Spôsob spájania styku tesniaceho profilu a zariadenie na jeho uskutočnenie

Číslo patentu: E 16968

Dátum: 02.07.2010

Autori: Maier Michael, Haupenthal Horst-günter, Fenger Norbert

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB SPÁJANIA STYKU TESNIACEHO PROFILU A ZARIADENIE NA JEHO USKUTOČNENIE0001 Tento vynález sa vzťahuje týka spôsobu spájania styku dvoch zhodne profilovaných koncov prinajmenšom jedného tesnenia podľapatentového nároku 1 a zariadenia na vykonávanie spôsobu podľa patentového nároku 6.0002 Pri montáži dverí motorových vozidiel sa rôznym spôsobom Iepia tesnenia na dvere a/alebo otvor dverí. Tieto tesnenia môžu byt bud ako uzatvorené kruhové prvky ručne alebo pomocou aplikačnej dosky lepené na dvere alebo otvor dverí, alebo môžu byť odvíjané ako takzvané nekonečnétesnenia zo zásobného kotúča a priamo nalepované.0003 Ztypovo zodpovedajúceho W 0 2007/019961 A 1 je známy spôsob,že sa tesnenie najprv nanesie na povrch vozidla alebo na povrch časti vozidla a konce sa na styku zarovnane uložia k sebe, pričom na nenalepenej stranetesnenia sa tieto konce oddialia od seba, aby sa vytvorila pracovná štrbina,ktorá vybieha vsmere upevňovacej plochy tesniaceho profilu na povrchu vozidla alebo časti vozidla. Do tejto pracovnej štrbiny tvaru V sa potom nanesie zváracia resp. lepiaca fólia, ktorá sa na základe privedenia tepelnej energie zvarí s koncami tesniaceho profilu po tom, ako sa táto pracovná štrbina na styku zruší. Pri vytvorení tejto pracovnej štrbiny existuje pri tomto problém, že sa musí zabrániť oddeleniu nalepeného tesniaceho profilu od časti vozidlaa musia sa k tomuto vykonať špeciálne opatrenia.0004 V EP 0849106 B 1 je opisaná aplikačná doska, pri ktorej saobiehajúce tesnenie nanáša na prestaviteľné prídržné lišty a toto tesnenie sa napokon pomocou aplikačnej dosky natlači na dvere alebo otvor dveri. Toto tesnenie sa môže pritom buď ručne nasadiť na prídržnú lištu alebo sa môže tiež navijať pomocou robota. Problematickým je pri tomto nanášaní nekonečnéhotesnenia práve tak spájanie koncov tohto tesnenia.0005 Tento vynález si kladie preto za úlohu navrhnúť spôsob a zariadenie,pri ktorom sa konce tesnenia pred definitívnym zlepením s danou konštrukčnou časťou vozidla spoja navzájom, pokým je toto tesnenie ešte umiestnené na0006 Tento návrh vzmysle vynálezu predpokladá spôsob na spájanie styku dvoch zhodne profilovaných koncov prinajmenšom jedného tesnenia,ktoré bolo resp. tieto tesnenia boli predtým navinuté na prídržné lišty aplikačnej dosky a ktorých konce sú uložené zarovnane vedľa seba, pričom tieto konce sa vpozdĺžnom smere tesnenia navzájom od seba oddialia, aby sa vytvorila pracovná štrbina s paralelným alebo v podstate paralelným odstupom koncov navzájom od seba a pričom do tejto pracovnej štrbiny sa postupne za sebou vložia výhrevná doska pre ohriatie koncov tesnenia a zváracia resp. lepiaca fólia, aby sa s nadväzným uzatvorením tejto pracovnej štrbiny konce tesnenia navzájom spojili a pričom uzatvorený tesniaci kruhový prvok s pomocou aplikačnej dosky bol nanesený na povrch vozidla alebo časti vozidla atým zlepený.0007 Tesnenie sa môže s výhodou navinút na prídržné lišty aplikačného zariadenia pomocou robota a ktomuto sa môže z návinu cez zásobník s vyrovnávacim prvkom privádzať k odvaľovacej hlave, pričom začiatok tesnenia sa zaregistruje pomocou senzora na aplikačnej doske. Na konci operácie navinutia sa tesnenie musi prirezat na daný rozmer a potom sa konce tesnenia spoja spôsobom v zmysle vynálezu. Pre vytvorenie pracovnej štrbiny sa konce, ktoré sa majú spájať, s výhodou oddialia od seba o cca 5 mm, aby sa do pracovnej štrbiny zaviedol výhrevný prostriedok, s výhodou výhrevná doska. Na vytvorenie pracovnej štrbiny sa môže toto tesnenie bud na prídržných Iištách presunúť vjeho pozdĺžnom smere, alebo môžu byť tiež prídržné lištyvblízkosti koncov spoločne stesnením oddialené od seba. Do pracovnej štrbiny medzi zohriatymi koncami tesnenia môže byt