Magnetické dopravníkové zariadenie

Číslo patentu: E 17460

Dátum: 10.05.2011

Autor: Neuhäuser Jürgen

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka magnetického dopravníkového zariadenia na prepravu najmä plošných predmetov, s väčším počtom magnetických pridržiavacích prvkov, usporiadaných za sebou v smere dopravy, ďalej s minimálne jedným dopravníkovým pásom, pohybujúcim sa pozdĺž magnetických pridržiavacích prvkov, ktorý je na odvrátenej strane vôči predmetom vybavený zubami na záber do príslušných poháňacích prvkov pre pohon dopravníkového pásu, a s vodiacimi lištarni, pripojenými na magnetické pridržiavacie prvky, ktoré priliehajú na zuby a na homú stranu dopravníkového pásu.0002 Také magnetické dopravníkové zariadenia sa obvykle používajú na transport zavesených alebo položených plechov. Pritom sa môže jednať o plechy skríň, najmä strojov pre domácnosť, plechové výlisky pre automobilový priemysel, viečka plechoviek, atd. Také plošné predmety vykazujú feromagnetické vlastnosti, aby je bolo možné pomocou magnetických pridržiavacích prvkov vložit na bežiaci dopravníkový pás a cielene zhoditĺ Magnetické pridržiavacie prvky sú pritom vo forme zapínateľných elektromagnetov. Okrem toho je možné použit tiež permanentné magnety.0003 Pokiaľ majú byť pomocou takého magnetického dopravníkového zariadenia dopravované neferomagnetické materiály, ako sú napríklad sklenené dosky, drevené dosky apod., je toto zariadenie obvykle doplnkovo vybavené podtlakovými pridržiavacími prvkami. Také kombinované dopravníky podľa známeho stavu techniky sú opísané napríklad VEP O 893 372 A 1 alebo tiež v DE 10 2005 001 568 Al.0004 Podobné zariadenia sú opísané v EP 0 827 920 A 2 a ve W 0 97/38927 Al. Zariadenia podľa známeho stavu techniky sa celkovo osvedčili. V praxi však v súčasnej dobe vznikajú pribúdajúcou mierou problémy, ktoré je možné pričítat zvyšujúcim sa transportným rýchlostiam. Použité dopravníkové pásy sú totiž vyrobené obvykle zplastickej hmoty,napríklad zPUR (polyuretánu). Magnetické pridržiavacie prvky sú naproti tomu vyrobené z kovu, napríklad z ocele.0005 Vdôsledku zvyšujúcich sa dopravných rýchlostí sú vsúčasnej dobe pozorované elektrostatícké výboje, ktoré je možné predovšetkým pričítať treniu medzi dopravníkovým pásom a magnetickýmí pridržiavacími prvkami, respektíve voliteľnýmí podtlakovými pridržiavacími prvkami. Na tom nič nemení ani skutočnosť, že je možné podľa EP 0 893 372 A 1 taký dopravníkový pás opatriť v oblasti kontaktnej plochy s vodiacim telesom polyamidovým povlakom (pozri označenie 2 na obr. 6). Takým spôsobom sa síce zmenší trenie, avšak nie je možné potlačiť elektrostatický náboj dopravníkového pásu.0006 Také elektrostatícké náboje sú u magnetického dopravníkového zariadenia zvlášť škodlivé. Vedú totiž k mnohým problémom. Predovšetkým je elektrostatický náboj dopravníkového pásu príčinou toho, že sú dopravníkovým pásom priťahované objekty, ako je prach, kovové triesky, a podobne, ktoré znečisťujú magnetické dopravníkové zariadenia,dopravníkový pás a/alebo prepravované predmety. Pozorovaný je nadmerný oter magnetického dopravníkového zariadenia. Ešte závažnejšia však je skutočnosť, že sa elektrostatícké výboje nekontrolovateľným spôsobom vybíjajú a vznikajú iskry, ktoré narušujú bezchybnú funkciu magnetických pridržiavacích prvkov. Kporuchám dochádza najmä u zapínateľných elektromagnetov, ktoré slúžia ako magnetické pridržiavacie prvky. Takým spôsobom je ohrozené najmä bezproblémové odhodenie prepravovaných predmetov. Predkladaný vynález prináša v tejto oblasti pomoc.0007 Vynález rieši technický problém úpravou takého magnetického dopravníkového zariadenia tak, aby sa znížil oter a aby nedochádzalo k eventuálnej tvorbe iskier v dôsledku elektrostatického náboja.0008 Na riešenie tohto problému navrhuje vynález úpravu známeho magnetického dopravníkového zariadenia, podľa ktorej vykazujú vodiace lišty kovový povlak a/alebopovlak z plastickej hmoty, a podľa ktorej minimálne homá strana dopravníkového