Systém airbagov pre lietadlo

Číslo patentu: E 16356

Dátum: 23.04.2008

Autor: Garcia Rojo Camillo

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) SYSTÉM AIRBAGOV PRE LIETADLO0001 Tento vynález sa týka systému airbagov pre použitie vo všetkých druhoch lietadiel,civílných alebo komerčných, vrátane lietajúcich strojov používajúcich rotory (helikoptéry)0002 Používanie airbagov alebo nafukovateľných vankúšov v automobiloch je dobre známe. Ich používanie v iných oblastiach je veľmi obmedzené, napriklad v motocykloch.0003 Nie sú žiadne informácie vrámci doterajšieho stavu techniky o používaní airbagy vlietadlách akéhokoľvek typu. Je však ľahké si predstaviť, že zavedenie predmetných airbagov by mohlo zachrániť životy alebo zmenšiť závažnosť úrazov V pripade nehody, najmä v pripade núdzového pristátia alebo vzlietnutia.0004 Patent US 6 224 018 B 1 (Hinestroza Manuel S (US), 1. máj 2001) popisuje systém ochrany pasažierov na ochranu pasažiera tvorený kapsulou alebo núdzovým sedadlom, najmä na ochranu pasažiera motorového vozidla, lode alebo lietadla počas havárie, ktorý pozostáva zo sedačky so sedacou časťou a operadlom, sedacia časť má pár panelov na zovretie nôh otočne k nej pripevnených, ktoré zaistia nohy k sedacej časti pri očakávanej havárii, operadlo má pár panelov na zovretie rúk otočne knemu pripevnených na pritlačenie rúk atrupu používateľa koperadlu. Upnutie rúk anôh môže aktivovať používateľ alebo môže byť aktivovane automaticky senzorom. Dokument nepopisuje aktivačný systém ftmgujúci na batérie a aktivovaný prudkým spomalením.0005 Patent ES 453532 A 1 (Cabrera Moncayo Rafael (ES), 16. november 1977) popisuje nafukovateľné vankúše pripevnené k zadnej časti operadla sedadiel v lietadlách. Nafukovateľné vankúše sú pripojené kfľašiam so stlačeným vzduchom prostredníctvom rúrok a ventilov. Keď hrozí havária, pilot manuálne otvorí pomocou páky v kabine pilota všetky ventily, aby sa stlačený vzduch dostal z fliaš so stlačeným vzduchom do všetkých airbagov. V dokumente sa nepopisuje žiadny automatický systém ani elektrochemické batérie,aktivované na základe prudkého spomalenia alebo nie.0006 Problémom je účinné zabudovanie automatického systému airbagov do lietadla.0007 Tento problém je riešený vlastnosťami nároku 1 a závislých nárokov.0008 Vynález je integrálny systém airbagov pre lietadlá vosobných lietadlách ako aj športových lietadlách, ultraľahkých lietadlách a pod., ktorý pozostáva z- vankúšov nafukovateľných vzduchom alebo plynom zo zásobníkov,- pripojenia na podvozok a výškomer lietadla,- doplnkového prívodu vzduchu alebo plynu na nafúknutie z pomocného zdroja napájania,- manuálnych spínačov na aktivovanie airbagov nainštalovaných v pilotnej kabíne a palube pre pasažierov, umiestnených a obsluhovateľných na prístrojovom paneli pilotnej kabíny,- senzora priblíženia a kontaktu na automatické aktivovanie predmetných systémov airbagov V pilotnej kabíne a palube pre pasažierov,- elektrických káblov a elektroventilov pre nafúknutie nafukovateľných vankúšov umiestnených v pilotnej kabíne a palube pre pasažierov, a- rúrok na vedenie vzduchu alebo plynu.0009 Preferovaným umiestením nafukovacích vankúšov V komerčných lietadlách by bola zadná časť sedadiel pre pasažierov. V pilotnej kabíne s existujúcimi súčasnými ovládacími prvkami by vo všeobecnosti bolo najlepšie ich umiestnenie na strope. Vprípade pilotnej kabíny, V ktorej je plánovaný jediný ovládací systém (ioystick) by boli najefektívnejším ich umiestnenie v oblasti prístrojového panela. Špeciálnym prípadom sú klzáky, kde musia byť zjavne nainštalované V prístrojovom paneli.0010 Puzdrá nafukovateľných vankúšov, vzávislosti na prípade, môžu mať hranolový,guľový alebo akýkoľvek iný tvar. Môžu byť nainštalované v zadnej časti sedadiel alebo na podlahe. Sú vybavené rúrkami, ktoré ich prepájajú so vzduchovými zásobníkmi. Nañikovateľné vankúše sa aktivujú pomocou elektroventilov.0011 V lietadlách akéhokoľvek druhu a použitia, ktoré majú sedadlá pre pasažierov, bude preferovaným umiestnením zadná časť sedadla pred príslušným sedadlom. V ktoromkoľvek ztýchto prípadov je možné nafukovateľné vankúše pre prvý rad sedadiel nainštalovať vprednej priečke alebo na strope. Pre rôzne modely, ktoré vsúčasnosti používajú rôzne komerčné letecké spoločnosti, musí byť vykonaná štúdia, ktoré zohľadňuje rôzne konfigurácie, zložitosť a rozmiestnenie sedadiel. Podobne, sedadlá, ktoré sú obvyklevybavené sklopnými táckami a/alebo televíznymi obrazovkami, bude ich dizajn následneprispôsobený a musí byť zachovaný priestor požadovaný na roztiahnutie nafukovateľných vankúšov.0012 V prípade pilotných kabín je potrebne kvôli významným rozdielom existujúcim medzi