Uzatváracie zariadenie najmä na ovládanie a vykonávanie uzatváracích funkcií na vozidlách

Číslo patentu: 286193

Dátum: 16.04.2008

Autori: Wittwer Reinhard, Löw Mathias

Je ešte 6 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

V uzatváracom zariadení (71) obsahuje uzatvárací valec (70) voľnobežné puzdro (20) a valcové jadro (10) so zarážkami (15). Voľnobežné puzdro (20) je síce otočne uložené v puzdre (30), ale v normálnom stave je fixované proti otáčaniu blokovacím a ovládacím členom (61, 61') blokovacej poistky (60) proti preťaženiu, zaťaženým pružinou. Uzatváracie funkcie sú vykonávané pracovným členom (50), ktorý spolupôsobí s bežcom (40) uloženým neotáčavo, ale posuvne v pracovnom člene (50). Pre priestorovo úsporné zariadenie (71) malej axiálnej dĺžky je navrhnuté, že blokovací a ovládací člen (61') je uložený radiálne voľne smerom von a je bezprostredne zaťažený listovou pružinou (37). Potom je možné premiestniť nezávisle od bežca (40) blokovací a ovládací člen (61') do úseku (12) valca, v ktorom sú uložené tiež zarážky (15). Prenos pružinového zaťaženia (33) blokovacej poistky (60) proti preťaženiu na bežec (40) je zaistený axiálnym spojením (80).

Text

Pozerať všetko

Vymález sa týka uzatváracieho zariadenia, najmä na ovládanie a vykonávanie uzatváracích funkcií na vozidlách, s uzatváracím valconr, pričom uzatvárací valec obsahuje voľnobežne puzdro a valcové jadro, ktoré je axiálne aretované a otočne uložené vo voľnobežnom puzdre a obsahuje valcový úsek so zarážkarrti, pričom zarážky sú ovládateľné zasunutím kľúča a pri vytiahnutom kľúči aretujú valcové jadro v spriahnutej polohe s voľnobežným puzdrom, pričom uzatváracie zariadenie ďalej obsahuje Stacionárne puzdro, v ktorom je voľnobežné puzdro otočne uložené, ale v normálnom stave je ñxované proti otáčaniu blokovacím a ovládacím členom blokovacej poistky proti preťaženiu, zaťaženýrn pružinou, pričom blokovací a ovládací člen je voľne uložený v radiálnom priechode puzdra a v normálnom prípade svojím radiálne vnútorným koncom zapadá v dôsledku radiálneho zaťaženia pružinou do radiálneho vybrania vo voľnobežnom puzdre, vybaveného nadvihovacím profilom, zatial čo v prípade preťaženia sa z tejto záberovej polohy dostáva proti pôsobeniu zaťaženia pružinou do nadvihnutej polohy v obvodovej oblasti voľnobežného puzdra, s pracovným členom,vykonávajúcim vo vozidle uzatváraciu funkciu, ako aj s bežcom, ktorý je s pracovným členom spojený s aretovaním proti vzájomnému otáčaniu, ale posuvne, ktorý sa síce normálne v dôsledku vratnej sily nachádza v spoj ovacej polohe, neotáčavej vzhľadom na valcové jadro, ale v prípade preťaženia je prostredníctvom blokovacieho a ovládacieho člena odpojený a je uvedený do polohy aretovanej v puzdre proti otáčaniu,v ktorej je pripadne tiež aretovaný pracovný člen.Ak je vo valcovom jadre uvedeného uzatváracieho zariadenia úplne zasunutý správny kľúč a kľúčom sa otáča, je pri tomto zariadení otáčanie prenášanć na pracowiý člen, ktorý pôsobí na Zámok a vykonáva a ovláda na ňom uzatváracie funkcie. Pri násilnom otáčaní uzatváracieho valca nástrojmi na vlámanie, zaisťuje blokovacia poistka proti preťaženiu, že síce dochádza k otáčaniu valcového jadra spolu s voľnobežným puzdrom, ale toto otáčanie sa neprenáša na pracovný člen. Nie je tak vykonávaná alebo ovládaná