Zariadenie na výrobu bezšvového dutého telesa z ocele

Číslo patentu: E 10298

Dátum: 15.06.2006

Autori: Kümmerling Rolf, Manig Gunther

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA VÝROBU BEZŠVOVÉHO DUTÉHO TELESA Z OCELE0001 Vynález sa týka spôsobu výroby bezšvového dutého telesa z ocelepodľa hlavnej úvodnej časti patentového nároku 1.0002 Na výrobu bezšvového dutého telesa z masívneho kruhového ingotu z ocele pomocou kosého valcovania cez dierovací tŕň, držaný medzi valcami na kosé valcovanie, sa tento zvyčajne nastavuje tak, že vzdialenosť valcov je v najužšom priereze o 10 - 12 menšia než priemer vloženého kruhového0003 Dierovací tŕň stojí svoju dierovacou časťou pred najužším prierezomvalcov. Táto rovina sa tiež nazýva Vysoký bod (nem. Hoher Punkt).0004 Špička dierovacieho tŕňa tak stojí vo svojej polohe pred rovinou najmenšej vzdialenosti valcov (rovina Vysoký bod), aby vyrobený dutý predvalok nemal žiadnu vnútornú chybu. Hladiaca čast a rozširovacia časť dierovacieho tŕňa (ak sú prítomné) sa nachádzajú za vysokým bodom. Podrobnosti sú opísané v Bänder, Bleche, Rohre 6 (1965), č 4, str. 184 - 189.0005 Podľa tohto známeho spôsobu sú priemery dutého predvalku medzi hodnotami o 5 menšie a značne väčšie (2 20 ) ako priemer vloženého masívneho kruhového ingotu.0006 Silne redukujúce dierovanie pri dutom predvalku bez chýb nie je podľa tohto spôsobu možné. Vnútorné chyby sa vyskytujú najmä u kruhových ingotov z plynulého liatia.0007 Úlohou vynálezu je uviest zariadenie na výrobu bezšvového dutého telesa masívneho kruhového ingotu ocele pomocou kosého valcovania, s ktorým sa kruhové ingoty z plynulého Iiatia môžu dierovať bez chýb i s0008 Táto úloha sa rieši vychádzajúc z hlavnej úvodnej časti v spojení scharakteristickou význakovou časťou nároku 1 pripadne 2.0009 Podľa náuky vynálezu nie je pre dierovanie bez chyby vo vnútri rozhodujúca veľkost zúženia (pomer vzdialenosti valcov k priemeru studeného ingotu), ale dodržanie deformácie pred špičkou dierovacieho tŕňa, závislé od materiálu a valcovania. Z veľkosti priemeru ingotu a dutého predvalku sa podľa týchto rovnic počíta vzdialenosť vedenia a / alebo valcov. Z toho vyplýva, s pomocou dodržiavanej hranice deformácie pred špičkou dierovacieho tŕňa, poloha špičky dierovacieho tŕňa.0010 Výskumy ukázali, že so stúpajúcim uhlom transportu a klesajúcim uhlom vstupu rastie medzná deformácie X. Závislosť od materiálu vyplýva z deformačných vlastností použitej ocele. U jednoduchých uhlikových oceli je0011 Okrem toho sa ukázalo, že zistená medzná deformácia sa v závislosti od vrcholového uhla kužela musi obstarávat korekčným faktorom,pričom vrcholový uhol kužela je definovaný ako uhol medzi valcovanýmmateriálom a osou valcov pri uhle transportu nula stupňov.0012 U vrcholového uhla kužela nula stupňov (súdkovitý dierovač) je korekčný faktor rovný 1, tento s rastúcim kladným vrcholovým uhlom kužela0013 Pri použití trojvalcovej valcovacej stolice na kosé valcovanie dostávame rovnaké, skôr uvedené, závislosti, len s tým rozdielom, že hraničná deformácia X je o minimálne faktor 1,2 väčšia v porovnani s dvojvalcovouvalcovacou stolicou na kosé valcovanie, EP 1 901 862 33818/T0014 Podoba nástrojov je teda kompromisom medzi vstupnou dĺžkou valcov, vstupným uhlom valcov, dĺžkou tŕňa a polohou špičky dierovacieho tŕňapri zohľadnení okrajových podmienok výroby.0015 Jednak sa musí zohľadňovať, že hladiaca časť