrstvou, na ktorej jednej strane je prilepená výstužná vrstva a na ktorej druhej strane je voliteľne prilepená obkladová doska.0012 Uvedené patentové spisy tak opisujú poťah tepelne ízolačnej vrstvy s vodotesným povlakom a ďalej nalepenie dosiek, napríklad plastových alebo vláknocementových dosiek,na tepelne izolačnú vrstvu.0013 Umiestnenie uvedenej fasády na tepelne izolovane vonkajšie steny budovy síce splňuje požiadavky na ochranu tepelnej izolácie, ale je tiež pracné a preto nákladné. Okrem toho sa často v nežíaducom rozsahu zväčší hrúbka fasády budovy. V doteraj šom stave techniky opísané priame lepenie vonkajších dosiek na tepelne izolačnú vrstvu sa naproti tomu uskutočňuje bez dostatočných opatrení na ochranu povlaku tepelnej bariéry proti vlhkosti, čo môže viest najmä pri umiestnení na vonkajšej oblasti k vzniku mrazového poškodenia. Opísané konštrukcie okrem toho často obmedzujú požadovanú flexibilitu v usporiadaní vonkajšieho vzhľadu fasády.0014 Preto je úkolom predkladaného vynálezu eliminovať, alebo aspoň obmedzit nevýhody známeho stavu techniky a navrhnúť fasádu, ktorú je možné vyrobiť s pokiaľ možno malými časovými nárokmi, jednoduchým spôsobom a preto cenovo priaznivo. Okrem toho by mala byt konštrukcia fasády trvanlivá a dlhodobo odolná voči poškodeniu základnej stavby,napríklad vlhkosťou, vnikajúcou do tepelne ízolačnej vrstvy v dôsledku nárazových dažďov ďalších poveternostných podmienok. Najmä by mala konštrukcia fasády vykazovať mechanickú stabilitu, potrebnú k dosiahnutiu prevádzkovej spoľahlivosti a súčasne pokiaľ možno opticky atraktívny vzhľad, a umožniť zväčšený tvorivý priestor.0015 Tento úkol sa rieši tak, že sa obkladová doska cez minimálne jeden lepiací úsek zlepí priamo s vodotesnou vrstvou a vodotesná vrstva vykazuje vodotesnú výstuhu, umíestnenú na tepelne ízolačnej vrstve a/alebo vodotesný náter výstuhy, umiestnenej na tepelne ízolačnej vrstve, pričom lepiací úsek vykazuje minimálne jednu obojstrannú lepiacu pásku a minimálne jednu lepiacu vrstvu z polyuretánového lepidla alebo polyuretánovej peny. Tepelne izolačná vrstva sa odbomíkoví známym spôsobom prilepí k vonkajšej stene budovy, určenej k ízolácii,a/alebo pripevní pomocou hmoždiniek. Ako lepidlo je možné použit napríklad minerálne práškové lepidlo na báze cementu. Tepelne izolačná vrstva i lepiaca vrstva pritom môžu byt vytvorené alebo usporiadané diñízne otvorené alebo vo forme parozábrany. Výstuha,umiestnená na strane tepelne ízolačnej vrstvy, odvrátenej od vonkajšej steny budovy, zahrnuje vrstvu z armovanej malty, do ktorej sa vloží armovacíe pletivo. Annovacie pletivo je možné pritlačiť bud na prvú čiastkovú vrstvu armovacej malty a následne pokryť druhou čiastkovou vrstvou armovacej malty, alebo sa armovacíe pletivo zatlači do už takmer hotovej vrstvy armovacej malty. Úkolom annovacieho pletiva je do značnej miery zabrániť vytváraniu napäťových trhlín vnútri vrstvy z armovacej malty, ktoré vznikajú napríklad v dôsledku striedavých teplotných vplyvov. Ako je známe zo stavu techniky, vo forme armovaciehopletiva je možné použiť sieťové alebo mrežové štruktúry alebo pletivá, ako sú napríklad osnovné úplety, sieťoviny alebo netkané rúna. Z vytvorenia výstuhy je možné napríklad zapuzdrit tkanínu zo sklených vlákien, odolnú voči alkáliám, do náterovej hmoty, vytvorenej z minerálneho práškového lepidla na báze cementu.0016 Vodotesná vrstva zabraňuje prenikaniu vlhkosti do tepelne izolačnej vrstvy a tým i poškodeniu tejto vrstvy. V chladných ročných dobách by táto vlhkosť mohla spôsobovať tiež mrazové škody, ktorých odstránenie je spojené s odpovedajúcimi finančnými nákladmi. Pokiaľ sa pomocou vodotesnej výstuhy vytvorí vodotesná vrstva, ktorá sa o sebe známym spôsobom nanesie na tepelne izolačnú vrstvu, môže napríklad odpadnúť ďalší povlak k ochrane pred vnikajúcou vlhkosťou. Vodotesná výstuha sa pripraví napríklad pomocou malty s