Spôsob výroby pripevňovacích alebo spojovacích prostriedkov s radiálnymi vonkajšími kontúrami, najmä skrutiek alebo závitových čapov

Číslo patentu: E 11118

Dátum: 11.08.2009

Autor: Gensert Hilmar

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby pripevňovacích alebo spojovacích prostriedkov s radiálnymi vonkajšími kontúrami, najmä skrutiek alebo závitových čapov0001 vynález sa týka spôsobu výroby pripevňovacích alebo spojovacích prostriedkov s radiálnymi vonkajšími kontúrami, najmä skrutiek alebo závitových0002 Z plného kovového materiálu pozostávajúce skrutky alebo závitové čapy s priemerrni až M 36 sa ako hromadne vyrábaný tovar vyrábajú o sebe známou metódou tvámenia lisovaním za studena vo viacstupňových lisoch.0003 Ako východiskový materiál sa používa na cievkach navinutý drôt a po príslušnom predbežnom ošetrení (odvinutie, vyrovnanie) sa vo viacstupňovom Iíse procesmi tvámenia (utláčanie, redukovanie, odihlenie) vyrobí skrutkový polotovar.0004 V tzv. viacstupňovom Iise je usporiadaných viacero nástrojových jednotiek,pozostávajúcich z razníka a matrice, ako aj pomocných nástrojov, v ktorých sa v deñnovanom poradi postupne vykonávajú jednotlivé procesy tvámenia. Na vyrobenie skrutkového polotovaru sú, ak sa vyjde z drôtového materiálu,potrebné napr. tri stupne lisovania utláčanie, predbežné tvarovanie skrutkovej hlavy, konečné vytvarovanie skrutkovej hlavy.Po treťom stupni je k dispozicii hotový skrutkový polotovar. Na tomto sa v nasledujúcom separátnom procese valcovaním závitu alebo rolovaním závitu beztrieskovo vytvaruje vonkajší závit. Povrch závitovej časti je pritom pôsobením radiálnych síl plasticky pretvarovaný.0005 Známe sú aj lisy na lisovanie za studena s integrovaným strojom na valcovanie závitov.0006 Známa je tiež výroba skrutiek lisovaním za tepla na kováčskych lisoch. Do tyčovej fomiy vsadený guľatý materiál je po skráteni úplne alebo čiastočne(v plynovej, olejovej alebo indukčnej peci) zahriaty na kovaciu teplotu (v závislosti od materiálu, až na 1 250 °C) a v Iisoch po častiach pretvarovaný. Na výrobu takýchto skrutiek sa následne väčšinou použijú trieskové metódy (CNCsústruženie, rezanie závitov), pričom závit sa prevažne vyrába beztrieskovo nastrojoch na valcovanie závitov (stroje s 2 alebo 3 valcami).0007 Metóda lisovania za tepla je však vhodná len pre malé až stredné počtykusov s priemermi do M 200, ako aj pre ťažko tvarovateľné materiály, 0008 Na výrobu skrutiek metódou lisovania za studena s následným vyvalcovaním vonkajšieho závitu pomocou stroja na valcovanie závitov sú potrebné dve separátne metódy tvárnenia. V priebehu výroby skrutkového polotovaru v lise na tvárnenie za studena je tento polotovar plasticky tvarovaný po celom svojom priereze. Pritom vznikajúci tok materiálu prebieha v drieku prevažne v axiálnom smere a v hlave v radiálnom smere. Pri valcovaní závitu pomocou stroja na valcovanie závitov prebieha požadované tvarovanieopakovaným valcovaním pri pôsobení radiálnych sil iba na povrchu.0009 Z dokumentu US 996 840 A je známy spôsob výroby skrutiek alebo závitových čapov z plného kovového materiálu, pričom v prvom stupni lisovania sa vo vopred pripravenom polotovare s najmenej jedným úsekom v tvare drieku pre vytváranú radiálnu vonkajšiu kontúru v tomto úseku v tvare drieku protiľahlo vytvoria dve v axiálnom smere prebiehajúce vybrania. V druhom stupni lisovania je vopred pripravený polotovar s vybraniami vložený do dvojdielneho čeľusťového nástroja, ktorého lisovacie čeľuste sú opatrené profilovanim vytvárajúcim vonkajšiu kontúru. Polotovar sa do vo východzom stave roztvorených Iisovacich čelustí vloží tak, že vybrania sa nachádzajú v miestach, kde sú lisovacie čeľuste roztvorené, a pri zvieraní čelustí pomocou pôsobenia radiálnych sil na úsek v tvare drieku hotového polotovaru je vylisovaná najmenej jedna radiálna0010 Z dokumentu DE 197 23 634 A 1 je známy spôsob výroby spojovacích skrutiek pre nábytkársky priemysel. Z drôtového polotovaru sa vo viacstupňovom lise s až šiestimi stupňami utláčanim a tvárnenlm vyrobí skrutkový polotovarv tvare nitu. Toto sa vykonáva v utláčacích a tvàrniacich stupňoch Iisu pomocouvhodných Iisovacích razníkov, ktoré spolupracujú s príslušnými matricami. Hotový skrutkový polotovar sa následne zavedie do stroja na valcovanie závitov, v ktorom sa pomocou valcových čeľustí vyvalcuje závit.0011 