uzatváracia funkcia. Okrem toho nie sú tiež v prípade preťaženia možné manipulácie na pracovnom člene, pretože sa nachádza V aretovanej polohe a je pevne držaný v puzdre. Táto poistka proti preťaženiu zaručuje, že zariadenie nie je poškodené pri násilných pokusoch o otvorenie pomocou nástrojov na vlámanie a je následne pripravené, aby bolo náležite ovládané správnym kľúčom.Zariadenia uvedeného typu, známe zo spisu DE 44 12 609 A, sa síce osvedčilí, ale majú nevýhodu vtom,že majú pomerne veľkú axiálnu dĺžku. Pri tomto zariadení musí byť blokovacia poistka proti preťaženiu umiestnená v axiálnom predĺžení valcového jadra, ktoré je umiestnené za valcovým úsekom obsahujúcim zarážky. Bežec je umiestnený vo vybraní pracovného člena, vytvorenom ako páka. Vo vybraní musí byť uložená tlačná pružina, opretá medzi bežcom a pracovným členom, ktorá vyvíja radiálne zaťaženie pružinou pre blokovací a ovládací člen tu uloženej blokovacej poistky proti preťaženiu.S ohľadom na priestor, ktorý je k dispozícii, môže byť tlačná pružina vytvorená iba ako malá, a preto je jej vyvíjaná pružinová zaťažovacia sila obmedzená. Aby sa toto zaťaženie pružinou stalo účinné, má bežec axiálny výbežok, opretý o blokovací a ovládací člen. Opierajúci sa výbežok bežca leží v rovnakom úseku ako blokovací a ovládací člen. V rovnakom axiálnom úseku sú ďalej umiestnené aretovacie plochy medzi zaisťovacím jazýčkorn, vytvoreným na bežci a vonkajším objímkovým dielom puzdra a nakoniec tiež vnútomý objímkový diel puzdra s radiálnym priechodom pre blokovací a ovládací člen. Známe zariadenie je okrem blokovacej poistky proti preťaženiu ešte vybavené západkovým pridržovacím členom v tvare valčeka, ktorý je pomocou listovej pružiny tlačený do zapadacieho vybrania voľnobežného puzdra. Tento západkový pridržiavací člen je axiálne oddialený od blokovacej poistky proti preťaženiu a nemôže vyvíjať na bežec žiadne ovládacie účinky. Známe zariadenie je náročné na priestor a nemôže vyvíjať dostatočne vysoké zaťaženie pružinou na blokovaciu poistku proti preťaženiu.Vynález si kladie za úlohu vytvorit zariadenie V úvode uvedeného typu, ktoré by bolo spoľahlivé, úsporné z hľadiska nárokov na priestor a vyznačovalo sa predovšetkým malou konštrukčnou výškou v axiálnom smere.Uvedený cieľ je pri uzatváracom zariadení typu opísaného v úvodnom odseku dosiahnutý podľa vynálezu tým, že radiálny priechod pre blokovací a ovládací člen je otvorený smerom k vonkajšej ploche puzdra a blokovací a ovládací člen síce leží radiálne voľne smerom von, ale je prekrytý listovou pružinou, pričom pružina je uložená v obvodovej oblasti puzdra a pôsobí bezprostredne na blokovací a ovládací člen, pričom blokovací a ovládací člen je uložený radiálne vedľa valcového úseku valcového jadra, obsahujúceho zarážky, 10pričom bežec je uložený v úseku uzatváracieho valca, axiálne posunutom proti blokovaciemu a ovládaciemu členu a vzdialenosť medzi blokovacím a ovládacím členom a bežcom je premosťovaná axiálnym spojením.Pri riešení podľa vynálezu môže byť blokovaci a ovládací člen uložený nezávisle od miesta bežca a môže byť preto jednoducho uložený v tom valcovom úseku valcovćho jadra, kde sú tiež umiestnené zarážky. Tým je v zariadení ušetrený axiálny priestor. Vtomto valcovom úseku je blokovaci a ovládací člen radiálnym smerom voľný a je