Úložný element

Číslo patentu: E 1071

Dátum: 28.01.2004

Autor: Schramm Peter

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka uloženého elementu podľa znakovuvedených V predvýznakovej časti patentoveho nároku l, ktorý je známy zo spisu JP ll 280 721 A.Také úložené elementy obsahujú čap, ktorý je vložitelný do otvoru aspoň jednej konštrukčnej súčasti na fixovanie a/alebo spravne nastavenie pre nasledujúce obrábanie. Ak sa majú napríklad dva plechové diely navzájom spolu spojit zvarením, tak sa do nich vytvoria navzájom spolu korešpondujúce úložné otvory, do ktorých sa následne vloží úložný element na centrovanie a uloženie týchto plechových dielov. Najmä pri veľkoformátových konštrukčných súčastiach sa výhodne upraví väčší počet takých úložných elementov ako výrobné alebo montážne pomôcky. Také úložené elementy sa môžu používať aj ako pridržiavacie kolíky a/alebo Vodiace koliky V strojoch,zariadeniach alebo obrábacích systémoch konštrukčných súčastí, pričom tu sa poukazuje napríklad na zváracie automaty, lisovacie stroje alebo lisy. Úložené elementy obvykle celkom pozostávajú z ocele a podliehajú vysokému opotrebeniu. Aby sa pri elektrickom zváraní, napríklad na zváracom automate, zabránilo nežiadúcemu preskakovaniu ískier musí sa uskutočniť prídavné opatrenie pre izoláciu. Ďalej sa môžu také úložné elementy použiť na vedenie a/alebo správne nastavenie aspoň jednej konštrukčnej súčasti, najmä plechového dielu, pri dalších výrobných opatreniach, ako napríklad v lise, lisovacom stroji alebo podobne, pričom aj pri výrobe 2 vysoko kvalitnej ocele existuje velké opotrebenie a s ohľadom naúzke výrobné tolerancie je životnosť takých úložnýchelementov krátka, takže na potrebnú výmenu a nahradenieúložných elementov sú potrebne velke náklady.Na základe týchto skutočností je úlohou vynálezu tento úložný element s nizkymi konštrukćnými nákladmi dalej vylepšiť do tej miery, že sa zaistí vysoká tvarová stálosť a polohová presnosť po dlhý ćas životnosti. Výroba týchto úložných elementov má vyžadovať nízke náklady a/alebo spotrebu materiálu a má byť hospodárne vytvoriteľná. Ďalej sa má jednoduchým spôsobom zaistiťelektrická izolácia potrebná na vytvorenie zvaroveho spojaRiešenie tejto úlohy je vytvorené podľa znakovNavrhnutý úložný element sa vyznačuje jednoduchou a funkčne správnou konštrukciou. Čap obsahuje V oblasti svojej vonkajšej plochy a čiastočne nad ňou vyčnievajúce kolíky zo zlinovaných materiálov odolných proti opotrebeniu, výhodne oxidovej keramiky, ako najmä Älgoy ZrO 2, Si 3 N ako aj zmesi z nich. Inak úložný element pozostáva výhodne 2 ocele a vyrobí sa známym spôsobom pomocou sústruhov a/alebo frezok alebo podobne. Uvedené kolíky sú vyrobene mechanickým obrábaním, lisovaním za sucha, pretláčaním, vytláčaním alebo vstrekovým liatim, a ako čiastočné vložky sú vhodným spôsobom umiestnené a/alebo pripevnené na vopred vytvorených vybraniach,pripadne uloženiach, upravených podľa ich vonkajšieho obrysu, ktoré sú ako vŕtané diery alebo drážky usporiadanév oblasti vonkajšej plochy čapu.Koliky pozostávajúce zo slinovaneho materiáluodolného proti opotrebeniu majú výhodne plný prierez, b)pričom uzavretá plocha prierezu