Upínacia objímka

Číslo patentu: E 19524

Dátum: 09.11.2011

Autor: Krüger Manfred

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka upínacej objímky s upínacou skrutkou, ktorá spolupôsobí s viachrannou závitovou maticou.0002 Takéto upínacie prvky slúžia napriklad na to, aby držali rúrky alebo vedenia na prípojných hrdlách privedením radiálnych upínacích síl. Pritom sú upínacie prvky sťahované priťahovaním upínacej skrutky, pričom upínacia skrutka je zaskrutkovaná do závitovej matice.0003 U upínacích objímok, ako napríklad proñlových objímok, sú závitová matica a upínacia skrutka ukladané vždy na upínacej hlave objímky. Pretože sa pri priťahovaní upínacej skrutky zmenšuje polomer upínacej objímky, meni sa uhlová poloha medzi závitovou maticou a upínacou skrutkou. Tým narastajú požadované ovládacie sily.0004 Teraz je známe, uložiť závitovú maticu a/alebo upínaciu skrutku výkyvne. Takéto uloženie je však pomerne náročné a tým nákladné.0005 V US 2 002 141 A je známa upínacia objímka s upínacou skrutkouu a závitovou maticou. Skrutka je pritom vedená cez ohnutý úsek objímkového pásu. Skrutka zaberá potom cez otvory častí spojených s objímkovým pásom. Závitová matica je pritom umiestnená na upínacej skrutke odvrátenej strane časti. D 1 pritom ani nezverejňuje, že závitová matica je držaná zaistená proti otáčaniu v pružiacom strmeni, ani že by bol pružiaci strmeň zaistený upinacím prvkom. Tomu zodpovedajúcim spôsobom nie sú tiež ukázané žiadne ramená pružiaceho strmeňa, alebo že by konce takých ramien boli so závitom upínacej skrutky privoditelné do záberu.0006 DE 19 01 917 U sa týka upínacej objímky pre hadice a rúrky a opisuje úvodnú časť nároku 1. Upínacia objímka má pritom upínacie teleso skriňového tvaru. Cez otvory v upínacích telesách je pritom vedená upínacia skrutka, ktorá zaberá do závitovej matice.0007 EP 2 177 775 A 1 zverejňuje zariadenie na zostavenie z dvoch častí. Zariadenie obsahuje pritom upínaciu skrutku, rovnako ako závitovú maticu. Závitová matica je pritom držaná zaistená proti otáčaniu medzi dvoma ramenami pružiaceho strmeňa.0008 US 2 695 046 A opisuje závitovú maticu a upínaciu skrutku. Závitová matica je pritom držaná zaistená proti otáčaniu v pružiacom strmeni. Pružiaci strmeň pritom obsahuje dve ramená.0009 Tiež v BE 499 584 A je zverejnená závitová matica, ktorá je držaná v pružiacom strmeni. Závitová matica môže byť pritom privádzaná do záberu s upinacou skrutkou. Pružiaci strmeň pritom obsahuje ramená.0010 DE 101 22 647 C 1 opisuje potrubnú objímku, obsahujúcu objímkový pás a dve upinacie čeľuste. Upínacie čeľuste sa pritom môžu s upinacou skrutkou a závitovou maticou pohybovať po sebe, aby bola potrubná objímka upnutá. Závitová matica je pritom držaná zaistená proti otáčaniu prostredníctvom radiálne vyčnievajúcich príložiek.0011 US 2 571 747 A ukazuje upevňovaciu súčasť k prijatiu a upevneniu skrutkového čapu. Upevñovacia súčasť je najprv zavádzaná do otvoru nosnika,až výstupky priliehajú na čelnej strane nosnika. Súčasne zaisťujú jazýčky na výstupkom protilahlej čelnej strane nosnika.0012 Z US 2 627 294 A je známa klietková matica. Klietková matica obsahuje držiak, s ktorým môže byt matica vopred upevnená na otvore nosnika. Držiak obsahuje k tomu výstupky ohnuté do tvaru U, ktoré z oboch čelných strán objímajú tvarovým stykom nosník v oblasti otvoru.0013 Základom vynálezu je úloha, utvoriť jednoducho uloženie závitovej matice na upínacom prvku.0014 Podla vynálezu je táto úloha riešená upínacim krúžkom podľa význakov nároku 1.0015 Výroba pružiaceho strmeňa sa môže pomerne jednoducho uskutočňovať prostredníctvom tvarovania zodpovedajúceho materiálového pásu, napríklad z kovu alebo podobného. Pritom môže byť použitím pružiaceho strmeňa zachované pomerne bezvôľové uloženie, ktoré je súčasne pri pôsobení vonkajších síl trochu poddajné, takže sa môže uskutočňovať bez problémov uhlové vyrovnanie medzi závitovou maticou a upinacou skrutkou. Pritom môže byť pružiaci strmeň vyrobený z iného materiálu ako upínaci prvok a závitová matica. Zaisťovacie spojenie medzi pružiacim strmeňom a upínacim prvkom pripúšťa takmer ľubovoľné materiálové kombinácie.0016 Podľa vynálezu je pružiaci strmeň vytvorený v podstate v tvare U a má dno a dve ramená. Takéto vytvorenie pružiaceho strmeňa je pomerne jednoducho vyrobiteľné. Prostredníctvom oboch