obsahom piesku, ľahkých minerálnych prísad, bieleho cementu a bieleho vápna. Do úvahy pripadá tiež zapuzdrenie vodotesného armovacieho pletiva, prípadne difúzne otvoreného, do nevodotesnej armovacej malty.0017 Výstuha však môže byť tiež vyrobená ako nevodotesná. V takom prípade sa na výstuhu nanesie vodotesný, priľnavý povlak, výhodne disperzia alebo roztok s polymérmi, pre dosiahnutie vodotesnej vrstvy. Výhodne, i keď nie nezvyšné, je uvedená Vodotesná vrstva diñĺizne otvorená, alebo vo forme parozábrany. Taká vrstva umožňuje odvádzanie vlhkosti,nachádzajúcej sa vo výstuže alebo v tepelne izolačnej vrstve.0018 Aby se pomocí Vodotesné vrstvy dosáhla ješte spolehlivá izolace proti vlhkosti, je možno vodotesnou výztuhu dodatečne opatrít vodotesným povlakem.0019 Navíc je důležité, aby Vodotesná vrstva byla umiestnená nepretržite alespoň na oblastech fasády, ktoré je nutno chránit pred vlhkosti, a aby vytvárela trvale stabilní spojení s tepelne izolačnou vrstvou. K ochrane tepelne izolačnou vrstvy a Vodotesné vrstvy pred nepríznívými klimatickými vlívy alebo obecným mechanickým poškozením, a rovnež z důvodů estetického vzhledu fasády, je na Vodotesné vrstve pripevnena minimálne jedna,obecne však vetší počet obkladových dosiek. Pripevnení se podle vynálezu provádí pomocí lepeného spoje. Takový silový spoj nabízí oproti tvarovému spoji tu výhodu, že nejsou k zajištení ukotvení na vonkajší stiene budovy zapotrebí žádné pracné montážní kroky. Krome toho Krome toho se zabráni vytvárení chladových můstků v důsledku ukotvení alebo sešroubování a potrebnému materíálovému nákladu. Obkladové dosky je tak možno na vodotesnou vrstvu pripevnit s malou spotrebou času. Je však nutno poukázat na skutečnost, že i když není zapotrebí tvarový spoj obkladových dosiek na vonkajší stiene budovy, respektive na Vodotesné vrstve, v rámci predkládaného vynálezu není takové dodatečné pripevnení V žádném prípade vyloučené. Obkladová deska může být v podstate každá deska pro vonkajší oblast, vykazující napríklad drevo, plastickou hmotu, kov, keramiku, kámen alebo kombinace techto materiálů. Lepicí materiál, použitý pro lepení obkladových dosiek, je vodotesný a vykazuje požadovanou lepicí sílu po celou dobu očekávané životnosti fasády. Ve forme lepicího materiálu je zvlášte vhodné lepidle s vázanými polymery. Obkladové dosky se lepí na vodotesnou vrstvu prostredníctvím minimálne jednoho lepicího úseku. Tento lepicí úsek může být umístien na vnitrní strane obkladové dosky celoplošne, alebo pouze na jednom jejím dílčím úseku. Pomocí lepení prostredníctvím pouze dílčí oblasti Obkladové dosky je možno zkrátit spotrebu času na vytvárení príslušného povlaku obkladové dosky pomocí lepicího materiálu a krome toho dosáhnout úspory materiálu.0020 Lepicí úsek vykazuje minimálne jednu oboustrannou lepicí pásku a minimálne jednu lepicí vrstvu polyuretanového lepidla polyuretánové peny. Slepení obkladových dosiek pomocí oboustranného lepicího prostredku, zejména lepicí pásky, nabízí výhodu okamžitého prilnuti obkladové dosky na vodotesnou vrstvu. Počet lepicích pásek není v rámci predkládaného vynálezu omezen a závisí výhodne na hmotnosti a velikosti použité Obkladové dosky. Pri použití vhodného počtu lepicích pásek odpadá nutnost použití dodatečného upevňovacího prostredku. Oboustranné lepicí prostredky, ktoré výhodne vykazují tvar

MPK / Značky

MPK: E04B 2/92, E04B 1/90, E04F 13/08, E04B 1/76

Značky: takej, tepelnú, konštrukcia, stien, vonkajších, fasády, výroby, konštrukcie, budov, izoláciu, opláštenie, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e20488-konstrukcia-fasady-pre-tepelnu-izolaciu-a-oplastenie-vonkajsich-stien-budov-a-sposob-vyroby-takej-konstrukcie-fasady.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Konštrukcia fasády pre tepelnú izoláciu a opláštenie vonkajších stien budov a spôsob výroby takej konštrukcie fasády</a>

Podobne patenty