Zariadenie a spôsob detekcie osí kolies vozidla

Číslo patentu: E 10148

Dátum: 01.10.2009

Autor: Nagy Olivér

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE A SPÓSOB DETEKCIE OSÍ KOLIES VOZIDLA0001 Predkladaný vynález sa týka zariadenia a spôsobu detekcie osíkolies vozidla na jazdnej dráhe.0002 Detekcia osí kolies vozidla je zaujímavá pri početných aplikácíách. Takto sa môže zo zaregistrovania nápravy so spoľahlivosťou rozoznať nabehnutie na určitú dopravnú plochu, napríklad pri monitorovaní hranic alebo pre vyvolanie určitých akcií, ako je spustenie alarmu, zapnutie osvetlenia,otvorenie závory, snímanie fotografickej snímky pre účely monitorovania atď. Tiež moderné systémy dopravných poplatkov sa pri nadimenzovani poplatku zakladajú často na počte náprav vozidiel, takže detekcia náprav môže bytdôležitým podkladom pre systémy mýtnych alebo parkovacích poplatkov.0003 Pre detekciu náprav sa toho času nasadzujú najrôznejšie systémy,ako napr. do jazdnej dráhy uložené indukčné slučky, svetelné clony tesne nad jazdnou dráhou alebo radarové resp. laserové skenery nad jazdnou dráhou,ktoré v priebehu rozoznania obrysu vozidla detegujú tiež nápravy. Všetky uvádzané systémy majú spoločné to, že sú nadmerne nákladné indukčné slučky vyžadujú otvorenie povrchu jazdnej dráhy, svetelné clony potrebujú inštaláciu na oboch okrajoch jazdnej dráhy a zlyhávajú pri cestách s viacerými jazdnými dráhami a radarové resp. laserové skenery sú konštrukčne náročné0004 Takéto systémy sa dajú nájsť napríklad v US 2003/0189500,WO 2005/017853 alebo v US 5821879.0005 Okrem toho sú senzory, ktoré pracujú na princípe svetelných rezov, známe zo snímania nepravidelností na meranom objekte, pozri0006 Tento vynález si dáva za ciel, vytvorit zariadenia a spôsoby detekcienáprav, ktoré sú jednoduchšie realizovatelné ako známe riešenia.0007 Tento cieľ je v prvom aspekte vynálezu dosiahnutý zariadením, ktoré sa vyznačuje senzorom, pracujúcom na princípe svetelných rezov, ktorý z určitého prvého miesta pozdĺž jazdnej dráhy vysiela vejárovite roztiahnutý svetelný lúč, aby premietal svetelnú čiaru na jazdnú dráhu a na akékoľvek vozidlo, nachádzajúce sa na tejto jazdnej dráhe atáto svetelná čiara je z druhého miesta, umiestneného s odstupom od prvého miesta, pozdĺž dotyčnej strany jazdnej dráhy snímaná aje detegovaná náprava, len čo snímaná svetelná čiara vo svojom priebehu, vychádzajúcom z uvedenej strany jazdnej dráhy ukáže určitú, bez presadenia prebiehajúcu zmenu smeru, odlišujúcu saod jej priebehu pri prázdnej jazdnej dráhe.0008 Týmto spôsobom sa po prvýkrát v technike známy spôsob so svetelnými rezmi využije na detekciu náprav. Pri tomto spôsobe so svetelnými rezmi sa pod určitým prvým uhlom na povrchový reliéf premietaná svetelná čiara posudzuje pod druhým uhlom, odlišujúcim sa od tohto prvého uhla a zakreslí sa tým reliéf povrchu v určitom reze (svetelný rez), čo sa tu využije na mimoriadne jednoduchú detekciu nápravy ak sa na jazdnej dráhe nenachádza žiadne vozidlo, ukazuje obraz svetelnej čiary do značnej miery kontinuálnu čiaru ak sa na jazdnej dráhe nachádza vozidlo, ktorého body dosadnutia kolies (a tým náprav) na jazdnú dráhu sú práve zastihnuté svetelnou čiarou, v snímke obrazu sa na svetelnej čiare prejaví určitá zmena smeru (javí sa zalomená) ak sa naproti tomu na jazdnej dráhe nachádza určité vozidlo,ktorého body dosadnutia kolies (a tým náprav) nie sú práve v mieste svetelnej čiary, takže zo strany dopadajúca svetelná čiara prinajmenšom čiastočne svieti pod vozidlo, javí sa obraz svetelnej čiary na snímke presadene zalomený, t.j. v mieste jej zmeny smeru sa prejaví tiež