Rám výstupného konca dopravníka a spôsob výroby tohto rámu

Číslo patentu: E 18147

Dátum: 25.10.2011

Autor: Laaksonen Iiro

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka zariadenia na prenos sypkého materiálu, hlavne veľkých pásových dopravníkov na prenos drevnej štiepky. Pásové dopravníky sú bežne používané na prenos štiepky napr. v drevospracujúcom dvore pri ukladaní štiepky na otvorenej skládke vo forme kopy. Vynález je dokonale použiteľný na prepravu/prenos drevnej štiepky, ale je tiež aplikovateľný na použitie v spojení s inými sypkými materiálmi, ako jedrevená kôra, uhlie, kukurica, resp. obilie, alebo iný zrnitý materiál.Doterajší stav techniky a problémy s ňou súvisiace0002 Dopravníky sa používajú v mnohých typoch aplikácií a kvôli rôznym požiadavkám na prepravu sa dimenzovanie a výškový uhol dopravníkov, t.j. uhol, pri ktorom dopravník prenáša materiál vo vzťahu k horizontálnej rovine, líši prípad od prípadu. Výškový uhol môže byt aj záporný,čím dôjde k premiestneniu na nižšiu úroveň ako je úroveň prívodná.0003 S ohľadom na navrhovanie násypky inštalovanej na výstupnom konci a rovnako tak aj na projektovanie pracovnej plošiny, by malo byť možné nastavit Výstupný koniec tak, aby sa usadil v horizontálnej úrovni, a to hlavne vo veľkých dopravníkových riešeniach so šírkou pásu viac ako 650 mm. Z tohto dôvodu sa u známych riešení vyžadovala špecifická konštrukcia upevnenia výstupného konca krámovej konštrukcii dopravníka kvôli rôznym výškovým uhlom dopravníka. Nebolo možné začať projektovanie konštrukcie výstupného konca pred technologickým inžinieringom (angl. equipment engineering), v ktorom sú stanovené výškové uhly a ktorý zvýšil celkové trvanie procesu navrhovania, a zároveň dobu realizácie. Vtejto súvislosti je stavba tohto špecifického druhu konštrukcii nákladná.0004 V súčasnej dobe boli skrátené dodacie lehoty, čo často spôsobujenáh|enie pri návrhu a konštrukcii projektu. To pre zmenu zvyšuje náklady,pretože konštrukcia a výroba musia byt uskutočnené urgentne.0005 Súčasné riešenie výstupných koncov používaných vo veľkých zdvíhajúcich alebo zostupných dopravnikoch nemalo žiadnu štandardizovanú konštrukciu, ktorá by nevyžadovala samostatný návrh v závislosti na výškovom uhle. Výstupný koniec bol často namontovaný pod rovnakým uhlom ako samotný dopravnik, pričom takáto konštrukcia rámu výstupného konca vyžadovala menej práce, ale zároveň sa zvýšila projekčná práca pre násypku inštalovanú k výstupnému koncu a pre pracovnú plošinu obklopujúcu výstupný0006 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť riešenie týchto problémov,ktoré sú tak široké a univerzálne, ako je len možné. Cieľ je dosiahnutý tak, že zariadenie a/alebo spôsob, ktoré sú definované v úvodnej časti nezávislých nárokov, sú realizované tak, ako je definované vo význakovej časti patentových nárokov. Uprednostňované uskutočnenia vynálezu môžu zodpovedať pripojeným závislým nárokom.0007 Rámové časti štandardizované v zhode s vynálezom sú navzájom usporiadané v požadovanej polohe vzájomne k sebe, pričom poloha obvykle zodpovedá výškovému uhlu dopravníka, a sú k sebe navzájom pripojené až v poslednej možnej montážne fáze pred povrchovou úpravou. To umožňuje minimalizovať a aj sa celkom vyhnúť špecitickému projektovaniu výstupného konca násypky a plošiny pre údržbu, pokial je konštrukcia celkom štandardizované.0008 Bol vyvinutý celkom nový typ konštrukcie výstupného konca pre dopravníky. V súlade s vynálezom je Výstupný koniec tvorený dvoma časťami nastavovacím rámom a základným rámom. Tieto časti rámu výstupného konca môžu byť vyrobené ako štandardné diely a nie je potrebné ich znovu navrhovať pre každú dodávku. Nastavovací rám a základný rám majú pokial možnozakrivené povrchy, ktoré na seba dosadajú, pre zavedenie uhla medzi nimi.0009 Vyvinutá konštrukcia výstupného konca a výrobný spôsob v podstate urýchľujú postup návrhu a umožňujú začať výrobu