Zariadenie na pozdĺžne nastavovanie sedadla vozidla

Číslo patentu: E 14517

Dátum: 15.10.2009

Autori: Jähner Falko, Dropmann Hans

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na pozdĺžne nastavovanie sedadla s význakmi, obsiahnutýmiV predvýznakovej časti nároku 1.Zo spisu DE 100 50 959 B 4 je známe zariadenie na pozdĺžne nastavovanie, pri ktorom obsahuje prvá sedadlová koľajnička dva protiľahlé rady zarážok, pričom v druhej sedadlovej koľajničke sú uložené tri západkove dosky. Každá západková doska je vybavená na obidvoch pozdĺžnych stranách základného telesa tromi ozubmi, ktoré prestupujú a vyčníevajú von zo štrbín druhej sedadlovej koľajničky a môžu zapadať do uvedených zarážok. V normálnom prípade dochádza k zablokovaniu bez vôle pomocou aspoň jednej zo západkových dosiek. V prípade havárie sa mostíky medzi štrbinami deformujú, takže od určitej hodnoty zaťaženia dochádza k tomu, že aspoň jedna následná západková doska sa stáva nosnou doskou. Spis FR 2 829 974 A 1 opisuje zariadenie na pozdĺžne nastavovanie druhu, opísanćhoĺv úvode, pri ktorom je na jednej strane sedadla vozidla usporiadaná prvá sedadlová koľajníčka a západková doska vždy s prvým rozstupom západíek, a na druhej strane sedadla vozidla potom prvá sedadlová koľajnička a dve západkové dosky, vždy s druhým rozstupom západiek.Základom vynálezu je úloha zlepšit zariadenie na pozdĺžne nastavovanie druhu, uvedeného v úvode, najmä dosiahnuť redukciu zastavaného priestoru a hmotnosti. Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená zariadením na pozdĺžne nastavovanie s význakmi nároku l. Výhodnévyhotovenia sú predmetom závislých nárokov.Západkové dosky s len dvoma ozubmi, pripadajúcimi na jeden rad zarážok (to znamená,spravidla na pozdĺžnu stranu západkových dosiek) umožňujú zmenšiť oblast potrebného presahu sedadlových koľajničiek (oproti zariadeniam na pozdĺžne nastavovanie, vybaveným západkovými doskamí s tromi ozubmi, pripadajúcimi na pozdĺžnu stranu), čím sa oblast nastaviteľných pozdĺžnych polôh sedadla (pri rovnakej dĺžke sedadlových koľajničiek) zväčší. Tým, že na zablokovanie sa využívajú rôzne západková dosky, je možné zabezpečiť,že vo všetkých pozdĺžnych polohách sedadla môže dôjsť k zablokovaniu bez vôle. Ktejto polohe bez vôle dochádza pomocou ozubov rôznych západkových dosiek, na čo sa zvolírôzny rozstup ozubov a zarážok.Rôzny rozstup zarážok a ozubov západkových dosiek umožňuje dosiahnut požadovanéusporiadanie druhej sedadlovej koľajničky, ktorá výhodne obsahuje štrbiny, zktorýchvyčnievajú ozuby západkových dosiek, a výrezy, ktoré cielene zoslabujú materiál medzi štrbinami. Rozstupy je možné zvoliť tak, aby všetky mostíky medzi štrbinami aj všetky výrezy mali rovnakú šírku. Pri absorpcii zaťaženia dochádza potom k rovnomernej plastickej deformácii všetkých mostíkov, takže potom je vo všetkých situáciách možné, aby priV nasledujúcom texte je vynález bližšie objasnený pomocou príkladu vyhotovenia, znázomeného na výkrese. Na výkrese predstavujúobr. l vertikálny rez týmto príkladom vyhotovenia, vedený v rovine x-z podľa línie I - I na obr. 2, obr. 2 vertikálny rez týmto príkladom vyhotovenia V rovine y-z,obr. 3 horizontálny rez týmto príkladom vyhotovenia pozdĺž línie III -III z obr. 2,obr. 4 schematické zobrazenie sedadla vozidla aobr. 5 čiastočne vreze vyhotovený perspektívny čiastkový pohľad na tento priklad vyho tovenia.Sedadlo vozidla l motorového vozidla je vybavené zariadením 3 na pozdĺžne nastavovanie,pomocou ktorého