prekrývaný listovou pružinou, ktorá bezprostredne vyvíja radiálnu pružinovú silu blokovacej poistky proti preťaženiu na blokovaci a ovládací člen. Bežec môže byť axiálne vzdialený do blokovacíeho a ovládacieho člena. Pružinové zaťaženie, ktoré teraz pôsobí nezávisle od bežca, môže byť na základe zodpovedajúceho dimenzovania listovej pružiny ľubovoľne veľké. Okrem toho je teraz tiež jednoducho možné prostredníctvom tej istej alebo samostatnej listovej pružiny uvádzať do činnosti viac blokovacich a ovládacích členov. Pružinové zaťaženie, vyvíjané bezprostredne na blokovaci a ovládací člen listovou pružinou, je podľa vynálezu využité na ovládanie bežca. Na to slúži axiálne spojenie, ktoré premosťuje vzdialenosť medzi bežcom a blokovacím a ovládacím členom Toto axiálne spojenie môže byť vytvorené rôznym spôsobom, pričom každá z týchto možností má vlastný vynálezcovský význam.Podľa jednej možnosti vytvorenia tohto axiálneho spojenia je sprostredkované axiálne spojenie medzi blokovacím členom a ovládacim členom a bežcom vytvárané nastavovacím členom, ktorý je uložený radiálne zvonka puzdra a je spojený s pružinou blokovacej jednotky proti preťaženiu, pôsobiacou na blokovaci člen,pričom je stouto pružinou spoločne pohyblivý. Tento nastavovací člen je vytvorený bud v jednom kuse s listovou pružinou, pôsobiacou na blokovaci a ovládací člen, alebo je časťou viacdielneho usporiadania, ktoré je však vytvorené ako jedna konštrukčná jednotka. Keď je blokovaci a ovládací člen v prípade preťaženia nadvíhovaný z radiálneho vybrania voľnobežného puzdra, vykonávajú nastavovací člen a pružina spoločný radiálny pohyb a tento pohyb sa prenáša cez nastavovací člen na bežec.Druhou možnosťou je, že medzi blokovacím a ovládacím členom a bežcom je bezprostredne tvarové spojenie, pričom pružina blokovacej poistky proti preťaženiu, pôsobiacej na blokovaci a ovládací člen, vyvíja tvarovým stykom súčasne vratnú silu, tlačiacu bežec do spojovacej polohy s valcovým jadrom. V tomto prípade má pružina pôsobiaca na blokovaci a ovládací člen dvoj itú funkciu. Jednak slúži na to, ako bolo uvedené, ako radiálne pružinové zaťaženie blokovacej poistky proti preťaženiu. Tvarovým stykom však môže súčasne vykonávať uvedenú vratnú silu, ktorá drží bežec pritlačený do jeho spojovacej polohy. Týmto tvarovým stykom (spojením) je v prípade preťaženia bežec prevádzaný do jeho aretovanej polohy, v ktorej je bežec fixovaný v puzdre a súčasne je v puzdre aretovaný pracovný člen.Obzvlášť jednoduché vytvorenie tohto tvarového spojenia sa dosiahne tým, že tvarové spojenie pozostáva z axiálneho čapu na blokovacom a ovládacom člene a z kulisového vedenia v bežci, pričom čap zapadá do kulisového vedenia.Ďalšie znaky a výhody vynálezu vyplývajú z ďalších závislých patentových nárokov, nasledujúceho opisu a výkresov.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený v nasledujúcom opise na príkladoch vyhotovenia s odvolaním na pripojené výkresy, v ktorých znázorňuje obr. l schematický pozdĺžny rez prvým vyhotovením zariadenia podľa vynálezu v reze I-I, vyznačenom na obr. 2, pričom však kľúč, znázornený na obr. l, je vytiahnutý, obr. 2 rez rovinou II-II z obr. 1 V stave potom, čo bol zasunutý správny kľúč, obr. 3 rez rovinou III-III z obr. 1, obr. 4 pozdĺžny rez zariadením v stave, ked bola v dôsledku