Polovodičový modul s tlačnými kontaktmi s prípojným prvkom ako kontaktná pružina

Číslo patentu: E 11323

Dátum: 26.09.2009

Autor: Lederer Marco

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález opisuje Výkonový polovodičový modul vyhotovený s tlačnými kontaktmi s najmenej jedným ako kontaktná pružina vytvoreným prípojným. prvkom. Východiskový bod vynálezu tvoria výkonové polovodičové moduly, ktoré sú známe napríklad z DE 1970002 Takéto výkonové polovodičové moduly podľa stavutechniky pozostávajú zo schránky s najmenej jednou na nej usporiadanou elektricky izolačnou podložkou najmä na priamu montáž na chladič. Čo sa týka podložky, tá pozostáva z izolačného telesa s množinou na ňom sa nachádzajúcich,navzájom izolovaných kovových vodivých dráh a z na nich sa nachádzajúcich a s týmito vodivými dráhami správne technicky zapojených výkonových polovodičových konštrukčných prvkov. Okrem toho majú tieto známe výkonové polovodičové moduly pripojné prvky na externé výkonové a pomocné pripoje, ako aj vo vnútri usporiadané spojovacie prvky. Spojovacie prvky na správne technické zapojenie spojov vo vnútri výkonového polovodičového modulu sú zväčša vytvorené ako drôtové spoje.0003 Známe sú taktiež výkonové polovodičové moduly s tlačnými kontaktmi, ako poznáme z DE 42 37 632 Al. V tomto dokumente má tlačné zariadenie stabilný, hlavne kovový tlačný prvok na vytvorenie tlaku, pružný vankúšový prvok na akumulovanie tlaku a mostíkový prvok na privedenie tlaku na samostatné oblasti povrchu podložky. Mostíkový prvok je vytvorený najmä ako plastové tvarové teleso s k vankúšovému prvku privrátenou stranou, z ktorej vychádza veľký počettlačných prstov smerom k povrchu podložky. 0004 Pomocou takéhoto tlačného zariadenia sa tlačí podložkana chladič a tak sa trvalo a bezpečne vytvára prechod tepla medzi podložkou a chladičom. Pružný vankúšový prvok pritom slúžina udržiavanie konštantných tlakových pomerov pri rozličnomtermickom zaťažení počas celého cyklu životnosti výkonového0005 Z DE 10 2004 025 609 A 1 je známy výkonový polovodičový modul so základovou doskou a s ako kontaktnými pružinami vytvorenými pomocnými prípojnými prvkami. Podľa tohto dokumentu sa kvôli spoľahlivému elektrickému spojeniu na tieto kontaktné pružiny privádza tlak prostredníctvom krytu. Pritom sú kontaktné pružiny usporiadané v detailne neuvádzanom držiaku schránky.0006 Z DE 10 2006 006 421 Al je známy výkonový polovodičový modul s najmenej jedným prípojným prvkom, ktorý je vytvorený ako kontaktná pružina s prvým kontaktným zariadením, s pružným úsekom a s druhým kontaktným zariadením. Súčasne má prvé plastové tvarované teleso kolmo na podložku usporiadaný prieduch na umiestnenie prípojného prvku. Čo sa týka tejto šachty, má bočné vybranie na bezpečné proti pootočeniu usporiadanie prípojného prvku a vyhĺbenie pre priradenú časť druhého plastového tvarovaného telesa, pričom táto časť telesa má taktiež bočné vybranie a na od podložky odvrátenej strane vybranie pre prvé kontaktné zariadenie prípojného prvku a toto0007 Výkonový polovodičový modul s kontaktnými pružinami je známy aj 2 DE 10 2006 058 692 A 1. Podľa tohto dokumentu majú kontaktné pružiny V oblasti dolného kontaktného zariadenia vytvarovaný úsek v tvare S. Tento vytvarovaný úsek slúži podľa tohto dokumentu na ochranu kontaktných pružín pred vypadnutím. Vytvarovaný úsek kontaktných pružín je umiestnený medzi0008 Aj z DE 10 2005 024 900 A 1 je známa kontaktná pružina,ktorá je poistená proti vypadnutiu. Táto kontaktná pružina je podľa tohto dokumentu držaná V schránke dolnými závitmi pružiny,ktoré majú Väčší priemer ako horné závity pružiny a zabezpečujú ju tak pred vypadnutím zo schránky.0009 Nevýhodou stavu techniky je tu technicky podmienenýpríliš veľký presah pomocných kontaktov nad schránkouV nezmontovanom stave a bez usporiadanej dosky plošných spojov. Pružina tlačného kontaktu prečnieva maximálne o svoju celkovú dĺžku