je možné nastavovat sedadlo vozidla lpozdĺžne, to znamená, že jeho poloha je nastaviteľná V pozdĺžnom smere x sedadla. Pozdĺžny smer x sedadla prebieha spravidla rovnobežne so smerom jazdy. Manuálne ovládateľné zariadenie 3 na pozdĺžne nastavovanie je na obidvoch stranách sedadla. vozidla vybavené vždy prvou sedadlovou koľajničkou 5, ktorá je prepojené skonštrukciou motorového vozidla, a vždy druhou sedadlovou koľajničkou 8, ktorá je vzhľadom na priradenú prvú sedadlovú koľajníčku 5 usporiadaná posuvne v pozdĺžnom smere x sedadla a je usporiadaná aj na zablokovanie s touto prvou sedadlovou koľajničkou 5. Pritom sú prvá sedadlová koľajnička 5 a druhá sedadlová koľajnička 8 obklopené svojimi vzájomne proti sebe usporiadanými, vpodstate vpodobe U vyhotovenými proñlmi, vybavenými smerom dovnútra, resp. smerom von zahnutými pozdĺžnymi okrajmi, pričom sú medzi ne vložené guľôčky 9. Guľôčky 9 slúžia ako na vzájomné vedenie, tak aj na zníženie trenia medzi sedadlovými koľajničkami 5 a 8. V predloženom príklade vyhotovenia sú na každej strane sedadla vozidla v každom zo štyroch rohov spoločného profilu obidvoch kovových vozídlových koľajničiek 5 a 8 za sebou uspo riadané dva pakety, a to vždy s tromi guľôčkami 9, usporiadanými v stanovených vzdia lenostíach za sebou v pozdĺžnom smere x sedadla, pričom tieto kovové guľôčky 9 sú držanécelkom dvoma držiakmi 10 guľôčok, Vyhotovenými z plastu.Na zablokovanie prvej sedadlovej koľajničky 5 a druhej sedadlovej koľajničky 8 sú na každej strane sedadla vozidla usporiadané tri západkové dosky 12, ktoré sú Vždy pohyblívo vedené v smere z zablokovania V druhej sedadlovej koľajničke 8 a sú Vytvorené na spoluprácu s prvou sedadlovou koľajničkou 5. Každá západková doska 12 je Vybavená plochým základným telesom 12 a, ktore sa rozprestiera V pozdĺžnom smere x sedadla, a od ktorého odstávajú V priečnom smere y na obidvoch pozdĺžnych stranách základného telesa 12 Vždy presne dva ozuby 12 b, teda V pozdĺžnom smere x sedadla jeden predný ozub 12 b a V pozdĺžnom smere x sedadla jeden zadný ozub 12 b. Vedenie v druhej sedadlovej koľajničke 8 je vyhotovené pomocou vodiaceho kolika 12 c, ktorý odstáva V smere zo zablokovania od základného telesa12 a západkovej dosky 12 a zasahuje s vôľou do vodiaceho otvoru 8 a V druhej sedadlovej»koľajničke 8, V danom prípade vyhotovenom v jej hornej strane. Vodiaci» otvor 8 a je výhodnevytvorený s mierne väčším prierezom, než ktorý má Vodiaci kolik 12 c, a to za tým účelom,aby sa dosiahla možnost vyrovnania vôle. Ťažná pružina 14, ktorá je na jednej strane zavesená na priradenej západkovej doske 12 a na druhej strane na druhej sedadlovej koľajničke 8, predpína západkovú dosku 12 V smere z zablokovania proti druhej sedadlovej koľajničke 8. Pozdĺžny smer x sedadla, priečny smer y a smer zzablokovania sú Voči sebe usporiadané kolmo a vytvárajú pravouhlý systém. Každý ozub 12 b je V danom prípade vybavený pravouholníkovým profilom v rovine x-z, ako aj v rovine x-y, pričom všetky ozuby majú rovnake rozmery. Každý ozub 12 b má teda - pri pohľade V pozdĺžnom smere x sedadla ako predný bok 12 d ozubu, tak aj zadný bok 12 d ozubu.Uvedené tri západkové dosky 12 sú usporiadané V pozdĺžnom smere x sedadla za sebou so svojim základným telesom 12 a vo vnútri profilu druhej sedadlovej koľajničky 8, tento profil má V podstate tvar U, pričom Všetky ozuby 12 b týchto troch západkových dosiek 12 vyčnievajú Von štrbinami 16 vbočných stenách druhej sedadlovej koľajničky 8. Po strane