v strojnej dielni,hned ako sú uskutočnené výpočty výkonu a kapacity, a teda už bola vybraná šírka pásového dopravníka, ktorá má vplyv na šírku rámových častí. To môže byt uskutočnené už pred začatím navrhovania zariadenia. Pozdĺžne časti rámu a časti rámu použiteľné pre väčšinu bežne používaných dopravníkových šírok pásov môžu byt vyrobené s výhodou opakujúcej sa výroby dokonca dopredu. Vo výrobnej fáze sú časti rámu výstupného konca navzájom spojené v požadovanom výškovom uhle napr. prostredníctvom zvárania alebo zoskrutkovania. Pokial je stupnica integrovaná v rámovej konštrukcii, uhol medzi časťami rámu možno ľahko nastavit podľa potreby.0010 V praxi je predpokladom na použitie stupnice, že časti rámu majú určitý otočný bod alebo povrch na obidvoch ich stranách. Bod otáčania nemusi mat mechanickú konštrukciu, ako je záves, zarážka alebo os rotácie pre zakrivený povrch, ale môže to byt len označenie polohy na súčastiach. Otočný bod môže byt prednostné realizovaný napr. zhotovením otvorov vrámových častiach tak, že pomocou umiestnenia dočasnej alebo trvalej skrutky, hriadeľa alebo rúrky do otvorov môže byť definovaný otočný bod najmenej po dobu vyrovnávania a spájania. Potom nemusia byt povrchy, ktoré sa majú spájať,zakrivené, ale napr. prekrývajúce sa povrchy rámových častí sú vzájomne spojené pomocou skrutiek alebo zvárania. Tento druh otáčania umožňuje montáž aj inými spôsobmi. Napríklad umiestnenie dočasného hriadeľa v mieste osi hriadeľa koncového valčeka sa hodí k použitiu ako otočný bod. Navyše môže byt otočný bod uskutočnený vo forme otvorov alebo rohov v konštrukcii a k nim smerujúcich výstupkov.0011 Pre komponenty, ktoré sú nainštalované k základnému rámu, a pre uskutočňovanie neskorších zmien uhla je vhodnejšie, ked otočné povrchy alebo otočné body medzi základným rámom a nastavovacím rámom umožnia nastavovaciemu rámu otáčať sa vo vzťahu k základnému rámu tak, že bod zvratu nastaveného uhla medzi základným rámom a nastavovacím rámom sa nachádza približne na rovnakom mieste ako centrálna os koncového valčeka.Tým sa napr. poloha násypky vo vzťahu ku koncovému valčeku alebo polohakoncového valčeka vo vzťahu k rámu dopravníka podstatne nemení, hoci sa sa mení výškový uhol.0012 Nakoľko sa výškový uhol obvykle nastavuje medzi 25 a -5 stupňami kvôli funkčným obmedzeniam pásového dopravníka, je možné očakávať len pomerne rozumný rozsah zmeny uhla medzi nastavovacím rámom a základným rámom pri navrhovaní a konštrukcii rámov. V prípade že by sa časti rámu otáčali napr. o viac ako štvrť kruhu, mohli by sa stat príliš drahými na výrobu alebo inak nevyhovujúcimi. Tomuto obmedzeniu by sa dalo predísť rozdelením rozsahu nastavenia pre rôzne časti rámu, vhodné pre obmedzené uhlové rozsahy.0013 Medzi ďalšie výhody vynálezu patria napr. nasledujúce- výroba dielov rámu môže byt zahájená najneskôr vtedy, ked je známa šírka dopravného pásu,- zníženie nákladov na pracovnú silu, pretože štandardné časti môžu byt vyrábané na sklad,- lacnejšie náklady na projektovanie, pretože sa predchádza špecifickým konštrukciám vo vzťahu k výškovému uhlu dopravníka a- výškový uhol sa môže opätovne meniť, čo umožňuje presťahovanie dopravníka do nového miesta, kde je vpodstate iný výškový rozdielvstupného konca a výstupného konca a teda aj výškový uhol.0014 V nasledujúcom texte je vynález objasnený podrobnejšie s odkazom na pripojené výkresy, z ktorýchobrázok 1 znázorňuje konštrukciu výstupného konca pásovéhodopravníka podľa súčasného stavu techniky,obrázok 2 znázorňuje konštrukciu výstupného konca pásového

MPK / Značky

MPK: B65G 21/10, B65G 21/08

Značky: spôsob, výroby, dopravníka, výstupného, tohto, konca, rámu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e18147-ram-vystupneho-konca-dopravnika-a-sposob-vyroby-tohto-ramu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rám výstupného konca dopravníka a spôsob výroby tohto rámu</a>

Podobne patenty