Stroj na odrezávanie tabakových listov s pridržiavaním stopiek pre rastliny východného typu, na zbieranie, vrstvenie a zhromažďovanie listov v zberných kontajneroch

Číslo patentu: E 20051

Dátum: 11.04.2012

Autor: Tsikis Stefanos

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka stroja na odrezávanie tabakových listov z rastliny v poli so súčasným pridržiavaním stopky rastliny počas odrezávania, zbieranie, vrstvenie a usporiadané zhromažďovanie tabakových listov východného typu v pletivovom koši - kontajneri.OP|S DOTERAJŠIEHO STAVU TECHNIKY0002 Tabakové rastliny sa delia na dve veľké kategórie. Širokolisté odrody ako virdžinského typu,burley atd. Východné odrody ako basma, katerini, izmir, samsun, prilep, yaka atď.0003 US 3,654,753 opisuje žací stroj na tabak na odrezávanie tabakových listov zo stopky tabakovej rastliny. Žací stroj je vybavený dopravníkmi na dopravovanie odrezaných listov do skladovacej nádoby takým spôsobom, že všetky stopky listov sa všeobecne kladú navzájom rovnobežne a odrezané konce sa umiestňujú na rovnaký koniec stohu listov.0004 Dodnes sa odrezávanie a zbieranie listov širokolistých tabakových rastlín, ktoré rastú do veľkej výšky s hrubou stopkou, vykonávalo buď ručne alebo s použitím strojov.0005 Stroje sú samochodné s vodičmi. Stroje jazdia medzi radmi rastlín tak, že rastliny sa nachádzajú medzi otočnými rebrami, ktoré režú listy v stopke. Stopka takýchto tabakových rastlín je odolná, môže vydržať namáhanie, ktoré jej stroj spôsobuje počas odrezávania a nie je treba, aby sa stopka držala počas pohybu stroja. Odrezávací mechanizmus obsahuje rotujúce plastové rebrá,alebo kovové nože. Odrezané listy sa dopravujú pomocou valcov a pásov do košov umiestnených v home časti stroja. Listy majú veľkú veľkosť, väčšiu než 15 x 25 centimetrov a kvôli svojmu veľkému povrchu sa lahko dopravujú do pletivového zberného kontajnera. Následne sa zhromaždené listy kladú do pravouhlých pletivových kontajnerov, ktoré obsahujú zabudované bočné ihlice na pridržiavanie listov. Naplnené kontajnery sa vložia do peci na umelé sušenie listov, prax, ktorá sa aplikuje pre odrody virdžinského typu. Pre odrodu burley ako aj virdžinského typu, sa taktiež môže uskutočniť sušenie na vzduchu. Listy sa režú v otiepkach ručne alebo s použitím zošívačiek a zavesia sa, aby vyschli na vzduchu.0006 Na druhej strane, tabakové rastliny východného typu vyrastú do menšej výšky a ich stopka je tenká a krehká tak, že stroje pre širokolistý tabak nemožno použiť, a Odrezávanie a zbieranie listov sa vykonáva ručne, pričom pracovník odIomí, odreže listy zo stopky a zhromažďuje ich.0007 Táto procedúra je zvlášť časovo náročná a vyžaduje si veľkú pracovnú silu, pretože je daná rýchlosťou zhromažďovania listov jedinej osoby.0008 Zároveň sa táto procedúra v súčasnosti uskutočňuje počas včasných ranných hodín dňa počas leta, keď listy sú zrelé a ranná rosa pomáha ľahšie listy odrezať (odlomiť zo stopky).0009 Následne sa ručne zhromaždené listy zoskupia so špagátom s pomocou ihly, čim sa vytvorí otiepka. Otiepka sa zavesí pod plastový stan, aby vyschla.0010 Cieľom tohto vynálezu je minimalizovať človekohodiny, znížiť čas zberu a tým náklady na zber tabakových listov rastlín východného typu.TECHNICKÝ PROBLÉM RIEŠENÝ VYNÁLEZOM0011 Konkrétne sa tento vynález týka mechanického odrezávania tabakových listov zo stopky rastliny so súčasným pridržiavaním stopky, zhromažďovania listov a usporiadaného kladenia listov do pletivového kontajnera, pripravených na sušenie.0012 Odrezávanie listov z rastliny sa robí pomocou rotujúcich rebier so zaseknutím do rastliny na stopke v bode, kde je list pripojený na stopku. Stopka rastliny nie je dostatočne silná, aby odolala2 nárazu a tak je nevyhnutné jej pridržanie, aby sa zabránilo poškodeniu a zlomeniu stopky. Inakšie bez pridržania stopky, rastlina ustúpi počas otáčania rebier a poškodí sa, alebo zničí.0013 odrezané listy po spadnutí sa ženú na dopravný pás s pomocou rotujúceho hriadeľa vybaveného pozdĺžnymi ohybnými rebrami. Rebrá svojim otáčaním ženú listy na dopravný pás. Uvedený pás je horizontálny a dopravuje listy pozdĺž odrezávacích