Zariadenie na výmenu lejacej rúrky na výtoku hutníckej nádoby

Číslo patentu: E 17983

Dátum: 30.06.2010

Autori: Keller Werner, Cousin Jean-daniel, Steiner Benno

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na výmenu Iejacej rúrky na výtoku hutníckej nádoby0001 Vynález sa týka zariadenia na výmenu Iejacej rúrky na upevnenie vymeniteľnej, scieľom výmeny kolmo na smer liatia, prestaviteľnej Iejacej rúrkyv Iejacej polohe na výtoku hutníckej nádoby, podľa predvýznakovej časti nároku 1.D 002 Dokument EP-B-1590114 zverejňuje lejaciu rúrku, ktorá zahŕňa spodnú rúrkovú časť koaxiálnu sosou Iejacieho otvoru, ako aj hornú dosku. Na spodnej strane dosky sú na oboch stranách rúrkového dielu umiestnené rovinné vodiace plochy, ktoré sú V smere liatia nasmerované šikmo dole a tvoria dolu sa zužujúci prierez dosky. VymeniteIná Iejacia rúrka sa fixuje vlejacej polohe pomocou zariadenia na výmenu Iejacej rúrky, pôsobiaceho na vodiace plochy, ktoré zahŕňa aspoň jeden pružinou zaťažený prítlačný prvok pritláčaný na vodiacu plochu Iejacej0003 Zariadenie na výmenu ponornej rúrky, podľa dokumentu US-A-2003/O 029892,zahŕňa na oboch stranách výtokového otvoru umiestnené, pružinou napínané výklopné páky, ktoré pritláčajú ponornú rúrku na horný žiaruvzdorný plášť. Výklopné páky pritom majú vždy pre ponornú rúrku vodiace plochy, ktoré sú nasmerované približne horizontálne, takže sila pôsobí hore v smere osi výtokového otvoru ponornej rúrky. Týmto existuje nebezpečenstvo, že na upnutú ponornú rúrku pôsobí tlakovénapätie len v tých oblastiach, ktoré sú v styku s výklopnými pákami. 0004 Predložený vynález si kladie za úlohu vytvorit zariadenie na výmenu Iejacejrúrky v úvode uvedeného typu, ktoré umožňuje v spolupôsobení so zvlášť výhodnevytvorenými vodiacimi plochami Iejacej rúrky optimálny prenos tlakovej sily.0005 Táto úloha sa podľa vynálezu vyrieši pomocou zariadenia na výmenu lejacejrúrky so znakmi nároku 1.0006 Ďalšie výhodné uskutočnenia zariadenia na výmenu Iejacej rúrky tvoria0007 Pri zariadeni na výmenu lejacej rúrky podľa vynálezu je príslušný pritlačný prvok v smere premiestňovania lejacej rúrky pritláčaný stupňovito, alebo konvexne,alebo podobne zakrivenou hlavou vo svojom pozdĺžnom smere, respektíve v premiestňovacom smere zakrivenou vodiacou plochou Iejacej rúrky, čim sa prítlačnými čapmi vyvolané tlakové sily prenášajú optimálne, viac proti otvoru Iejacej rúrky, takže pôsobia rovnomernejšie. Tým sa podstatne znižuje nebezpečenstvo, že najmä na prechode zdosky do rúrkovej časti vzniknú vžiaruvzdornom materiálitrhliny. Okrem toho sa dosiahne lepšie centrovanie lejacej rúrky v lejacej polohe.0008 vynález je v nasledujúcom texte bližšie objasnený pomocou výkresov. NaObr. 1 prvý priklad uskutočnenia Iejacej rúrky v pohľade z boku, s troma prítlačnými čapmi prítlačného zariadenia podľa vynálezu, Obr. 2 rez pozdĺž čiary Il-Il na obr. 1, Obr. 3 vo zväčšenej mierke rez pozdĺž čiary lII-Ill na obr. 2, Obr. 4 druhý príklad uskutočnenia Iejacej rúrky vo vyobrazeni zodpovedajúcom obr. 2.Obr. 5 treti priklad uskutočnenia Iejacej rúrky vo vyobrazeni zodpovedajúcom obr. 2, Obr. 6 ďalší príklad uskutočnenia lejacej rúrky vo vyobrazeni v perspektíve, Obr. 7 pozdĺžny rez cez lejaciu rúrku podľa obr. 6, Obr. 8 príklad uskutočnenia prítlačného zariadenia s počtom a umiestnením prítlačných čapov, odlišný od obr. 1 až 3, aObr. 9 ďalší variant uskutočnenia prítlačného zariadenia podľa vynálezu.0009 Na obr. 1 až 3 je znázornená vymenitelná lejacia rúrka 1, ktorú je možné upevniť v Iejacej polohe na výtoku z hutníckej nádoby pomocou zariadení na výmenu Iejacej rúrky. Samotná nádoba nie je na výkrese znázornená a zo zariadenia na výmenu Iejacej rúrky sú viditeľné iba tri prítlačné čapy 2. Pružinou pritláčané prítlačnéčapy 2 pôsobia