Nastavovacie zariadenie na pozdĺžne prestavenie komponentu motorového vozidla

Číslo patentu: E 15024

Dátum: 28.08.2008

Autori: Schmale Uwe, Zacharias Michael, Giorgio Denis, Stemmer Jürgen

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález vychádza z nastavovacieho zariadenia na pozdĺžne prestavenie komponentu motorového vozidla, najmä sedadla vozidla, pričom nastavovacíe zariadenie je vybavené hornou pozdĺžnou koľajničkou, usporiadanou v smere prestavenia, a spodnou pozdĺžnou koľajničkou, usporiadanou V smere prestavenia, pričom toto nastavovacíe zariadenie obsahuje také blokovacie zariadenie, že zablokovaním tohto blokovacieho zariadenia je možné zablokovať vzájomné relatívne prestavenie pozdĺžnych koľajničiek proti sebe a odblokovaním tohto blokovacieho zariadenia je možné zrušiť zablokovanie pozdĺžnych koľajničiek, pričom blokovacie zariadenie je vybavené množstvom západkových čapov, na zablokovanie pozdĺžnych koľajničiek je pritom nastavený aspoň jeden západkový čap do zablokovanej polohy, a pričom na Odblokovanie pozdĺžnych koľajničiek sú všetky západkovéčapy nastavené do odblokovanej polohy.Takéto nastavovacíe zariadenia sú všeobecne známe. Napríklad zo zverejneného spisu DE 42 42 895 C 1 je známe zablokovanie pozdĺžneho prestavenia sedadla, pri ktorom ovládacia páka pohybuje západkovým čapom pomocou dosadacej opory, pričom táto dosadacia opora je vytvorená ako zakrivená dráha na nastavovanie rôznych pákových pomerov. Nevýhodné na tom je to, že sa navrhuje pomeme komplikovaná a tým aj drahá konštrukcia tohto bloko vacieho zariadenia.Úlohou predloženého vynálezu je preto vytvorit blokovacie zariadenie, pri ktorom je možné jednoduchým a malým usporiadaním dosiahnut jednak nákladovo veľmi priaznivé vyhotovenie nastavovacieho zariadenia, ktoré navyše má iba malú potrebu priestoru pre vstavbu, pričom sa však napriek tomu dosiahne najvyššia miera presnosti zablokovania a tým aj najvyššia miera pohodlia vzhľadom na prípadný vznik hluku, a taktiež aj najvyššia mieraživotnosti a robustnosti pre funkciu nastavovacieho zariadenia po celý čas životnosti vozidla.Vynález je definovaný technickými význakmi, uvedenými v nezávislom nároku l prídavnévýznaky, resp. ďalšie uskutočnenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.Táto úloha je vyriešená nastavovacím zariadením na pozdĺžne prestavenie komponentu motorového vozidla, najmä sedadla vozidla, pričom toto nastavovacíe zariadenie je vybavenékoľajničkou, usporiadanou V smere prestavenia, pričom nastavovacie zariadenie obsahuje tak usporiadané blokovacie zariadenie, že zablokovaním tohto blokovacieho zariadenia je možné zablokovať vzájomné relatívne prestavenie pozdĺžnych koľajničiek a odblokovaním blokovacieho zariadenia je možné zrušiť zablokovanie týchto pozdĺžnych koľajničiek, pričom toto blokovacie zariadenie obsahuje množstvo západkových čapov a na zablokovanie pozdĺžnych koľajničiek je nastavený aspoň jeden západkový čap do zablokovanej polohy, a pričom na Odblokovanie pozdĺžnych koľajničiek sú všetky západkové čapy nastavené do odblokovanej polohy, pričom tieto západkové čapy majú taký obrys pri zapadnutí, pri ktorom je v prvej prednej časti západkového čapu usporiadaný uhol otvorenia, a pričom v druhej časti západkového čapu je usporiadaný prechod. Uhol otvorenia, zmieňovaný v súvislosti s predloženým vynálezom, je treba chápať vždy ako uhol prebiehajúci