Spôsob výroby dekorovaného profilového telesa

Číslo patentu: E 10596

Dátum: 14.11.2008

Autori: Hagen Oliver, Eyhorn Stefan, Kühnberger Sven

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPôSOB VÝROBY DEKOROVANÉHO PROFILOVÉHO TELESA Opis0001 Predkladaný vynález sa týka spôsobu výroby dekorovaného profilového telesa,zahrnujúceho kroky prípravu substrátu nanesenie dekorovaného podkladu a nanesenie zušľachťujúcej povrchovej vrstvy dekoru, ktorá pokrýva minimálne v úsekoch dekoračný podklad, pomocou digitálneho tlačového postupu, pričom dekoračný podklad a dekorovaný povrch vytvárajú spoločne dekorované proñlové teleso. Taký postup je známy zo spisu WO 2004/013713.0002 V oblasti nábytkárskeho priemyslu sa na dekorovanie stolných dosák a kuchynských pracovných dosák obvykle používajú tlačové postupy, ako je napríklad hlbokotlač. Charakteristický vzhľad takého dekoru (v nasledujúcom texte referenčný dekor) sa mení farebne pri zmene druhu osvetlenia. Farebný vjem dekoru pro filového telesa, naneseného na doske (napr. pásiky na hrany) sa musí menit rovnakým spôsobom ako referenčný dekor,pretože inak dôjde k takzvanému metamérnemu efektu. Pojem metaméria je definovaný v DIN 6172 a opisuje analogicky efekt, pri ktorom dve vzorky vyzerajú pod jedným druhom svetla rovnako a pod iným druhom svetla vykazujú farebné rozdiely.0003 Dekoračné vzory, respektíve dekorované dosky zoblasti nábytkárskeho priemyslu,vykazujú širokú paletu farebných pigmentov a sú spravidla potlačné farbami rozpustnými vo vode, pričom sa ako nosič dekoru, respektíve substrát, používa sfarbený, nasiakavý papier. Voľba pigmentov pre tieto tlačové farby nie je z technologického hľadiska takmer obmedzená. Naproti tomu umožňuje technológia tryskových tlačiarní iba obmedzený výber farebných pigmentov. K tlači referenčného dekoru tiež na iné substráty, najmä polyméme substráty, ako sú profily na pripojenie na stenu a pásiky na hrany, je však primárne použitie rovnakých druhov pigmentov a veľkostí podkladným predpokladom pre tlačovú štruktúru bez metamerie.0004 Pri potlači substrátov pomocou digitálnej tryskovej atramentovej tlačiarne (inkjet) spôsobom drop on demand a Continuous inkjet sú použité farebné systémy väčšinou vyvinuté pre príslušnú tlačiacu hlavu a špeciálne prispôsobenej potlačovanej podložke. Formulácia farby prebieha spravidla podľa princípu CMYK, to znamená kombináciou farby azurovej, magenty a žltej a čiernej (kľúč). Pri digitálnej potlači farebnou kompozíciou podľa princípu CMYK tak je k dispozícii oproti bežným tlačovým postupom, ako je napr. hlbokotlač, iba jeden obmedzený výber farby, ktorý nie je schopný zabrániť metamémemu efektu.0005 Úlohou predkladaného vynálezu je preto navrhnúť dekorované profrlové teleso,respektíve spôsob jeho výroby, podľa ktorého je aj pri digitálnej potlači profilového telesa využiteľné celé farebné spektrum bežných tlačových postupov, ako je napr. hlbokotlač, a tak je možné prinajmenšom podstatne obmedzit rnetamémy efekt.0006 Na riešenie tejto úlohy poskytuje predkladaný vynález spôsob výroby dekorovaného profrlovćho telesa podľa patentového nároku l, zahrnujúci kroky zaistenie substrátu nanesenie dekoračného podkladu a nanesenie