Zariadenie na položenie aspoň jedného kábla v komponente vozidla, slnečná clona so zariadením na kladenie a spôsob kladenia kábla

Číslo patentu: E 11865

Dátum: 09.12.2004

Autor: Welter Patrick

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka zariadenia pre komponent vozidla, napríklad slnečnúclonu, na položenie aspoň jedného kábla.0002 V dôsledku rozmanitej výbavy vozidiel je kladeníe káblov vo vozidlách značne náročné. Napríklad sa vozidlá často vybavujú komponentmi komfortu, s ktorými je možné dosiahnuť taký pobyt vo vozidle pre vodiča aj pre spolujazdca, ktorý je čo možno najpríjemnejší. Mnoho komponentov vozidla musí byt elektricky pripojených, čo je pri výrobe náročné, v dôsledku obmedzených možností miesta sa to musí vykonávať ručne, a je to preto veľmi drahé.0003 V dôsledku obmedzeného miesta, ktoré je vo vozidle k dispozícii, by sa toto miesto malo optimálne využiť.0005 Úlohou predloženého vynálezu je preto poskytnúť nákladovo priaznivé, jednoducho zhotoviteľné a jednoducho zrnontovateľné zariadenie na kladeníe káblov pre komponenty vozidla, ktoré je nenáročné na miesto a s ktorým je možné uskutočniť jednoduché kladeníekáblov pri značnej miere automatizácie.0006 Táto úloha je vyriešená zariadením svýznakmi nároku l. Vodiaci prostriedok uľahčuje kladeníe kábla ku kontaktnému prostriedku, takže kábel je možné položiť rýchlo,jednoducho, a preto s nízkymi nákladmi. Kábel sa vedie preberacím prostriedkom k vodia cemu prostriedku.0007 Preberaci prostriedok má výhodne vpodstate tvar lievika. V dôsledku lievikovitého tvaru môže byť kábel jednak veľmi ľahko zavedený do preberacieho prostriedku, a jednakveľmi presne umiestnený na vodiaci prostriedok.0008 Vo výhodnej forme uskutočnenia vynálezu obsahuje zariadenie kontaktný prostriedok,takže vstavbu zariadenia do komponentu je možné vykonať ako konštrukčný uzol. Preto jezariadenie možné narnontovať rýchlo a s nizkymi nákladmi.0009 Výhodne obsahuje preberací prostriedok vstupný otvor a Výstupný otvor, pričom kábel je vedený od vstupného otvoru k výstupnému otvoru, a pričom je prierez výstupného otvoruzariadenia na kladeníe kábla približne rovnako veľký alebo nepodstatne väčší, ako je súčetprierezov všetkých káblov, vedených preberacím prostriedkom. Káble doliehajú preto pri výstupnom otvore v podstate na seba, pričom Výstupný otvor je dostatočne veľký na to, abybolo možné ľahko viesť výstupným otvorom všetky káble.0010 Výhodne je prierez vstupného otvoru v smere položenia kábla minimálne dvakrát tak veľký, ako prierez výstupného otvoru, takže sa ľahko môže vykonať zavedenie kábla privstupnom otvore preberacieho prostriedku.0011 Vo výhodnej forme uskutočnenia je pri výstupnom otvore usporiadaných vedľa seba viacej káblov, zvlášť výhodne sú vpodstate v jednej rovine, takže môžu vstupovať do vodiaceho prostriedku jednotlivo a môžu tam byť jednotlivo vedené ku kontaktnému0012 Preberací prostriedok je výhodne z plastu. Odbomík dôjde k poznatku, že je vhodný každý materiál, ktorý je ľahký a ľahko tvarovateľný.0013 Vodiaci prostriedok obsahuje vo výhodnej forme vyhotovenia aspoň jedno, v podstate pozdĺžne káblové vedenie s povrchovým plošným profilom, ktorý je usporiadaný priečne na smer položenia kábla, má aspoň čiastočne tvar L a/alebo aspoň čiastočne tvar U, pričom kábel