násilného otáčania bližšie neznázomeným nástrojom na vlámanie uvedená blokovacia poistka proti preťaženiu do voľnobežnej polohy, obr. 5 rez rovinou V-V z obr. 4, vedený zariadením so vsadenýrn nástrojom na vlámanie, ktoré sa nachádza vo voľnobežnej polohe z obr. 4, obr. 6 druhý priečny rez, analogický obr. 3, zariadením z obr. 4 vo voľnobežnej polohe vedený rovinou VI-VI, obr. 7 schematícký pozdĺžny rez druhým vyhotovením zariadenia podľa vynálezu v reze VII-VII, vyznačenom na obr. 8, pričom však kľúč, znázomený na obr. 1, je vytiahnutý, obr. 8 rez rovinou VIII-VIII z obr. 7 potom, čo bol znovu vsadený správny kľúč, obr. 9 perspektívny pohľad na zariadenie podľa obr. 7 a obr. 10 schematícký pozdĺžny rez tretím vyhotovením zariadenia podľa vynálezu, ktoré je obmenou riadenia z obr. 7, a to taktiež v stave po vytiahnutí kľúča.Zariadenia 71, 72, 73 sú výhodne zabudované do dverí vozidiel amajú, pokiaľ ide okonštrukciu ich uzatváracieho valca 70, v podstate zhodnú konštrukciu. Uzatvárací valec 70 pozostáva z voľnobežného puzdra 20 a valcovćho jadra 10, ktore je v ňom istene proti axiálnemu posunu a je uložené otočne. Spojenie, istene proti axiálnemu posuvu, je dosiahnuté vnútomými osadeniami medzi súčiastkami. Na to je valcové jadrovybavené osadením a má rozšírenú valcovú hlavu 11, valcový úsek 12 obsahujúci zarážky 15, zaťažené pružinou, a radiálne osadený koniec 13. Valcové jadro 10 má v sebe kľúčový kanál 14 na vsunutie kľúča 16,znázomeného v profile až na obr. 2. Ak sa vyťahuje kľúč 16, sú zarážky 15 vzhľadom na ich zaťaženie pružinami tlačené radiálne smerom von a zapadajú, ako je vyznačené polohou 15 na obr. 2, do zaisťovacích kanálov 22 voľnobežného puzdra 20. Potom je valcove jadro 10 vo voľnobežnom puzdre 20 zaistené proti otácamu.Voľnobežné puzdro 20 je uložené otočne v stacionámom valcovom puzdre 30, ale je mu v tom normálne bránené blokovacou poistkou 60 proti preťaženiu. Voľnobežnć puzdro 20 je teda normálne v puzdre 30 ñxované, Na konci 13 valcového jadra 10 je otočne uložený pracovný člen 50. Pri prvom zariadení 71 pozostáva pracovný člen 50 z hriadeľa, ktorý je dobre umiestnený pomocou montážneho prostriedku 65, zrejmćho z obr. 1, axlálne pevne na konci 13 valca. Pracovný člen 50 zaberá svojím výstupkom 66 do vybrania 67 bežca 40, ktorého význam a účinok budú ešte bližšie vysvetlené. Tým dochádza k neotáčavému spojeniu medzi pracovným členom 50 a bežcom 40.Nonnálne sa nachádza valcové jadro 10 v nulovej polohe, zrejmej z obr. l a 2, ktorá môže byt napríklad určovaná impulznou pružinou 75 (obr. l). Impulzná pružina 75 ovíja svojimi závitmi pracovný člen 50 a jej obe ramená zachytávajú medzi sebou dva axíálne výbežky 68, 74 bežca 40 apuzdra 30. V nulovej polohe môže byť správny kľúč 16 vsunutý do kľúčového kanála 14 a byt z kanála znova vytiahnutý. V zasunutom stave kľúča sú zaràžky 15 na obvode zasunuté, ako ukazuje obr. 2. Potom je valcové jadro 10 voľne otočné v smere šípky 18 (obr. 2) vo voľnobežnom puzdre 20. Pri otáčaní kľúčom 16 potom môže byt valcové jadro uvedené do rôznych uhlových polôh, zodpovedajúcich určeným pracovným polohám ozubeného kolesa 50 a zámku, s ktorým je v zábere. Toto otáčanie 18 valcového jadra 10 sa v normálnom prípade prenáša na pracovný člen 50 nasledujúcim spôsobom.Uvedený bežec 40 leží na vnútornom čelnom