Použitie 2-aminoetanolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý

Číslo patentu: E 16804

Dátum: 31.05.2011

Autori: Rentsch Samuel, Gane Patrick, Buri Matthias

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Použitie Z-aminoetanolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov zahrňujúcich0001 Predkladaný vynález sa týka technickej oblasti vodných suspenzii materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý a aditív, ktoré sú do neho pridané.0002 V príprave vodných suspenzii materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý je po odborníkovi často vyžadované, aby vybral a zaviedol aditíva na reguláciu jednej aleboviacerých vlastnosti tejto suspenzie.0003 Pri uskutočňovaní výberu aditiv musi odbomík mať na mysli, že toto aditívum by malo byť efektívne z hľadiska nákladov a nemalo by viesť k nežiaducim interakciám alebo účinkom0004 Medzi faktory, ktorým sa odbomíci veľmi zriedka venujú, ale o ktorých prihlasovatel zistil, že sú dôležité, patn výber aditív, ktoré nespôsobujú význanmú zmenu, a najmä zvýšenieelektrickej vodivosti suspenzie materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý.0005 Skutočne môže byť výhodné regulovať aspekty spracovania a transportu takej suspenziezaložené na meraniach elektrickej vodivosti suspenzie.0006 Napríklad prietok takejto suspenzie cez daný priestor alebo jednotku môže byť kontrolovaný meraním vodivosti uskutočneným pri suspenzii. V publikácii s názvom A Conductance Based Solids Concentration Sensor for Large Diameter Slurry Pipelines,Klausner F a kol. (J. Fluids Eng/zväzok 122/číslo 4/Technical Papers), je opísané zariadenie merajúce koncentráciu pevných podielov v suspenzii prechádzajúcej cez potrubie s daným priemerom na základe vodivosti. Na základe týchto meraní vodivosti je možné získať grafické zobrazenie ukazujúce zmenu koncentrácie suspenzie od homej časti do spodnej časti potrubia, rovnako ako históriu priememej koncentračnej plochy.0007 Stupeň naplnenia nádoby môže byť podobne riadený zisťovaním vodivosti v danej výške steny nádoby.0008 Avšak aby sa použili a využili takéto regulačné systémy založené na meraní elektrickejvodivosti, odbomík je vystavený problému s výberom aditív potrebných na to, aby mali jednualebo viac funkcií, ktoré zároveň nevyvolajú významné zmeny v hodnotách elektrickej0009 Medzi funkcie aditív použitých V suspenziách materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý patrí úprava pH suspenzie, či už ide o okysleníe, neutralizáciu alebo alkalizáciu tejto0010 Alkalizácia suspenzie je najmä vyžadovaná, aby sa dosiahlo pH aplikačných prostredí,do ktorých sa suspenzia zavádza, alebo V príprave na pridanie aditív citlivých na pH. Krok zvýšenia pH tiež môže slúžiť na dezínfekciu alebo podporu dezinfekcie suspenzie. Úpravy pH môžu byť potrebné, aby sa zabránilo nežiaducemu rozpusteniu uhličitanu vápenatého prikontakte s kyslým prostredím počas spracovania.0011 Takýchto aditív upravujúcich pH používaných vo vodnej suspenzii materiáluzahrňujúceho uhličitan vápenatý a dostupných odborníkovi je veľa.0012 Prvá skupina aditív, ktoré môžu byť použité na zvýšenie pH vodnej suspenzie materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý, sú aditíva obsahujúce hydroxid a sú to najmähydroxidy alkalíckých kovov a hydroxidov kovov alkalíckých zemín.0013 Napríklad US 6 991 705 sa týka zvýšenia alkality suspenzie drevoviny, ktorá môže zahrňovať uhličitan vápenatý, kombináciou pridávania hydroxidu alkalického kovu, ako je0014 Hydroxid draselný, hydroxid horečnatý a hydroxid amónny sú ďalšie takéto aditíva používané na kontrolu pH suspenzie PCC v rozsahu od 10 do 13, ako je opísané v EP 1 795 502.0015 Druhá skupina aditív, ktoré môžu byť použité na zvýšenie pH vodnej suspenzie materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý, sú aditíva, ktoré neobsahujú hydroxidové ióny, alektoré vytvárajú takéto ióny reakciou s vodou.0016 Takéto aditíva môžu byť soli, ako sú sodné soli, slabých kyselín. Príklady tohto typu aditív zahrňujú octan sodný, hydrogenuhlíčitan sodný, uhličitan draselný a alkalické fosfáty0017 Ďalšia možnosť je použiť aditíva na báze dusíka, vrátane napríklad amoniaku, amínov aamidov, aby sa zvýšilo pH suspenzíe materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý.0018 Všetky vyššie uvedené prísady zvyšujú pH vodnej suspenzíe podľa bežného mechanizmu, ktorým je poskytnutie alebo vytvorenie hydroxidových