leží na povrchovom plošnom profile. Je tým zabezpečené, že kábel je vedený v káblovom vedení alebo na ňom pozdĺžne, bez toho aby skĺzol, a že najmä nie je vedený na takýchmiestach, na ktorých nemôže dôjsť k dobrému kontaktu s kontaktnými prostriedkami.0014 Výhodne má vodiaci prostriedok vždy pre jeden kábel presne jedno káblové vedenie,pričom najmä je vedľa seba usporiadaných niekoľko káblových vedení, takže každý kábel jevedený ku kontaktnému prostriedku jednotlivo, a káble sa tak do seba nezamotajú.0015 Výhodne má vodiaci prostriedok nábeh na vychýlenie niekoľkých káblov zo vstupnej roviny, v ktorej vstupujú káble do vodiaceho prostriedku, do výstupnej roviny, v ktorej káble z vodiaceho prostriedku vystupujú. Káble majú výhodne takú tuhosť, že si aspoň v podstate zachovajú pri výstupe z vodiaceho prostriedku smer svojho položenia. Preto sa káble výhodne vychýlia tak, aby ich bolo možne umiestniť výhodne na a/alebo vkontaktnom prostriedku,resp. kontaktných prostriedkoch, napríklad nad kontaktným prostriedkom. Aby bolo možné kontaktovať káble s kontaktným prostriedkom, ohnú sa späť aspoň čiastočne na tej strane vodiaceho prostriedku, na ktorej vystupujú zvodíaceho prostriedku, do smeru k vstupnej rovine kábla do vodiaceho prostriedku. Preto sa pri ťahovom zaťažení, ktoré pôsobí aspoň najeden kábel v smere proti smeru jeho položenia, kábel oprie o okraj, resp. o oporný bod, ktorýsa nachádza na vodiacom prostriedku vo výstupnej rovine kábla na najviac zvonka uloženom rohovom bode nábehu. V dôsledku toho tak vodiaci prostriedok preberá funkciu odľahčenia ťahu, pôsobíaceho na kábel.0016 Výhodne je viacej káblov uložených pri výstupnom otvore preberacieho prostriedku vo vstupnej rovine vodiaceho prostriedku, takže káble môžu kĺzať od preberacieho prostried ku do vodiaceho prostriedku, bez toho aby niekde zostali visieť.0017 Káblové vedenia majú v smere položenia káblov výhodne aspoň čiastočne taký oblúkový tvar, aby susedné káble boli vo vstupnej rovine vzájomne rovnobežne a vpodstate doliehalí na seba, pričom vo výstupnej rovine sú umiestnené v určitej vzdialenosti od seba. Tým je vytvorená na kontaktnom prostriedku, resp. na kontaktných prostriedkoch, potrebná0018 Kontaktným prostriedkom je výhodne tlačná prípojná svorka, najmä zarezávacia svorka. V dôsledku použitia tlačnej prípojnej svorky je možné vykonať pripojenie kábla rýchlo a jednoducho. Pri použití zarezávacej svorky je možne usporiť náklady na odizolovanie pred napojením kontaktov. Odbomík dôjde k poznatku, že sa môžu použiť všetky kontaktné prostriedky, ktoré zabezpečia polohu kábla a s ktorými je možné bezpečne vytvoriť kontakt kábla s elektronikou/elektrotechnikou, napriklad tiež skrutkovacie svorky. Odbomík dôjde taktiež kpoznatku, že výhodne sa môžu použiť také kontaktné prostriedky, sktorými je možne ušetriť náklady na odizolovanie kábla. To má ďalej tú výhodu, že (neodizolované)káble sa lepšie ukladajú, najmä do preberacieho prostriedku a/alebo do vodiaceho prostriedku.0019 V jednej výhodnej forme vyhotovenia je zariadenie zhotovené ako jeden kus, takže odpadajú náklady na montáž niekoľkých komponentov zariadenia. Preto je možne používaťzariadenie V tejto forme vyhotovenia so zvlášť nízkymi nákladmi.0020 So zariadením podľa vynálezu, určeným na položenie