zušľachtenia dekoru, ktoré pokrýva minimálne v úsekoch dekoračný podklad, pomocou digitálneho tlačového postupu, pričom dekoračný podklad a dekorovaný povrch vytvárajú spoločne dekor profilového telesa pričom dekoračný podklad vykazuje rozšírenú farebnú štruktúru oproti dekoračnej povrchovej vrstve a farebná Štruktúra dekoračného podkladu je volená taká, aby medzi dekorom profilového telesa a podobným, výhodne identický/m referenčným dekorom nedochádzalo V podstate k žiadnemumetamérnemu efektu. Digitálny tlačový postup zahrnuje digitálne riadený tlačový postup, ako je napríklad tlač pomocou atramentovej tryskovej tlačiarne, tlač pomocou tonera (napr. laserový), elektrofotograña, ionogralia, magnetograña, termografia alebo podobné. Vynález je založený na princípe, že dekoračný podklad a dekorovaný povrch vytvárajú viditeľný dekor profilového telesa. Dekorovaný povrch sa nanesie napríklad na podklade princípu CYMK pomocou atramentovej tryskovej tlačiarne a vykazuje obmedzený farebný rozsah.0007 Dekoračný podklad rozširuje obmedzený farebný rozsah CYMK pomocou cielenej voľby farbiva tak, že je pri digitálnom potlači proñlového telesa farebnou kompozíciou na princípe CMYK možné zahrnúť celý farebný rozsah konvenčného postupu tlače, ako je napr. hlbokotlač, čím je možné podstatne obmedziť metamérny efekt. Takým spôsobom je možné nastavit ľubovoľné referenčné dekory aj pomocou digitálnej potlače, bez toho, že by dochádzalo k podstatnému metamérnemu efektu.0008 Do rámca vynálezu prináleží najmä skutočnosť, že sa dekorovaný povrch nanesie na substrát pred dekorovaným podkladom. To umožňuje použitie spôsobu podľa vynálezu tiež u priehľadných, to znamená transparentných alebo priesvitných substrátov, ktore sa potláčajú z rubovej strany, ako je opísané napríklad v DE l 964 91 l U.0009 Výhodné uskutočnenia predkladaného vynálezu sú nárokované v podružných patentových nárokoch.0010 Výhodné môže tiež byt, ked dekorovaný podklad vykazuje dve rozdielne sfarbené podkladná vrstvy. Tieto rozdielne sfarbene podkladná vrstvy budú vnasledujúcom opise označované ako univerzálne podkladové vrstvy a individuálne podkladné vrstvy.0011 Táto takzvaná univerzálna podkladná vrstva sa nanesie na substrát na vyrovnanie výrobných nepravideľností (napríklad farebných nuancií) substrátu, respektíve na neutralizovanie substrátu z farebného hľadiska, aby bolo možné reprodukovat dekor pri dodržaní vysokej presnosti a farebnej presnosti. V tomto stave sa substrát uloží na ďalšie spracovanie.0012 Takzvaná individuálna podkladná vrstva sa nanesie výhodne až pri znalosti konkrétnej aplikácie, a môže už obsahovat podkladný, farebný tón vytváraného dekoru. Dodatočne môže byt individuálna podkladná vrstva vyfarbená vo farebnom tóne, zodpovedajúcemu podkladnému farbnému tónu referenčného dekoru, pričom je dekor profilového telesa výhodne prispôsobený referenčnému dekoru.0013 Individuálna podkladná vrstva obsahuje výhodne individuálne namiešanú zvláštnu farbu, pričom farebná kompozícia individuálnej podkladnej vrstvy je oproti dekorovanej zušľachťujúcej povrchovej vrstve volená z rozšíreného farebného rozsahu. Dekoračná povrchová vrstva vykazuje napríklad farebnú kompozíciu