pásu, to znamená strana, ktorá je odvrátená od predmetov a privrátená magnetickým pridržiavacím prvkom, na ktorej sú umiestnené zuby, vykazuje celoplošný antistatický povlak, ktorý má elektrický povrchový odpor, ktorý dosahuje hodnoty pod 100 kQ.0009 Vrámci vynálezu sa preto primárne opatrí homá strana dopravníkového pásu, to znamená strana, ktorá je odvrátená predmetom a privrátená magnetickým pridržiavacím prvkom, spoločne s na nej umiestnenými zubami, uvedeným antistatickým povlakom. Ten sa nanáša celoplošne. Inými slovami to znamená, že sa uvedeným antistatickým povlakom opatria zuby na záber do príslušných poháňacích prvkov, umiestnené na homej strane,spoločne s priľahlými plochami. Antistatický povlak preto pokrýva uvedenú hornú stranu dopravníkového pásu vrátane zubov celkovo, to znamená celoplošne. Takým celoplošným antistatickým náterom môže byť v zásade prirodzene opatrená tiež dolná strana dopravníkového pásu, to znamená strana, privrátená k dopravovaným predmetom. To však nie je spravidla nutné, pretože uvedené predmety spočívajú pevne na dopravníkovom páse a nedochádza k žiadnemu relatívnemu pohybu a preto k treníu. Inak je tomu medzi hornou stranou a magnetickými pridržiavacími prvkami, pretože uvedené magnetické prídržiavacie prvky sú spravidla pevne umiestnené a dopravníkový pás je vedený pozdĺž nich, pričom dochádza k treníu.0010 Pomocou povlaku sa dosiahne niekoľko pozitívnych efektov. Antistatický povlak predovšetkým spôsobuje, že sa okamžite odvádzajú prípadne vytvárané elektrostatické náboje. Antistatický povlak je za tým účelom vybavený určitou vopred deñnovanou elektrickou vodivosťou, respektíve vykazuje určitý elektrický povrchový odpor, ktorý sa obvykle pohybuje v hodnotách pod 100 kQ.0011 Väčšinou sú dokonca pozorované hodnoty elektrického povrchového odporu pod 50 kQ. Pomocou tohto opatrenia sa elektrostatické náboje účinne odvádzajú, konkrétne prostredníctvom (kovových) magnetických pridržiavacích prvkov, resp. prostredníctvom rámu stroja, na ktorom sú pripevnené magnetické pridržiavacie prvky.0012 Doplnkovo je možné antistatické vybavenie pomocou celoplošného povlaku vylepšiť tak, že sa zníži trecí odpor medzi dopravníkovým pásom a magnetickými pridržiavacími prvkami. Za tým účelom sa použijú vodiace lišty, ktoré sú pripojené na magnetických pridržiavacích prvkoch. Dopravníkový pás prilieha homou stranou a zubami na uvedených vodiacich lištách. V rámci predkladaného vynálezu sa uvedené vodiace lišty a vodiace lišty dopravníkového pásu opatria povlakom, ktorý znižuje trenie.0013 Celkovo je konštrukcia volená tak, aby vodiace lišty na magnetických pridržiavacích prvkoch a celoplošný povlak homej strany dopravníkového pásu vytvárali treciu dvojicu so súčiniteľom trenia menším než 0,2. To platí v každom prípade pre klzné trenie. Na týchto miestach sú dosahované hodnoty súčiniteľa trenia, respektíve koeficientu trenia nižšie než 0,1. Takým spôsobom sa dosiahnu podobné pomery trenia, aké existujú vprípade suchého klzného trenia ocele na oceľ, ktoré odpovedajú hodnotárn koeficientu trenia v rozsahu medzi asi 0,05 až 0,2.0014 V tejto súvislosti sa podľa predkladaného vynálezu predpokladá, že sa vodiace lišty(vyrobené z ocele alebo iného kovu) opatria špeciálnym povlakom. U tohto povlaku sa jedná o kovový povlak a/alebo o povlak zplastickej hmoty. V prvom pripade odporúča vynález chrómový povlak. Alternatívne alebo doplnkovo je tiež zvlášť vhodný povlak zplastickej hmoty, najmä PTFE (polytetrafluóretylén). Tak sú u vodiacich líšt, opatrených povlakom PTFE, a u dopravníkového pásu, opatreného odpovedajúcim spôsobom povlakom na zníženie trenia, pozorované hodnoty súčiniteľa trenia, respektíve koeficientu trenia nižšie než 0,05,ktoré odpovedajú rozsahu hodnôt klzného trenia dvojice materiálov oceľ a PTFE. Na dosiahnutie tejto hodnoty je povlak dopravníkového pásu na hornej strane vytvorený obvyklevo forme povrstvenia tkaniny. V tomto prípade sa väčšinou použije povrstveníe tkaniny z plastickej hmoty.0015 