iónov v suspenzii po0019 Z literatúry je známe, že zvýšenie koncentrácie hydroxidového íónu za alkalických podmienok vedie zároveň k zvýšeniu vodivosti (Analytikum, 5. vydanie, 1981, VEB Deutscher Verlag ñir Grundstofñndustde, Leipzig, strany 185-186 týkajúce sa Konduktometrische Titration).0020 Pri daných všeobecných vedomostiach dokumentovaných v literatúre spolu s podpomým dôkazom, že hydroxidy alkalických kovov a kovov alkalických zemín, rovnako ako amíny, ako je tňetanolamín, spôsobujú význarrmé zvýšenie vodivosti zároveň so zvýšením pH vodnej suspenzíe materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý, ako je uvedené v časti Príkladov uvedených nižšie v tomto dokumente, by odbomík vôbec neočakáva , že 2- amínoetanol, ktorý zvyšuje pH suspenzíe podľa rovnakého mechanizmu, ako tieto aditíva, t.j. výsledným zavedením hydroxidových iónov do suspenzíe, by spôsobil iba minimálne zvýšenie vodivosti ,aj ked by poznal nepublikované európske patentové prihlášky s evidenčnými číslami 09 l 67246.9, 10 151603.7 a 10 1518462, ktoré opisujú odlišné konkrétne činidlá regulujúce pH.0021 Preto bolo úplne prekvapujúce a V rozpore s očakávaním založeným na bežných aditívach používaných na zvýšenie pH, že prihlasovateľ zistil, že 2-aminoetanol môže byť použitý ako aditívum vo vodnej suspenzii majúcej pH medzi 8,5 a ll a obsahujúcej od 25 do 62 obj. vztiahnuté na celkový objem suspenzíe aspoň jedného materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý, aby zvýšilo pH suspenzíe o aspoň 0,3 jednotky pH s tým, že sa zároveň udržiavazmena vodivosti suspenzíe v rozsahu 100 S/crn/jednotka pH .0022 Preto prvý predmet predkladaného vynálezu pozostáva z použitia 2- aminoetanolu ako aditíva vo vodnej suspenzii obsahujúcej od 25 do 62 obj. vztiahnuté na celkový objem suspenzíe aspoň jedného materiálu zahrňujúceho uhličitan vápenatý a majúcej pH medzi 8,5 a 11, aby zvýšilo pH suspenzíe o aspoň 0,3 jednotky pH, vyznačujúceho sa tým, že sa udržujezmena vodivosti suspenzíe V rozsahu 100 S/cm/jednotka pH.0023 Vodivosť podľa predkladaného vynálezu bude znamenať elektrickú vodivosť vodnejsuspenzie materiálu zahrňujúcej uhličitan, ako sa meria podľa spôsobu merania deñnovaného včasti príkladov nižšie v tomto dokumente.0024 V predkladanom vynáleze bude pH merané podľa spôsobu merania definovaného v časti0025 Objemové ( obj.) pevného materiálu v suspenzii sú stanovené podľa spôsobudeñnovaného v časti príkladov nižšie v tomto dokumente.0026 V preferovanom uskutočnení je uvedené 2-aminoetanolové aditívum pridané ako roztokna báze vody k materiálu zahrňujúcemu uhličitan vápenatý.0027 V ďalšom preferovanom uskutočnení má uvedené 2-aminoetanolové aditívum chemickú čistotu viac ako 90 hm., výhodne viac ako 95 hm., výhodnejšie viac ako 99 hm. vo0028 V preferovanom uskutočnení uvedená suspenzia má vodivosť medzi 700 a 2 000 S/cm0029 V ďalšom preferovanom uskutočnení sa po pridaní uvedeného 2- aminoetanolu vodivosť suspenzie udržiava v rozmedzí 70 S/cm/jednotka pH a výhodne v rozmedzí 50 S/cm/ jednotka pH hodnoty vodivosti suspenzie pred pridaním Z-aminoetanolu.0030 V ďalšom preferovanom uskutočnení po pridaní uvedeného Z-aminoetanolu je zmena vodivosti suspenzie v S/cm/jednotka pH udržiavaná na hodnote v rozmedzí 10 , výhodne v rozmedzí 6 a výhodnejšie v rozmedzí 3 hodnoty vodivosti suspenzie pred pridaním0031 V ďalšom preferovanom uskutočnení pred pridaním uvedeného 2-aminoetanolu másuspenzia pH medzi 9 a 10,3.0032 V ďalšom preferovanom uskutočnení je 2-aminoetanol pridávaný k suspenzii v takommnožstve, aby sa zvýšilo pH vodnej suspenzie o aspoň 0,4 jednotky pH.0033 Keď pH suspenzie pred pridaním 2-aminoetanolu je medzi 8,5 a 9, uvedený Z-aminoetanol je výhodne pridaný k uvedenej suspenzii v takom množstve, aby sa zvýšilo pH vodnej suspenzie o aspoň 1,0 jednotky pH. V prípade, v ktorom suspenzia pred pridaním2-aminoetanolu je medzi 9 a 10, uvedený 2-aminoetanol je výhodne pridaný k uvedenej

MPK / Značky

MPK: C09C 1/02, D21H 17/67

Značky: vápenatý, vodných, uhličitan, použitie, suspenziach, zahrňujúcich, 2-aminoetanolu, aditiva, materiálov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e16804-pouzitie-2-aminoetanolu-ako-aditiva-vo-vodnych-suspenziach-materialov-zahrnujucich-uhlicitan-vapenaty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie 2-aminoetanolu ako aditíva vo vodných suspenziách materiálov zahrňujúcich uhličitan vápenatý</a>

Podobne patenty