Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Fungicídne zmesi Oblasť techniky Predložený vynález sa týka fungicldnych zmesi, ktoré obsahujú(1 ) 2-2-(1 -chIórcyklopropyI)-3-(2-chlórfenyl)-2-hydroxypropyl-2,4-dihyd ro-1 ,2,4 triazol-3-tión (protiokonazol) vzorca I alebo jeho soli alebo aduktyOkrem toho sa vynález týka spôsobu ničenia choroboplodných húb pomocou zmesí zlúčenín I spolu so zlúčeninou IV a použitia zlúčenín I spolu so zlúčeninou IV na výrobu takýchto zmesí ako aj prostriedkov, ktoré takéto zmesi obsahujú.Doteraiši stav techniky Protiokonazol vzorca I, 2-2-(1-chIórcyklopropyl)-3-(2-chlórfenyl)-2 hydroxypropyl-2,4-dihydro-1,2,4-triazol-3-tión je známy už z W 0 96/16048.Z W 0 98/47367 je známy rad účinných kombinácií protiokonazolus množstvom iných fungicidnych zlúčenin.Metrafenón vzorca IV je známy a je opisaný v EP-A-727 141, EP-A 897 904,EP-A 899 255 a EP-A-967 196.S ohľadom na zníženie aplikovaných množstiev a zlepšenie spektra účinnosti známych zlúčenín l a lV bola podstatou predloženého vynálezu úloha nájsť také zmesi, ktoré pri redukovanom celkovom množstve aplikovaných účinných látok vykazujú zlepšený účinok proti choroboplodným hubám (synergické zmesi).Na základe tohto boli nájdené zmesi protiokonazolu s prinajmenšom jedným ďalším fungicídom definované v úvode. Okrem toho bolo nájdené, že je možné súčasným a síce spoločným alebo oddeleným aplikovaním zlúčenín l aprinajmenšom jednej zo zlúčenín lV až XXl alebo následným oddeleným aplikovaním zlúčenín I a prinajmenšom jednej zo zlúčenín IV až XXl dosiahnut účinnejšie ničenie choroboplodných húb ako je tomu pri aplikácii jednotlivých zlúčenín samostatne.2-2-(1-Chlórcyklopropyl)~ 3-(2-chlórfenyl)-2-hydroxypropyl-2,4-dihydro-1,2,4 triazol-3-tión vzorca l je známy z W 0 96-16 048. Zlúčenina môže existovať v tiono forme vzorcaN (la) Pre jednoduchosť sa vždy uvádza len tionď-forma.Zlúčenina Ije na základe bázického charakteru v nej obsiahnutých dusíkových atómov schopná vytvárať s anorganickými alebo organickými kyselinami alebos kovovými iónmi soli alebo adukty.Príkladmi anorganických kyselín sú halogenovodíkové kyseliny ako je fluorovodík, chlorovodik, bromovodik a jodovodík, kyselina sírová, kyselina fosforečná a kyselina dusičná.Ako organické kyseliny prichádzajú do úvahy napríklad kyselina mravčia,kyselina uhličitá a alkánové kyseliny ako je kyselina octová, kyselina trifluóroctová,kyselina trichlóroctová a kyselina propiónová ako aj kyselina glykolová, kyselina tiokyanová, kyselina mliečna, kyselina jantárová, kyselina citrónová, kyselina benzoová, kyselina škoricová, kyselina šťavelová, alkylsulfónové kyseliny (sulfónové kyseliny s lineárnym retazcom alebo rozvetveným alkylovým zvyškom s 1 až 20 uhlíkovými atómami), arylsulfónové kyseliny alebo aryldisulfónové kyseliny(aromatické zvyšky ako fenylový a naftylový zvyšok, ktoré obsahujú jednu alebo dve sulfoskupiny), alkylfosfónové kyseliny (fosfónové kyseliny s lineárnym retazcomalebo rozvetveným alkylovým zvyškom s 1 až 20 uhlíkovými atómami), arylfosfónové kyseliny alebo aryldifosfónové kyseliny (aromatické zvyšky ako fenylový a naftylový zvyšok, ktoré obsahujú jeden alebo dva substituované zvyšky kyseliny fosforečnej),pričom alkylové alebo arylové zvyšky môžu byt ďalej substituované, napríklad kyselina p-toluénsulfónová, kyselina salicylová, kyselina p-aminosalicylová, kyselinaAko kovové ióny prichádzajú do úvahy najmä ióny prvkov druhej hlavnej skupiny, obzvlášť vápnik a horčík. tretej a štvrtej hlavnej skupiny, najmä hliník, cín a olovo, ako aj prvej až ôsmej vedľajšej skupiny, najmä chróm, mangán, železo, kobalt,nikel, meď, zinok a iné. Zvlášť výhodné sú kovové ióny prvkov vedľajšej skupiny štvrtej periódy. Kovy môžu byť pri tom prítomné v rôznych mocenstvách, ktoré súVýhodné je pri príprave zmesí použiť čisté účinné látky l a IV, ku ktorým je možné v prípade potreby primiešať ďalšie látky účinné proti choroboplodným hubám alebo iným škodcom ako sú hmyz, pavúky alebo hlísty, alebo aj herbicidne látky alebo účinné látky na reguláciu rastu alebo hnojivá.Zmesi zložené zo zlúčeniny I spoločne so zlúčeninou IV, prípadne zlúčenina l aso zlúčeninou IV aplikované súčasne spoločne alebo oddelene, sa vyznačujú vynikajúcou účinnosťou proti širokému spektru fytopatogénnych húb, najmä proti hubám triedy Ascomycetes, Basidiomycetes, Fycomycetes a Deuteromycetes. Tieto sú čiastočne systematicky účinné a je ich preto možné použít ako lístové aleboosobitný význam majú na ničenie početných húb na rôznych úžitkových rastlinách ako sú bavlník, zeleninové rastliny (napríklad uhorky, fazuľa, paradajky,zemiaky a tekvica), jačmeň, traviny, ovos, banány, káva, kukurica, ovocné rastliny,ryža, raž, sója, vinič, pšenica, okrasné rastliny, cukrová trstina ako aj na množstveVhodné sú najmä na ničenie nasledujúcich húb patogénnych pre rastliny Blumeria graminis (pravá múčnatka) na obilí, Erysiphe cichoracearum a Sphaerotheca fuliginea na rastlinách tekvice, Podosphaera Ieucotricha na jablkách,Uncinula necator na viníčí, typy Puccinia na obilí, typy Rhizoctonía na bavlne, ryží atravinách, typy Ustilago na obilí a cukrovej trstine, Venturia inaequalis (priškvar)

MPK / Značky

MPK: A01N 43/653, A01N 35/04, A01P 3/00

Značky: zmesí, fungicidně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-e10122-fungicidne-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fungicídne zmesi</a>

Podobne patenty