Štruktúra tkaniny na ochranný odev

Číslo patentu: E 14693

Dátum: 11.11.2009

Autor: Schneider Otmar

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Štruktúra tkaniny na ochranný odev0001 Vynález sa týka štruktúry tkaniny na ochranný odev pre zásahové jednotky,s vrchnou látkou, podšívkovou látkou azábranou proti vlhkosti umiestnenou medzi vrchnou látkou apodšívkovou látkou, pričom zábrana proti vlhkosti disponuje klimatickou membránou, ktorá je nalaminovaná na nosnú látku, a medzi vrchnou látkou a zábranou proti vlhkosti je umiestnená dodatočná vrstva so štruktúrou vprincípe podobnou mriežke, ako aj jej použitia na výrobu ochranného odevu pre zásahové jednotky, obzvlášť bundy a nohavice pre hasičov.0002 Viacvrstvové časti odevov s vrchnou látkou, zábranou proti vlhkosti a podšívkovou látkou sa často používajú v priemysle ako aj zásahovými jednotkami,ako napriklad vojsko, policia alebo hasiči. Často musia byť tieto časti odevov žiaruvzdomé, nehorľavé a odolné proti roztrhnutiu, nesmú prepúšťať vodu, ako hasiacu vodu alebo dážď, majú však odvádzať vlhkosť, ktorý vzniká potením, preč od tela nositeľa smerom von.0003 Zvyčajne je vrchná látka vyhotovená zo žiaruvzdomého anehorľavého materiálu, zatiaľ čo je zábrana proti vlhkosti usporiadaná medzi vrchnou látkou apodšívkovou látkou a vykazuje dvojvrstvovú štruktúru. Pritom sa na nosnú látku nanáša klimatická membrána, ktorá na jednej strane udržuje vlhkosť prenikajúcu zvonka ako dážď alebo hasiacu vodu od pokožky nositeľa ana strane druhej transportuje vlhkosť vznikajúcu na pokožke na vonkajší povrch časti odevu. Za týmto účelom je klimatická membrána zábrany proti vlhkosti umiestnená smerom k vrchnej látke, zatiaľ čo nosný materiál zábrany proti vlhkosti je umiestnený smerom k podšívkovej látke. Podšívková látka je prípadne prešitá s dodatočným rúnom.0004 Takáto štruktúra tkaniny zvyčajne vykazuje špecifickú hmotnosť 600 g/mz alebo viac, ako aj rýchlosť prechodu vodnej pary Ret 25 - 30 mZPa/W. Táto hodnota Ret je mierou pre priedušnosť materiálu, pričom s nižšími hodnotami sa dosahuje vyššia priedušnosť. Vyššia priedušnosť materiálu zmenšuje tepelný stres, čim sa obzvlášť zabráni kolapsu krvného obehu prehriatím, napríklad počas horúcich dní a pri nasadeniach pri požiaroch vo vnútri. Súčasne je však nutné, aby sa zachovala alebozlepšila vodotesnost ochranného odevu, taktiež ako aj prestup tepla. Nakoľko je tátohodnota Ret dôležitá, je napríklad zdokumentované V EN 34312007 (ochranný odevproti dažďu). Tu boli vytvorené tri triedy0005 Pritom má ochranný odev podľa triedy l len ohraničenú dobu nosenia.0006 Na klasiñkáciu ochranného odevu sú k dispozícii početné ďalšie normy,pomocou ktorých je možné materiál resp. štruktúru tkaniny priradiť rôznym výkonovým triedam.0007 Nakoľko ochranný odev na likvidáciu požiaru podľa EN 4692005 Al 2006 kladie vysoké požiadavky na izoláciu štruktúry materiálu atým pádom tým trpí priedušnosť daná prírodou, sa pri stanovovaní Ret v EN 