konci osadenia medzi valcovým úsekom 12 a koncom 13 valcového jadra 10, voľnobežným puzdrom 20 a puzdrom 30, čim vzniká radiálne vedenie S 4 pre bežec 40. Bežec 40 je silovo zaťažený v smere šípky 44 z obr. 3, k čomu pri tomto zariadení 71 dochádza zvláštnym spôsobom a čo bude ešte bližšie vysvetlené. Pritom dochádza k vzájorrmému záberu medzi spojovacími plocharni 17, 47, zrejmými z obr. l. Spoj ovacia plocha 47, patriaca k bežcu 40, pozostáva z nosa orientovaného do vybrania 67, ktorý zaberá do radiálneho prehĺbenia 17 v oblasti konca 13 valcového jadra 10. Tým je v nulovej polohe valcového jadra 10 defmovaná tiež východisková poloha otáčania pracovného člena 50. Pri otáčaní 18 valcového jadra 10 kľúčom sa prostredníctvom vzájomného záberu v spojení, tvorenom vybranim 17, spojovacou plochou 47, výbežkom 66 pracovného člena a vybranim 67, pracomý člen 50 valcového jadra 10 spolu otáča a vykonáva požadované uzatváracie funkcie na zámkových členoch.Uvedená blokovacia poistka 60 proti preťaženiu má konštrukciu, zrejmú z obr. 1 a 2. Táto konštrukcia obsahuje v danom prípade dva blokovacie a ovládacie členy 61, 61, ktorých počet môže byt v prípade potreby zvýšený, alebo ktoré môžu byť prípadne nahradené jediným členom. V danom prípade sú obidva členy,ako je najlepšie zrejmé z obr. 2, usporiadané vzájomne proti sebe diametrálne a zrkadlovo. Sú v smere šípok 33, 33, zaťažené pružinou smerom k bodkočiarkovane vyznačenej osi 19 valca, znázornenej na obr. 1. Vzhľadom na ich zhodnú konštrukciu stačí sa zaoberať blokovacím a ovládacím členom 61.Blokovací a ovládací člen 61 je v danom prípade tvorený valivým telesom, a to valčekom. Tento valček 61 je uložený voľne v radíálnom priechode 31 puzdra 30. K blokovacej poistke 60 patrí tiež radiálne vybranie 21, vytvorené v obvodovej oblasti voľnobežného puzdra 20, do ktorého v normálnom prípade zapadá valček 61 svojou radiálne vnútomou obvodovou oblasťou 62 podľa obr. 2.Uvedené zaťaženie pružinou v smere šípky 33 je vyvodzované pri zariadení 71 prstencovou pružinou 37 so štrbinou, ktorá V podstate obklopuje puzdro 30, ako je znázomené v reze na obr. 2, vedenom rovinou II-II na obr. 1, a ktorá je opretá svojimi radiálne pružiacirni časťami o obidva blokovacie a ovládacie členy 61,61 . Radiálny priechod 31 v puzdre je otvorený smerom von k vonkajšej ploche 77 puzdra, znázomenej na obr. 2, V dôsledku čoho obidva blokovacie a ovládacie členy 61, 61 ležia na ich zodpovedajúcich radiálne vonkajších stranách 63 voľne a sú kryté prstencovou pružinou 37. Prstencová pružina 37 teda pôsobí bezprostredne na blokovací a ovládací člen 61, 61 a zaisťuje tak radiálne zaťaženie pružinou v smere šípok 33,33 blokovacej poistky 60 proti preťaženiu. Obidva blokovacie a ovládacie členy 61, 61 sa nachádzajú radiálne vedľa axiálneho úseku, obsahujúceho zarážky 15. To platí nielen pre toto zariadenie 71, ale tiež pre obe alternatívne zariadenia 72 a 73, znázornená na obr. 7 a 10. Bežec 40 je síce vo všetkých troch prípadoch zariadení 71 až 73 uložený v axiálne odsunutom úseku 69 uzatváracieho valca 70, ako ukazujú obr. l alebo 7,ale medzi jedným z oboch členov 61, 61 a zodpovedajúcím bežcom 40 je axiálne spojenie, ktoré je pri zariadeniach 71 až 73 usporiadané navzájom odlišné.V príklade vyhotovenia v zariadení 71 z obr. 1 až 6 je medzi