Podľa známeho stavu techniky sú na výrobu závitových skrutiek potrebné dva rôzne strojové systémy, viacstupňový lis a stroj na valcovanie závitov,s rôznymi nástrojmi. viacstupňový lis a stroj na valcovanie závitov vyžadujú v dôsledku rozdielne aplikácie sily samostatné hnacie jednotky. Strojové systémy potrebné na výrobu závitových skrutiek sú veľmi nákladné tak pri vyhotovení, ako0012 Úlohou vynálezu je nájdenie spôsobu výroby pripevňovacich alebo spojovacich prostriedkov s radiálnymi vonkajšími kontúrami, najmä skrutiek alebo závitových čapov, ktoré umožnia hospodárnu výrobu, najmä vo viacstupñovom0013 Podľa vynálezu je táto úloha vyriešené znakmi uvedenými v nároku 1.Výhodné ďalšie zdokonalenia sú predmetom nárokov 2 až 6.0014 Z polotovaru z plného kovového materiálu, ako napr. zo skráteného úseku drôtu, sa jedným alebo viacerými procesmi lisovania zhotovi predbežne pripravený polotovar s úsekom v tvare drieku, na ktorom sa má vytvorit určitá radiálna štruktúra, prednostné závit. Počet stupňov tvárnenia lisovaním závisí tak na polotovare, ako aj na geometrii konečného výrobku. Vjednom z predradených stupňov lisovania (procesy tvárnenia lisovaním) sa v úseku v tvare drieku s definovanými radiálnymi odstupmi vytvaruje viacero v axiálnom smere prebiehajúcich vybraní. V ďalšom stupni lisovania sa predbežne pripravený polotovar s vybraniami vloží do viacdielneho čelusťového nástroja, ktorého lisovacie čeľuste s vonkajšou kontúru tvoriacim vnútorným profilovaním, pri čelustlach v roztvorenom stave, tak, že v miestach, kde sú lisovacie čeľuste roztvorené, sa nachádzajú vybrania. Jednotlivé lisovacie čeľuste Iisovacieho nástroja sú na svojej vnútornej strane opatrené vnútorným profilovaním, ktoré jekomplementárne pre vytváranie vonkajšej kontúry. Zovretim čeľustí pomocouradíálneho pôsobenia sily na driekový úsek hotového polotovaru sa vylisuje najmenej jedna vonkajšia kontúra. V oblasti v axiálnom smere prebiehajúcich vybraní sa v priebehu procesu lisovania nevytvára žiadna radiálne vonkajšia kontúra a týmito v axiálnom smere prebiehajúcimi vybraniami sa zabráni tomu,aby v priebehu procesu lisovania prišiel materiál medzi čeluste čeľusťového0015 vybrania môžu byť uskutočnené ako oblúkové alebo tiež polkruhové. Ich veľkost závisí na rozmeroch vytváranej vonkajšej kontúry, pripadne závitu. Hĺbka by mala byť nepatrne väčšia ako polovica rozdielu medzi vonkajším priemerom a vnútorným priemerom vytváranej vonkajšej kontúry, pripadne závitu.0016 Širka vybrania by mala byť najmenej tak veľká ako je medzera medzi roztvorenými čeľusťami v stave, kedy čeluste prichádzajú do styku s polotovarom. Na vytvorenie vybraní sú na vnútornej strane driekovej matricevytvorené geometriou zodpovedajúce vystúpené prvky.0017 Lisovaním vonkajších kontúr a tým vyvolaným tečenim materiálu v radiálnom smere sa okrem toho dosiahne spevnenie povrchu úseku v tvare drieku. Takto vytvorené protilovanie sa vyznačuje vyššou mechanickou zatažiteľnosťou. Stupne spôsobu výroby pripevňovacích alebo spojovacích prostriedkov s radiálnymi vonkajšími kontúrami prebiehajú prednostné vo0018 Pomocou navrhnutého spôsobu môžu byt pripevňovacie alebo spojovacie prostriedky s radiálnymi vonkajšími kontúrami vyrábané obzvlášť hospodárne. Prednostnou oblasťou použitia je výroba skrutiek všetkého druhu, ako aj závitových čapov. Závity môžu byť vykonané s rôznymi geometriami. Pod pojmom radiálne vonkajšie kontúry sa okrem závitov rozumejú aj iné profilovania,ako napr. jednotlivé drážky alebo podrezania, ktoré slúžia napr. ako aretačné pomôcky pre pripevňovacie alebo spojovacie prostriedky. Tieto môžu byť usporiadané po celom obvode úseku v tvare drieku alebo aj len v určitýchmiestach. Ako pripevňovacie alebo spojovacie prostriedky prichádzajú do úvahy

MPK / Značky

MPK: B21K 27/00, B21J 9/06, B21K 1/46, B21K 1/56

Značky: připevňovacích, závitových, výroby, prostriedkov, kontúrami, najmä, čapov, vonkajšími, skrutiek, spojovacích, spôsob, radiálnymi

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e11118-sposob-vyroby-pripevnovacich-alebo-spojovacich-prostriedkov-s-radialnymi-vonkajsimi-konturami-najma-skrutiek-alebo-zavitovych-capov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby pripevňovacích alebo spojovacích prostriedkov s radiálnymi vonkajšími kontúrami, najmä skrutiek alebo závitových čapov</a>

Podobne patenty