po odstránení výhrevnej dosky zavedená zváracia resp. lepiaca fólia, na ktorú sú potom natlačené konce tesnenia. Pri tomto sa ukázalo ako priaznivé, ak sa konce tesnenia zakaždým pomocou prítlačnej jednotky prinajmenšom počas pohybu v pozdĺžnom smere tesnenia zañxujú. Po spojení koncov sa môžu napokon časti zváracej resp. Iepiacej fólie, presahujúce mimo tesniaceho profilu, prostredníctvom pohybu posuvnej jednotky pre zváraciu resp. Iepiacu fóliu najmä pohybom sem a tam odtrhnúť.0008 Pri zariadení na vykonávanie tohto spôsobu, deñnovanom v patentovom nároku 6, sa navrhuje, že na aplikačnej doske sú umiestnené prídržné lišty pre uchytenie tesnenia a pohonom vybavené nábehové segmentypre pohyb koncov tesnenia v pozdĺžnom smere tesnenia.0009 Závislé nároky 7 až 13 obsahujú ktomuto účelné formy0010 V zmysle vynálezu môže byt teda na nejakej aplikačnej doske, ktorá je ako taká už známa, polohované zariadenie na vytváranie azrušenie pracovnej štrbiny medzi koncami tesnenia. Nezávisle od tejto aplikačnej dosky môže byt spracovacia hlava svýhrevnou hlavou azváracou resp. Iepiacou fóliou svýhodou upevnená na rameno robota apomocou tohto môže byťpolohovaná nad aplikačnou doskou.0011 Tento vynález je vysvetlený na základe priložených obrázkov 1 až 7.Na týchto je ukázanéObr.1 vperspektívnom znázornení spracovacia hlava 1 nad aplikačnoudoskou 7, znázornenou iba čiastočne Obr. 2 spracovacia hlava 1 v polohe podľa obr. 2 v pohľade zbokuObr. 3 spracovacia hlava 1 nad aplikačnou doskou 7 schematicky v pohľadeObr. 4 rez podľa čiary A-A z obr. 5Obr.5 pohľad zboku zodpovedajúci obr. 3, počas ohrievania koncovtesnenia Obr. 6 rez podľa čiary B-B z obr. 7 Obr. 7 pohľad zboku zodpovedajúci obr. 3 a 5 pri zlepení koncov tesnenia.0012 Spracovacia hlava 1 v zmysle vynálezu sa obvyklým spôsobom cez naviazanie 2 pre robotické aplikácie spojí s ramenom robota. Na tejto spracovacej hlave 1 je umiestnené spoločné Iineárne vedenie 13 pre výhrevnú dosku 16 a zváraciu resp. Iepiacu fóliu 17. Výhrevná doska 16 je cez posuvnú jednotku 14 spojená s lineárnym vedením 13 a zváracia resp. lepiaca fólia 17 je cez oproti Iežiacu posuvnú jednotku 15 spojená slineárnym vedením 13. Výhrevná doska 16 azváracia fólia 17 majú zakaždým ten istý odstup od Iineárneho vedenia 13, takže pri aktivovaní Iineárneho vedenia 13 môžu byt postupne za sebou presne zasúvané do pracovnej štrbiny medzi koncami 4 a 5 tesnenia 3. Vklesnutom stave spracovacej hlavy 1 (pozri obr. 4 až 7) sa posuvná jednotka 14 pre výhrevnú dosku 16 nachádza na jednej strane tesnenia 3, zatial čo posuvná jednotka 15 pre zváraciu resp. Iepiacu fóliu 17 jeumiestnená na druhej strane tesnenia 3.0013 Vspodnej časti obrázkov 1 až 3 sú zakaždým znázornené časti aplikačnej dosky 7, ktoré môžu byt upevnené s upevňovacím zariadením 12 na vlastnú neznázornenú nosnú dosku aplikačnej dosky 7. Tesnenie 3 je zakaždým nasunuté na prídržné lišty 6. Pomocou nábehových segmentov 9,ktoré môžu byt zakaždým cez pohon 10 presúvané vsmere dvojitej šípky,môžu byt konce 4 a 5 tesnenia 3 natoľko odsunuté od seba, aby vznikla dostatočné pracovná štrbina. S týmito nábehovými segmentmi 9 sú zakaždým spojené prítlačné jednotky 11, ktoré v smere znázornenej dvojitej šípky môžu byť pritláčané na tesnenie 3 voblasti koncov 4 a 5. Spracovacia hlava 1 a znázornené časti aplikačnej dosky 7 sú navzájom polohovo presne viazanécez polohovacie kolíky 18.0014 Pre ohrev koncov tesnenia spracovacia hlava 1 poklesne z hornej polohy (pozri obr. 2 a 3) do spodnej polohy (pozri obr. 4 a 5). Tam sa v

MPK / Značky

MPK: B29C 65/20, B60J 10/08, B29C 65/50, B60J 10/00

Značky: spôsob, profilů, uskutočnenie, tesniaceho, zariadenie, styku, spájania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e16968-sposob-spajania-styku-tesniaceho-profilu-a-zariadenie-na-jeho-uskutocnenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spájania styku tesniaceho profilu a zariadenie na jeho uskutočnenie</a>

Podobne patenty