Zariadenie na prepravu tuhého horľavého materiálu

Číslo patentu: E 19180

Dátum: 14.12.2010

Autor: Moreno Rueda Rafael

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka zariadenia na prepravu tuhćho horľavého materiálu pomocou prepravného prostriedku. Vynález sa predovšetkým týka použitia pri prepravePri preprave tuhćho horľavćho materiálu, ako je napríklad uhlie, aj pri materiáloch ako je pyrit, ktore najmenej v prachovej forme predstavujú riziko požiaru a/alebo explózie, sa pravidelne používajú prepravné prostriedky, ako napríklad pásové dopravniky alebo reťazové prepravníky. Tieto materiály často vykazujú signifikantný prachový podiel, ktorý sa počas prevádzky prepravného prostriedku môže hromadiť pod prepravným prostriedkom. Pretože tento prachový podiel tuhćho materiálu vykazuje vysokú zápalnosť a tým predstavuje zvýšenériziko požiaru a/alebo explózie, musí sa pravidelne odstraňovať.Z US 4 257 518 A napriklad vyplýva zariadenie na prepravu jemnozmného materiálu. Toto zariadenie vskrini obsahuje hlavný prepravný pás, spätný prepravný pás ačistiací dopravný pás. V prechodovej oblasti medzi hlavným prepravným pásom a spätným prepravným pásom sú umiestnené dosky, cez ktoré sa jemnozrnný materiál pri odovzdávaní zhlavného prepravného pásu vedie na spätný prepravný pás. Ďalej má skriňa v oblastičistiaceho dopravného pásu šikmý úsek.Aby bolo možne viesť tuhý materiál nahromadený pod prepravným prostriedkom späť na prepravný prostriedok, môžu byt predovšetkým na prepravných pásoch prepravných prostriedkov použité zoškrabovacie prvky, ktore počas prevádzky prepravného prostriedku odstraňujú tuhý materiál nahromadený pod prepravným prostriedkom. Tu sa ale ukázalo, že použitím týchto zoškrabovacích prvkov nie je možné očistit celú oblasť pod prepravným prostriedkom. Čistenie oblastí nachádzajúcich sa po bokoch vedľa prepravných prostriedkov,predovšetkým V oblastiach, v ktorých je prepravný prostriedok uložený pomocou ložiskových prostriedkov a/alebo hnacích prostriedkov, nie je možné použitím známych prepravných prostriedkov najmenej bez značných technických nákladov a/alebo počas prevádzky. Práve ale vtýchto oblastiach sú počas prevádzky prepravného prostriedku mimoriadne vysoké teploty. Tieto vyplývajú predovšetkým zohrevu hnacích prostriedkov a/alebo zohrevu ložiskových prostriedkov v dôsledku trenia medzi pohyblivými komponentmi ložiskových prostriedkov ako aj medzi ložiskovými prostriedkami a prepravným prostriedkom. Okrem toho môže pri kontakte kovových a/alebo keramických súčastí a/alebo znečistení tuhćhoprostriedkami dochádzať k iskreniu, takže usadeniny predovšetkým prachového materiáluv týchto oblastiach predstavujú značné ohrozenie.Úlohou vynálezu je preto najmenej čiastočne vyriešiť problémy uvedené s ohľadom na stav techniky a predovšetkým navrhnúť zariadenie na prepravu tuhého horľavého materiálu,ktoré vykazuje značne redukované riziko požiaru a/alebo explózie pri preprave tuhého horľavého materiálu. Ďalej má byť uvedená zvlášť jednoduchá možnosť čistenia takýchtoTieto úlohy boli vyriešené zariadením podľa znakov nároku l. Ďalšie výhodné uskutočnenia vynálezu sú uvedené vzávislých nárokoch. Upozorňuje sa na to, že znaky uvedené jednotlivo vzávislých nárokoch je možné vzájomne kombinovať technologicky zmysluplným spôsobom a definovať ďalšie uskutočnenie