Nádobka so zlepšeným otváracím systémom

Číslo patentu: E 17772

Dátum: 10.01.2012

Autori: Poletto Anna, Vanocini Stefano, Fumagalli Ambrogio, Boccardo Bruno

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predmet vynálezu sa týka obalu na kvapalné alebo pastovité produkty, najmä pre kozmetiku, opatrený otváracím systémom, aby sa umožnilo rýchle otváranie a súčasne zaručovalo utesnenie, keď sa nepoužíva.0002 Už určitú dobu bolo v oblasti kozmetiky známe použitie nástrojov na plnenie a následnú distribúciu pasty, kvapaliny alebo gélových produktov, vhodných pre distribúciu na povrch, ktorý je predmetom záujmu. Typicky sa takéto nástroje skladajú z obalu tvoreného z kontajnera, schopného obsíahnuť látku, ktorá má byť použitá, zo stopky nesúcej na svojom distálnom konci aplikátor a uzatvárajúci prvok,ktorý sa bežne skladá z viečka držaného v spojení s hornou oblasťou prvku na konci stopky.0003 Ako je úplne evidentné, je potreba aby bol obal dokonale utesnený voči vzduchu a aby nedošlo k rozliatiu, keď sa nepoužíva, a aby sa tak udržali fyzikálne a chemické vlastnosti činidla v obale a zredukovalo sa na minimum nebezpečenstvo kontaktu so vzduchom. Pre takýto účel sa všeobecne používa riešenie pozostávajúce zo spojenia závit / skrutka- kontramatka medzi kontajnerom a viečkom.0004 DE 102 29 693 A 1 zverejňuje obal podľa preambuly nároku 1.0005 Avšak, bolo zistené, že skrutkovací záver sa preukázal ako problematický pri otváraní, pretože nežiaduce usadzovanie na kraji hrdla obalu má tendenciu správať sa ako lepidlo a v dôsledku toho je bránené odskrutkovávanl viečka.0006 Navyše, pre niektoré kategórie používateľov je obzvlášť ťažké vyvolať potrebnú torznú silu na otvorenie alebo zatvorenie viečka obalu, napríklad preto, že trpí syndrómom horných končatín alebo sú staršieho veku.0007 Nakoniec sa zistilo, že konvenčný obalový systém nevyhnutne vyžaduje zapojenie oboch rúk a určitú pozornosť, aby bolo možné pristúpiť k otváraniu a zatváraniu obalu to môže byť obzvlášť nepriaznivé, keď uživatel nemá obe ruky voľné a musi aplikovať produkt rýchlo.0008 Cieľom vynálezu je preto navrhnúť obal, ktorý by prekonal vyššie spomínané nevýhody, a ktorý je najmä schopný ponúknuť rýchle otváranie, prípadne aj s jednou rukou, ktoré nevyžaduje skrutkovanie ani aplikáciu torznej sily ale ktoré súčasne0009 Spomínaný cieľ je dosiahnutý obalom majúcim význaky uvedené v nároku 1,pričom závislé nároky predstavujú niektoré výhodné prevedenia vynálezu. 0010 Vynález bude teraz opísaný s pomocou priložených výkresov zobrazujúcichObrázok 1 je čelný pohľad na obal podľa vynálezu, pripravený na uvedenie na trh Obrázok 2 je rez pozdĺž čiary A- A obalu z obrázku 1Obrázok 3 je perspektívny pohľad na telo nádrže obalu podľa vynálezu, pričom obrázok 4 je zväčšený detailný pohľadObrázok 5 je perspektívny pohľad zhora na viečko obalu podľa vynálezuObrázky 5 a a 5 b sú pohľady v pozdĺžnom reze a zhora na viečko z obrázku 5 Obrázok 6 je pohľad v reze na stopkovitý prvok obalu podľa vynálezuObrázok 7 je perspektívny pohľad na otočný pn/ok obalu podľa vynálezu, pričom obrázok 7 a je čelným pohľadom aObrázky 7 b a 7 c sú detailné pohľady na spojenie prvkovObrázok 8 je pohľad z obrázku 4, kde je spojenie ilustrované schematicky a kinematicky, ktoré tvorí spojené prvky z obrázku 7 c.0011 Obal podľa vynálezu je konvenčného typu, všeobecne sa skladajúci z nádrže 1 a zatváracieho viečka 2. kedy sú vhodne spojené stopka 3 nesúca aplikátor, nádrž 1 a rukoväť pre takú stopku 3 prostredníctvom vhodných upevñovacích prostriedkov. 