blokovacím a ovládacím členom 61 a bežcom 40 tvarové spojenie 80, ktoré pozostáva, ako je najlepšie zrejmé z obr. 3, z axíálneho čapu 81, zapadajúceho do kulisového vedenia 82 bežca 40. Dlžka kulisového vedenia 82 zohľadňuje mieru otáčavého pohybu 18 valcového jadra 10. Týmto tvarovým spojením 80 sa prenáša zaťaženie pružinou v smere 33, pôsobiace bezprostredne na blokovací a ovládací člen 61, 61 podľa obr. 2, sprostredkovane tiež na bežec 40.Vzniká tam už uvedená vratná sila 44, zrejmá z obr. 3, ktorá normálne drží uvedené spojovacie plochy 17, 47 v ich účinnej polohe. Toto ovládanie bežca 40 blokovacím a ovládacím členom 61, 61 platí však nielen pre normálny prípad,ale tiež pre prípad preťaženia, ako vyplýva z obr. 4 až 6. Ak sa podľa obr. 5 vyvíja na valcové jadro 10 ná 5 strojom 16, použitým na násilné vniknutie, otáčanie 18, sú zarážky 15 zaistené v zaisťovacích kanáloch 22 voľnobežného puzdra 20. Tým sú obidve časti uzatváracieho valca 70, t. j. valcové jadro 10 a voľnobežne puzdro 20, spolu otáčané v puzdre 30 v smere otáčania 18. To je možné preto, že ked je pri násilnom otáčaní 18 vyvíjaný točivý moment, ktorý presiahne určenú medznú hodnotu, dostane sa blokovacia poistka 60 proti preťaženiu do voľnobežného postavenia zrejmého z obr. 5. Táto medzná hodnota je určovaná zaťaže 10 ním 33, 33 pružinou, ako aj proñlovaním oboch radiálnych vybraní 21, 21 vo voľnobežnom puzdre, zrejmých z obr. 5.Radiálne vybrania 21, 21 majú vhodný zdvíhací profil, po ktorom sa valčeky 61, 61 odvaľujú, ak je tento medzný točivý moment prekročený. Potom prechádza valček 61 zo záberovej polohy podľa obr. 2, zodpovedajúcej nom 1 álnemu stavu, do vysunutej polohy z obr. 5 v prípade preťaženia. Obidva konce prstencovejIS pružiny 37 sú vzpierané smerom od seba, čím sa zvyšuje pružinové zaťaženie 33, 33 členov 61, 61 . Členy 61, 61 sa pri otáčaní 18 odvaľujú po obvodovej oblasti 64 voľnobežného puzdra 20.Aby mohli pri vysokom zaťažení 33, 33 pružinou vzdorovať plošnćmu tlaku, sú radiálne vybrania 21,21 vo voľnobežnom puzdre 20 vybavené oceľovýrni vložkami 78. V prípade preťaženia je čapom 81 tvarového spoja 80 prenášaný rozperný pohyb blokovacieho a ovládacieho člena 61 na bežec 40, ako je zrejmé20 z obr. 6. Pritom sa dostávajú aretovacie plochy 42, vytvorené na bežci 40, do záberu s protiaretovacími plochami 32 puzdra 30. Tieto protiaretovacie plochy 32 sú tvorené štrbinou 76 axiálneho výbežku 74, zrejmou z obr. 3. Aretovacie plochy 42 bežca 40 sú oproti tomu tvorené radiálnym nosom 79 bežca 40 (obr. 6).V prípade preťaženia je teda bežec 40 aretovaný. Opísaným záberom v tvarovom spoji medzi pracovným členom 50 a bežcom 40 prostredníctvom uvedeného výbežku 66 je v prípade preťaženia podľa obr. 6 areto 25 vaný tiež pracovný člen 50. V tejto aretovacej polohe sú rozpojené spojovacie plochy 17, 47 medzi bežcom 40 a valcovým jadrom 10. V prípade preťaženia sa teda voľnobežne otáča valcové jadro 10. Nedochádza k žiadnemu unášaniu pracovného člena 50. Zariadenie 71 teda nevykonáva napriek otáčaniu 18 valcového jadra 10 vo vozidle žiadnu funkciu na ovládanie uzatvorenia.Toto zariadenie 71 má výhodu v tom že zaťaženie prL 1 žinou 33, 33, pôsobiace na poistku 60, vyvíja au 30 tomaticky tiež vratnú silu na bežec 40, ako bolo už uvedené. Tým sa ušetrí prídavná pružina, vracajúca