vynálezu. Okrem toho budú znaky uvedene v opise bližšie spresnené a vysvetlené, pričom budú predstavené ďalšie uskutočneniaZariadenie podľa vynálezu na prepravu tuhého horľavého materiálu vykazuje najmenej jeden prepravný prostriedok, pričom prepravný prostriedok je najmenej čiastočne uložený pomocou ložiskových prostriedkov a/alebo hnacích prostriedkov, predovšetkým na podstavci. Ďalej má najmenej jeden zberný priestor umiestnený pod prepravným prostriedkom s výškou, pričom pod najmenej jedným ložiskovým prostriedkom a/alebo pod najmenej jedným hnacím prostriedkom je usporiadaný najmenej jeden vychyľovaci prostriedok na vychyľovanie tuhého horľavého materiálu smerom k zbernému priestoru a pričom prepravný prostriedok obsahuje mechanický odstraňovač materiálu na odstraňovaniemateriálu zo zbemého priestoru.Pri tuhom horľavom materiáli ide predovšetkým o materiál, ktorý najmenej v prachovom a/alebo jemnozrnnom stave vykazuje ľahkú zápalnosť a/alebo vysoké nebezpečenstvo explózie. Pri týchto materiáloch tu ide predovšetkým o uhlie a/alebo pyrit. Preprava materiálu sa uskutočňuje pomocou prepravného prostriedku, ktorý predovšetkým vykazuje nosnú vetvu a vratnú vetvu, pričom pri tomto prepravnom prostriedku ide predovšetkým o reťazový dopravník alebo platňový dopravník alebo pásový dopravník. Tieto prepravné prostriedky pravidelne zahŕňajú dopravníkové platne na uloženie prepravovaného materiálu, ktoré sú upevnené na reťaziach a/alebo kovovej sieti, ktore prenášajú hnaciu energiu z pohonu na dopravníkové platne. Prepravný prostriedok je, predovšetkým v bočnýchoblastiach (ortogonálne) smeru prepravy, uložený pomocou ložiskových prostriedkov a/alebohnacích prostriedkov, predovšetkým valčekov ložiska, na (kovovom) podstavci. Pri tomto podstavci môže ist predovšetkým o (uzatvorenú) skríňu zariadenia, pričom vychyľovací prostriedok je integrovaný v skrini pod najmenej jedným ložiskovým prostriedkom a/alebopod najmenej jedným hnacím prostriedkom prepravného prostriedku.Na zachytenie prachového a/alebo jemnozmného materiálu, ktorý sa môže počas prevádzky prepravného prostriedku hromadiť pod prepravným prostriedkom, sa pod prepravným prostriedkom, predovšetkým pod vratnou vetvou a/alebo pod nosnou vetvou,nachádza zberný priestor. Tento zberný priestor je zvyčajne najmenej čiastočne ohraničený prepravným prostriedkom, dnom a bočnými vychyľovacími prostriedkami. Okrem toho tento zberný priestor vykazuje výšku, pričom tu ide o vzdialenosť medzi vratnou vetvou a dnom kolmo k prepravnému prostriedku. Najmenej jeden vychyľovací prostriedok je umiestnený pod najmenej jedným ložiskovým prostriedkom a/alebo pod hnacím prostriedkom prepravného prostriedku arozprestiera sa mimoriadne výhodnejšie pozdĺž smeru prepravy po dĺžke prepravného prostriedku. Vychyľovaci prostriedok je výhodnejšie vybavený tak, aby materiál, ktorý padá z prepravných prostriedkov nadol do bočných oblastí zariadenia,odchyľoval priamo ku zbemému priestoru. Na tento účel sa spravidla uskutočňuje odchyľovanie smerom kcentrálnym / stredovým oblastiam zariadenia pod prepravným prostriedkom, kde sa výhodnejšie nachádza zberný priestor. Týmto sa bezprostredne zabrániusádzaniu takéhoto materiálu v kritických oblastiach, ktoré sa ťažko čistia.Na prepravnom prostriedku sú umiestnené mechanické odstraňovače materiálu. Tu sú tieto mechanické