469 vzal na to ohľad a stanovila sa najlepšia trieda s Ret 5 30 mzPa/W. Ak by boli hraničné hodnoty Ret výkonových tried podľa EN 34322007 požadované aj v EN 46922005, bolo by pripravenie ochranného odevu pre hasičov podľa EN 46922005 nemožné alebo možné len vo veľmi obmedzenom rozsahu.0008 Novodobé štruktúry tkanín síce zlepšujú priedušnosť na cca 20 mzPa/W, avšak pritom bez toho, aby dosiahli podstatné zlepšenie hodnôt pre prechody tepla Xf a Xr. 0009 EN 367 popisuje prechod tepla Xf pri pôsobení plameňov, pričom na prvom výkonovom stupni musí index transferu tepla predstavovať HTI 24 2 9,0 sekúnd a HTI 24- HTL z 3 s, zatiaľ čo na vyššom výkonovom stupni 2 musí byť dosiahnutý HTI 24 2 13,0 s a HTI 24 - HTI 12 ž 4 s.0010 HTII resp. HTI 24 označuje ten čas, počas ktorého sa teplota na rube materiálu od okolitej teploty (väčšinou 25 °C) zvýši o 12 °C resp. 24 °C, keď predná strana plameňa je pridržiavaná pri materiáli. Nakoľko pri zvýšení teploty o 12 °C nositeľ ochranného odevu zvyčajne pociťuje prvú bolesť a pri zvýšení teploty o 24 °C vznikajú prvé poranenia požiarom, je obzvlášť rozdiel oboch hodnôt mierou pre čas,ktorý má nositeľ ochranného odevu k dispozícii na opustenie nebezpečnej oblasti, akonáhle zacíti prvú bolesť na základe napríklad pôsobenia plameňov.0011 EN ISO 6940 sa týka prechodu tepla Xr pri pôsobení sálania, pričom v stupni 1 musí byť dosiahnutý index transferu sálavého tepla RHTĺ 4 o š 10,0 s a RHTI 24 RHTĺiz š 3 s a V stupni 2 RHTĺ 4 o 2 18,0 s RHTI 24 - RHTI 12 Z 4 s.0012 V EN 20811 sú popísané výkonové stupne pre vodotesnosť Y, pričom sa nárast tlaku 20 kPa priraďuje výkonovému stupňu 1 a nárast tlaku z 20 kPa výkonovému stupňu 2.0013 Rýchlosť prechodu vodnej pary je taktiež upravená vEN 31092, pričom vo výkonovom stupni 1 je požadovaná hodnota Ret 30 mZPa/W a vo výkonovom stupni 2 mzPa/W s 30 m 2 Pa/W.0014 Vyššie popísaná štruktúra tkaniny podľa stavu techniky spĺňa vo všeobecnosti podmienky pre výkonový stupeň 2.0015 Na zlepšenie komfortu počas nosenia boli pre zásahové jednotky, na ochranné odevy ktorých nie sú kladené vysoké požiadavky z hľadiska žiaruvzdomosti, vyvinuté štruktúry tkanín, pri ktorých sa klimatické membrána laminuje priamo na podšívkovú látku, aby sa špecifická hmotnosť ochranného odevu znížila na 380 g/mz až 450 g/mz. Takýto ochranný odev okrem toho zvyčajne vykazuje lepšiu hodnotu Ret oproti vyššie popísaným minimálne trojvrstvovým štruktúram tkanín. Táto v princípe dvojvrstvová štruktúra tkaniny podľa stavu techniky spĺňa vo všeobecnosti podmienky pre výkonový stupeň 3 podľa EN 34322007. Avšak takýto druh tkaniny je z dôvodu jeho nízkej žiaruvzdomosti vhodný na ochranný odev napríklad pre hasičov len obmedzene.0016 WO,2001/66193 Al popisuje štruktúru tkaniny úvodom popísaného druhu,pričom je medzi vrchnú látku a zábranu proti vlhkosti dodatočne umiestnená izolujúca tkanina. Táto dodatočná izolácia zlepšuje síce žiaruvzdomosť ochranného odevu,súčasne však znižuje transport