určité presadenie. Preto treba monitorovať iba priebeh jedinej svetelnej čiary v obrazovej snímke ohladom tohto kritéria, aby sa vykonávala detekcia náprav, čo je možné pomocou veľmijednoduchých prostriedkov na spracovanie obrazu. Zariadenie podľa tohtovynálezu nevyžaduje žiadne vstavané časti do jazdnej dráhy, môže sa namontovat na iba jednej jedinej strane jazdnej dráhy avporovnaní s radarovým alebo laserovýmí skenovacimi zariadeniami potrebuje iba veľmi jednoduché prostriedky na premietanie svetla, kamerové prostriedky aprostriedky na spracovanie obrazu.0009 Výhodne senzor zahŕňa svetelný projektor na prvom mieste a od neho separátne nainštalovanú kameru na druhom mieste, čim sa môže vytvoritdostatočný uhlový rozdiel medzi smerom premietania a smerom snímania.0010 Mimoriadne priaznivé je, ak tento svetelný projektor je laserový žiarič alebo žiarič so svetelnými diódami, čím sa môžu dosahovať vysoké hustoty0011 Výhodne pracuje tento svetelný projektor vúzkopásmovom svetelnom frekvenčnom rozsahu, najmä výhodne vinfračervenom alebo0012 Tento vynález otvára najmä tiež možnost použiť ako kameru už existujúcu kameru pre monitorovanie dopravy, čo ďalej zredukuje konštrukčné0013 Podla ďalšieho výhodného variantu vynálezu sa môže navrhnúť, aby senzor premietal a snímal viaceré paralelné svetelné čiary, aby sa dali súčasne detegovať viaceré nápravy. Tým sa môžu nápravy detegovať napríklad aj na stojacich vozidlách, alebo sa na jazdnej dráhe za sebou pohybujúce nápravyjedného alebo viacerých vozidiel detegujú v jednom jedinom kroku.0014 Na tomto mieste sa upozorňuje na to, že uhol svetelnej čiary alebo svetelných čiar vzhľadom na jazdnú dráhu môže byt variabilne zvolený. Práve tak sú mysliteľné kombinácie viacerých svetelných čiar, ktoré nemajú paralelný0015 Ak sa požaduje, môže senzor dodatočne premietať a snímať mriežkovite prekrižené svetelné čiary, aby sa z toho už spôsobom, ktorý je akotaký známy, zistil celkový povrchový obrys vozidla. Tým sa môže napríkladvykonávat tiež klasifikácia vozidiel na účely monitorovania alebo vyberania0016 Vdruhom aspekte dosahuje tento vynález svoje ciele spôsobom, ktorý vykazuje nasledujúce krokypremietnutie prinajmenšom jedného svetelného vejárovite roztiahnutého svetelného Iúča z prvého miesta pozdĺž jazdnej dráhy, aby sa premietla svetelná čiara na jazdnú dráhu a na pripadne vozidlo, nachádzajúce sa natejto dráhe, snímanie svetelnej čiary z druhého miesta, nachádzajúceho sa v odstupeod prvého miesta, pozdĺž tej istej strany jazdnej dráhy adetekcia nápravy, len čo zosnimaná svetelná čiara ukáže určitú, bez presadenia prebiehajúcu zmenu smeru, odlišujúcu sa od jej priebehu pri0017 Pri tomto je tak možné, aby svetelný vejárovite roztiahnutý svetelný lúč stál a vozidlo sa pohybovalo, ako aj aby vozidlo stálo a svetelný vejároviteroztiahnutý svetelný lúč sa pohyboval.0018 Ohľadom výhod aďalších znakov spôsobu vzmysle vynálezu saodkazuje na vyššie uvedené konštatovania k tomuto zariadeniu.0019 Vynález je bližšie vysvetlený ďalej na základe príkladu uskutočneniaobr.1 až 3 zobrazuje zariadenie aspôsob podľa vynálezu pri prechodevozidla na jazdnej dráhe v troch rôznych fázachobr. 4 zobrazuje druhú formu uskutočnenia vynálezu pre viaceré jazdnéobr.5 zobrazuje tretiu formu uskutočnenia vynálezu pri použitípremietnutia svetelnej osnovy a

MPK / Značky

MPK: G08G 1/04, G08G 1/015

Značky: zariadenie, spôsob, vozidla, detekcie, kolies

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e10148-zariadenie-a-sposob-detekcie-osi-kolies-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob detekcie osí kolies vozidla</a>

Podobne patenty