odstraňovače materiálu zväčša tuho spojené s prepravným prostriedkom(napriklad dopravníkovými platňami), možné je ale aj flexibilné a/alebo pohyblivé uloženie. Posledným variantom sa dosiahne, že mechanické odstraňovače materiálu predovšetkým v oblasti nosnej vetvi dosadajú V dôsledku gravitačnej sily v podstate plocho na prepravný prostriedok, a tak neredukujú prepravnú kapacitu prepravného prostriedku a od prepravného prostriedku odstávajú predovšetkým len v oblasti vratnej vetvy prepravného prostriedku do dole ležiaceho zberného priestoru. Týmto je možné tieto mechanické prostriedky upevniťna prepravnom prostriedku napriklad prostrednictvom kĺbových závesov.Výhodné je, ak je pod prepravným prostriedkom, predovšetkým pod najmenej jedným ložiskovým prostriedkom a/alebo pod najmenej jedným hnacím prostriedkom, umiestnenýnajmenej jeden vychyľovací prostriedok z nasledujúcej skupiny- najmenej jeden vodiaci plech,- najmenej jedna škrabka,- najmenej jedno dúchacie zariadenie,- najmenej jeden vibračný dopravník.Vodiaci plech vykazuje predovšetkým spád v smere kzbemému priestoru, takže materiál nahromadený voblasti ložiskových prostriedkov môže byť (napríklad spôsob šmýkadla) vedený najmenej čiastočne v smere k zbernćmu priestoru. Tu je potrebné uviesť,že pri najmenej jednom vodiacom plechu nemusí nevyhnutne íst oplech, ale môže ist oplochu vytvorenú zľubovoľného materiálu so spádom v smere kzbemému priestoru. Vodiaci plech môže byť realizovaný ako samostatný konštrukčný dielec, ale aj byt integrálnou súčasťou podstavca, prípadne skrine. Vodiaci plech môže okrem toho vykazovať aj škrabky, prostredníctvom ktorých je možné odstraňovať aj materiál nahromadený na najmenej jednom vodiacom plechu. Rovnako môžu byt škrabky umiestnené aj nezávisle od vodiacich plechov pod ložiskovými prostriedkami a/alebo hnacími prostriedkami, ktoré prepravujú tam sa nachádzajúci materiál v smere kzbemému priestoru. Ďalej môžu byt použité aj dúchacie zariadenia alebo vibračné dopravníky, ktore materiál kontinuálne aleboZvlášť výhodné je, ak vychyľovací prostriedok zahŕňa vodiaci plech so spádom minimálne 30 °. Výhodnejšieje spád najmenej jedného vodiaceho plechu najmenej 45 °, zvlášť výhodnejšie 60 °. Týmto je zaručene zvlášť bezpečné odvádzanie materiálu nahromadenéhoMinimálne jeden vychyľovací prostriedok výhodnejšie zahŕňa vodiaci plech sredukovaným trením a/alebo klzným povlakom. Toto uskutočnenie ponúka zlepšenúĎalej je výhodné, ak je výška zberného priestoru najmenej 20 cm. Výhodná je výška zberného priestoru najmenej 40 cm, zvlášť výhodnejšie najmenej 60 cm. Týmto sa napríklad dosiahne, že sa materiál v zbernom priestore zbiera v dostatočnej vzdialenosti od ložiskových prostriedkov vratnej vetvy prepravného prostriedku. Odstránenie materiálu zo zberneho priestoru sa môže uskutočňovať manuálne v rámci všeobecných íntervalov údržby prepravného prostriedku alebo v závislosti od výšky naplnenia zberného priestoru. Súčasne je navrhovaná maximálna výška zberného priestoru 160 cm, výhodnejšie 120 cm a zvlášť

MPK / Značky

MPK: F23K 3/16

Značky: prepravu, materiálů, tuhého, zariadenie, hořlavého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e19180-zariadenie-na-prepravu-tuheho-horlaveho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na prepravu tuhého horľavého materiálu</a>

Podobne patenty