v rovine, rovnobežnej s nastavovacím zariadením. Je tým možné s jednoduchými prostriedkami vyrobiť veľmi malé a ľahké nastavovacie zariadenie (a práve preto zvlášť stabilné, resp. napríklad odolné proti skrúteniu), pretože páku, usporiadanú na aktiváciu západkového čapu, je možné otočne uložiť v oblasti kanála medzi pozdĺžnymi koľajničkami a dosiahnuť tak významnú úsporu zastavaného priestoru. Tomu je tak najmä preto, pretože jednak je možne dosiahnut z dôvodu malého uhla otvorenia taký tvar západkového čapu v jeho prvej časti, že je možné značné zmenšenie vôle už pri nastaveni zablokovanej polohy západkového čapu, a tiež preto že sa prechodom V druhej časti západkového čapu dosiahne veľmi rýchlo plný priemer západkového čapu, v dôsledku čoho je potreba jednak iba malej dráhy V smere pozdĺžneho rozmeru západkového čapu na úplné zablokovanie, resp. taktiež aj na nastavenie zablokovanej polohy západkového čapu. Takýmto vytvorením západkového čapu podľa vynálezu je možné ďalej dosiahnuť veľkú stabilitu západkových čapov a tým aj značnú odolnosť proti pôsobeniuÚloha je ďalej vyriešená nastavovacim zariadením na pozdĺžne prestavenie komponentu motorového vozidla, najmä sedadla vozidla, pričom toto nastavovacie zariadenie je vybavené homou pozdĺžnou koľajničkou, usporiadanou v smere prestavenia, a spodnou pozdĺžnou koľajničkou, usporiadanou v smere prestavenia, pričom toto nastavovacie zariadenie obsahuje tak usporiadané blokovacie zariadenie, že zablokovaním blokovacieho zariadenia dôjde k zablokovaniu vzájomného relatívneho prestavenia pozdĺžnych koľajničiek a odblokovaním blokovacieho zariadenia je možné zrušiť zablokovanie pozdĺžnych koľajničiek, pričom toto blokovacie zariadenie je vybavené množstvom západkových čapov, na zablokovaniepozdĺžnych koľajničiek je nastavený aspoň jeden západkový čap do zablokovanej polohy, apričom na Odblokovanie pozdĺžnych koľajničíek sú nastavené všetky západkové čapy do odblokovanej polohy, pričom množstvo západkových čapov je usporiadaných na zablokovanie a/alebo na Odblokovanie pozdĺžnych koľajničíek pomocou pohybu páky, otočne uloženej medzi pozdĺžnymi koľajničkami. Je tým možné jednoduchým spôsobom vytvoriť kompaktné vyhotovenie nastavovacieho zariadenia, v dôsledku čoho sa dosiahnu aj výhodyPodľa vynálezu je najmä výhodné, že pozdĺžne koľajničky sú usporiadané vrovine rezu,prebiehajúcej kolmo na smer prestavenia a obklopujú kruhovú alebo mnohohrannú oblasť kanála, najmä pravouholnikovú oblast kanála, pričom uloženie páky je vykonané vtejto oblasti kanála. Je tým možné jednak dosiahnuť zvlášť veľkú stabilitu celkového usporiadania pozdĺžnych koľajničíek, ďalej sa potom dosiahne aj miesto na uloženie páky na účel pohybu západkových čapov, takže toto nastavovacie zariadenie kladie vcelku malé požiadavky napotrebu priestoru pre vstavbu.Ďalej je podľa vynálezu výhodné, že množstvo západkových čapov je usporiadaných V podstate na vedenie v horizontálnom smere. Je tým možné jednak ušetriť cenný priestor pre vstavbu vo Vertikálnom smere Z a ďalej je možné zvlášť stabilne realizovať napojeniePodľa vynálezu je ďalej výhodné aj to, že sa na zablokovanie pozdĺžnych koľajničíek nastavia bez vôle minimálne dva západkové čapy do zablokovanej polohy. Pomocou súčasne využívaného príncípu nonia medzi západkovými čapmi a pozdĺžnymi otvormi v jednej z pozdĺžnych koľajničíek sa zabezpečí, že vkaždej polohe je aspoň možné dosiahnut - aj keď s určitou vôľou - zablokovanie pozdĺžnych koľajničíek, takže pri tomto nastavovacomzariadení podľa vynálezu je možné realizovať aj vysokú mieru bezpečnosti.