pruženia von zo schránky, čo zvyšuje nebezpečenstvo poškodenia formou deformácie hlavy pružiny, teda horného kontaktného zariadenia pomocného pripoja. Styčné plochy pružiny,resp. kontaktné plochy na montovateľnej doske plošných spojov musia byť vytvorené dosť veľké, aby za všetkých okolností zaistili spoľahlivý elektrický kontakt výkonového polovodičového modulu s montovateľnou doskou plošných spojov.0010 Predložený vynález rieši úlohu predložiť výkonový polovodičový modul s kontaktmi s tlačnými pružinami, pričom je redukovaný presah horného kontaktného zariadenia a tým aj riziko deformácie.0011 Táto úloha je vyriešená podľa vynálezu a to výkonovým polovodičovým modulonl so znakmi nároku 1. Tvary uskutočnenia, ktorým sa dáva prednosť, sú opisané V závislých nárokoch.0012 Vynálezcovská idea vychádza z výkonového polovodičového modulu s najmenej jedným prípojným prvkom V tvare kontaktnej pružiny.0013 Tento výkonový polovodičový modul má okrem toho schránku, tlačný kus a podložku s najmenej jednou kontaktnou0014 Kontaktná pružina má prvé kontaktné zariadenie, pružný úsek a druhé kontaktné zariadenie. Prvé kontaktné zariadenie je vytvorené najmä ako kolik alebo kruhový oblúk a je s kontaktnou plochou podložky elektricky vodivo spojené.0015 Druhé kontaktné zariadenie kontaktnej pružiny má tvar podobný polkruhu, na ktorého začiatku a konci je usporiadané vytvarovanie. Tieto tvarované úseky na začiatku a na konci druhého kontaktného zariadenia sú vytvorené najmä v tvare V. Tlačný kus má najmenej dva dorazové prvky na každý prípojný prvok na usporiadanie. Tieto dorazové prvky tlačného kusavytvárajú tlak na tvarované úseky druhého kontaktného zariadeniakontaktnej pružiny, čím sa V tejto kontaktnej pružine prostredníctvom jej pružného úseku vytvára predpätie. Prostredníctvom predpätia kontaktnej pružiny existuje po usporiadaní tlačného kusa bezpečné a konštantné elektrické spojenie prvého kontaktného zariadenia s priradenou kontaktnou plochou podložky Výkonového polovodičového modulu.0016 Predpätím kontaktnej pružiny sa znižuje presah nad tlačným kusom a tým aj riziko deformácie. Okrem toho je umožnené usporiadanie dosky plošných spojov so spoľahlivým kontaktom. 0017 Vynálezcovské riešenie bude ďalej objasnené pomocoupríkladov uskutočnenia na obr. 1 až 4.0018 Obr. 1 znázorňuje rez výkonovým polovodičovým modulom podľa vynálezu pred polohovaním tlačného kusa.0019 Obr. 2 znázorňuje rez výkonovýn polovodičovým modulom podľa obr. 1 s polohovaným tlačným kusom.0020 Obr. 3 znázorňuje rez výkonovým polovodičovým moduloms usporiadanou doskou plošných spojov.0021 Obr. 4 znázorňuje konštrukciu kontaktnej pružiny. 0022 Obr. 1 znázorňuje rez výkonovým polovodičovým modulom(2) podľa vynálezu pred polohovaním tlačného kusa (6). Popritomsú V šachtách pohyblivo usporiadané kontaktné pružiny (12). Tlačný kus (6) je znázornený s dorazovými prvkami (20 22). Tento výkonový polovodičový modul (2) má taktiež podložku (8),ktorá má kontaktné plochy (10). Tieto kontaktné plochy (10) na podložke (8) slúžia na elektrický kontakt podložky (8) prostredníctvom kontaktných pružín (12) s na výkonovom polovodičovom module (2) montovateľnými doskami plošných spojov0023 Obr. 2 znázorňuje rez výkonovým polovodičovým modulom(2) podľa obr. l s polohovaným tlačným kusom (6). Vložením tlačného kusa (6) sa na vytvarované úseky (24 26) tvaru V druhého kontaktného zariadenia (18) kontaktnej pružiny (12)prostredníctvom dorazových prvkov (20 22) tlačného kusa (6)

MPK / Značky

MPK: H01R 13/24, H05K 7/14, H01L 25/07

Značky: kontaktmi, pružina, polovodičový, modul, prvkom, přípojným, tlačnými, kontaktná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e11323-polovodicovy-modul-s-tlacnymi-kontaktmi-s-pripojnym-prvkom-ako-kontaktna-pruzina.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polovodičový modul s tlačnými kontaktmi s prípojným prvkom ako kontaktná pružina</a>

Podobne patenty