zvolenú z farebného rozsahu CYMK.0014 Touto kombináciou individuálneho podkladu a zušľachťujúcej povrchovej vrstvy dekoru je možné rozšíriť farebný rozsah dekoru profilového telesa na farebný rozsah čistej farebnej stupnice. Jemné prispôsobenie farebného tónu individuálnej podkladnej vrstvy a zušľachťujúcej povrchovej vrstvy dekoru je možné uskutočniť pomocou vhodného softwaru. Individuálna podkladové. vrstva môže, ale nemusí, byt časťou viditeľného dekoru profilového telesa. Zjavne neviditeľný diel však má napriek tomu značný vplyv na vzhľad a farebný účinok dekoru profilového telesa, pretože dekorovaná povrchová vrstva nie je v dôsledku nekrycieho pigmentu celkom krycia. Tento efekt je možné využít ktomu, aby sa cielenou voľbou pigmentov a zmesi farby upravila individuálna podkladná vrstva tak, aby sa docielilo zmeny odtieňa farby dekoru profilového telesa pri zmene druhu svetla v zmysle referenčného dekoru a tým potlačenie metamérneho efektu.0015 Ďalej môže byt výhodné, ked sa vo forme zušľachťujúcej povrchovej vrstvy dekoru nanesie aspoň v určitých úsekoch priesvitná alebo transparentná látka, napríklad pri použití nekrycích pigmcntov. Takým spôsobom je možno docieliť zvlášť významné optické aestetické výsledky. Okrem toho sa značne rozšíri manipulačný priestor dizajnu, pretože je v takom prípade možné zahmút do viditeľného dekoru aj vrstvy profilového telesa, ležiaci pod dekorovanou zušľachťujúcou povrchovou vrstvou, a tým prispieť k celkovému optickému a estetickćmu celkovému dojmu profilového telesa.0016 Môže byť výhodné, keď je zušľachťujťlca povrchová vrstva dekoru vytvrdená žiarením. Tým sa podstatne skráti doba sušenia zušľachťujúcej povrchovej vrstvy dekoru. 0017 Výhodné môže byť, keď sa substrát vyrobí z polymérneho materiálu, najmä z plastickej hmoty. U takých substrátov je možné zvlášt výhodne realizovať princíp podľa vynálezu. Nanášanie farebných dekorov na také substráty je spravidla náročnejšie než napríklad na papierové substráty. Na základe dekoračného podkladu sa podstatne zlepší adhézia farebných dekorov na polyméme substráty a podstatne sa rozšíri výber farieb na ilustrovanie dekorovaného proñlového telesa.0018 Ďalej sa ako výhodné ukázalo, keď je substrát vo forme extrudovaného profilu,výhodne vo forme hranového pásika, vo forme profilu na pripojenia k stene, vo forme okenného profilu alebo vo forme profilu žalúzie, alebo alternatívne tiež vo forme fólie,napriklad vo forme kalandrovanej fólie.0019 Také substráty, respektíve profilované telesá, sa často používajú spoločne s ďalšími dekorovanými predmetmi, ako sú napríklad kuchynske pracovné dosky, stolné dosky, skrine,atď., kde je potrebne z hľadiska vysoko hodnotného optického a estetického vzhľadu pokiaľ možno presné zladenie dekorovania, najmä z hľadiska možného výskytu metamérneho efektu z dôvodu zmeny svetla.0020 Spôsobom podľa vynálezu je možné vyrobit dekorované proñlové teleso, ktoré práve z tohto dôvodu vyžaduje vysoké optické a estetické nároky. Pomocou viacvrstvovej konštrukcie dekorovaného podkladu spoločne so zušľachťujúcou povrchovou vrstvou dekoru,ktoré sa nanesenú na dekorovaný podklad, je možné vytvorit podstatne jemnejšie farebné a dekoračné nuancie, než tomu bolo dosiaľ u profilovaných telies, dekorovaných bežnými postupmi, a dekor profilového telesa je tak možné lepšie zladiť s referenčným dekorom. 