Ďalej je potom podľa vynálezu výhodné, že je možné pozdĺžne koľajničky zablokovať bez vôle s inkrementálnym posunom v miere asi 2 mm až asi l 0 mm, výhodne asi 3 mm až asi 6 mm, zvlášť výhodne asi 4,5 mm až asi 5,0 mm. Je tým možné vyhovieť požiadavkám na pohodlie užívateľa sedadla motorového vozidla, podľa ktorých je možné docieliť nastavenie možných polôh sedadla vozidla V jemnom odstupňovani a so zablokovaním bez vôle. Ďalej je tiež výhodné, že pohyb západkového čapu je pri rovnakom pootočení páky do zablokovanej polohy západkového čapu väčší, ako je tomu pri pohybe do odblokovanej polohy západ kového čapu. Je tým možné jednoducho dosiałmuť to, že sila na ovládanie páky (v smere do odblokovanej polohy západkového čapu, resp. západkových čapov) zostáva vpodstate rovnaká alebo vkaždom prípade sa príliš nezvýši, napríklad preto, pretože množstvozápadkových čapov sa pohybuje (vždy proti sile pružiny) v smere do odblokovanej polohy.Príklady uskutočnenia vynálezu sú znázornené na výkresoch a sú bližšie objasnenéObrázok 1 predstavuje perspektívne znázornenie nastavovacieho zariadenia podľa vynálezu. Obrázok 2 predstavuje detailné perspektívne znázornenie nastavovacieho zariadenia podľa vynálezu.Obrázok 3 predstavuje detailne znázornenie usporiadania západkových čapov nastavovacieho zariadenia podľa vynálezu.Obrázky 4 a 5 vždy predstavujú znázornenie nastavovacieho zariadenia v reze a V rovine kolmej na smer prestavenia, Obrázok 6 predstavuje ešte viac zväčšené detailné znázomenie prednej oblasti západkovéhoNa obrázku l je vperspektívnom zobrazení znázomené nastavovacie zariadenie 10 podľa vynálezu s homou pozdĺžnou koľajničkou 12 a so spodnou pozdĺžnou koľajničkou 13. Pozdĺžne koľajničky 12, 13 sú pozdĺžne usporiadané v smere 11 prestavenia, takže je možné dosiahnut pohyb na nastavenie komponentu motorového vozidla (najmä sedadla vozidla),ktorý je pevne spojený s homou pozdĺžnou koľajničkou 12, vzhľadom na komponent motorového vozidla, najmä podvozku vozidla, ktorý je pevne spojený so spodnou pozdĺžnou koľajničkou 13, a to pozdĺžne v smere 11 prestavenia. Nastavovacie zariadenie 10 je ďalej vybavené blokovacím zariadením 20, ktoré obsahuje aspoň jeden, vpraxi však určité množstvo - najmä štyri blokovacie čapy 21, resp. západkové čapy 21. Tieto západkove čapy 21 sú nastaviteľné do odblokovanej polohy a do zablokovanej polohy. Pohyb západkových čapov 21 medzi odblokovanou polohou a zablokovanou polohou je vpodstate pohybom lineámym. Tento pohyb sa dosahuje pohonom pomocou otočne uloženej páky 25. Jej pohyb je znova spôsobený pohybom bližšie neznázomenej ovládacej páky, ktorá sama sa ovláda užívateľom nastavovacieho zariadenia manuálne, alebo však tiež pomocou ovládača(neznázornený). Zväčšené znázornenie oblasti blokovacieho zariadenia 20 je predstavené na

MPK / Značky

MPK: B60N 2/08

Značky: motorového, pozdĺžne, nastavovacie, prestavenie, zariadenie, komponentu, vozidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e15024-nastavovacie-zariadenie-na-pozdlzne-prestavenie-komponentu-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nastavovacie zariadenie na pozdĺžne prestavenie komponentu motorového vozidla</a>

Podobne patenty