Gombík na zopnutie látok

Číslo patentu: E 20126

Dátum: 16.05.2013

Autor: Maussen Joseph Franciscus August Alfred

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka gombíka na zopnutie látok,napríklad oblečenia, pričom gombík je tvorený telom (korpusom) a je vybavený upevňovacími prvkami určenými na pripevnenie,napríklad prišitím gombíka na látku. Vynález sa ďalej týka výrobku aspoň čiastočne vyrobeného 2 látky, napríklad oblečenia,ktorý obsahuje aspoň jeden gombík.0002 Gombíky na zopnutie častí látky, vo svojej podstate, sú známe a široko používané, napríklad V oblečení. Gombíky majú zvyčajne rovinné telo vybavené upevňovacími prvkami, ako sú priechodné otvory/dierky na zavedenie nití, na spojenie gombíka s látkou. Aj keď sú k dispozícii gombíky rôznych tvarov, väčšina tiel gombíkov má kruhový tvar.0003 Patentový spis JP 2002330802 A opisuje gombík podľa preambule (úvodnej časti) s upevňovacími prvkami v blízkosti jeho centrálnej polohy a ktorý má telo so zužujúcou sa šírkou,ktorá končí špicatou časťou v určitej vzdialenosti od stredových upevňovacích prvkov.0004 Patentový spis DE 37327 C sa týka gombíka na vytvorenie dekoratívneho reťazca do seba zapadajúcim väčším počtom gombíkov po ich obvodových okrajoch. Gombík je na to vybavený otvorom na vloženie krúžku ďalšieho gombíka, pričom krúžok je usporiadaný na prijatie nite na vytvorenie reťazca.0005 Patentový spis USl 232633 A opisuje gombík vytvorený tak,aby bol pripojený na okraj odevu, ako napríklad žakety a fraky,namiesto toho, aby sa prekrýval a bol zapnutý gombíkom, ktorý je upevnený na jednom okraji a pripnutý cez gombíkovú dierku na protiľahlom okraji. Gombík je vyrobený so stredovým driekom vytvarovaným tak, že môže byť vložený cez gombíkovú dierku na odeve a bude upnutý oproti materiálu na okraj gombíka, a ktorý má pružné očko pripojené pri okraji k samotnému gombíku a prispôsobené na prevlečenie cez gombík na protiľahlom okraji0006 Patentový spis JP 2004 l 73732 A opisuje gombík s okrúhlym alebo kotúčovým tvarom tela s stonkou a základnou časťou vybavenou upevňovacími prvkami.0007 Patentový spis US 2543056 A opisuje gombík, ktorý má guľaté telo so spodnou rovinou so stredovými dierkami ako upevňovacími prvkami a vstupné otvory bližšie k obvodovému okraju tela gombíka.0008 Vzájomné spojenie medzi látkami sa dosiahne vložením gombíka do vhodne tvarovanej gombíkovej dierky. Na uvoľnenie časti látky, gombík znovu prejde cez gombíkovú dierku v tvare štrbiny. Táto činnosť odopnutia je však považovaná ako ťažkopádna, najmä vtedy, keď väčší počet gombíkov sa používa na zopnutie časti látky.0009 Cieľonl predkladaného vynálezu. je teda , okrem iného,poskytnúť účinný, jednoducho použiteľný a/alebo lacný gombík,ktorý môže byť pohotovo rozopnutý.0010 Tento ciel, okrem iných cieľov, je splnený prostredníctvom gombíka podľa patentového nároku 1. Konkrétnejšie, na splnenie tohto cieľa, okrem iných cieľov,gombík podľa preambuly (úvodnej časti) sa vyznačuje tým, že gombík je vyrobený s upevňovacími prvkami na alebo V blízkosti obvodového okraja tela gombíka. Pripevnením gombíka na látku na mieste V blízkosti okraja gombíka tak, že tieto upevňovacie prvky sú umiestnené na alebo v blízkosti štrbiny V tvare gombíkovej dierky na druhej časti látky v zapnutom stave, gombík môže byť pohotovo rozopnutý odtiahnutím dvoch častí od seba. Upevňovacie prvky vedú gombík cez gombikovú dierku pri aplikácii rozopnutia roztiahnutím.0011 Upevňovacie prvky na alebo v blizkosti okraja sú s výhodou usporiadané tak, aby na mieste priamo alebo šikmo na okraj gombíka smerom k látke pre túto Vodiacu funkciu. Upevňovacie prvky sú s výhodou vytvorené na vedenie jednejpolovice, konkrétne polovice gombíka V smere zamýšľanej akcierozťahovania, cez gombíkovú dierku. Upevňovacie prvky na to výhodné, sa rozprestierajú na jednej polovici gombíka.0012 Aj keď je možné, aby upevňovacie prvky boli vo väčšom počte miest pozdĺž okraja, je výhodné, ak má gombík upevňovacie prvky na jednom mieste na alebo V blízkosti obvodového okraja. To má za následok efektívny návrh, ktorý sa dá ľahko rozopnúť. 