Zariadenie na stavbu cesty alebo podobnej konštrukcie

Číslo patentu: E 15227

Dátum: 12.10.2005

Autori: Eberl Edmund, Grabmann Gerhard

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na stavbu cesty alebo podobnej konštrukcieVynález sa týka zariadenia na stavbu cesty alebo podobnej konštrukcie.Zo stavu techniky sú známe zariadenia, s ktorými je možné zhotoviť, príp. postaviť štrkové alebo podobné cesty. Pokiaľ má byť dosiahnutý určitý profil cesty, napr. pri nasadení grejdera, je nutné vykonať viacero pracovných krokov. Predovšetkým nasleduje opakované stiahnutie cesty zhrňovacou radlicou alebo podobným nástrojom. Pri tom dochádza krozhrnutiu materiálu použitého na stavbu, napr. sypkého materiálu. Kvôli tomuto rozhrnutiu je stlačenie povrchu cesty možné len čiastočne, pretože ktomu sú dostupné zmesi s určitým odstupňovaním frakcií. Nevýhoda známych riešení spočíva vtom, že prebytočný materiál je odhrňovaný von z cesty. takže pre stavbu cesty nie je ďalej využiteľný.Z patentového dokumentu DE 165653 je známe zariadenie na zarovnanie vyjazdených ciest odrením povrchového materiálu cesty šikmo usporiadanými lištami s ostrými vystupujúcimi hranami. Na zaplnenie a vyrovnanie brázd sú na predných lištách vytvorené výstupky, ktoré vystupujú smerom von, ktoré zdierajú vnútorné vyvýšeniny a materiál odhŕňajú smerom k brázdam, a na predĺženiach zadných líšt inú usporiadané výstupky vyčnievajúce smerom dovnútra, ktoré zdierajú vonkajšie vyvýšeniny a materiál odhŕňajú smerom dovnútra k brázdam.Úlohou vynálezu je umožniť jednoduchým spôsobom stavať cesty alebo podobné konštrukcie s detinovaným profilom.Táto úloha je vyriešená vytvorením zariadenia podľa nároku 1. Podstatou vynálezu je usporiadanie zhrňovacej radlice v ostrom uhle k pracovnej osi zariadenia tak, že pri prevádzke zariadenia je materiál privádzaný nie z vnútornej časti cesty von, ale skôr z vonkajšej časti do vnútornej. Podstata vynálezu ďalej spočíva v tom, že na prednej časti zhŕňovacej radlice je usporiadané zariadenie na spracovanie zeminy, ktoré slúži na postranné odstraňovanie nepoužitého materiálu. Nastavením tvaru a polohy zariadenia na spracovanie zeminy sa určí, ktorá časť materiálu má byt použitá na stavbu cesty alebo podobnej konštrukcie a ktorá časť materiálu má byť z priestoru cesty alebo podobnej konštrukcie odstránená ako nepoužitá alebo nepotrebná. Materiál určený na použitie a prihrnutý do vnútornej časti je pomocou zhňovacej radlice s materiálom, ktorý je už vo vnútornej časti k dispozícii, upravený do potrebného tvaru profilu cesty.Podla vynálezu je na zhrňovacej radlici pripevnená radlica ako zariadenie na spracovanie zeminy. Tým je možné dosiahnuť vyrezanie obzvlášť presného pruhumateriálu z pôdy, čím je možné oddelenie potrebného a nepotrebného materiálu. Premiestnením pruhu materiálu vznikne brázda, ktorá môže slúžiť ako ohraničenie cesty, môže mať napr. formu špicatej priekopy pri ceste so zvýšeným profilom.Kombináciou zhňovacej radlice a zariadenia na spracovanie zeminy popísaným spôsobom je umožnené výstavba cesty s požadovaným profilom jedným jediným prejazdom stavanej cesty. Nedochádza tak krozhrnutiu sypkého materiálu, príp. materiálu cesty (materiálu nosnej vrstvy, ako minerálne látky, rozdrvené kamenivo,betón, a iné). Tým je veľmi dobre možné uskutočnenie zhutnenia vrchnej vrstvy cesty. Okrem toho môže byť významne znížená strata materiálu nastavením zariadenia na spracovanie pôdy.Pod pojmom stavba cesty je zahrnutá na účely tejto prihlášky nie len výstavba novej cesty, ale i oprava alebo obnova jestvujúcich ciest. Zariadenie podľa vynálezu je možné využiť predovšetkým pre lesné a hospodárske