dierovacieho tŕňa musí začínať priamo na Vysokom bode alebo leží dokonca ešte vo vstupnej časti valca na kosé valcovanie. Jednak by zvolená kalibrácia valcov mala umožniť pokiaľ možno celkový rozsah nutných pretváraní, pretože výmenavalcov na kosé valcovanie je časovo náročná.0016 Spôsob podľa vynálezu vypĺňa medzeru medzi dnes bežným spôsobom práce a spôsobom chráneným v DE 33 269 46 C 1 a je použiteľný nielen pre dvojvalcovú valcovaciu stolicu na kosé valcovanie, ale aj pre trojvalcovú valcovaciu stolicu na kosé valcovanie bez vedenia. Na výrobu najmä tenkostenných dutých telies bez vnútorných chýb a s malou excentricitou je z DE 332 69 46 C 1 známe nastavovat valce na kosé valcovanie na vzdialenosť v rozsahu 75 až 60 a vedenie na vzdialenosť v rozsahu 85 až 70 priemerupoužitého kruhového ingotu .0017 Rovnice pre výpočet vzdialenosti valcov a vedení sú pre dvojvalcovúvalcovaciu stolicu na kosé valcovanieVzdialenosť valcov priemer dutého predvalku - 0,075 × priemer kruhovéhoVzdialenosť vedenia priemer dutého predvalku 0,075 x priemer kruhové-hoingotu 0018 pre trojvalcovú valcovaciu stolicu na kosé valcovanieVzdialenosť valcov 3/2 x priemer dutého predvalku - 1/2 x priemer kruhového0019 Pretože sa jednotlivé typy valcovacích stolíc na kosé valcovanie, a materiály, ktoré treba dierovať, líšia vo svojom správaní pri tečení, platia skôruvedené rovnice ako postačujúce, aby sa prekontrolovali možnosti na výrobupožadovaných dutých predvalkov, ako aj aby sa valce a dierovací tŕň konštruovali v dobrom približení. Pritom sa pod dobrým približením rozumie0020 Podstatné je, že u jemnej korektúry sa smú menit vzdialenosť valcov a vedenia ako aj tvar dierovacieho tŕňa, nesmie sa ale prekračovať kritický úbytok pred špičkou dierovacieho tŕňa. Hraničná deformácia X pred špičkoudierovacieho tŕňa je definovaná ako0021 Ako už bolo spomínané, závisí povolená veľkost X od valcovacej stolici a materiálu, ktorý je potrebné dierovať. Odporúča sa túto veľkost voliťtak, aby sa všetky materiály dierovali s rovnakou veľkosťou.0022 Výhoda predloženého spôsobu spočíva u valcovacich stolíc, ktoré vyrábajú prevažne bezšvíkové rúry do priemeru 200 mm, v tom, že formáty ktoré je možné vyrábať plynulým liatím, sa môžu používať ako východiskový materiál. Obvykle sa môže dierovat rovnakým kalibrovanim valcov zo silne redukujúceho až po mierne rozširujúce. Tým sa dá podstatne redukovat početpotrebných formátov kruhového ingotu.0023 Týmto spôsobom sa napríklad môže vyrábať dutý predvalok s priemerom 186 mm z kruhového ingotu s priemerom 220 mm. Obwkle by sa na to mal používat kruhový ingot s priemerom 180 mm a tento by sa ľahko rozšíril. Alebo by sa z kruhového ingotu s priemerom 220 mm mal pri ľahkej redukciivyrábať len dutý predvalok s priemerom 210 mm.0024 Stanovenie vzdialenosti valcov a vedenia sa vysvetluje podľapríkladu pri zachovaní určitej hraničnej deformácie X.0025 vychádzajúc z kruhového ingotu z ocele akosti ST 52 s priemerom 220 mm sa má na dvojvalcovej valcovacej stolici na kosé valcovanie vyrábaťdutý predvalok s rozmermi 186 x 20 mm. Pomer priemeru dutého predvalku k

MPK / Značky

MPK: B21B 19/04

Značky: dutého, bezšvového, zariadenie, tělesa, výrobu, ocele

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e10298-zariadenie-na-vyrobu-bezsvoveho-duteho-telesa-z-ocele.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu bezšvového dutého telesa z ocele</a>

Podobne patenty