0012 Nádrž 1 sa skladá z valcového tela, ktoré je na konci, ktorý je opatrený hrdlom 4, usporiadané na zavedenie stopky 3 a na upevnenie viečka 2 nádrže 1. Ako kryt nádrže 1 je ďalej poskytnutá objimka C majúca takú veľkosť, aby v jej vnútri mohla nádrž 1 tesne priľnúť. Nohavíca C sa rozširuje do výšky až do približne polovice hrdla 4, tak aby bolo umožnené - pri uzavretom obale - čiastočné prekrytie nohavice C na viečku 2.0013 Hrdlo 4 má na svojom vonkajšom povrchu ozubenú prstencovú základovú korunku 5, obklopenú sériou vzájomne od seba rovnako vzdialených reliéfnych prvkov 6, majúcich približne šipovitý tvar, na ktorého základni sú vybrané, oddelené od spomínanej prstencovej korunky 5 kanálom 7. Spomínaný kanál 7 sa rozprestiera tiež vertikálne medzi spomínanými reliéfnymi prvkami 6 natoľko, že je ľahko rozpoznateľná kontinuálna cesta po obvode hrdla 4. Ako môže byť vidieť z obrázkov,os takých prvkov 6 je pod uhlom k osi nádrže 1. Výhodne nie je uhol spomínanýchprvkov 6 viac ako 20 ° C, s výhodou sa rovná 14 °.0014 Viečko 2 sa skladá z valcového viečka, ktoré nesie na svojom vŕšku, pozdĺž vnútorného povrchu, navzájom rovnako vzdialené radiálne priehradky 8 zbiehavé smerom do stredu, ktoré sa rozširujú smerom dolu pozdĺž vnútornej bočnej steny viečka 2 a z polo- prstencového upínacieho prvku 9 umiestneného nad dvoma tretinami dĺžky spomínaného viečka 2.0015 Stopka 3, zobrazená v detaile na obrázku 6, sa všeobecne skladá z valcového hlavového prvku 10 a a tela majúceho kónickú základňu 10 b, ktorá sa sužuje smerom dole a ktorá poskytuje na tenšom konci miesto 11 pre zavedenie aplikátora (nie je zobrazené). Oddelenie hlavy 10 a od tela 10 b je prevedené horizontálnym prírubovým prvkom 12, majúcim priemer v podstate rovnaký s priemerom hrdla 4 tak, aby bola identitikovaná potrebná prítomnosť viečka na vŕšku hrdla 4.0016 Nakoniec, pre zaručenie pohybu a spojenie viečka 2, so zreteľom na nádrž 1,je medzi viečkom 2 a stopkou 3 umiestnená rotačná jednotka 13, ako je zobrazené na obrázku 7, skladajúca sa z páru paralelných diskovitých prvkov 14 a, 14 b s centrálnym otvorom, držaných vzájomne dvoma bočnými stenami 15 a, 15 b. Priemer spomínaných diskovitých prvkov 14 a, 14 b je v podstatne rozdielny pre umožnenie spojenia so stopkou 3 a s hrdlom 4, príslušne tak leží rotačná jednotka 13 dokonale osovo vyrovnaná s obalom 1 nádrže a zaručuje dokonalú stabilitu konštrukcie, keď sa nepoužíva.0017 Aby bola stopka dokonale vycentrovaná, je s ohľadom na centrálny otvor horného diskovitého prvku 14 a uskutočnená upevňovacia objímka 16 tá tiež na základe konkrétneho kužeľovitého tvaru stopky 3, má dvojakú funkciu udržiavanie osovo vyrovnanej stopky 3 a udržanie rotačnej jednotky 13 v spojení s hlavou 10 a,pre umožnenie optimálneho pohybu rotačnej jednotky 13 vzhľadom na stopku 3. 