cesty, súkromné lesné a poľné cesty a obecne pre štrkové a šotolínové cesty. Zariadenie podľa vynálezu môže byť ďalej použité na vytvorenie iných plôch alebo ich obrysov. Inými slovami zariadenie podľa vynálezu môže byť použité na vytvorenie námestí, ulíc a iných plôch, napr. parkovísk, ktoré vyžadujú určitý profil povrchu.Zariadenie je možné tiež využiť v oblasti archeológie. Je možné ho využiť pri odkrýąraní nálezísk, kedy je potreba rovnomerne odhrnúť vrstvu o určitej hĺbke.Výhodná uskutočnenia vynálezu sú popísané v závislých nárokoch.Obzvlášť výhodné je využitie dvoch zhrňovacích radlíc naraz. Vo výhodnom uskutočnení sú zhrňovacie radlice usporiadané v podstate v tvare písmena V. Rozovretie ramien písmena V smeruje vo smere pracovnej osi zariadenia. Oproti použitiu iba jednej zhňovacej radlice, kedy je nutné spracovať obe polovice cesty oddelene, je podľa vynálezu možné spracovanie celej šírky cesty v jedinom kroku.Okrem toho je možné použiť dve ďalšie zhrňovacie radlice usporiadané v smere pracovnej osi pred základnými zhrňovacími radlicami v podstate v tvare písmena V. Majú pracovný uhol väčší než 90 ° voči pracovnej osi. Tým vznikne usporiadanie radlíc do kosoštvorca, kedy pridané predné zhrňovacie radlice najprv cestu vyčistia od nepoužitého materiálu a zrovnajú, zatial čo následne usporiadané zhrňovacie radlice uskutočnia samotnú výstavbu cesty.Použitím nižšieuvedených .možností nastavenia zariadenia je možné dosiahnuť rôzne tvary profilu ciest.Šírku cesty je možné s výhodou nastaviť zariadením na nastavenie pracovného uhla a. Pri použití viac než jednej zhrňovacej radlice je obzvlášť výhodné, keď je možné zhrňovacie radlice nastavovať nezávisle jednu na druhej. Môžu tak napríklad byť vytvorené rôzne široké polovice cesty.Tvar protilu cesty, predovšetkým výška stredu medzi vyjazdenými koľajami je regulovaná zariadením na zmenu pracovnej výšky zadnej časti zhrňovacej radlice. Tak je napríklad možné nastaviť, či stred cesty bude vyšší alebo nižší než jej okraje. Na tento účel je tiež výhodné nastavenie pracovnej výšky zariadenia na spracovanie zeminy pomocou na to vytvoreného zariadenia.Zodpovedajúce oddelovanie materiálu na spracovanie a prebytočného materiálu,rovnako ako tvar okraja cesty sa uskutočňuje podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu pomocou zariadenia na zmenu uhla sklonu zariadenia na spracovanie zeminy.Všetky uvedené zariadenia na nastavenie určitej polohy jednotlivých dielov zariadenia môžu byť ako ručne tak strojne nastavené. S výhodou je možné využiť hydraulický systém, ktorý je vytvorený tak, že všetky uvedené možnosti nastavenia môžu byť uskutočňované jednou centrálnou riadiacou jednotkou zvlášť pre každú zhrňovaciu radlicu.Ďalej je kzariadeniu podla vynálezu pripojené stláčacie zariadenie na okamžité stlačenie dopraveného materiálu, čim odpadá opakované prejdenie cesty s týmto cielom. S výhodou sú použité valce, ktoré sú uložené tak, že sa prispôsobia profilu cestY vytVorenému -- bračného valcaŕalebo vibračnej doskyde. a s i v ia, takžedo cesty nemôže vsakovať voda.Nakoniec je výhodné, že zariadenie zahŕňa zásobník na dodávanie chýbajúcehosnateriálu. Materiál tak môže byť presne nasypan y.vynález bude bližšie objasnený pomocou príkladov uskutočnenia a priložených výkresov, na ktorých znázorňujúObr. 1 pôdorys zariadenia na stavbu ciestObr. 2 pohlad spredu na zariadenie na stavbu ciest (smer ll) Obr. 3 bočný pohlad na zariadenie na stavbu ciest (smer lll) Obr. 4 profil nespracovanej cestyObr. 