je vytvorená v podstate konštantné po celej dĺžke kolíkov, bez ohľadu na koncové plochy nachádzajúce sa V oblasti špičky ćapu, respektíve úložného elementu. Tieto koliky vytvorené takto s plným prierezom a/alebo masívne preto umožňujú funkčne bezpečné zachycovanie a prenos vysokých vonkajších zaťažení, ako zaťažení tlakom a nárazmi, pri obrábaní konštrukčných súčastí, do ktorých otvorov alebo dier sú úložné elementyKoliký sú výhodne pomerne velkou časťou svojho prierezu, výhodne väčšou ako 50 , najmä väčšou ako 80 ,vložené do vybrania čapu. Po vložení kolíkov zo slinovaného materiálu, usporiadaných s vopred stanoveným presahom nad výhodne valcovú vonkajšiu plochu čapu, sa tieto kolíky mechanickým. obrábaním, najmä kruhovým brúsením, obrobia na potrebný priemer diery jedného alebo viac konštrukčných dielov, respektíve plechových dielov,určených na obrobenie, aby sa zaručilo presné lícovanie. Tým sa jednoduchým spôsobom kompenzujú tolerancie a/alebo nepresnosti pri výrobe aspoň dvoch kolíkov a ich umiestnenie a upevnenie vo výbraniach Čapu. Podľa vynálezu ležia z kolíkov tie plošné oblasti, ktoré radiálne prečnievajú najďalej za výhodne valcovú vonkajšiu plochu čapu, na jednej spoločnej plášťovej ploche, najma valcovejKoliky pozostávajúca zo slinovaného materiálu môžu mať plný prierez alebo podľa malých požiadaviek rúrkový prierez, pričom vonkajší obrys môže byť výhodne valcový,v rámci vynálezu však aj oválny, mnohouholnikový alebo podobne. Kolíky sú vložené do zodpovedajúcim spôsobom vytvorených uložení v čape a tam upevnené, najmä lepením, zmraštením, zalisovaním alebo zvarenim. Ďalej sú tietoaspoň dva kolíky usporiadané na vonkajšom obvode tyče výhodne rovnomerne rozmiestnene, pričom v prípade dvoch kolíkov sú tieto výhodne usporiadané diametrálne. V prípade troch kolíkov sú tieto výhodne usporiadané po l 20 ° výhľadom na pozdĺžnu os rozložene okolo nej alebo,v prípade štyroch kolikov, sú tieto výhodne usporiadané po 90 ° vzhľadoni na pozdĺžnu os rozložene okolo nej. Počet kolíkov je vopred stanovený podľa prevádzkových požiadaviek. Je nutné zdôraznit, že prostredníctvomkolíkov pozostávajúcich zo slinovaného materiálu savýhodným spôsobom zaručí elektrická izolácia.Ďalšie zvláštne vytvorenia a uskutočnenia vynálezu sú uvedené vo vedľajších nárokoch, ako aj v nasledujúcomopise výhodných príkladných uskutočnení.vynález bude bližšie objasnený na príkladných uskutočneniach znázornených na výkresoch, bez toho, že byto znamenalo akékoľvek obmedzenie. Na nich znázorňujúObr.l úložný element v bočnom pohľade, Obr.2 axiálny pohľad na úložný element v smere IIpohľadu podľa obr.l, Obr.3 bočný pohľad na ďalší úložný element, Obr.4 axiálny pohľad na úložný element v smere IVObr.l znázorňuje v bočnom pohľade úložný element s čapom 2, prírubou 4 a koncovou časťou 6, pričom čap 2 má podľa vyobrazenía hore kužeľovú špičku 8, ktorá je nakonci opatrená výhode zaoblením 9. Prostredníctvom tejto

MPK / Značky

MPK: B23Q 3/18, B23Q 16/00, B62D 65/00

Značky: element, úložný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e1071-ulozny-element.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Úložný element</a>

Podobne patenty