V takom prípade sa osvedčili elektricky vodivé vlákna. Tie je možné realizovať na báze polyamidu alebo porovnateľných termoplastických umelých hmôt. Zvlášť sa osvedčili čiastočne kryštalické termoplastické polyméry, ako je už uvedený polyamid.0016 Uvedená terrnoplastická umelá hmota je zvlášť odolná proti oteru a opotrebeniu. Okrem toho vykazujú tieto terrnoplastícké umelé hmoty obvykle hygroskopičnosť asi 1 hmot. až 3 hmot. (vo vzduchovej atmosfére o teplote 23 °C s 50 hmot. vlhkosťou vzduchu). Tým sa vysvetľuje mimoriadna hebkosť a flexibilita takých termoplastických umelých hmôt,konkrétne výhodne použitého polyamidu. Okrem toho se takým spôsobom podporí malýelektrický odpor. 0017 K tomu ďalej prispieva skutočnosť, že uvedená termoplastická umelá hmota na výrobupovlaku tkaniny z plastickej hmoty obsahuje elektricky vodívý uhlík v množstve od asi 15 hmot. do 50 hmot. . V pripade uvedeného elektricky vodivého uhlíka sa obvykle jedná o sadze.0018 Tieto elektricky Vodivé sadze je možné dispergovať v polyméru, určenom na výrobu. Vtejto súvislosti sa ukázalo, že sú selektricky vodivými sadzami, respektíve uhlíkom,vysoko kompatibilné najmä polyamidy so svojimi polárnymi skupinami. Polyamidy si zachovávajú vysokú tekutosť i V prípade, že v priebehu disperzie vloží do uvedenej termoplastickej umelej hmoty (polyamidu) veľké množstvo elektricky vodivých sadzí,konkrétne vyššie uvedené množstvo 15 hmot. až 50 hmot. sadzí. Takým spôsobom je možné pripravovať celkovo elektricky vodivé, pružné a pritom vysoko pevné vlákna, ktoré je možné spracovať do formy požadovanej polyamidovej tkaniny. Pritom sa dosahujú prevažujúce mechanické vlastnosti, pretože existuje dobrá adhézia medzi polyamidom a elektricky vodivými sadzami.0019 Aby uvedená tkanina poskytla povlak dopravníkového pásu, ktorý je odolný proti oteru a súčasne pevný, mala by tkanina obsahovat viac než 5 osnovných nití/cm a 5 útkových nití/cm. Spravidla sa dosiahne dokonca viac než 10 osnovných a útkových nití/cm, väčšinou dokonca viac než 20 vlákien/cm. Takým spôsobom sa vytvorí na homej strane dopravníkového pásu, privrátenej k magnetickým prídržným prvkom, takmer uzavretý povrch, pozdlž ktorého klžu vodiace lišty.0020 Pomocou týchto opatrení sa medzi uvedenými vodiacimi lištami a povrchom dopravníkového pásu dosiahne nízkeho trenia s hodnotami koeficientu trenia menšími než 0,2, najmä menšími než 0,1 a optimálne dokonca menšími než 0,05. V spojeni s elektrickým povrchovým odporom dopravníkového pásu, podstatne nižším nežlOO kQ, dosialmutým pomocou nanesenej tkaniny s antistatickými účinkami, sa zabraňuje vytváraniu elektrostatických výbojov. To súčasne znamená elimináciu negatívnych efektov, spojených s uvedenými elektrostatickými výbojmi.0021 Súčasne sa magnetické dopravníkové zariadenie podľa vynálezu vyznačuje mimoriadne energeticky úspornou prevádzkou inými slovami pracuje mimoriadne energeticky úsporne. To predstavuje ďalší pozitívny vedľajší efekt nízkeho trenia medzi vodiacimi lištami a homou stranou dopravníkového pásu. V dôsledku toho je možné znížiť hnací príkon a tým i investičné a prevádzkové náklady.0022 Ďalším pozitívnym efektom je podstatne zníženie hlučnosti v porovnaní so skoršími magnetickými dopravníkovými zariadeniami spravidla sa pozoruje polovičná hodnota hladiny hluku. To je možné primárne pričítat skutočnosti, že sú zuby na homej strane dopravníkového pásu tiež opatrené povlakom, znižujúcim trenie. Takým spôsobom sa optimalizuje nábeh a výbeh zubov do a z príslušných vybraní poháňacieho prvku, respektive hnacieho kola na rámu stroja. Pri nábehu a výbehu totiž nedochádza k vzájomnému dotyku tvrdých hrán alebo rohov, pretože celoplošný povlak tkaniny zaisťuje klzný a plynulý

MPK / Značky

MPK: B65G 21/20, B65G 15/32

Značky: magnetické, zariadenie, dopravníkové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e17460-magneticke-dopravnikove-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Magnetické dopravníkové zariadenie</a>

Podobne patenty