ramien sa pritom uskutočňuje zaistenie proti otáčaniu závitovej matice, ktorá môže čelnou stranou priliehať na dno. Súčasne je pružiaci strmeň držaný cez ramená na upínacom prvku. Pritom môžu ramená vytvárať napríklad pružiacu prídržnú silu.0017 Podľa vynálezu majú ramená vždy dovnútra nasmerovaný prvý schod, pričom závitová matica je držaná medzi dnom a prvým schodom. Závitová matica je teda v pružiacom strmeni držaná tvarovým stykom. Sily vyskytujúce sa pri zaskrutkovaní skrutky do závitovej matice sú prijímané pružiacim strmeňom. Pritom môže byt možné podľa vynálezu ľahké vychýlenie medzi pružiacim strmeňom a upínacím prvkom. Toto slúži k ulahčeniu pri prevliekaní závitovej skrutky počas montáže.0018 Prednostne vychádzajú od dna aspoň dve prídržné príložky na vždy jednej strane, ktoré držia zo strany závitovú maticu. Závitová matica potom tiež nemôže byť oddelená od pružiaceho strmeňa v smere, ktorý prebieha naprieč k smeru skrutkovania. Závitová matica je do pružiaceho strmeňa skôr takpovediac zaformovaná alebo zakomorovaná a nestratitelne držaná. Pritom môžu prídržné príložky prijímať krútiaci moment prípadne sa vyskytujúci prídavne k ramenám. Slúžia teda aj ako istenie proti otáčaniu závitovej matice. Tým môžu byť prijímané vyššie točivé momenty.0019 Výhodne majú ramená vždy von nasmerovaný druhý schod,pričom medzi prvým schodom a druhým schodom je na vonkajšej strane ramena vytvorená istiaca drážka. Táto istiaca drážka spolupôsobí so zodpovedajúcim spôsobom vytvoreným okrajom otvoru upínacieho prvku, takže pružiaci strmeň a tým závítová matica sú držané zaistene proti strateniu na upínacom prvku. Pritom môže mať istiaca drážka také rozloženie, že je prípustné Výkyvné správanie pružiaceho strmeňa so závitovou maticou. Pružiaci strmeň je potom výkyvne zaistený upínacím prvkom.0020 Pritom je obzvlášť uprednostnené, aby bola na vnútornej strane ramien v oblasti istiacej drážky zaformovaná aspoň jedna otočka závitu. Táto otočka závitu môže byť vytvorená pomerne jednoducho, napríklad akopretvorený plech. Takáto otočka závitu slúži k predmontovaniu upínacej skrutky. Tým je zjednodušované zavádzanie upínacej skrutky do závitovej matice. Už pred montážou upínacieho prvku môže potom byť upínacia skrutka zavádzaná do otočky závitu v oblasti istiacej drážky a je tým držaná zaistená proti strateniu. 0021 V inej preferovanej forme uskutočnenia sú voľné konce ramien ohnuté na seba, pričom prípadne sú konce privoditeľné do záberu so závitom upínacej skrutky. Voľné konce môžu byť vytvorené k tomu zodpovedajúcim spôsobom, teda byť napríklad sploštené a/alebo opatrené zaoblením. Prostredníctvom ohnutých voľných koncov ramien sa môže uskutočňovať vedenie upínacej skrutky, takže tento môže byť ľahšie zavádzaný do závitovej matice. Ak sú teraz konce privoditeľné do záberu so závitom upínacej skrutky,môže sa uskutočňovať prednastavenie upínacej skrutky zaistené proti strateniu. Pritom nie sú potrebné prídavné súčasti. Prednastavenie sa uskutočňuje skôr s veľmi jednoduchými, už dostupnými prostriedkami.0022 Prednostne sú na ramenách upravené istiace príložky, ktoré sú vytvorené najmä z jedného kusu s ramenami. istiace príložky slúžia na zabezpečenie pružiaceho strmeňa s upínacím prvkom a zabraňujú tak náhodnému vypadnutiu pružiaceho strmeňa. U uskutočnení z jedného kusu sa nechajú istiace príložky vytvoriť prostredníctvom jednoduchého vyrazenia a ohnutia. Výrobné náklady zostávajú teda malé. Pritom môže byť voľbou zodpovedajúcou hrúbke steny pružiaceho strmeňa zaručovaná dostatočná pružnosť istiacich príložiek, takže je zaručená bezproblémová montáž.0023 Prednostne sú medzi prídržnými príložkami a ramenami vytvorené odkryté hrany. Takto odkryté hrany uľahčujú na jednej strane proces pretvárania na výrobu pružiaceho strmeňa, na druhej strane umožňujú výrobu s pomerne veľkými toleranciami, pretože hrany závitovej matice sú jednoducho umiestňované v oblasti odkrytých hrán pružiaceho strmeňa, čím je zabraňované zbytočnému tlaku.0024 Vynález je v nasledujúcom opisovaný pomocou preferovaných príkladov uskutočnenia v spojení s výkresom. Na ňom ukazujú

MPK / Značky

MPK: F16L 33/04, F16B 37/04

Značky: objímka, upínacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e19524-upinacia-objimka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínacia objímka</a>

Podobne patenty