na lejaciu rúrku 1 a tlačia ju v Iejacej polohe buď priamo na pláštnádoby, alebo na uzatváraciu dosku zasúvacieho uzáveru umiestneného na nádobe.0010 Lejacia rúrka 1 má lejací otvor 3 a zahŕňa spodnú rúrkovú časť 4 koaxiálnu sosou a lejacieho otvoru, ako aj hornú dosku 5. Doska 5 má na svojej spodnej strane dve vodiace plochy 10, umiestnené na obidvoch stranách rúrkovej časti 4,ktoré smerujú v smere llatia šikmo dolu a tvoria dolu sa zužujúci prierez dosky. Uhol d, ktorý zvierajú vodiace plochy 10 s osou a lejacieho otvoru, môže byt 20 ° až 80 °,prednostne 45 °, ako je znázornené. Cez vodiace plochy 10 sa môže lejacia rúrka 1, s cieľom výmeny, premiestniť kolmo na smer liatia v smere A podľa obr. 3 a do Iejacejpolohy sa opät môže umiestniť nová Iejacia rúrka 1.0011 Na vodiace plochy 10 pôsobia tiež už uvedené pružinou pritláčané prítlačné čapy 2 (na obr. 2 je viditeľný iba prítlačný čap 2 pôsobiaci na jednu vodiacu plochu10 samozrejme sú tiež ďalším vodiacim plochám 10 priradené prítlačné čapy 2).0012 Obidve vodiace plochy 10 dosky 5 sú vo svojom pozdĺžnom smere,respektíve v premiestňovacom smere A Iejacej rúrky 1, zakrivené, a to stupňovito,alebo konvexne, alebo podobným spôsobom zakrivené, ako napríklad oválne, do mnohouholníka, približne okrúhle a tak ďalej. Výhodne sú vzhľadom na strednú rovinu dosky 5, zahŕňajúcu os a lejacieho otvoru a prebiehajúcu v smere A,zakrivené konvexne, pričom polomer R 1 zakrivenia (obr. 3) je väčší, než maximálny odstup príslušnej vodíacej plochy 10 od strednej roviny dosky 5, zahŕňajúcej os a0013 Podľa vynálezu sa prítlačné čapy 2 vždy pružne pritlačia na vodiace plochy 10 hlavou 2 a, ktorá je v premiestñovacom smere A Iejacej rúrky 1 konvexne zakrivená a má polomer R 3 zakrivenia (obr. 3). Prítlačné čapy 2 sú včiarovom kontakte s vodiacimi plochami 10. Od rovnobežne navzájom umiestnených prítlačných čapov 2 na dosku 5 vyvolané tlakové sily neprebiehajú rovnobežne, ale sú rozdelené, takže viac pôsobia do stredu, a tak sú rozdelené rovnomernejšie. Tým sa podstatne zmenší nebezpečenstvo, že najmä na prechode z dosky 5 do rúrkovej časti 4 vzniknú vžiaruvzdornom materiáli trhliny (ako rúrkovà časť 4, tak aj doska 5 pozostávajú zo žiaruvzdorného materiálu, pričom aspoň v oblasti dosky 5 je tentoobklopený plechovým plášťom 9).0014 V znázornenom príklade uskutočnenia pôsobia vždy tri prítlačné čapy 3 na príslušnú vodiacu plochu 10. Počet prítlačných čapov 2 by mohol byť zvolený aj inak. Pri použití viacerých prítlačných čapov 2 sa výhodne prispôsobí výška hlavy a/alebo zdvih pružiny jednotlivých vedľa seba umiestnených prítlačných čapov 2 zakriveniupríslušnej vodiacej plochy 10 a tým sa optimalizuje upínacia sila.0015 Vo variante uskutočnenia Iejacej rúrky 1, znázornenom na obr. 1 až 3,prebiehajú šikmo dole smerujúce vodiace plochy 10 zakrivene vo svojom pozdĺžnom smere, respektíve v premiestñovacom smere A lejacej rúrky 1, videné vo vertikálnomreze rovné, čo je zrejmé najmä na obr. 2.0016 Obr. 4 ukazuje lejaclu rúrku 1 s doskou 5, ktorej vodiace plochy 10 majú opät vo svojom pozdĺžnom smere, respektíve v premiestñovacom smere Alejacej rúrky 1, polomer R 4 zakrivenia, prídavné sú konvexne vytvorené tiež vo vertikálnom priereze, to znamená, že majú vyklenutie von spolomerom R 2. Polomer R 4 zakrivenia vodiacich plôch 10 vpremiestňovacom smere A je vzhladom na os a lejací otvor excentrický, podobne ako v uskutočnení podľa obr. 1 až 3.

MPK / Značky

MPK: B22D 41/56

Značky: lejacej, výměnu, hutníckej, výtoku, rúrky, zariadenie, nádoby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e17983-zariadenie-na-vymenu-lejacej-rurky-na-vytoku-hutnickej-nadoby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výmenu lejacej rúrky na výtoku hutníckej nádoby</a>

Podobne patenty