mechanizmov. Druhý sklonený pás dopravuje listy do výšky zberného kontajnera. Na jeho výstupe je mechanizmus (sem a tam sa pohybujúca násypka) na vrstvenie listov do zberného kontajnera. Rýchlosť skloneného pásu je väčšia než rýchlosť horizontálneho pásu, aby bol schopný prijímať listy z horizontálneho pásu jeden za druhým namiesto všetkých spolu tak, aby vrstviaci mechanizmus mohol klásť listy v kontajneri jeden za druhým.0014 Tento vynález je namontovaný na automobilovom vozidle, ktoré vedie vodič. Vodič sedí v prednej časti vozidla, pričom s ním ide medzi radmi rastlín. Vozidlo sa pohybuje s použitím spalovacieho motora, alebo akumulátora, alebo generátora. Prostriedok pohybu vozidla taktiež zabezpečuje energiu požadovanú na pohon stroja a pre otáčanie odrezávacích mechanizmov,otočného hriadeľa, prídržných pásov a dopravných pásov.0015 Mechanizmus na pridržiavanie, odrezávanie, zhromažďovanie a vrstvenie listov môže byť energiou napájaný pomocou1. Vozidlá, na ktorom je namontovaný alebo2. Polnohospodárskeho traktora s kolesami velkého priemeru tak, že traktor sa pohybuje nad výškou rastlín.0016 Aby sa podoprela rastlina počas procedúry odrezávania, stopka rastliny sa pridržiava na mieste s použitím dvoch pásov, ktoré sa pohybujú presne rovnakou rýchlosťou ako vozidlo. Presnosť synchronizácie rýchlosti pásov pridržiavajúcich stopku rastliny s rýchlosťou vozidla je nevyhnutná,aby sa pridržiavala stopka rastliny v vzpriamenej polohe. Takto sa pridržiavaná rastlina nezraní a listy sa odrežú zo stopky.0017 Odrezávací a zberací mechanizmus obsahuje tri systémyA) Systém na pridržiavanie stopky rastliny počas odrezávania listov B) Systém na roztváranie a odrezávanie listov zo stopky a C) Mechanizmus na zhromažďovanie odrezaných listov.0018 Zhromaždovanie a doprava odrezaných listov sa realizuje s kombináciou nasledujúcich častí- Dva otočné hriadele s ohybnými rebrami rovnobežne so zemou a otáčajúci sa oboch stranách rastliny bránia odrezaným listom spadnúť na zem a poháňajú ich na ľavú a pravú stranu rastliny- Dva horizontálne dopravné pásy susediace s hriadelmi a na oboch stranách rastliny dopravujú listy horizontálne. Následne dva sklonené pásy na rovnakej osi ako horizontálne, dopravujú listy do požadovanej výšky.0019 Na výstupe z každého skloneného pásu je umiestnená sem a tam sa pohybujúca násypka,ktorá vykonáva vrstvenie a zhromažďovanie rastlín v pletivovom zbernom kontajneri. Násypka svojimpohybom usmerňuje listy do vtedy používaného kontajnera, pričom, keď padajú, sa vrstvia list po liste, tri alebo štyri za sebou v rovnakej úrovni.0020 Pletivového zberné kontajnery na listy sa kladú ručne pod výstup sem a tam sa pohybujúcej násypky. Tieto kontajnery sú vyrobené z plastového alebo kovového pletiva. Keď sa zberné kontájnery naplnia, pracovník preženie ihlice cez dĺžku naplnených kontajnerov. lhlice sa udržiavajú na mieste navrchu (vstup listov počas zberu) a na spodku kontajnera. lhlice prebiehajú priečne cez listy, ktoré sú navrstvené v kontajneri.0021 Pracovník vymení v stroji naplnené kontajnery za prázdne. Následne sa naplnené kontajnery prepravia ručne alebo s pomocou vozidla na sušiace pracoviská (stany) na sušenie listov. Naplnené3 kontajnery sa kladú ručne do horizontálnej polohy pod plastové stany tak, aby sa listy zavesili,konkrétne kolmo voči zemi.OPIS USKUTOČNENIA WNÁLEZU VZHĽADOM NA VÝKRESY 0022 AnalytickejšieA) Pridržiavanie stopky rastliny sa dosahuje dvomi pásmi 1, ktoré sa pohybujú v rovnakej rovine a objímajú stopku rastliny, pričom ju počas odrezávania listov stabilizujú.Rovina pásov je rovnobežná so zemou a kolmá na stopku rastliny.Rastliny sa pestujú na poli v radoch. S pohybom stroja sa pásy pridržiavajúce rastlinu taktiež pohybujú presne rovnakou rýchlosťou ako rýchlosť stroja. Takto objatím stopky rastliny 12,uvedená stopka zostáva počas pohybu stroja stabilná.B) Roztvorenie a odrezanie listov sa uskutočňuje pomocou čepelí 2 umiestnených na otočnom hriadeli 5 b.Na roztvorenie listov sa trojuholníkové čepele 2 pripevnené na hriadeli 5 b otáčajú, pričom vytvoria počas svojho otáčania kužel.Pohybom vozidla rovnobežne s radmi rastlín sa