0018 Vedenie viečka 2 pre presné zavedenie objimky 4, pre ďalšie zaručenie vycentrovania stopky 3, je zabezpečené cez časť nohavice CC externe obklopujúcej hrdlo 4 pre pôsobenie ako centrálny prvok viečka 2, neumožňujúca žiadnu priečnu vôľu.0019 Ako je zvýraznené na obrázkoch a a 7 b, pre udržanie rotačnej jednotky 13 v spojení s viečkom 2 je na vonkajšom povrchu bočných stien 15 a, 15 b uskutočnený polo- prstencový prvok 17 pre spolupôsobenie s polo- prstencovým prvkom 9 viečka0020 Navyše, od nižšieho diskovitého prvku 14 b vychádzajú dva výbežky 18 a, 18 b majúce trojuholníkový profil, na ktorých koncoch vyčnievajú dovnútra vhodne tvarované a kolíkom podobné spojovacie prvky 19 a, 19 b.0021 V skutočnosti, ako jasne ilustruje obrázok 7 c, sa spomínané prvky 19 a, 19 b skladajú z kolíkov s v podstate kruhovou základňou, z ktorej bola časť oblúka odstránená a majú takú veľkosť, aby ich bolo možné posuvne zaviesť do kanála 7. 0022 Výhodne, pozdĺž hlavy 10 a stopky 3 je vložená pružina 20 ležiaca medzi prírubovým prvkom 12 a nižším povrchom vyššieho diskovitého prvku 14 a, aby sa zaistil rýchly a automatický uvoľňujúci pohyb viečka 2 počas používania obalu, ako bude lepšie pochopené z nasledujúceho vysvetlenia.0023 Z predchádzajúceho popisu prevedenia obalu podľa vynálezu je možné jeho konštrukciu a spôsob ovládania ľahko pochopiť.0024 Počas montáže je najskôr zavedená pružina 20, takže sa môže oprieť na hornom povrchu prírubového prvku 12. Následne je zavedená hlava 10 a stopky 3 cez centrálne otvory diskovitých prvkov, v rade 14 b a potom 14 a, spôsobujúcich, aby prvok 12 zapadol za prvok 14 b, prekonávajúc odpor pružiny 20, takže nižší povrch prvku 12 zostáva na hornom povrchu prvku 14 b. Konečne, takáto výsledná zostava stopky a rotačnej jednotky sa zasunie do viečka 2 tak aby čiastočne toroidný prvok 17 zapadol nad toroidný prvok 9.0025 Akonáhle je taká montáž dokončená, je stopka 3 - teraz integrovaná s viečkom 2 a rotačnou jednotkou 13 - zavedená do obalu 1 a následne sú kolíky 19 a,19 b privedené do dvoch opačných kanálov 7, podľa cesty zobrazenej pre jeden z dvoch kolíkov na obrázku 8. Prostredníctvom jediného stlaöenia viečka 2 dole, dolu sú kolíky privedené pozdĺž kanála 7 dokiaľ neprídu do kontaktu s vlnitým povrchom 5 hrdla 4 a nenájde sa polovica polohy (indikované 21 na obrázku 8) v korešpondujúcich reliéfnych prvkoch 6.0026 Za týchto podmienok je utiahnutie dosiahnuté cez napätie zaisteného pomocou pružiny 20, ktorá súčasne tlačí stopku 3 smerom dolu a kombinácia viečka 2 s rotačnou jednotkou 13 smerom nahor, v protiklade s hrdlom 4.0027 Ked chce používateľ aplikovať produkt, musí iba stlačiť viečko 2, takže kolíky 19 a, 19 b sú premiestnené z vyrovnanej pozície a sú tlačené, vďaka geometrii reliéfov 5 a 6 ku stúpaniu späť pozdĺž kanála 7.0028 V tomto kroku sa systém skladajúci sa z viečka, rotačnej jednotky a stopky uvoľní z kontrastu daného prvku hrdla 4. Napätie pružiny 20 sa uvoľní kým prvok

MPK / Značky

MPK: A45D 34/04, B65D 51/32, A45D 40/26

Značky: nádobka, systémom, otváracím, zlepšeným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e17772-nadobka-so-zlepsenym-otvaracim-systemom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nádobka so zlepšeným otváracím systémom</a>

Podobne patenty