5 prolil spracovanej cesty Obr.6 pôdorys zariadenia na stavbu ciestsusporiadaním zhrňovacích radlíc dokosoštvorca s Obr. 7 horný pohlad na zariadenie na stavbu ciest s rozdeľovacimi prvkamiPríklady uskutočnenia vynálezu .Na obr. 1, 2 a 3 vo velmi zjednodušenej a schematickej forme pozostáva zariadenie 1 na stavbu ciest v podstate z prvej zhrňovacej radlice 2 a druhej zhrňovacej radlice 3, ktoré sú usporiadané v tvare písmena V, pričom roztvorenie 4 ramien písmena V je vo smere pracovnej osi 5 zariadenia 1 na stavbu ciest, podla ktorej sazariadenie 1 na stavbu ciest pohybuje. Na spodných stranách zhrňovacích radlíc 2, 3 sú upevnené rezacie, prípadne škrabacie lišty 6. Na prednej časti 7 zhrňovacích radlíc 2, 3 je umiestnená radlica 8, ako je zobrazené na obr. 2 a 3. Ako radlica 8 môže byť použitá pluhová radlica. Obzvlášť výhodné je, keď je možné radlicu 8 použiť na pôdy so strednou tvrdosťou. Pri vyhotovení zariadenia 1 na stavbu ciest so zodpovedajúcou váhou je možné spracovávať i ťažké pôdy. V ďalšom uskutočnení vynálezu sú na jeho okrajoch usporiadané rozhrňovače (nezobrazené na výkresoch),ktoré na spôsob kypriča kypria pôdu určenú na spracovanie pred nasadením radlice 8 a zhrňovacích radlíc 2, 3. iZadné časti 9 zhrňovacích radlíc 2, 3 sú spojené klbovým spojením 10, napr. guľovým kĺbom s priečnym prvkom 11, ktorý tvorí súčasť nosného a upevňovacieho rámu. Priečny prvok 11 môže byť opatrený rezacími alebo škrabacími Iištami.-Zdôvodu prehladnosti nie je rám detailne zobrazený. Knemu patrí trojbodovéhydraulické tiahio 12, ktoré je na obr. 1 schematicky naznačené čiarkovanou čiarou. Zariadenie 1 na stavbu ciest môže byť vytvorené ako príves, kedy je vlečené napr. za traktorom. Vinom prípade je možné použitie ako nadstavba. Vtakom prípade je zariadenie 1 na stavbu ciest pripevnené pod iné vozidlo. Nakoniec je možné posunovať zariadenie 1 na stavbu ciest v smere pracovnej osi 5. V tomto prípade sú upínacierprvky na upnutie zariadenia 1 na stavbu ciest usporiadané proti smeru pracovnej osi 5 na tlaěnemVinom príklade uskutočnenia je zariadenie 1 na stavbu ciest vytvorené akoaamostatné vozidlo, tzn., že má svoj vlastný pohon a pracuje bez dodatočného ťažného alebo tlačného vozidla.Pracovný uhol (a) 13 medzi zhrňovacou radlicou 2 a strednou pozdĺžnou osou 14 je možné nastaviť pre každú zhrňovaciu radlicu 2, 3 oddelene cez kĺbové spojenie 10. Na to je zariadenie 1 na stavbu ciest opatrené hydraulickým systémom (nie je znázornený na výkresoch), ktorý je ovládaný centrálne, napr. riadiacou jednotkou v ťažnom vozidle. Nastavením pracovného uhla (a) 13 môžu byť zhrňovacie radlice naklápané v smere sklonu 30, čím sa presne nastaví šírka 15 stavanej cesty. Uhol sklonu (B) 16 radlice 8 voči priamke pôdy 17 môže byť, znovu pomocou hydraulického systému, naklápaný oddelene pre každú zhrňovaciu radlicu 2, 3 v smere sklonu. Tým je možné nezávisle na sebe výškovo nastavovať predné časti 7 zhňovacích radlíc 2, 3 a tým aj radlice 8. Na to tiež slúži hydraulický systém.Nastavenie pracovného uhla (a) 13, uhla sklonu (B) 16 radlíc 8 a výšok predných a zadných častí 7, 9 zhrňovacích radlíc 2, 3 vo vertikálnom smere 31, čím je možnéstanoviť protilový uhol (y) 18 profilu cesty, umožňuje vytvorenie najrôznejších profilov ciest jediným zariadením 1.Ako je znázornené prerušovanou čiarou na obr. 3 môže byť zariadenie 1 na stavbu ciest opatrené stláčacím zariadením. Napr. sú to tri vibračné valce 19, ktoré, keď sú

MPK / Značky

MPK: E01C 23/082, E01C 19/15, E01C 19/28

Značky: podobnej, zariadenie, stavbu, konštrukcie, cesty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e15227-zariadenie-na-stavbu-cesty-alebo-podobnej-konstrukcie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na stavbu cesty alebo podobnej konštrukcie</a>

Podobne patenty