Spôsob vymeniteľného upevnenia žiaruvzdornej dúchacej tvárnice alebo puzdra, ako aj nádrž na kovovú taveninu

Číslo patentu: E 17801

Dátum: 17.11.2009

Autori: Klikovich Michael, Kneis Leopold

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob vymeniteľného upevnenia žiaruvzdornej dúchacejtvárnice alebo puzdra, ako aj nádrž na kovovú taveninu0001 Vynález sa týka spôsobu vkladania a demontáže žiaruvzdornej dúchacej tvárnice alebo žiaruvzdorného puzdra do žiaruvzdorného výlevkového kameňa vsadeného do nádrže, podľa predvýznakovej časti nároku 1, ako aj nádržena kovovú taveninu na uskutočňovanie spôsobu.0002 Obvykle sa v súčasnej dobe používajú kužeIovité žiaruvzdorné dúchacie tvárnice (dúchacie objímky), ktorými sa zavádza plyn do kovovej taveniny, alebo kužeľovité žiaruvzdorné puzdrá, ktoré tvoria výtokový otvor, do zodpovedajúcim spôsobom vytvorených otvorov žiaruvzdorného výlevkového kameňa. Sú od otvorov výlevkových kameňov oddelené úzkymi maltovými škárami (približne 1 až 3 mm). Pri vybúravaní opotrebených dúchacích tvárnic alebo puzdier, ktoré sa uskutočňuje vytiahnutlm, vysekanlm pneumatickým kladivom, vypálením,vytlačenim atď., dôjde vždy znova ku zničeniu týchto častí, pričom v príslušnom otvore výlevkového kameňa zostanú prichytené zvyšky. Tieto zvyšky, ako aj zvyšky malty a prípadné oceľové jazýčky, musia byt prácne odstránené. Pri vybúravaní, ako aj pri čistiacich prácach môže tiež dôjsť k poškodeniu alebo0003 Spravidla sú potrebné prácne opravy výlevkového kameňa po každej výmene dúchacej tvárnice alebo puzdra. Čistiace práce na teplých žiaruvzdorných častiach sú nebezpečné a predstavujú ťažkú prácu. Pri ukladaní malty na dúchaciu tvárnicu alebo na puzdro môže vzniknúť nerovnomerná hrúbka malty alebo môže byt malta pri ručnom vsádzanl dúchacej tvárnice lokálne nerovnomerná alebo dokonca byť lokálne celkom zotretá. To vedie k známym problémom, ako k predchádzajúcemu opotrebeniu v oblasti škáry, vnikaniu oceledo škáry alebo dokonca k hrozbe prasknutia.0004 Podľa patentového spisu EP-A-O 471245 je žiaruvzdorná výplň prstencovej medzery uložená medzi žiaruvzdornou výmurovkou a dúchacou tvárnicou pre plyny. Je vytvorená ako vopred zhotovená pretvoriteľná zabudovateľná vrstva s prispôsobením tvaru prstencovej medzere. Týmto má byt zabezpečené, aby bola prstencová medzera v stave zabudovávania tvárnicevyplnená rovnomerne touto zabudovateľnou vrstvou.0005 Pri vyťahovacom zariadení podľa spisu DE 10 2005 018 021 je dúchacia tvárnica pre plyny, upevnená vo výlevkovom kameni vrstvou malty, uvoľnená a oddelená vibračným zariadením. Prax ukazuje, že je ťažké týmto spôsobom0006 V spise JP-A-01 195 240 je uvedený spôsob opravy výmenou žiaruvzdorného obioženia a vsadením valcového žiaruvzdorného puzdra, pri ktorom sa žiaruvzdorné obioženie kruhovej prietokovej trubice vyvŕta a vsadí sa toto žiaruvzdorné puzdro, pričom má mať hrúbku zodpovedajúcu približne odstránenej veľkosti. Potom sa medzi žiaruvzdorné obioženie a valcové žiaruvzdorné puzdro uloží malta. Tento spôsob sa obmedzuje na odstránenieopotrebeného obioženia, ale neslúži na výmenu puzdra.0007 Vynález si kladie za úloha vytvorit lacný spôsob vsádzania a demontáže žiaruvzdornej dúchacej tvárnice alebo žiaruvzdorného puzdra, respektíve nádrž alebo panvu na kovovú taveninu, kde sa dúchacia tvárnica vsádza do žiaruvzdorného výlevkového kameňa alebo sa demontuje zo žiaruvzdorného výlevkového kameňa, vstavaného do nádrže, pričom pomocou spôsobu resp. úpravy nádrže je výmena dúchacej tvárnice alebo puzdra značne zjednodušená a je do značnej miery eliminované nebezpečenstvo poškodenia výlevkového0008 Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená spôsobom so znakminároku 1, ako aj nádržou podľa nároku 6. EP 2 352 607 B 1 E-410/14-Tš0009 Uprednostňované ďalšie uskutočnenia nádrže podľa vynálezu, akoaj spôsoby podľa vynálezu, tvoria predmet závislých nárokov.0010 Tým, že k demontáži opotrebenej dúchacej tvárnice, respektíve opotrebeného