štrbín 16 sú V bočných stenách druhej sedadlovej koľajničky 8 vyhotovené výrezy 17. Oblasť materiálu bočnej steny medzi štrbinou 16 a Výrezom 17 alebo susednou štrbinou 16 bude označovaná ako mostík 18. Výrezmi 17 je materiál medzi štrbinami 16, teda mostikmi 18,zámeme zoslabený, ako je to opisané V spise DE 100 50 959 B 4, ktorého zverejnený obsah sa týmto výslovne vzťahuje k danej téme. Štrbiny 16 a výrezy 17 majú pravouholníkový tvar,takže pri každej štrbine tvoria obidva susedné mostíky 18 (a pri prvej a poslednej štrbine 16v pozdĺžnom smere sedadla potom bočná stena druhej sedadlovej koľajničky 8) vždy okraj 16 a, prebiehajúci v smere z zablokovania a určený na ohraničenie štrbín 16, teda je to prednýOzuby 12 b sú usporiadané na zapadnutie do zarážok 20 prvej sedadlovej koľajničky 5, pričom zarážky 20 sú od seba oddelené výstupkami 21 prvej sedadlovej koľajničky 5. Výstupky 21 sú vybavené dvoma bokrní 21 a, ktore vymedzujú medzi nimi usporiadanú zarážku 20 vpozdĺžnom smere x sedadla, pričom je definovaný predný bok 21 a a zadný bok 21 a. Pod pojmom výstupok bude chápané časť materiálu, pod pojmom zarážka bude myslená medzera v materiáli. Zarážky 20 a Výstupky 21 sú usporiadané aspoň V jednom rade, prebiehajúcom v pozdĺžnom smere sedadla, spravidla však v dvoch radoch, usporiadaných v priečnom smere y proti sebe. V predloženom príklade vyhotovenia sú zarážky 20 vytvorené v dole zahnutých oblastiach pozdĺžnych okrajov prvej sedadlovej koľajničky 5, to znamená, že spolovice otvorene zarážky 20 sú otvorené smerom dole, zatiaľ čo výstupky 21 vyčnievajú dole na spôsob ozubov. Výstupky 21 sa smerom k svojmu voľnému koncu zužujú (teda proti smeru z zablokovania). V tomto príklade vyhotovenia obidva boky 21 a výstupkov 21 majú sklonV uhle 6 ° d 2 ° k smeru zzablokovania a prechádzajú určitým polomerom do základuRozmery, to znamená, šírky a vzdialenosti ozubov 12 b, štrbín 16, výrezov 17, mostíkov 18,zarážok 20 a výstupkov 21 sú určitým spôsobom zvolené tak, že prebiehajú v pozdĺžnom smere x sedadla. Štrbiny 16 sú širšie ako ozuby 12 b (napríklad o štvrtinu širšie), pričom zadný bok 12 d predného ozubu 12 b každej západkovej dosky 12 môže doľahnúť na zadný okraj 16 a príslušnej Štrbiny 16, a predný okraj 12 d zadného ozubu 12 b potom na predný okraj 16 a priradenej štrbiny 16. Západková doska 12 je tak vedená k sebe privrátenými bokmí 12 d ozubov. Všetky mostíky 18 majú rovnakú šírku (napríklad polovičnú šírku štrbín 16), môžu mať však alternatívne rôznu, až o tri desatiny rozdielnu šírku. Výrezy 17 sú o niečo užšie ako štrbiny 16 (napríklad užšie o jednu desatinu). Zarážky 20 sú širšie ako ozuby 12 b (napríklad sú približne dvojnásobne širšie). Výstupky 21 sú o niečo širšie ako ozuby 12 b (napríklad na voľnom konci širšie o jednu pätinu). Rozstup zarážok 20, teda vzdialenosť medzi dvoma prednými bokmí 21 a (alebo dvoma zadnými bokmí 21 b) je o niečo menší ako rozstup ozubov 12 b, teda je to vzdialenosť medzi obidvoma prednými bokmí 12 d ozubov (alebo obidvoma zadnými bokrní 12 d ozubov) jednej západkovej dosky 12 (je napríklad o jednu až dve stotinymenšia, to znamená, pri obvyklých rozmeroch asi 0,1 mm až 0,3 mm). V danom prípade

MPK / Značky

MPK: B60N 2/08

Značky: nastavovanie, pozdĺžne, sedadla, vozidla, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e14517-zariadenie-na-pozdlzne-nastavovanie-sedadla-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pozdĺžne nastavovanie sedadla vozidla</a>

Podobne patenty