0021 Priaznivo sa môže tiež prejaviť, keď je minimálne jedna podkladná vrstva jednofarebná. To sa týka najmä uníverzálnej podkladnej vrstvy, ktorá sa nanáša na vyrovnanie výrobných nerovnosti substrátu, aby bolo možné následnú potlač uskutočniť na absolútne neutrálnom podkladnom produkte. Toto opatrenie uľahčuje miešanie farieb a nanášanie farby a umožňuje reprodukovať neutrálny podkladný produkt s vysokou presnosťou.0022 Ďalej je tiež výhodné, keď je minimálne jedna podkladná vrstva sfarbená tmavým farebným tónom, Sfarbenie dekorovaného podkladu, najma univerzálnej podkladnej vrstvy,tmavým tónom, sa znižujú náklady na nanášanie farieb a množstvo nanášanej farby na individuálnu podkladnú vrstvu, respektíve zušľachťujúcu povrchovú vrstvu dekoru v prípade,že sa má uskutočňovať potlač v skôr tmavšom farebnom tóne. V takom prípade je pre potlač skôr tmavého farebného tónu k dispozícii medziprodukt so sfarbením dekorovaného podkladu, najmä univerzálnej podkladnej vrstvy, v jednom tmavom farebnom tóne.0023 Ďalej je tiež výhodné, ked je minimálne jedna podkladná vrstva sfarbená svetlým farebným tónom, výhodne bielym. Sfarbením dekorovaného podkladu, najmä uníverzálnej podkladnej vrstvy, svetlým tónom, sa znižujú náklady nanášania farieb a množstvo nanášanej farby na individuálnu podkladnú vrstvu, respektíve zušlechťujúcu povrchovú vrstvu dekoru v prípade, že sa má Liskutočňovať potlač V skôr svetlejšom farebnom tóne.0024 V takom prípade je pre potlač skôr svetlého farebného tónu k dispozicii medziprodukt so sfarbením dekorovaného podkladu, najmä univerzálnej podkladnej vrstvy, vjednom skôr svetlom farebnom tóne.0025 Môže byt vhodné, ked minimálne jedna podkladná vrstva, výhodne podkladná vrstva v blízkosti dekorovanej zušľachťujťxcej povrchovej vrstvy, je sfarbená v podkladnom farebnom tóne, zodpovedajúcom farebnému tónu zušľachťujúcej povrchovej vrstvy dekoru.0026 Sfarbením dekorovaného podkladu, najmä individuálnej podkladnej vrstvy vjednom farebnom tónu, zodpovedajúcemu podkladnému farebnému tónu zušľachťujúcej povrchovej vrstvy dekoru, sa zmenšuje množstvo farby, potrebnej na nanesenie na zušľachťujúcu povrchovú vrstvu dekoru. Okrem toho je takým spôsobom možne nastaviť oveľa jemnejšie farebné a dekorované nuancie a prispôsobiť ich referenčnému dekoru.0027 Ďalej môže byť vhodné, keď sa minimálne jedna podkladná vrstva nanesie pomocou digitálnej potlače, napríklad pomocou atramentovej tryskovej tlačiame. Takým spôsobom sa podstatným spôsobom znížia náklady na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu.0028 Ďalej môže byť praktické, keď minimálne jedna podkladná vrstva obsahuje farbu na báze rozpúšťadla, jednu farbu vytvrditeľnú žiarením, výhodne farbu vytvrditeľnú ultrañalovým žiarením a/alebo farbu na vodnej báze. Také farby sú výhodne použiteľné na postup podľa vynálezu.0029 Ďalej môže byt vhodné, keď je minimálne jedna podkladná vrstva nanesená celoplošne a/alebo vo forme krycej vrstvy. Tým sa zjednoduchší konštrukcia proñlového telesa podľa vynálezu. Voľba farby vrstvy