aspoň jedného kábla, je možné vykonávať kladenie káblov v komponentoch vozidiel, resp. pre komponenty vozidiel jednoducho, rýchlo a s priaznivými nákladmi. Zariadenie je možné vyrobiť s priaznivými nákladmia jednoducho, a je možné používať ho na jednoduchú montáž.0021 Ďalším predmetom predloženého vynálezu je slnečná clona pre vozidlo, ktorá obsahuje zariadenie podľa vynálezu, určené na položenie aspoň jedného kábla. V dôsledku toho je možné vykonávať pripojenie káblov v slnečnej clone jednoducho, rýchlo a spriaznivými nákladmi.0022 Ďalším predmetom predloženého vynálezu je spôsob kladenia kábla na pripojenie komponentov vozidiel, so zariadením podľa vynálezu, pričom kábel sa kladie pomocou zariadenia ku kontaktnému prostriedku, a následne sa vytvorí kontakt kábla s kontaktným prostriedkom. Je tak možné kábel položiť jednoducho a rýchlo.0023 Výhodne sa kladenie kábla ku kontaktnému prostriedku vykonáva pomocou stroja. Kábel sa pritom posúva preberacím prostriedkom k vodiacemu prostriedku a na vodiacom prostriedku pozdĺžne ku kontaktnému prostriedku a tam sa umiestni tak, aby ho bolo možnéjednoducho kontaktovať. Tým sa ušetn pracovný čas, vdôsledku čoho sa znížia výrobné náklady.0024 Kontaktným prostriedkom je výhodne tlačná prípojná svorka, najmä zarezávacia svorka, pričom kábel sa položí až nad tlačnú prípojnú svorku, pritom sa kábel do tlačnej prípojnej svorky zatlačí silou, pôsobiacou na kábel, pričom pritom dôjde ku kontaktu kábla.To je možno vykonať ľahko a rýchlo, a najmä tiež pomocou stroja.0025 Spôsob podľa vynálezu umožňuje vykonávať jednoduché, rýchle a do značnej miery strojovo uskutočniteľné kladenie káblov na pripojenie komponentov vozidiel. Navyše je0026 Ďalej bude vynález opísaný pomocou obrázkov 1 - 4. Opisy sú len príkladne a neobmedzujú všeobecnú myšlienku vynálezu.Obrázok 1 znázorňuje formu vyhotovenia zariadenie podľa vynálezu.Obrázok 2 znázorňuje formu vyhotovenia vodiaceho prostriedku podľa vynálezu. Obrázok 3 znázorňuje bokorys vodiaceho prostriedku z obrázku 2.Obrázok 4 znázorňuje slnečnú clonu so zariadením podľa vynálezu.0027 Na obrázku 1 je znázomená forma vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu, určeného na položenie aspoň jedného kábla 2. Zariadenie je vhodné na položenie dvoch alebo tiež viacerých káblov 2. Obsahuje preberací prostriedok 4, najmä z plastu, ktorý je najmä v podstate v tvare lievika. Preberací prostriedok 4 má vporovnaní s výstupným otvorom 6 väčší vstupný otvor 5, pričom obidva káble 2 vystupujú z výstupného otvoru 6 v usporiadaní vedľa seba a v jednej rovine. Rovina, v ktorej káble 2 opúšťajú Výstupný otvor 6 z preberaciehoprostriedku 4, sa rovná vstupnej rovine, znázornenej neskôr na obrázku 2 a na obrázku 3,

MPK / Značky

MPK: B60J 3/02, H01R 4/24, H02G 1/08

Značky: zariadením, slnečná, kladenia, položenie, aspoň, clona, vozidla, kladenie, zariadenie, komponentě, spôsob, jedného, kábla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e11865-zariadenie-na-polozenie-aspon-jedneho-kabla-v-komponente-vozidla-slnecna-clona-so-zariadenim-na-kladenie-a-sposob-kladenia-kabla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na položenie aspoň jedného kábla v komponente vozidla, slnečná clona so zariadením na kladenie a spôsob kladenia kábla</a>

Podobne patenty