bežec 40. Pri zariadení 71 má listová prstencová pružina 37 dvojitú funkciu. Ďalej možno konštatovať, že spojením 80 v znázomenom príklade vyhotovenia zariadenia 71 je využívaný opisovaný nastavovací pohyb blokovacieho a ovládacieho člena 61 medzi záberovou polohou z obr. 2 a zdvíhacou polohou z obr. 5 na úplný ovládací pohyb bežca 40 medzi jeho spojovacou polohou z obr. 3 a jeho aretovacou polohou z obr. 5.35 Pri obidvoch ďalších zariadeniach 72, 73 vzniká čiastočné ovládanie bežca 40 miestnym blokovacim a ovládacím členom 61. Vzhľadom na to, že konštrukcie majú do značnej miery zhodné znaky, stačí pri zariadeniach 72, 73 uviesť len rozdiely. Z ostatných hľadísk platí opis zariadenia 71.Pri zariadeniach 72, 73 pozostáva pracovný člen 50 z ozubeného kolesa, ktoré je najlepšie zrejmé z obr. 9. Ozubené koleso 50 je osadené na zadnom čelnom konci puzdra 30, pričom axiálna súdržnosť súčiastok je40 zaisťovaná spojením na záskočku 51 a pod. Ozubené koleso 50 je vybavené obvodovýrn ozubením 52, ktore je v ozubenom zábere s ďalšími bližšie neznázomenýrru prvkami zámku, ktorých poloha je vyznačená šípkou 53 na obr. 7. Ako je najlepšie zrejmé z obr. 9, je do ozubeného kolesa 50 integrované radiálne vedenie pre bežec 40. Vo vedení 54 sa nachádza, ako je najlepšie zrejmé z obr. 7, uloženie 55 pre tlačnú pružinu 45. Tlačná pružina 45 je opretá o vzájomne opačné radiálne osadenia 46, 56 bežca 40 a vedenia 54. Tým je bežecV prípade druhého zariadenia 72, znázomeného na obr. 7 až 9, je použité sprostredkované axiálne spojenie 83 medzi príslušným blokovacím a ovládacím členom 61 a bežcom, na čo je využitý nastavovací člen 23. Tento nastavovací člen pozostáva v tomto príklade vyhotovenia z pružinového jazýčka 23, ktorý je radiálne uložený zvonka puzdra 30, aktorý vyvíja už opísané zaťaženie 33 blokovacej poistky 60 proti preťaženiu50 pružinou. To plati tiež pre diametrálne opačný blokovací a ovládací člen 61 blokovania, ktorý obsahuje vlastný pružinový jazýček 23. Pružinové jazýčky 23, 23 sú upevnené jedným koncom 24 V obvodovej oblasti puzdra 30 a opačným voľným koncom 25 sú natáčavé v radiálnej rovine uzatváracieho valca, znázomeného rovinou rezu Vll-Vll z obr. 8.Pružinový jazýček 23 je vybavený predĺžením 35, ktoré v tomto prípade vyvíja ovládacie funkcie na be 55 žec 40. Bežec 40 presahuje valcove puzdro v radiálnom smere a má radiálne osadenie 41, pod ktoré zasahuje predĺženie 25 nastavovacieho člena 23. Uvedenou tlačnou pružinou 45 je zaistený trvalý kontakt v mieste 41 medzi predĺžením 35 nastavovacieho člena 23 a bežcom 40.Nastavovací pohyb blokovacieho a ovládacieho člena, ktorý je tu taktiež vytvorený ako valček 61, 61,medzi záberovou polohou z obr. 7 a 8, a bližšie neznázomenou vysúvacou polohou, je prenášaný tiež v tomto60 prípade cez axiálne spojenie 83 na osadenie 40. Tým je vyvolávané opretie pružinového jazýčka 23

MPK / Značky

MPK: E05B 17/00

Značky: ovládanie, funkcií, zariadenie, vozidlách, uzatváracích, najmä, vykonávanie, uzatváracie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/14-286193-uzatvaracie-zariadenie-najma-na-ovladanie-a-vykonavanie-uzatvaracich-funkcii-na-vozidlach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzatváracie zariadenie najmä na ovládanie a vykonávanie uzatváracích funkcií na vozidlách</a>

Podobne patenty