proñlového telesa, umiestenej pod krycou podkladnou vrstvou, nemusí byt vytvorená podľa optických a estetických hľadisiek.0030 Ďalej môže byť vhodné, ked sa minimálne jedna podkladná vrstva nanesie s nerovnomernou hrúbkou. Takým spôsobom je možné vytvorit priestorové dekorovanie, čo oproti bežným proñlovaným telesám podstatne rozširuje manipulačný priestor pre návrhára. Pritom je možné najmä využiť okolnosť, že proñlové teleso podľa vynálezu vykazuje dve podkladné vrstvy. Hrúbka podkladných vrstiev sa pohybuje výhodne medzi 1 a 500 m. 0031 Ďalej môže byt vhodné, keď sa minimálne jedna podkladná vrstva nanesie tak, aby sa vytvorila minimálne jedna priehlbina a minimálne jedno vyvýšenie. Takým spôsobom je možne vytvoriť dekorovanie strojrozmemým účinkom, pôsobiace zvlášť priestorovo, čo ďalej oproti stávajúcim proñlovaným telesám zväčšuje manipulačný priestor pre návrhára. 0032 Ďalej môže byt vhodné, ked sa zušľachťujúca povrchová vrstva dekoru nanesie v podstate v priestore minimálne jednej priehlbiny podkladnej vrstvy. Tam dochádza k zvlášť dobrej adhézii látky, nanesenej ako zušľachťujúca povrchová vrstva dekoru, a je možne vytvorit zvlášť sympatickú potlač s hĺbkovým efektom, respektíve hĺbkovým dojmom.0033 Ďalej môže byť vhodné, keď sa zušľachťujúca povrchová vrstva dekóru nanesie tak,aby v podstate vyplnila priehlbiny. Takým spôsobom sa podstatne uľahčí nanášanie zušľachťujúcej povrchovej vrstvy dekoru a zabráni sa rozmazávaniu, ušpineniu alebo rozpíjaniu látky, nanesenej vo forme dekorovanej zušľachťujúcej povrchovej vrstvy.0034 Ďalej môže byť vhodné, keď je hrúbka zušľachťujúcej povrchovej vrstvy dekoru inverzná voči hrúbke dekoračného podkladu, to znamená, že sú dekorovaný podklad a zušľachťujúca povrchová vrstva dekoru nanášané skonštantnou celkovou hrúbkou. Takým spôsobom je možne cez hĺbkový dojem potlače vytvoriť dekorované profilové teleso s hladkým povrchom.0035 Ďalej môže byť vhodné, keď, sa nanesie vrstva čirého laku, ktorá minimálne sčasti pokrýva zušľachťujúcu povrchovú vrstvu dekoru.0036 Ďalej však môže byt vhodné, keď sa pripraví transparentný alebo priesvitný substrát a zušľachťujúca povrchová vrstva dekoru sa nanesie na rub substrátu pred dekorovaným podkladom. Takým spôsobom je možne proñlovanú lištu upevniť rubovou stranou na predmet, pričom je dekor proñlového telesa transparentným alebo priesvitným substrátom ďalej viditeľný. Pri dodatečnom spracovaní čelných viditeľných hrán proñlového telesa,vytvoreného ako hranový pás, obrábaním rezaním, sa tak nepoškodí dekor. Dekor, umiestený za substrátom, je tiež chránený pred ďalšími mechanickými vplyvmi. Predovšetkým však je možne umiestením dekoru proñlového telesa na zadnú stranu substrátu docieliť priestorový 3 D efekt, ktorý oproti dekorom na čelnej strane zhodnocuje optické a cstetické hľadisko, a ďalej podstatne rozširuje manipulačný priestor návrhára.

MPK / Značky

MPK: B44C 1/00, B32B 38/14

Značky: výroby, spôsob, dekorovaného, tělesa, profilového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e10596-sposob-vyroby-dekorovaneho-profiloveho-telesa.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby dekorovaného profilového telesa</a>

Podobne patenty