tento kužel 2 umiestni medzi stopku rastliny 12 a list, čím núti list zvýšiť jeho uhol so stopkou rastliny, ako je to zobrazené na obrázku 4.Na odrezanie listov zo stopky, priamočiare ohybné časti 3 odrežú listy pred a za stopkou, a do tvaru U vytvarované ohybné časti 11 odrežú listy na bokoch vpravo a vlavo od rastliny. Tieto časti sú vyrobené z neprilnavej plastovej tyče kruhového prierezu a sú pripevnené na hriadeí 5 a a 5 b, ktorý je namontovaný na otočnej základni 4.Motor 6 pohybuje jedným z hriadelov 5 a, ktorý otáčaním základne 4 pohybuje druhým hriadelom 5 b.Schopnosť odrezať listy od stopky otáčaním jedinej základne s reznými časťami má šírku 50 až 80 milimetrov po výške rastliny.Pri väčšej šírke sa používajú dva alebo tri hriadele s rebrami 5 a a 5 b, alebo s dlhšou základňou,namontované šikmo s viacerými reznými časťami 201. Hriadele 7 s ohybnými rebrami 8 na každej strane stopky rastliny 12.Pod časťami režúcimi listy sú dva hriadele s pozdĺžnymi rebrami 8 pokrývajúcimi dĺžku rezných častí. Konkrétne, hriadele s rebrami začínajú na začiatku prvého odrezávacieho mechanizmu po koniec posledného mechanizmu. Celková dĺžka hriadelov s rebrami 7 sa rozkladá po dĺžke odrezávacích mechanizmov a horizontálnych dopravných pásov 9 na listy. Pozdlž hriadelov sú umiestnené ohybné rebrá 8.Orezané listy padajú pod rebrá. Aby sa im zabránilo padnúť na zem, dva hriadele 7 s rebrami sa otáčajú jeden v smere hodinových ručičiek a jeden proti smeru hodinových ručičiek 13, pričom tlačia listy k dopravným pásom 9.Dopravné pásy 9 sú pod odrezávacími mechanizmami a dopravujú 10 listy do zberných kontajnerov 14.2. Tieto pásy sú horizontálne 9 a sklonené 10. Horizontálne 9 sú hladké a sklonené 10 majú modulovaný nekĺzajúci povrch na dopravu listov, čo uľahčuje dopravu listov na vyššiu úroveň, pričom im bráni skĺznuť dozadu.zhromažďovanie sa uskutočňuje v pletivových kontajneroch 14 zavesených na konci sklonených pásov 10, na výstupe ktorých sú pohyblivé unášače - listy usmerñujúca násypka 15.-4 0023 Po príchode z každého skloneného dopravného pásu 10 pomocou pohyblivej násypky sú listy usmerňované pozdĺž kontajnerov takým spôsobom, že ked sa stohujú v kontajneroch, usporadúvajú sa tri alebo štyri do radu najednu vrstvu.0024 Pletivové zberné kontajnery 14, vyrobené z plastového alebo kovového pletiva, majú pravouhlý prierez 17 a možno ich rozmontovať, aby sa zmenšil objem prázdnych kontajnerov počas prepravy a skladovania. Každý kontajner pozostáva zo šiestich pletivových plôch 17 a, 175, 17 V, 176,17 s a 17 C. Tieto plochy tvoria jediný predmet, ktorý možno zložiť, aby sa vytvoril pravouhlý kontajner. Predmetje rozloženie bokov pravouholníka. Počas skladania sa spojí 14 päť bokov, pričom necháva otvorený šiesty, ktorý tvorí veko.0025 Počas zhromažďovanie listov, ked je každý kontajner naplnený listami, pracovník zatvorl veko a vloží pozdĺžne ihlice 16 pridržiavajúce listy.0026 S pomocou ihlíc 16 sú listy pridržiavané na mieste kolmo voči zemi 18, keď sa kôš kladie do horizontálnej polohy na sušenie listov 19.0027 základňa, na ktorú sú primontované systémy na pridržiavanie rastliny, odrezávanie listov,Zbieranie a vrstvenie listov, je namontovaná na vozidle ako je to zobrazené na obrázku 10.0028 Táto základňa môže byťjednoduchá pre zber listov vjednom rade na poli, alebo viacnásobná pre zvýšenú účinnosť.0029 Takéto systémy môžu byt jeden alebo dva, alebo ešte viac, aby sa zbierali listy z jedného,dvoch, alebo viacerých radov rastlín.

MPK / Značky

MPK: A01D 45/16

Značky: zbieranie, zberných, rastliny, zhromažďovanie, stopiek, tabákových, listov, odrezávanie, typů, vrstvenie, stroj, kontajneroch, pridržiavaním, východného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e20051-stroj-na-odrezavanie-tabakovych-listov-s-pridrziavanim-stopiek-pre-rastliny-vychodneho-typu-na-zbieranie-vrstvenie-a-zhromazdovanie-listov-v-zbernych-kontajneroch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stroj na odrezávanie tabakových listov s pridržiavaním stopiek pre rastliny východného typu, na zbieranie, vrstvenie a zhromažďovanie listov v zberných kontajneroch</a>

Podobne patenty