rôznymi modelmi lietadiel a zložitosťou rôznych kabín vykonať štúdiu V každom prípade,ikeď vo všeobecnosti by bolo najvhodnejšie umiestnenie nafukovateľných vankúšov na strope, napríklad pomocou tienidiel alebo podobne. Príčina spočíva v skutočnosti, že ovládací systém lietadiel, podobný volantu v automobiloch, používa rôzne prostriedky na ovládanie lietadla. Momentálne sa do nových komerčných lietadiel montuje jediný ovládací systém(nazývaný joystick, primeraným prekladom by bolo smerové ovládanie) nachádzajúci sa vpravo a vľavo od každého pilota, najefektívnejšie umiestnenie ovládacieho zariadenia by bolo zjavne V oblasti navigačného prístrojového panela, aby sa pohybovali rovnakým smerom ako v sedadlách pasažierov.0013 Špeciálnym prípadom sú klzáky, kde je realizácia a inštalácia airbagov vnútri prístrojového panela povinná.0014 Zásobníky vzduchu alebo plynu pre nañąkovateľne vankúše môžu byt individuálneho typu alebo spoločné zásobníky podľa konštrukcie lietadla. Jednotlivé zásobníky sú konštruované samostatne pre každé sedadlo a zásobníky pre pilotnú kabínu sa nachádzajú pod spodnou úrovňou podlahy, inými slovami, na strope nákladného priestoru lietadla. Na rozdiel od toho, podľa kritérií rôznych konštrukcií existujúcich lietadiel, je možné použiť spoločný zásobník na hnací vzduch alebo plyn pre systém, ktorá dodáva plyn pre každý airbag, pre viacero radov alebo skupín sedadiel a pre pilotnú kabínu. Podobne v špeciálnych prípadoch je možné použiť ako zdroj plynu plyn dodávaný pomocným zdrojom napájania (APU) lietadla. Systém airbagov je vybavený rúrkami, ktoré ho prepájajú so zásobníkmi vzduchu alebo plynu. Ovládanie bude spravidla realizované pomocou elektroventilov. Vprípade klzákov alebo ultraľahkých lietadiel musia byt nevyhnutne nainštalované zásobníky vzduchu alebo plynu, keďže v nich nie je APU.0015 Puzdrá, v ktorých sa nachádzajú nenafúknuté vankúše systému airbagov, v závislosti na prípade, môžu mať hranolový, guľový alebo akýkoľvek iný tvar. Puzdrá môžu byt umiestnené vzadnej časti sedadiel alebo na podlahe. Pri projektovaní sedadiel môžu byť navrhnuté zapustené priestory s vhodným tvarom a nafukovateľné vankúše sa môžu umiestniť do nich pred vytvarovaním a/alebo vstreknutím plniaceho materiálu do sedadiel pre pasažierov.0016 Na druhej strane je možné systém airbagov naprojektovať pre individuálnu inštaláciu.Vtomto prípade je možné technológiu popísanú ako kabeláž, prepojenia s altematívnymisystémami, ventily a pod. použité na nafúknutie airbagov pre sedadlá pasažierov a iné oblasti lietadla popísané V tomto dokumente, úplne nahradiť elektrochemickými batériami aktivovanými prudkým spomalením nakalibrovanými na preťaženie 9 G pre každý airbag. Tieto batérie (bežne používané armádou) pozostávajú z dvoch vnútomých nádržiek naplnených dvomi chemikáliami, ktoré sa dostanú pri náhlom spomalení do kontaktu a vedú k chemickej reakcii s následnou produkciou dostatočnej energie pre otvorenie elektroventilov alebo aktivovanie pyrotechnického systému, ktorý by otvoril jednotlivé zásobníky vzduchu alebo plynu a aktivoval tak airbagy. Batériami tohto typu sú napríklad lítium-iónové MPNL batérie alebo podobné od spoločnosti Saft.0017 Tieto batérie sú pripojené priamo na airbag, čím sa airbag stáva plne autonómnym systémom, a eliminujú sa akékoľvek vonkajšie pripojenia a technické problémy, ktorý by pri takomto type inštalácie mohli vzniknúť.0018 Vtomto prípade, ako bolo uvedené vyššie, pozostáva systém airbagov pre lietadlá podľa tohto vynálezu z- prívodu vzduchu alebo plynu z jednotlivých zásobníkov,- elektrochemických batérií aktivovaných prudkým spomalením, a- rúrok vedúcich vzduch alebo plyn vnútri kabíny lietadla, rúrka T 1 vedie od jednotlivého zásobníka D 1 k prístrojovému panelu CI, rúrka T 3 vedie od predmetného zásobníka D 2 dostropu a rúrky T vedú od jednotlivého zásobníka D 3 k sedadlám pasažierov.PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOV0019 Pre lepšie pochopenie tohto vynálezu popíšeme niekoľko preferovaných uskutočnenízaložených na sprievodných obrázkoch, pričom- Obrázok 1 znázorňuje preferované umiestnenie airbagov vpilotnej kabíne komerčných lietadiel, súkromných lietadiel (športových, ultraľahkých, s rotormi (helikoptéry atíež vojenských.- Obrázok 2 znázorňuje preferované umiestnenie airbagu vpilotnej kabíne klzáku, ultraľahkých lietadiel a pod., ktoré netvorí súčasť tohto vynálezu.

MPK / Značky

MPK: B64D 25/00, B60R 21/217, B60R 21/01

Značky: systém, airbagov, lietadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e16356-system-airbagov-pre-lietadlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém airbagov pre lietadlo</a>

Podobne patenty