Zariadenie pre získavanie okolitého tepla strechou domu

Číslo patentu: E 13794

Dátum: 23.05.2009

Autori: Kollenbach Carsten, Indenklef Jürgen

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie pre získavanie okolitého tepla strechou domuVynález sa týka zariadenia na pohlcovanie okolitého tepla prostredníctvom strešnýchVedľa rôznych iných obnoviteľných foriem energie je už dlho známe, využívať na pokrytie spotreby energie, energiu žiarenia slnka. U tohto postupu je dopadajúca energia žiarenia slnka absorbovaná slnečnými kolektormi a menená V teplo. Na strešných plochách, smerujúcich odpovedajúcim spôsobom k slnku, sú na veľkých plochách umiestnené kolektory na spôsob dosiek, za ktorými je zaradené technicky nákladné zariadenie k využitiu. Podstatnú nevýhodu takej techniky je nutne vidieť v tom, že slnečné kolektory, len čiastočne pokrývajúce v podstate jednu strešnú plochu, negatívneovplyvňujú estetiku domu alebo jeho celkový vzhľad.Ďalej je nutné, považovať za nevýhodné, že je možné teplo získavať len pri odpovedajúcim ožiarení slnkom. Okrem toho sú slnečné kolektory, montované na strešných taškách, citlivé na vplyvy prostredia, vyskytujúce sa v našich stupňoch šírky,ako vietor, dážď, sneh a zvlášť krúpy.Vedľa tejto techniky je ďalej známy fotovoltaický postup, pri ktorom je pre získavanie elektrickej energie využívané priamej premeny svetla prostredníctvom polovodičových materiálov, tak zvaných solárnych článkov. Tento postup je zaťažený rovnakými, vyššie uvedenými nevýhodami. K tomu pristupuje, že sú oba postupy technicky veľminákladné a vyžadujú vysoké náklady na údržbu a opravy.V DE 28 20 536 Al je opísaná strešná taška, označovaná ako strešná taška so solámym kolektorom, ktorú je možné vyrobit z betónu, ílu, eternitu alebo skla a ktorá vykazuje pre prietok kvapaliny, nesúcej teplo, vnútri strešnej tašky, nádržku vo forme dutého priestoru. Povrch strešnej tašky, prijímajúcej slnečné lúče, zostáva, vyrobený na spôsobvymývaněho betónu, zo sklobetónu, tzn. pre priepustnosť slnečných lúčov sú v betóneintegrované sklenené guličky. Len výroba strešnej tašky s dutým priestorom je technicky nákladná a nadväzujúce vymývanie formy je z hľadiska úplností pre zabránenie výskytu najjemnejších zrniek, ktoré sa môžu dostávať do následných rúrkových vedení a čerpadiel, takmer nepredstaviteľné. Betón, prekladaný sklenenýmí guličkami, umožňuje tiež len bodovú priepustnosť slnečných lúčov. Inak je nutné označovať všetky materiály, uvedené na výrobu takej strešnej tašky, ako tlmiaci resp.izolačný materiál, pretože všetky nie sú vhodne pre prijímanie a ďalšie vedenie tepla.Ďalšia, takzvané. dutá taška, ktorá vykazuje vyššie uvedené nevýhody, je opísaná v W 0 01/36881 Al.Okrem toho je v EP 0 110 836 A 2 opísaná konštrukcia zo solárnych strešných tašiek, u ktorých je na príkladne bežnej strešnej taške, tzn. na jednej súčasti, v pozdlžnom,polvalcovom kryte zo skla alebo iného priesvitného materiálu, opatrenom koncovými stenami, vždy upravená rúrka z tepelne vodivého materiálu, vykazujúca zákruty na spôsob meandru. Kryty sú vždy opatrené tesniacimi prvkami a sú prostredníctvom dvoch skrutiek upevnené na strešnej taške. Konce rúrok zákrutov sú vedené cez strechu resp. strešnú tašku a pod strechou vzájomne spojene od jednej strešnej tašky k ďalšejplastovými hadicami, aby bolo vytvorené vedenie, dopravujúce zohriatu kvapalinu.