0013 Gombík je ďalej vybavený príchytkami V strede jeho tela. Tieto príchytky, napríklad, zodpovedajú upevňovacím prvkom tradične používaných na gombíkoch a môžu obsahovať Väčší počet priechodných dierok alebo driek. Podľa tohto vyhotovenia,tradičné pripevnenie sa nachádza V strede alebo okolo stredu gombíka, napríklad V praVidelnonL vzore, zatiaľ čo upevňovacie prvky V blízkosti alebo na okraji sú na mieste, ktoré je radiálne smerom von v určitej vzdialenosti od stredu, s výhodou na jednom mieste.0014 Pre ďalšie vedenie gombíka cez gombíkovú dierku pri rozopínaní, telo gombíka má s výhodou zužujúci sa tvar smerom k upevňovacím prvkom V blízkosti okraja usporiadaný na vedenie gombíka cez gombíkovú dierku. Zužujúca sa, t.zn. zmenšujúca sa Šírka a/alebo výška, je s Výhodou orientovaná V pozdĺžnom smere Štrbiny V tvare gombíkovej dierky V zapnutej polohe.0015 Konkrétnejšie, telo gombíka má zužujúcu sa šírku, pri pohľade V smere rovnobežnom s rovinou spodného povrchu telesa,smerom na miesto upevňovacích prvkov na alebo V blízkosti okraja. Inými slovami, šírka telesa sa zmenšuje smerom k upevňovacím prvkom na alebo V blízkosti okraja telesa. Zatiaľ čo tradične gombíky majú kruhový tvar, pričom Vonkajší okraj je kruhový, gombik podľa vynálezu má zužujúci sa vonkajší okraj,pričom skosená časť vonkajšieho okraja s výhodou prebieha V podstate priamočiaro tak, ako je uvedené nižšie.0016 Pretože spodná časť gombíka má Väčšinou V podstate plochý povrch, šírka gombíka je definovaná vo vzťahu na tento povrch. Ale všeobecnejšie, telo gombíka má Výšku, šírku a dĺžku, kde Výška je podstatne menšia ako Šírka a dĺžka. Dĺžka jedefinovaná pozdĺž čiary prechádzajúcej cez upevňovacie prvky na alebo v blízkosti okraja alebo stredu tela gombíka. Šírka je kolmá na dĺžku.0017 Pre ďalšie zlepšenie navádzania, podľa ďalšieho výhodného vyhotovenia, telo gombíka má zužujúcu sa Výšku, pri pohľade v smere kolmom na rovinu spodného povrchu korpusu,smerom na miesto príchytiek na alebo V blízkosti okraja, inými slovami, výška korpusu sa zmenšuje smeronl k príchytkám V blízkosti okraja.0018 Navádzanie sa ďalej zlepší, keď sa telo zužuje pozdĺž aspoň polovice dĺžky korpusu, s výhodou pozdĺž viac ako polovice dĺžky, pričom dĺžka je meraná pozdĺž čiary prebiehajúcej cez príchytky na alebo v blizkosti okraja korpusu a stredom korpusu. Ešte lepšie navádzanie sa dosiahne, keď sa telo gombíka zužuje V podstate priamočiaro alebo plošne (V rovine).0019 Gombík môže byť účinne pripojený na látku použitím dierky prechádzajúcej cez telo gombíka. Z tohto dôvodu, podľa ďalšieho výhodného vyhotovenia, upevňovacie prvky na alebo V blízkosti obvodovej hrany obsahujú aspoň jednu priechodnú dierku prechádzajúcu medzi horným povrchon 1 a spodným povrchom tela gombíka. Priechodná dierka je pripravená na navlečenie nite.0020 Je možné, aby telo gombíka obsahovalo dve vedľa seba umiestnené priechodné dierky na alebo V blízkosti okraja gombíka. Toto umožňuje jednoduché prišitie gombíka.0021 Je však tiež možné, že telo gombíka má jedinú priechodnú dierku na alebo V blízkosti obvodového okraja. Slučka nite na pripevnenie gombíka na látku potom prechádza cez dierku a pozdĺž vonkajšieho okraja gombíka. Toto ďalej zvyšuje účinnosť odopínania, pretože gombík je vedený efektívnejšie cez príslušne orientovanú gombíkovú dierku pri rozopínaní pri pohybe ťahom. 0022 Na zníženie viditeľnosti nite prebiehajúcej pozdĺž vonkajšieho okraja gombíka, obvodová hrana tela gombíkaV blízkosti dierky môže obsahovať vybranie (zárez), ktorý

MPK / Značky

MPK: A44B 1/00

Značky: látok, zopnutie, gombík

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e20126-gombik-na-zopnutie-latok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Gombík na zopnutie látok</a>

Podobne patenty