vlhkosti smerom von. Taktiež sa môže v závislosti od druhu použitej tkaniny značne zvýšiť hmotnosť štruktúry tkaniny. Ďalšie podobne štruktúry je možné nájsť aj v W 0 2008/127463 A 2, EP 0 364 370 A 1, US 2008/0263744 A 1, FR 2 846 202 A 1 alebo US 5,274,849 A.0017 Preto je úlohou vynálezu poskytnúť materiál, ktorý poskytuje zvýšenúpriedušnosť pri vyššej ochrane pred zraneniami spôsobenýmí požiarom a nielen žespĺňa nároky výkonového stupňa 2 vyššie uvedených noriem, ale aj vykazuje zlepšené hodnoty oproti známym materiálom a súčasne nižšiu špecifickú hmotnosť.0018 Táto úloha je riešená podľa vynálezu štruktúrou tkaniny úvodom popísaného druhu tým, že dodatočná vrstva je pletenina.0019 Podľa vynálezu je dodatočná vrstva pletenina, ktorá výhodným spôsobom vykazuje špecifickú hmotnosť maximálne 150 g/mz. Použitím pleteneho materiálu vzrastá hmotnost štruktúry tkaniny podľa vynálezu len nepatme zhľadiska na hmotnosť štruktúry materiálu podľa stavu techniky. Ďalej pletenina vykazuje prirodzene nepravidelný povrch, čím sa vytvára dodatočný vzduchový vankúš, ktorý zas má pozitívny vplyv na ochranu pred teplom.0020 Táto dodatočná vrstva spôsobuje zvýšenú žiaruvzdomosť štruktúry tkaniny,obzvlášť sa docieli zvýšenie indexu transferu tepla a indexu transferu sálavého tepla. Tak je zásahovým jednotkám umožnené aj pri vysokých teplotách dlhšie zotrvať na mieste nasadenia. Nakoľko je podľa vynálezu medzi vrchnou látkou aklimatíckou membránou umiestnenou na podšívkovej látke umiestnená dodatočná pletenina,zostáva pri porušení vrchnej látky, napríklad pri natrhnutí vrchnej látky na ostrých predmetoch, zachovaný vzduchový vankúš vytvorený dodatočnou tkaninou alebo pleteninou, takže sa tu docieli ďalšie zlepšenie ochrany proti teplu pri súčasnom zlepšení priedušnosti. Súčasne je chránená aj klimatická membrána citlivá na mechanické namáhanie a zostane zachovaná vodotesnosť štruktúry tkaniny.0021 V ďalšom uprednostňovanom prevedení je klimatická membrána zábrany proti vlhkosti privrátená podšívkovej látke. Prieskumy prihlasovateľa ukázali, že pri umiestnení klimatickej membrány smerom knositeľovi časti odevu sa uskutočňuje zvýšený odvod vlhkosti zpovrchu pokožky nositeľa, čim sa docieli lepší komfort počas nosenia.0022 V ďalšom prevedení vynálezu vykazuje zábrana proti vlhkosti na svojej strane nosnej látky privrátenej vrchnej látke dištančné prvky. Použitie dištančných prvkov medzi podšívkovou látkou azábranou proti vlhkosti je všeobecne známe. Slúžia obzvlášť na vytvorenie izolujúceho vzduchového vankúšu, aby sa znížilo pôsobenietepla na nositeľa. Vpredloženom vynáleze sú však tieto dištančné prvky umiestnené

MPK / Značky

MPK: B32B 27/02, A62B 17/00, B32B 27/34, A41D 31/00, B32B 5/24, B32B 5/26

Značky: tkaniny, ochranný, struktura

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e14693-struktura-tkaniny-na-ochranny-odev.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Štruktúra tkaniny na ochranný odev</a>

Podobne patenty