Ďalšie zariadenie pre prijímanie okolitého tepla prostredníctvom strešných tašiek jeNaproti tomu je úkolom vynálezu, navrhnúť kryt strešnej tašky, ktorý je priechodný nezávisle na akomkoľvek slnečnom žiarení, ktorý umožňuje prijímať teplo z okolitej teploty, ktorý je odolný proti vplyvom prostredia, ktorý je technicky jednoduchokonštruovaný a manipulovateľný a predstavuje konečne hospodáme riešenie.Tento úkol je vyriešený znakmi, uvedenými v hlavnom nároku.Zvláštna výhoda takého vynálezu spočíva v prijímaní tepla z okolitej teploty. Zariadenie je nezávislé na priamom ožiarení slnkom a je preto schopné prijímať teplo í v tmea odvádzať je do za ním zaradeného okruhu.S výhodou sú nádržky, priradené každej strešnej taške, vždy pevne spojené so strešnou taškou, príkladne zlepením alebo zoskrutkovaním. Týmto spôsobom je zaistená takmer istá ochrana proti takzvaným vplyvom okolitého prostredia. Nádržky, označované rovnako ako kolektory, vykazujú čo možná najmenšiu hrúbku, takže odpovedajúcimsilným zvírením kvapaliny nastáva intenzívnej šie prijímanie tepla.Ďalšou výhodu zariadenia je možné vidieť vtom, že veľkosť a tvar kolektora,vytvoreného ako nádržka, je možné vytvoriť tak, že sú prispôsobiteľné každému takmer ľubovolnému tvaru strešnej tašky s výnimkou obruby a vopred určených drážkovaní. Táto výhoda ľubovolného prispôsobenia je ešte doplnená tým, že sú vyplňované medzery, tvoriace sa pri upevňovaní kolektora alebo nádržky naproti na strešnej taške, a týmto spôsobom je možné opatriť celý povrch tepelným vodivým, proti vplyvom počasíodolným a farbe strešnej tašky prispôsobeným povlakom alebo farbou.Pre zaistenie prietoku kvapaliny od dolného k homému zbemému vedeniu nad poťahom strechy je každá nádržka v dolnej časti strešnej tašky opatrená vsuvkou, prechádzajúcou strešnú tašku prostredníctvom otvoru smerom dolu, a v hornej časti úložným otvorom,opatreným tesniacim prvkom, pričom v zostavenom stave odpovedá vsuvka úložnémuKvapalina, zohriata kolektormí, je výhodným spôsobom prívádzaná odpovedajúcemu využítiu. Pri zahrnutí tepelného čerpadla, platiaceho za známe, je v prvom okruhu kvapaline odobraté teplo, získané kolektormí, a ochladená kvapalina je v primárnom okruhu opäť prívádzaná kolektorom prostredníctvom zbemého vedenia. V sekundámom okruhu je prostredníctvom cirkulačného čerpadla dopravovaná kvapalina zo zásobníka do kondenzátora tepelného čerpadla. Pritom je teplo, odobraté v primárnom okruhu,kondenzátorom tepelného čerpadla privádzané kvapaline a kvapalina je opäť vedená kzásobníku. Tento obeh môže byť opakovaný tak dlho, dokiaľ nie je teplota kvapaliny vzásobníku tak vysoká, že môže byť užitočne obslúžený spotrebič, príkladne vo formePodstatne priaznivejšie využitie tepla, vyrobeného nádržkamí, je možné vtedy, keď je teplo, vyrobené kolektorrni, tak vysoké, že môže byť kvapalina odpovedaj úcím cirkulačným čerpadlom bez prietoku tepelným čerpadlom čerpaná do zásobníka a odpovedajúcim spôsobom využité.U ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu je možné, získavať pri tepelnej nevyužitej kapacite pomocou prúdového meniča prúd, ktorý môže byť dodávaný doPríklad uskutočnenia vynálezu je znázomený na výkresoch a je bližšie vysvetlený vObr. l pôdorys dvoch prekrývajúcich sa strešných tašiek, obr. 2 rez strešnou taškou, na ktorej je umiestnený kolektor, iobr. 3 čiastočný rez radou strešných tašiek s odpovedajúcimi zbemými vedeniami, obr. 4 podrobné znázornenie dvoch prekrývajúcich sa strešných tašiek s kolektormi vreze a obr. 5 príklad uskutočnenia okruhu, zaradeného za zbemými vedeniami.Na obr. 1 je v pôdoryse znázomený príklad uskutočnenia dvoch vzájomne sa prekrývajúcich strešných tašiek 1 v spojeni s nádržkamí 6, upevnenými na ich povrchu a vytvorenými ako kolektory. Uskutočnenie strešnej tašky 1 je ľubovolné a odpovedajúcim spôsobom je možne pri jej prispôsobení vytvoriť nádržku 6. Príklad uskutočnenia, znázornený na obr. 1 a opakovaný í v reze na obr. 2, ukazuje strešnútašku 1, ktorá uprostred vykazuje vyvýšeninu 2 a bočne okraj 3, pričom drážkovania 5

MPK / Značky

MPK: F24J 2/04

Značky: okolitého, zariadenie, získavanie, tepla, strechou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e13794-zariadenie-pre-ziskavanie-okoliteho-tepla-strechou-domu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre získavanie okolitého tepla strechou domu</a>

Podobne patenty