puzdra, už nie je potrebné žiadne ručne uskutočňované vybúravanie, ktoré znamená namáhavú prácu, ale tieto časti môžu byt ľahko uvoľnené pomocou vhodných nástrojov (vŕtacích alebo frézovaclch nástrojov),odpadnú nie len prácne čistiace práce, ale tiež nebezpečenstvo, že dôjde k poškodeniu výlevkového kameňa. Odpadnutie prácnych čistiacich a opravných prác znamená veľkú úsporu času a okrem toho zvýši bezpečnost práce.0011 Výmena môže byt navyše automatizovaná. Problémy súvisiace s takzvanými maltovými škárami (predchádzajúce opotrebenia v oblasti škáry,vnikanie ocele do škár alebo dokonca hrozba prasknutia) rovnako odpadnú. Prípadné predchádzajúce opotrebenie výlevkového kameňa môže byt pri výmene dúchacej tvárnice alebo puzdra automaticky opravené (žiaruvzdorná hmota vyplňajúca medzeru medzi otvorom výlevkového kameňa a dúchacou tvárnicoualebo puzdrom je tiež rozdeľovaná na opotrebené oblasti výlevkového kameňa).0012 Vynález bude ďalej bližšie vysvetlený pomocou výkresov. Na výkresoch znázorňujúobr. 1 časť nádrže na kovovú taveninu so žiaruvzdorným výlevkovým kameňom,vsadeným do otvoru, a s dúchacou tvárnicou vstavanou vo výlevkovom kameni,obr. 2 časť nádrže podľa obr. 1 s novou žiaruvzdornou dúchacou tvárnicou, obr. 3 zobrazenie zodpovedajúce obr. l s iným variantom žiaruvzdornej dúchacej tvárnice, obr. 4 časť nádrže na kovovú taveninu so žiaruvzdorným výlevkovým kameňom,vsadeným do otvoru, a so žiaruvzdorným puzdrom tvoriacim výtokový otvor, ktoré sa má nahradzovať, aobr. 5 ďalšie uskutočnenie výlevkového kameňa a do neho vstavaného nového0013 Na obr. 1 a 2 je znázornená časť nádrže 1 na kovovú taveninu, napríklad takzvaná panva na oceľovú taveninu, pričom z nádrže sú zrejmé iba vonkajší oceľový plášť 2, ako aj žiaruvzdorná výmurovka (obloženie) 3. V otvore 4 nádrže 1je vsadený žiaruvzdorný výlevkový kameň 5, ktorý obsahuje valcový otvor 6.0014 Do otvoru 6 výlevkového kameňa je podľa obr.1 a 2 vsadená žiaruvzdorná dúchacia tvárnica 10, ktorá podľa vynálezu pozostáva z dvoch súosových častí 11, 12 vyhotovených (vopred zostavených) v jednom kuse. Vnútorná časť 11 s prípojom 13 plynu, ktorá zodpovedá bežnej dúchacej tvárnici,aké sa používajú na zavádzanie plynu do kovovej taveniny, má vonkajšiu kužeľovú plochu 11 a, pričom vonkajšia časť 12 ma zodpovedajúcu vnútornú kužeľovú plochu 12 a. vonkajšia časť 12, ktorá tu preberá vlastne funkciu bežného výlevkového kameňa, má vonkajšiu valcovú plochu 12 b. Medzi touto vonkajšou plochou 12 b a valcovým otvorom 6 výlevkového kameňa je podľa vynálezu prstencovitá medzera 15, ktorá je vyplnená žiaruvzdornou hmotou. Šírka medzery0015 Demontáž opotrebovaného výlevkového kameňa sa už neuskutočňuje vylomením alebo vysekávaním, vypaľovaním, vytlačovaním,vytahovaním atď., ale podľa vynálezu je z medzery 15 žiaruvzdorná hmota odvŕtaná a pritom je dúchacia tvárnica 10 uvoľnená. Pri prstencovitej medzere 15 môžu byt na tento účel použité obvyklé vrtáky 16, napríklad korunkový vrták, ako je naznačené na obr. 1. Vŕtacím postupom sa získa čistý povrch na výlevkovom kameni 5, ako aj presný geometrický tvar. Odpadajú nákladné čistiace a opravné0016 Potom, čo bola opotrebená dúchacia tvárnica odvŕtaná, je pomocou vhodného zariadenia (napríklad zdviháku, posúvacej tyče, robota atď.) dnovým otvorom 4 a nádrže 1 zavedená nová dúchacia tvárnica 10 a je polohovaná afixovaná. Strojové zavádzanie umožňuje presné vycentrovanie. Polohovanie novej

MPK / Značky

MPK: B22D 41/02, B22D 41/08, C21C 5/48, C21C 7/072, C22B 9/05, B22D 1/00

Značky: upevnenia, kovovú, puzdra, dúchacej, vyměnitelného, tvárnice, nádrž, spôsob, žiaruvzdornej, taveninu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e17801-sposob-vymenitelneho-upevnenia-ziaruvzdornej-duchacej-tvarnice-alebo-puzdra-ako-aj-nadrz-na-kovovu-taveninu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob vymeniteľného upevnenia žiaruvzdornej dúchacej tvárnice alebo puzdra, ako aj nádrž na kovovú taveninu</a>

Podobne patenty